Nationale rechtbanken en relevante niet-justitiële instanties

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Nationale rechtbanken

Ombudsman

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

Andere gespecialiseerde organen

Nationale rechtbanken

Afhankelijk van de rechtscategorie waaronder in algemene zin de handeling valt die tot een rechtsschending heeft geleid (bijvoorbeeld civiel recht, strafrecht, bestuurlijke geschillen etc.), kan de betroffen persoon de zaak ofwel rechtstreeks aanhangig maken bij de rechtbank, doorgaans door een civielrechtelijke procedure in te leiden, ofwel voorleggen aan andere overheidsinstellingen krachtens de wettelijke procedures.

Wat het strafrecht betreft, kan een persoon wiens rechten zijn geschonden door een handeling die onder het wetboek van strafrecht valt, de zaak voorleggen aan de politie of aan het openbaar ministerie, waarna het strafproces wordt gevoerd in overeenstemming met de strafvorderingsprocedure.

Wet nr. 554/2004 bepaalt dat in gevallen van bestuurlijke geschillen elke persoon die meent dat een overheidsinstantie door een bestuurlijke handeling of door te verzuimen om binnen de wettelijke termijn een besluit over een aanvraag te nemen, inbreuk heeft gemaakt op een recht of een legitiem belang, een verzoek kan indienen bij de bevoegde bestuursrechtbank tot herroeping van de handeling, tot erkenning van het geëiste recht of legitiem belang, en tot herstel van de toegebrachte schade. Ook een persoon die meent dat inbreuk is gemaakt op zijn of haar recht of legitiem belang door een bestuurlijk besluit van individuele aard dat bedoeld is voor een ander rechtssubject, kan de zaak voor de bestuursrechtbank brengen. Doorgaans moet de persoon in kwestie, voordat hij of zij de zaak voor de bevoegde bestuursrechtbank brengt, een inleidende procedure volgen (vastgelegd in artikel 7 van wet nr. 554/2004) waarin hij of zij de overheidsinstantie die het besluit heeft genomen of de hiërarchisch hogere instantie (voor zover deze bestaat) verzoekt om de volledige of gedeeltelijke herroeping van het besluit.

De bevoegdheid van de rechtbanken en van de andere bovengenoemde instellingen is vastgelegd in de van kracht zijnde wetgevingsbesluiten (bijvoorbeeld het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, het wetboek van strafvordering, wet nr. 554/2004).

Gerechtelijke procedures vallen doorgaans onder het gemene recht en hebben bepaalde specifieke kenmerken afhankelijk van de desbetreffende rechtscategorie (zie https://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx voor meer informatie, alleen beschikbaar in het Roemeens).

De contactgegevens van rechtbanken en andere aanvullende informatie zijn beschikbaar op het portaal van de rechtbanken Portalul instanțelor de judecată (alleen beschikbaar in het Roemeens).

Ombudsman

OMBUDSMAN

(AVOCATUL POPORULUI)

Adres van het hoofdkantoor

Strada Eugeniu Carada nr. 3
Sector 3
Boekarest

Kaart: https://avp.ro/index.php/en/contact-2/

Contactgegevens van het hoofdkantoor

Telefoonnummer coördinatiecentrum: (+40) (0)21 3127134;
Centraal nummer: (+40) (0)21 3129462
E-mail: avp@avp.ro
Website: https://avp.ro

Openingstijden voor afspraken

Maandag tot donderdag 9.00 – 16.00 en vrijdag 9.00 – 12.00 voor afspraken met gespecialiseerd personeel (adviseurs en deskundigen). Indien gewenst kunnen burgers ook een afspraak maken met de Ombudsman en vertegenwoordigers.

Adressen van regionale kantoren

Roemeense Ombudsman Regionale kantoren

Overzicht van de instelling (rechtsgrondslag, presentatie, organisatie, taken, klachten, procedures)

https://avp.ro/index.php/en/presentation/scurt-istoric/

Model klachtenformulier

https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/formularul-unei-petitii/

De belangrijkste geldende regelingen met betrekking tot de Ombudsman zijn vastgelegd in

 • de artikelen 58 tot 60, artikel 65, lid 2, artikel 146, letters a) en d), van de grondwet van Roemenië;
 • wet nr. 35/1997 over de organisatie en werking van de instelling van de Ombudsman, opnieuw gepubliceerd in het staatsblad van Roemenië, deel I, nr. 844 van 15 september 2004, zoals nadien gewijzigd en aangevuld;
 • verordening inzake de organisatie en werking van de instelling van de Ombudsman, opnieuw gepubliceerd in het staatsblad van Roemenië, deel I, nr. 922 van 11 oktober 2004, zoals gewijzigd door besluit nr. 6/2007 van de permanente kantoren van de kamer van afgevaardigden en de senaat, gepubliceerd in het staatsblad van Roemenië, nr. 445 van 29 juni 2007;
 • wet nr. 554/2004 inzake administratieve beroepen, gepubliceerd in het staatsblad van Roemenië, deel I, nr. 1154 van 7 december 2004, zoals nadien gewijzigd;
 • wet nr. 202/2010 betreffende bepaalde maatregelen ter bespoediging van de afhandeling van zaken, gepubliceerd in het staatsblad van Roemenië, deel I, nr. 714 van 26 oktober 2010, zoals nadien gewijzigd en aangevuld.

Doel van de instelling en kenmerken

 1. bescherming van de rechten en vrijheden van personen in hun relaties met overheidsinstanties;
 2. de Ombudsman is een autonome openbare instantie die onafhankelijk is van andere overheidsinstanties;
 3. de Ombudsman heeft zijn eigen begroting, die integrerend deel uitmaakt van de staatsbegroting;
 4. hij handelt bij de uitvoering van zijn taken niet als plaatsvervanger van overheidsinstanties;
 5. de Ombudsman kan geen bevel of vertegenwoordigingsmandaat worden opgelegd en niemand kan de Ombudsman verplichten om zich te onderwerpen aan zijn of haar instructies of opdrachten;
 6. de werkzaamheden van de Ombudsman zijn openbaar, maar op verzoek van de persoon wiens rechten en vrijheden zijn geschonden, of om geldige redenen kunnen zijn werkzaamheden vertrouwelijk worden verklaard;
 7. hij voert zijn taken ex officio uit of op verzoek van natuurlijke personen, bedrijven, verenigingen of andere rechtspersonen. Iedereen kan een klacht indienen, ongeacht nationaliteit, leeftijd, geslacht, politieke opvattingen of geloofsovertuiging.

De vertegenwoordigers van de Ombudsman

De Ombudsman wordt bijgestaan door vertegenwoordigers die gespecialiseerd zijn in de volgende werkgebieden:

 1. mensenrechten, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, religies en nationale minderheden;
 2. de rechten van het kind, gezinsrechten, rechten van jongeren, rechten van gepensioneerden en rechten van gehandicapten;
 3. de strijdkrachten, het rechtssysteem, de politie, het gevangeniswezen;
 4. eigendom, arbeid, sociale bescherming, belastingen en heffingen.

Wie kan een klacht indienen bij de Ombudsman en waarover

1. Besluiten en handelingen waarover een klacht kan worden ingediend

Klachten kunnen worden ingediend over administratieve besluiten of handelingen van overheidsinstanties die de schending van de rechten en vrijheden van personen tot gevolg hebben.

Volgens de wet behoren handelingen van zelfstandige bestuursorganen eveneens tot de categorie bestuurlijke handelingen waarvoor de Ombudsman bevoegd is.

Nalating door organen van het openbaar bestuur en vertraging bij uitvaardiging van wetten worden ook behandeld als bestuurlijke handelingen.

De volgende besluiten en handelingen vallen niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman en klachten hieromtrent worden zonder opgaaf van redenen afgewezen:

 • besluiten die worden uitgevaardigd door de kamer van afgevaardigden, de senaat of het parlement;
 • besluiten en handelingen van afgevaardigden en senatoren;
 • besluiten en handelingen van de president van Roemenië;
 • besluiten en handelingen van de regering, met uitzondering van wetten en bevelen;
 • besluiten en handelingen van het Grondwettelijk Hof;
 • besluiten en handelingen van de president van de Wetgevende Raad;
 • besluiten en handelingen van een gerechtelijke autoriteit.

2. Wie kan een klacht indienen bij de Ombudsman?

Alle natuurlijke personen, ongeacht nationaliteit, leeftijd, geslacht, politieke opvattingen of geloofsovertuiging mogen een klacht indienen bij de Ombudsman.

3. De Ombudsman vervult zijn plicht om de rechten en vrijheden van burgers in hun relaties met overheidsinstanties te beschermen:

 • op verzoek van de benadeelde;
 • ex officio.

4. Voorwaarden voor de acceptatie en bestudering van een klacht

 • een klacht moet schriftelijk worden ingediend en kan worden verzonden per post, e-mail of fax of kan persoonlijk of door een gevolmachtigde (die zal worden verzocht zijn/haar identificatiegegevens over te leggen) worden ingediend bij het hoofdkantoor van de instelling of bij een van de regionale kantoren, ofwel tijdens een afspraak, ofwel bij de griffie van het kantoor;
 • indien er goede redenen zijn, kan de klager op verzoek worden toegestaan om zijn/haar klacht mondeling of via de coördinatiedienst te presenteren; de klacht wordt door het hiervoor aangewezen personeel op standaardformulieren vastgelegd;
 • de klacht moet worden ondertekend door de klager;
 • de klacht moet de volgende gegevens bevatten:
  • alle identificatiegegevens van de persoon wiens rechten en vrijheden als burger zouden zijn geschonden (voor- en achternaam, domicilie);
  • details over de veroorzaakte schade (de geschonden rechten en vrijheden, de geëiste acties en een omschrijving daarvan);
  • identificatiegegevens van de betreffende administratieve instantie of ambtenaar;
  • bewijs van uitstel of weigering door het orgaan van het openbaar bestuur om de zaak overeenkomstig de wet binnen de vastgestelde termijn te schikken;
  • een verplichte vermelding of de klacht al dan niet het onderwerp van een zaak is/was die voor een rechtbank dient of heeft gediend;
  • identificatiegegevens van de overheidsinstanties die eerder op de hoogte werden gebracht;
  • als bijlagen alle documenten die de klacht kunnen substantiëren;
 • klachten die bij de Ombudsman worden ingediend zijn vrijgesteld van zegelrecht.

5. In welke gevallen kunnen klachten niet in behandeling worden genomen?

 • wanneer het voorwerp van de klacht niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman valt;
 • anonieme klachten (niet geregistreerd) of klachten die namens een andere persoon zonder diens toestemming zijn ingediend;
 • klachten die later dan een jaar na de datum waarop de vermeende schending heeft plaatsgevonden of de datum waarop de betreffende persoon daarvan kennis heeft gekregen, zijn ingediend;
 • klachten die kennelijk ongegrond zijn, kunnen met opgave van redenen worden afgewezen.

6. Werkmethoden voor het oplossen van klachten

 • Onderzoeken – de Ombudsman heeft het recht zijn eigen onderzoeken te voeren, bij overheidsinstanties inlichtingen of voor het onderzoek benodigde documenten op te vragen, en de directie van overheidsinstanties en elke ambtenaar die de voor het oplossen van een klacht benodigde informatie kan verstrekken, te ondervragen en hun verklaringen af te nemen.
 • Aanbevelingen – de Ombudsman brengt bij de uitvoering van zijn taken aanbevelingen uit. Via deze aanbevelingen wijst de Ombudsman de overheidsinstanties in voorkomend geval op de onwettigheid van hun bestuurlijke besluiten of handelingen.
 • Speciale verslagen – indien de Ombudsman tijdens zijn onderzoeken tekortkomingen in de wetgeving of ernstige gevallen van corruptie of niet-naleving van de nationale wetten vaststelt, dient hij een verslag met de bevindingen in bij de voorzitters van de twee kamers van het parlement of, indien dit passend wordt geacht, bij de premier.
 • Het coördinatiecentrum – een coördinatiedienst is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Ombudsman en op de 14 regionale kantoren (tel.: 021 312 7134 [hoofdkantoor]; https://avp.ro/index.php/contact/birouri-teritoriale/). Burgers kunnen bellen op volgende tijdstippen: maandag tot donderdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur; vrijdag tussen 9.00 uur en 14.00 uur.
 • Afspraken – afspraken kunnen worden gemaakt met de gespecialiseerde medewerkers van de instelling. Burgers kunnen ook een afspraak maken met de Ombudsman zelf of zijn/haar vertegenwoordigers volgens de regels inzake de organisatie en werking van de instelling van de Ombudsman, of met de vertegenwoordigers van de regionale kantoren.

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

Ombudsman voor kinderrechten

NATIONALE AUTORITEIT VOOR DE BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN HET KIND EN ADOPTIE (AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ȘI ADOPȚIE)

Adres

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1
010322 Boekarest

Contactgegevens

Tel.: (+40) (0)21 3153633, (+40) (0)21 3153630, (+40) (0)21 3100789, (+40) (0)21 3100790
Fax: (+40) (0)21 3127474
E-mail: office@anpfdc.ro
Website: http://www.copii.ro

Openingstijden voor het publiek

Maandag tot donderdag: 8.30 – 16.30 uur

Vrijdag: 8.30 – 14.00 uur

Adoptieafdeling: dinsdag en donderdag: 9.00 – 12.00 uur

Overzicht van de instelling (rechtsgrondslag, presentatie, organisatie, taken, soort diensten):

http://www.copii.ro/despre-noi/misiune/,
http://www.copii.ro/activity/child-protection-system/overview/?lang=en.

Het directoraat-generaal voor kinderbescherming is een gespecialiseerd directoraat binnen de Nationale Autoriteit voor de bescherming van de rechten van het kind en adoptie.

Taken

 • voorbereiden en onderbouwen van programma’s op het gebied van gezinsbescherming en voor de preventie en bestrijding van huiselijk geweld, alsmede voor de bescherming en bevordering van de rechten van het kind;
 • toezicht houden op de inachtneming van de rechten van het kind en de centrale en lokale autoriteiten aanbevelen dat de vereiste maatregelen worden genomen;
 • informatie centraal registreren en samenvatten over naleving van de beginselen en regels die zijn vastgesteld in het Verdrag inzake de rechten van het kind, zoals geratificeerd door wet nr. 18/1990, opnieuw gepubliceerd, zoals nadien gewijzigd, en de nodige actie ondernemen om de aanbevelingen van het Comité voor de rechten van het kind ten uitvoer te leggen;
 • coördineren en methodologisch begeleiden van de activiteiten van diensten die erop gericht zijn te voorkomen dat een kind van zijn ouders wordt gescheiden, van diensten betreffende de speciale bescherming van kinderen, en van de activiteiten die worden uitgevoerd door comités voor kinderbescherming;
 • normen, gedetailleerde regels en werkprocedures uitwerken voor diensten die moeten voorkomen dat kinderen van hun ouders worden gescheiden en die instaan voor de speciale bescherming van kinderen en jongeren en voor de bescherming van het gezin en slachtoffers van huiselijk geweld alsook voor diensten die zich bezighouden met geweldplegers;
 • voorbereiden van de methode voor vergunningverlening aan en de onderzoekscriteria voor diensten die ermee belast zijn de scheiding van een kind van zijn ouders te voorkomen en die instaan voor de speciale bescherming van kinderen en jongeren en slachtoffers van huiselijk geweld, en deze diensten een vergunning verlenen;
 • coördineren en methodologisch begeleiden van activiteiten die worden uitgevoerd om de familie en slachtoffers van huiselijk geweld te steunen, alsook de diensten die hun worden aangeboden.

Orgaan voor gelijke kansen

NATIONALE RAAD VOOR DISCRIMINATIEBESTRIJDING (CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII - CNCD)

Adres van het hoofdkantoor

Piata Valter Maracineanu nr. 1-3, Sector 1, 010155 Boekarest

Tel.: (+40) (0)21 3126578; (+40) (0)21 3126579
Fax: (+40) (0)21 3126585
E-mail: support@cncd.org.ro
Website: https://www.cncd.ro/

Openingstijden voor het publiek

Maandag tot donderdag 8.00 – 16.30 uur en vrijdag 8.00 – 14.00 uur

Adressen van de regionale kantoren en van het onderzoekscentrum

https://www.cncd.ro/contact/

Overzicht van de instelling (rechtsgrondslag, presentatie, organisatie, taken, klachten, procedures):

https://www.cncd.ro/ ,
https://www.cncd.ro/proiecte,
https://www.cncd.ro/despre-cncd-prezentare-generala/

Rechtsgrondslag

De Nationale Raad voor discriminatiebestrijding handelt op grond van regeringsdecreet nr. 137/2000 inzake de preventie en bestraffing van alle vormen van discriminatie, opnieuw gepubliceerd.

Presentatie van de instelling

De Nationale Raad voor discriminatiebestrijding (CNCD) is een autonome overheidsinstantie die gecontroleerd wordt door het parlement en werkzaamheden verricht gericht op de bestrijding van discriminatie. De Raad staat garant voor de naleving en toepassing van het beginsel van non-discriminatie in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving en de internationale overeenkomsten die Roemenië heeft ondertekend. De Nationale Raad voor discriminatiebestrijding handelt op grond van regeringsdecreet nr. 137/2000 inzake de preventie en bestraffing van alle vormen van discriminatie, opnieuw gepubliceerd.

1. Welke gegevens moet een klacht bevatten?

Een klacht moet verplicht de volgende gegevens bevatten:

 • de voor- en achternaam van de persoon die de klacht indient;
 • het adres waarnaar de indiener wenst dat het antwoord wordt verzonden en het contactadres waar de CNCD de indiener van de klacht kan bereiken voor aanvullende informatie die vereist is om de zaak op te lossen;
 • het telefoonnummer waarop de indiener te bereiken is voor aanvullende informatie;
 • de wezenlijke inhoud van de klacht, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van de vermeende discriminerende handelingen;
 • de identificatiegegevens van de persoon die beschuldigd wordt van discriminatie (indien mogelijk adres, telefoonnummer etc.), die nodig zijn om contact op te nemen met deze persoon voor een dagvaarding voor het uitvoerend comité van de CNCD of voor aanvullend onderzoek.

2. Wat gebeurt er als een klacht is ingediend?

De klacht wordt geregistreerd en ter oplossing doorgestuurd naar het uitvoerend comité. Een klacht kan binnen een jaar na de datum waarop de vermeende discriminerende handeling is gepleegd of vanaf de datum waarop de betreffende persoon hierover werd geïnformeerd, aan de CNCD worden voorgelegd. De persoon die naar verluidt werd gediscrimineerd, kan zich tot een rechter wenden om de gevolgen van discriminerende handelingen recht te zetten en de situatie van vóór de discriminerende handelingen te herstellen. De termijn voor het bereiken van een oplossing voor de klacht is 90 dagen.

Het uitvoerend comité zal het bestaan van discriminerende handelingen onderzoeken door het verplicht oproepen van de partijen via welk middel dan ook waarbij de ontvangst wordt bevestigd. Indien de partijen niet persoonlijk verschijnen, staat dit de oplossing van de zaak niet in de weg. Om ervoor te zorgen dat de juiste beslissing wordt genomen, kan aanvullend onderzoek worden verricht, waaronder het ondervragen van de partijen.

De indiener van de klacht dient te bewijzen dat zich een discriminerende handeling heeft voorgedaan, en de persoon die wordt beschuldigd van discriminatie dient te bewijzen dat de handeling in kwestie geen discriminatie vormt.

De uitspraak (het besluit van het uitvoerend comité) wordt schriftelijk bekendgemaakt binnen 15 dagen nadat het besluit is genomen tijdens een bijeenkomst van het uitvoerend comité. De partijen kunnen binnen 15 dagen na de datum van ontvangst van het besluit van het uitvoerend comité hiertegen beroep aantekenen bij een rechtbank. Beide partijen zijn vrijgesteld van betaling van zegelrecht.

3. Welke sancties worden toegepast voor discriminerende handelingen?

Discriminerende handelingen worden bestraft:

 • met een waarschuwing;
 • met een boete die tussen RON 1.000 en RON 30.000 bedraagt, indien de discriminatie betrekking heeft op een persoon;
 • met een boete die tussen RON 2.000 en RON 100.000 bedraagt, indien de discriminatie betrekking heeft op een groep personen of een gemeenschap.

NATIONAAL BUREAU VOOR DE ROMA

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI – ANR)

Contactgegevens

Str. Splaiul Independentei nr. 202, 8e verdieping, kamer 23, Sector 6, Boekarest

Tel.: (+40) (0)21 3113048
Fax: (+40) (0)21 3113047
E-mail: info@anr.gov.ro.
Website: http://www.anr.gov.ro

Contactgegevens van regionale en provinciale kantoren

http://www.anr.gov.ro/index.php/contact

Overzicht van de instelling (taak, structuur, resultaten)

http://www.anr.gov.ro

Rechtsgrondslag

Regeringsdecreet nr. 78/2004 tot oprichting van het Nationaal Bureau voor de Roma, goedgekeurd zoals gewijzigd bij wet nr. 7/2005.

Bij de uitoefening van de functies die zijn vastgelegd in artikel 3 van besluit nr. 1703/2004 inzake de organisatie en werking van het Nationaal Bureau voor de Roma, zoals nadien gewijzigd en aangevuld, verricht de instelling de volgende hoofdtaken:

 • uitwerken van het beleid en de strategie van de regering voor de bescherming van de rechten van de Roma-minderheid, en andere taken die door de wet worden voorgeschreven binnen zijn activiteitengebied;
 • initiëren en organiseren van opleidingen over de bestrijding van discriminatie van Roma binnen het centrale en lokale openbare bestuur;
 • ondersteunen van wetsontwerpen en andere wetgevingsbesluiten die van belang zijn voor de rechten en plichten van personen die tot de Roma-minderheid behoren;
 • toezicht houden op de toepassing van nationale en internationale wetgevingsbesluiten met betrekking tot de bescherming van de Roma-minderheid;
 • ontvangen en behandelen van verzoeken en doorverwijzingen van instellingen, organisaties of particulieren, en het deskundige advies van het Bureau hierover uitbrengen;
 • ontwikkelen van een systeem voor het verstrekken van informatie, opleiding en deskundig advies aan de Roma-minderheid;
 • analyseren en onderzoeken van alle mogelijk discriminerende gevolgen van de huidige regelingen en zich actief inzetten om het bestaande wettelijke kader te verbeteren.

Het Nationaal Bureau voor de Roma oefent zijn functies uit door daarbij:

 • samen te werken met ministeries en met centrale en lokale openbare besturen, met andere overheidsinstanties en met natuurlijke en rechtspersonen;
 • samen te werken met intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties in Roemenië en daarbuiten;
 • gebruik te maken van het deskundige advies en de ondersteuning die in Roemenië en daarbuiten worden verleend, en van opleidingen en geavanceerde opleidingsprogramma’s voor zijn medewerkers, onder voorbehoud van de toegewezen begrotingsmiddelen of andere in Roemenië of in het buitenland rechtmatig verkregen middelen;
 • acties, projecten en sectorale programma’s te initiëren, te bevorderen en hieraan deel te nemen, in samenwerking met gespecialiseerde niet-gouvernementele instellingen en organisaties, teneinde de situatie van de Roma te verbeteren.

NATIONALE AUTORITEIT VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI)

Adres van het hoofdkantoor

Calea Victoriei nr. 194
Boekarest

Contactgegevens

Tel.: (+40) (0)21 2125438; (+40) (0) 21 2125439; (+40) (0)21 3220976; (+40) (0)21 3226303; (+40) (0)213226304; (+40) (0)21 3207155
Fax: (+40) (0)21 2125443
E-mail: registratura@anph.ro

Openingstijden voor het publiek

Maandag tot vrijdag: 9.00 – 16.00 uur (voor telefonisch contact)

Overzicht van de instelling (structuur, taken, regels voor organisatie en werking):

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en/about-us

Rechtsgrondslag

De Nationale Autoriteit voor personen met een handicap is een gespecialiseerd orgaan met rechtspersoonlijkheid van de centrale overheid dat onder het ministerie van Werkgelegenheid, Gezin, Sociale Bescherming en Ouderen ressorteert.

De Autoriteit staat in voor de centrale coördinatie van activiteiten die gericht zijn op de speciale bescherming van personen met een handicap en de bevordering van hun rechten; ze stelt beleidsmaatregelen, strategieën en normen op voor de bevordering van deze rechten en houdt toezicht op de toepassing van de relevante regels en activiteiten met betrekking tot de speciale bescherming van personen met een handicap.

Wetgevingsbesluiten tot vaststelling van de rechten van personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen een beroep doen op de bepalingen van:

 • spoeddecreet nr. 86/2014 tot vaststelling van bepaalde herstructureringsmaatregelen op het niveau van de centrale overheid en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetgevingsbesluiten;
 • regeringsdecreet nr. 50/2015 inzake de organisatie, werking en taken van de Nationale Autoriteit voor personen met een handicap.

Gegevensbeschermingsinstantie

NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – ANSPDCP)

Adres van het hoofdkantoor

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nrs. 28-30, Sector 1, 010336 Boekarest

Contactgegevens

Tel.: (+40) (0)31 8059211; (+40) (0)31 8059212
Fax: (+40) (0)31 8059602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: https://www.dataprotection.ro

Openingstijden voor het publiek:

 • de griffie van de Nationale Toezichthoudende Autoriteit is open voor het publiek van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur;
 • afspraken zijn mogelijk van maandag tot vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur.

Overzicht van de instelling

De Nationale Toezichthoudende Autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens verricht haar werkzaamheden volledig onafhankelijk en onpartijdig. De Autoriteit bewaakt en controleert de wettigheid van de verwerking van persoonsgegevens die valt onder wet nr. 677/2001 inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en inzake het vrije verkeer van die gegevens, zoals nadien gewijzigd en aangevuld.

Doelstelling

Beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden van burgers, met name het recht op privacy en op een gezins- en privéleven, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

Rechtsgrondslag

Wet nr. 102/2005 inzake de oprichting, organisatie en werking van de Nationale Toezichthoudende Autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens.

Taken (selectie):

 • ontvangen en analyseren van kennisgevingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • toestemming geven voor gegevensverwerking in de situaties die in de wet zijn omschreven;
 • indien zij een schending van de bepalingen van de wet constateert, de gegevensverwerking tijdelijk onderbreken of beëindigen en/of de verwerkte gegevens gedeeltelijk of volledig verwijderen, de zaak verwijzen naar de strafvervolgingsinstanties of passende juridische stappen nemen;
 • particulieren en/of rechtspersonen op de noodzaak wijzen om te voldoen aan de verplichtingen en de in wet nr. 677/2001 genoemde procedures uit te voeren;
 • het register van verwerking van persoonsgegevens bijhouden en ter beschikking aan het publiek stellen;
 • klachten, doorverwijzingen of verzoeken van particulieren ontvangen en behandelen, en de gevonden oplossing, of, indien van toepassing, de getroffen maatregel bekendmaken;
 • geavanceerde controles uitvoeren indien een betrokkene persoonsgegevens verwerkt die specifieke risico’s kunnen opleveren voor de persoonlijke rechten en vrijheden van burgers;
 • onderzoeken uitvoeren ex officio of na ontvangst van klachten of doorverwijzingen;
 • aanbevelingen en bekrachtigingen afgeven ten aanzien van kwesties die verband houden met de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens op verzoek van een persoon, overheidsinstantie of openbaar bestuursorgaan.

Procedure voor de ontvangst en oplossing van klachten, doorverwijzingen en verzoeken

Personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen schriftelijk contact opnemen met de Toezichthoudende Autoriteit indien ze van mening zijn dat hun rechten uit hoofde van wet nr. 677/2001 zijn geschonden, mits voorheen geen juridische stappen werden ondernomen voor dezelfde zaak en alleen indien ze eerst contact hebben opgenomen met de verwerker waarop de klacht betrekking heeft.

Personen die een klacht willen indienen bij ANSPDCP, kunnen gebruikmaken van standaardformulieren die beschikbaar zijn op de website van de instelling.

Andere gespecialiseerde organen

GEDELEGEERDE RECHTER

(JUDECĂTORUL DELEGAT)

Rechtsgrondslag

Wet nr. 254 van 2 juni 2013 inzake de tenuitvoerlegging van vonnissen en vrijheidsbenemende maatregelen die door gerechtelijke instanties in strafrechtelijke procedures zijn opgelegd en besluit nr. 89/2014 van de Hoge Raad voor de Magistratuur houdende goedkeuring van de regels betreffende de organisatie van de werkzaamheden van rechters die gedelegeerd zijn om toe te zien op de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen.

Presentatie en rol

Gedelegeerde rechters zijn magistraten in het Roemeense rechtsstelsel. Ze worden op jaarbasis door de president van het hof van beroep toegewezen aan elke gevangenis die onder de territoriale bevoegdheid van het hof van beroep valt. De rol van de voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen gedelegeerde rechter is het uitoefenen van toezicht en controle op een rechtmatige strafuitvoering. Een voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen gedelegeerde rechter in wiens district zich een centrum voor detentie en voorlopige hechtenis of een centrum voor voorlopige hechtenis bevinden, oefent ook toezicht en controle uit op een rechtmatige tenuitvoerlegging van preventieve vrijheidsbenemende maatregelen. Daarnaast ziet de rechter toe op de inachtneming van de wettelijk vastgelegde rechten voor personen die gevangenisstraffen uitzitten.

Klachten

 1. Een veroordeelde kan binnen drie dagen na de datum waarop hij/zij in kennis werd gesteld van het besluit tot vaststelling van de voorwaarden van strafuitvoering, een klacht indienen over deze voorwaarden bij de rechter die belast is met het toezicht op de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen (artikel 39, lid 3, van wet nr. 254/2013).
 2. Een veroordeelde kan binnen drie dagen na de datum waarop hij/zij in kennis werd gesteld van een beslissing van een commissie tot wijziging van de voorwaarden van strafuitvoering, een klacht indienen over deze beslissing bij de rechter die belast is met het toezicht op de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen (artikel 40, lid 11, van wet nr. 254/2013).
 3. Een veroordeelde kan binnen tien dagen na de datum waarop een beslissing van de gevangenisdirectie betreffende maatregelen aangaande de uitoefening van de bij deze wet vastgestelde rechten aan hem/haar bekend is gemaakt, een klacht indienen over deze maatregelen bij de rechter die belast is met het toezicht op de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen (artikel 56, lid 2, van wet nr. 254/2013).
 4. Een veroordeelde kan binnen drie dagen na kennisneming van een beslissing van het tuchtcomité om een tuchtmaatregel op te leggen, een klacht indienen over deze beslissing bij de rechter die belast is met het toezicht op de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen (artikel 104, lid l, van wet nr. 254/2013).

Een gedetineerde kan binnen drie dagen na de datum waarop hij/zij in kennis werd gesteld van een beslissing van een commissie om de detentievoorwaarden te wijzigen, een klacht indienen over deze beslissing bij de rechter die belast is met het toezicht op de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen (artikel 153, lid 8, van wet nr. 254/2013).

ALGEMENE INSPECTIE VOOR IMMIGRATIE

(INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI)

Adres van het hoofdkantoor

Strada Lt. col. Marinescu C-tin nr. 15A, Sector 5, Boekarest

Tel.: (+40) (0)21 4109940

Fax: (+40) (0)21 4107501

E-mail: igi@mai.gov.ro en document.igi@mai.gov.ro – adres uitsluitend bestemd voor het verzenden van een kopie van de identiteitskaart

Adressen van verschillende directoraten van de Algemene Inspectie voor immigratie

https://igi.mai.gov.ro/contact/

Regionale afdelingen van de Algemene Inspectie voor immigratie

https://igi.mai.gov.ro/en/contact-en/

Presentatie van de instelling

De Algemene Inspectie voor immigratie is georganiseerd en functioneert als een gespecialiseerde instantie van de centrale overheid. Het is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die onder het ministerie van Bestuur en Binnenlandse Zaken (Ministerul Administrației și Internelor) ressorteert.

Doelstelling

De Algemene Inspectie voor immigratie werd opgericht in het kader van de reorganisatie van de Roemeense Immigratiedienst (Oficiul Român pentru Imigrări) en vervult de taken die haar bij wet zijn toegewezen om de Roemeense beleidsmaatregelen op het gebied van migratie, asiel en integratie van vreemdelingen en de relevante wetgeving op deze terreinen uit te voeren.

De Algemene Inspectie voor immigratie verricht activiteiten van openbare dienstverlening zowel in het belang van individuen als van de gemeenschap en ter ondersteuning van overheidsinstellingen, uitsluitend op grond van en in overeenstemming met de wet.

Rechtsgrondslag

De organisatiestructuur en de taken van de Algemene Inspectie voor immigratie zijn vastgesteld in regeringsbesluit nr. 639 van 20 juni 2007, zoals nadien gewijzigd en aangevuld.

De Inspectie bestaat uit centrale directies, diensten en andere functionele entiteiten, regionale centra voor de opvang en procedures van asielzoekers, regionale opvangcentra voor in bewaring gestelde vreemdelingen, en provinciale instanties.

Bij de uitoefening van haar taken werkt de Algemene Inspectie voor immigratie samen met instanties van het ministerie van Bestuur en Binnenlandse Zaken en andere overheidsinstellingen alsook met ngo’s en buitenlandse burgers die werkzaam zijn op het gebied van migratie en humanitaire bescherming. Ze sluit conform de wetgeving overeenkomsten met aanverwante instellingen in andere landen en met internationale organisaties.

Meer informatie over de categorieën EU-burgers en niet-EU-burgers, asiel en immigratie, wetgeving en programma’s of strategieën van de Algemene Inspectie voor immigratie is beschikbaar op de website van de instelling.

ARBEIDSINSPECTIE

(INSPECȚIA MUNCII)

Adres van de instelling

Str. Matei Voievod nr. 14, Sector 2, Boekarest

Tel.: (+40) (0)21 3027030

Fax: (+40) (0)21 3027064; +40 21 2520097

E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro

E-mailadres waarnaar een kopie van de identiteitskaart moet worden verstuurd: copiedoc@inspectiamuncii.ro

Website: https://www.inspectiamuncii.ro/

Openingstijden van de Arbeidsinspectie

Maandag tot donderdag: 8.00 – 16.30 uur

Vrijdag: 8.00 - 14.00 uur

Presentatie van de instelling

De Arbeidsinspectie is een gespecialiseerd orgaan van de centrale overheid dat onder het ministerie van Werkgelegenheid, Gezin, Sociale Bescherming en Ouderen ressorteert. Het hoofdkantoor is gevestigd in Boekarest.

De instelling heeft rechtspersoonlijkheid en oefent als instantie van openbaar gezag controle uit op het gebied van arbeidsverhoudingen, veiligheid en gezondheid op het werk en markttoezicht.

Doelstelling van de instelling

De Arbeidsinspectie heeft tot taak de sociale bescherming op de werkplek te waarborgen overeenkomstig artikel 41 van de grondwet van Roemenië, opnieuw gepubliceerd, IAO-Verdrag nr. 81/1947 betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel, zoals geratificeerd bij decreet nr. 284/1973 van de Raad van State, en IAO-Verdrag nr. 129/1969 betreffende de arbeidsinspectie in de landbouw, zoals geratificeerd bij decreet nr. 83/1975 van de Raad van State.

Rechtsgrondslag

De instelling werd opgericht en ingericht krachtens:

 • wet nr. 108/1999, opnieuw gepubliceerd, zoals nadien gewijzigd en aangevuld;
 • regeringsbesluit nr. 1377/2009, zoals nadien gewijzigd en aangevuld.

Ressorteren onder de Arbeidsinspectie:

Informatie over klachten die bij de Arbeidsinspectie kunnen worden ingediend, is te vinden op de website van de instelling.

Informatie van openbaar belang is beschikbaar op de website van de instelling.

NATIONAAL ARBEIDSBUREAU

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ - ANOFM)

Adres van het hoofdkantoor

Strada Avalanșei nrs. 20-22, Sector 4, 040305 Boekarest

Openingstijden

Maandag tot donderdag: 8.00 – 16.30 uur

Vrijdag: 8.00 – 14.00 uur

Afspraken

De voorzitter van het Nationaal Arbeidsbureau houdt op de eerste en derde dinsdag van elke maand spreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur. Een afspraak kan worden gemaakt via het telefoonnummer (+40) (0)21 3039831.

Website: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

E-mail: anofm@anofm.ro

Informatie over de websites van de regionale afdelingen van het Nationaal Arbeidsbureau is te vinden op de website van de instelling.

Presentatie van de instelling

Het Arbeidsbureau biedt een brede waaier aan diensten, waaronder loopbaanadvies, beroepsopleiding, outplacementbegeleiding, arbeidsbemiddeling, advies voor het opstarten van een bedrijf, subsidiëring van de tewerkstelling van personen uit achtergestelde groepen en het verstrekken van gunstige leningen voor het creëren van arbeidsplaatsen.

De dienstverlening is zowel voor werklozen als voor economische actoren bedoeld.

Het voornaamste doel van de instelling is de werkgelegenheidsgraad te verhogen en zo de werkloosheid terug te dringen.

Rechtsgrondslag:

- wet nr. 202 inzake de organisatie en werking van het Nationaal Arbeidsbureau;

- regeringsbesluit nr. 1610 betreffende het statuut van het Nationaal Arbeidsbureau (ANOFM).

De belangrijkste doelstellingen van het Nationaal Arbeidsbureau zijn:

 • de sociale dialoog institutionaliseren op het gebied van werkgelegenheid en beroepsopleiding;
 • strategieën  toepassen op het gebied van werkgelegenheid en beroepsopleiding;
 • op sociale bescherming gerichte maatregelen treffen voor werklozen.

Meer informatie is te vinden op de website van de instelling.

NATIONAAL AGENTSCHAP VOOR MILIEUBESCHERMING

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - ANPM)

Hoofdkantoor

Splaiul Independenței nr. 294, Blok B, Sector 6, 060031 Boekarest

Tel.: (+40) (0)21 2071101; (+40) (0)21 2071102

Fax: (+40) (0) 21 2071103

E-mail: office@anpm.ro

Website: http://www.anpm.ro/

Openingstijden

Maandag tot donderdag: 8.00 – 16.30 uur

Vrijdag: 8.00 – 14.00 uur

Presentatie van de instelling

Het Nationaal Agentschap voor milieubescherming is een gespecialiseerde instelling van de centrale overheid die onder het ministerie van Milieu valt. Het agentschap is op grond van regeringsbesluit nr. 1000 van 17 oktober 2012 betreffende de herstructurering en werking van het Nationaal Agentschap voor milieubescherming en daaronder ressorterende openbare instellingen bevoegd voor de uitvoering van milieubeleid en -wetgeving.

Doelstelling

Het Nationaal Agentschap voor milieubescherming past in de Europese en internationale samenwerking om de beginselen inzake milieubescherming te waarborgen en de milieuwetgeving toe te passen.

De taken van het Nationaal Agentschap voor milieubescherming zijn:

 • strategische planning op milieugebied;
 • bewaking van milieufactoren;
 • vergunning van activiteiten die gevolgen voor het milieu kunnen hebben;
 • tenuitvoerlegging van milieuwetgeving en milieubeleid op nationaal en lokaal niveau;
 • indiening van rapporten bij het Europees Milieuagentschap over volgende zaken: luchtkwaliteit, klimaatverandering, beschermde gebieden, bodem- en waterverontreiniging.

Klachten worden geregistreerd overeenkomstig regeringsdecreet nr. 27/2002 tot regulering van de afhandeling van klachten, goedgekeurd bij wet nr. 233/2002, en kunnen per e-mail verstuurd worden naar office@anpm.ro.

Anonieme klachten of klachten zonder identificatiegegevens worden niet in aanmerking genomen en als afgehandeld beschouwd.

NATIONALE AUTORITEIT VOOR CONSUMENTENBESCHERMING

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR - ANPC)

Adres

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, 011865 Boekarest

E-mail: cabinet@anpc.ro

Openingstijden

Maandag tot donderdag: 8.00 – 16.30 uur

Vrijdag: 8.00 – 14.00 uur

Rechtsgrondslag:

 • regeringsbesluit nr. 700/2012 betreffende de organisatie en de werking van de Nationale Autoriteit voor consumentenbescherming.

Tot de taken van de ANPC behoren:

 1. in samenwerking met andere ter zake bevoegde gespecialiseerde instanties van de centrale en lokale overheid en met niet-gouvernementele consumentenorganisaties een strategie voor de bescherming van de consument uitwerken die aansluit bij de strategie van de EU;
 2. het wettelijk kader in overeenstemming brengen met de regelgeving van de EU op het gebied van consumentenbescherming;
 3. de regering ter goedkeuring en vaststelling ontwerpen van wetgevingsbesluiten op het gebied van consumentenbescherming voorleggen met betrekking tot de vervaardiging, verpakking, etikettering, bewaring, opslag, transport, invoer en marketing van producten; met betrekking tot het verlenen van diensten met inbegrip van financiële diensten; en met betrekking tot het verbod op asymmetrische sancties wegens contractuele onregelmatigheden tussen klanten en verleners van openbare diensten en andere diensten van algemeen belang zodat ze het leven, de gezondheid en de veiligheid van de consument niet in gevaar brengen of afbreuk doen aan hun legitieme rechten en belangen;
 4. in samenwerking met andere gespecialiseerde overheidsinstanties procedures uitwerken met betrekking tot de doelstellingen, voorwaarden en methoden van samenwerking bij het uitvoeren van activiteiten ter bescherming van de consument.

De volledige lijst van de taken van de ANPC kan worden geraadpleegd op de website van de instelling.

Kennisgevingen en klachten

Consumenten kunnen hun kennisgevingen en klachten sturen naar de hoofdkantoren van de regionale/provinciale commissariaten voor consumentenbescherming of naar het commissariaat voor consumentenbescherming van Boekarest, naargelang van het specifieke rechtsgebied waarin de aangeklaagde marktdeelnemer zijn bedrijfsactiviteiten verricht.

Om een kennisgeving/klacht in te dienen, klik op de link INFO klachten om de klachtenprocedure en de contactgegevens van de regionale en provinciale commissariaten voor consumentenbescherming te raadplegen.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen moeten kennisgevingen en klachten schriftelijk of elektronisch worden ingediend of persoonlijk worden afgegeven.

Klachten kunnen elektronisch worden ingediend op deze webpagina.

Kennisgevingen of klachten moeten persoonlijk in naam van de kennisgever of klager worden ingediend.

Kennisgevingen/klachten worden binnen de wettelijke termijn (overeenkomstig regeringsdecreet nr. 27/2002) behandeld op voorwaarde dat ze vergezeld gaan van alle nodige bewijsstukken, met name een factuur voor fiscale doeleinden, een kassabon of ander ontvangstbewijs, het contract of garantiecertificaat of andere documenten naargelang van het geval.

Klachten moeten aan bovenstaande voorwaarden voldoen om door de commissariaten te worden onderzocht. Indien dit niet het geval is, worden ze afgesloten wegens gebrek aan informatie.

NATIONALE ZORGVERZEKERINGSINSTELLING

(CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE - CNAS)

Adres

Calea Călărașilor nr. 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, Boekarest

Website: http://www.cnas.ro/

E-mail: relpubl1@casan.ro

Tel.: (+40) (0) 37-2309236

Fax: (+40) (0) 37-2309165

Presentatie van de instelling

De Nationale Zorgverzekeringsinstelling (CNAS) is een autonome openbare instelling van nationaal belang die rechtspersoonlijkheid bezit en instaat voor de consistente en gecoördineerde werking van het sociale zorgverzekeringsstelsel in Roemenië.

Rechtsgrondslag:

 • spoeddecreet nr. 150/20 november 2002;
 • spoeddecreet nr. 180/2000;
 • wet nr. 145/1997.

Doelstellingen

Opzetten en onderhouden van een sociaal zorgverzekeringsstelsel waarin de rechten van de verzekerden worden geëerbiedigd en aan hun behoeften wordt voldaan.

Algemene doelstellingen:

 • de verzekerde personen beschermen tegen de kosten van gezondheidszorg in geval van ziekte of ongeval;
 • ervoor zorgen dat de verzekerde personen gedekt zijn op een universele, eerlijke en niet-discriminerende wijze door het efficiënte gebruik van het enige ziekteverzekeringsfonds in Roemenië.

Specifieke doelstellingen:

 • toegang verzekeren tot gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;
 • eerlijke en niet-discriminerende bescherming garanderen via het efficiënte gebruik van het enige ziekteverzekeringsfonds;
 • de tevredenheid van de verzekerden over de kwaliteit van de dienstverlening verhogen;
 • het verstrekken van informatie aan verzekerde personen bevorderen.

PERMANENTE VERKIEZINGSAUTORITEIT

(AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ)

Adres van het hoofdkantoor

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, 030084 Boekarest

Tel.: (+40) (0)21-3100824

Website: https://www.roaep.ro/prezentare/en/

E-mail: comunicare@roaep.ro

Presentatie van de instelling

De Permanente Verkiezingsautoriteit is een autonome bestuurlijke instelling met rechtspersoonlijkheid en met algemene bevoegdheid in verkiezingszaken. Ze staat in voor het organiseren en houden van verkiezingen en referendums en ziet erop toe dat de financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes in overeenstemming is met de grondwet, de wetgeving en desbetreffende internationale en Europese normen.

Rechtsgrondslag:

 • besluit nr. 4 van 22 juni 2016 tot goedkeuring van de regels inzake de organisatie en werking van de Permanente Verkiezingsautoriteit en van het Centrum “Verkiezingsdeskundige”;
 • wet nr. 334/2006 inzake de financiering van de activiteiten van politieke partijen en verkiezingscampagnes, opnieuw gepubliceerd;
 • wet nr. 208/2015 inzake de verkiezingen voor de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de organisatie en werking van de Permanente Verkiezingsautoriteit, zoals nadien gewijzigd en aangevuld.

Doelstellingen

 • waarborgen van regelmatige, vrije en eerlijke verkiezingsprocessen met een efficiënte en transparante benutting van menselijke, financiële en economische middelen;
 • toezien op een correcte en transparante financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes;
 • zorgen voor een geïntegreerde aanpak van het beheer van het verkiezingsproces.

Functies (deze lijst is niet limitatief):

 • een strategische functie: zorgen voor de vaststelling van sectorale doelstellingen op haar werkterrein;
 • een regelgevende functie: zorgen voor de voorbereiding en indiening ter goedkeuring van het wetgevende kader dat voor de uitoefening van strategische bevoegdheden voor verkiezingszaken vereist is, en voor de voorbereiding en goedkeuring van normen en verplichte technische voorschriften voor alle organen en autoriteiten die belast zijn met electorale taken;
 • een beheerfunctie: zorgen voor de organisatie en coördinatie van de activiteiten en middelen die nodig zijn voor het verloop van verkiezingsprocessen;
 • een functie van overheidsgezag: zorgen voor het toezicht op en de landelijke toepassing van de regelgeving die specifiek betrekking heeft op het kiesstelsel alsook van de regels die zijn vastgelegd voor de modernisering van het Roemeense kiesstelsel en de aansluiting ervan op de kiesstelsels van andere EU-landen;
 • een controlefunctie: zorgen voor controles op de naleving van de wetgeving en in voorkomend geval toepassing van sancties overeenkomstig de wetgeving;

Informatie over andere functies is hier te vinden.

Taken (deze lijst is niet limitatief):

 • voorstellen uitwerken aangaande de logistiek die nodig is om verkiezingen te houden, deze ter goedkeuring voorleggen aan de regering en de betrokken lokale overheden en toezien op de tenuitvoerlegging ervan;
 • toezicht uitoefenen op de afbakening van de stembureaus, de keuze van gebouwen voor de stemlokalen en locaties van de electorale kantoren;
 • toezien op de tijdige levering van apparatuur en benodigdheden voor de stembureaus: gestandaardiseerde stembussen en -hokjes, stempels en stempelkussens, containers voor het vervoer van de stembrieven etc.; en controleren of deze apparatuur en benodigdheden in de periodes tussen verkiezingen veilig bewaard worden;
 • ervoor zorgen dat de nodige middelen tijdig ter beschikking worden gesteld voor de gespreide levering van de logistiek die het verkiezingsproces met zich brengt;
 • de veiligheid bewaken van de stembureaus, stembrieven en ander noodzakelijk verkiezingsmateriaal;
 • de opstelling en het afdrukken van permanente kiezerslijsten opvolgen;
 • de actualisering van het kiezersregister monitoren en controleren.

Informatie over andere taken is hier te vinden.

ROEMEENS INSTITUUT VOOR DE MENSENRECHTEN

(INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI - IRDO)

Adres

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, Sector 1, Boekarest

Tel.: (+40) (0)21-3114921

Website: https://irdo.ro/english/index.php

E-mail office@irdo.ro

Presentatie van de instelling

Het Roemeens Instituut voor de mensenrechten (IRDO) is een onafhankelijke nationale instelling die krachtens haar oprichtingswet belast is met taken op het gebied van onderzoek, opleiding, verspreiding van informatie en het verlenen van deskundig advies. Deze wet biedt ook garanties voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid overeenkomstig de criteria van de Verenigde Naties en de Raad van Europa, die de oprichting van dergelijke instellingen in alle democratische landen aanbevelen.

Het Roemeens Instituut voor de mensenrechten laat zich bij de uitvoering van al zijn specifieke taken op het gebied van onderzoek, opleiding, voorlichting en deskundig advies steeds leiden door de regels en normen die inzake de mensenrechten in internationale verdragen zijn opgenomen en door de relevante rechtspraak van internationale rechtbanken.

Het Instituut heeft daarnaast ook een verkozen aanwezigheid in verschillende internationale organen die zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten.

De diensten van het Instituut staan open voor iedereen die er gebruik van wil maken. De teksten van de basisdocumenten en bibliografische verwijzingen worden gratis verspreid of tegen betaling van louter de reproductiekosten.

Wetenschappelijke instellingen of organen kunnen het Instituut op contractbasis engageren om gespecialiseerd onderzoek uit te voeren en gespecialiseerde fora in en buiten Roemenië kunnen er een beroep op doen om advies uit te brengen. De tarieven voor dergelijke diensten worden vastgesteld door het management van het Instituut.

Rechtsgrondslag

Wet nr. 9/1991 tot oprichting van het Roemeens Instituut voor de mensenrechten.

Doelstelling

De doelstelling van het Instituut is ervoor te zorgen dat overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties en Roemeense burgers goed op de hoogte worden gehouden van mensenrechtenvraagstukken en de manier waarop de mensenrechten worden gewaarborgd in andere landen, met name in de landen die deelnemen aan de Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa.

Het Instituut wil tevens de internationale instanties – en de publieke opinie in het buitenland – informeren over de praktische regelingen die in Roemenië getroffen zijn om de mensenrechten te waarborgen en te doen naleven.

Activiteiten van het IRDO:

 1. opzetten, onderhouden en exploiteren van een documentatiecentrum voor alle gebruikers dat teksten bevat van internationale verdragen, wetten, documenten, studies en publicaties over mensenrechten, en bibliografische verwijzingen;
 2. overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties en burgers voorlichten over internationale documenten, praktijken en gebruiken op het gebied van de mensenrechten en zo nodig zorgen voor vertalingen hiervan;
 3. opleidingsprogramma’s organiseren die specifiek zijn afgestemd op personen met bijzondere bevoegdheden inzake de bescherming van de mensenrechten of die bedoeld zijn om de mensenrechten onder de aandacht te brengen van grotere delen van de bevolking;
 4. op regelmatige basis of op verzoek informatie verstrekken over de inspanningen die de regering en niet-gouvernementele organisaties in Roemenië leveren om de mensenrechten te bevorderen en te vrijwaren en over vergelijkbare inspanningen in andere landen alsook over de internationale verbintenissen die Roemenië is aangegaan en de manier waarop ze werden nagekomen;
 5. parlementaire commissies op hun verzoek documenten ter beschikking stellen over aspecten van de mensenrechten die in wetsvoorstellen en in andere in het parlement behandelde zaken worden aangeroerd;
 6. onderzoek doen naar verschillende aspecten met betrekking tot de bevordering en eerbiediging van de mensenrechten in Roemenië en daarbuiten;
 7. een bulletin over de mensenrechten publiceren en op grote schaal verspreiden, met inbegrip van vertalingen naar andere talen;
 8. opiniepeilingen organiseren over diverse kwesties die verband houden met de bescherming van de mensenrechten in Roemenië.

Meer informatie over het IRDO is beschikbaar op de website van de instelling.

Laatste update: 23/08/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.