Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Grondrechten

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

Nationale mensenrechteninstellingen

Ombudsman

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

Overige organisaties

Nationale mensenrechteninstellingen

De onderstaande instellingen kunnen u advies geven over uw specifieke persoonlijke situatie.

1. The Equality and Human Rights Commission (Commissie Gelijke Behandeling en Mensenrechten)

Die commissie (EHRC) is het nationale orgaan dat tot taak heeft gelijke behandeling in Schotland, Engeland en Wales te bevorderen. Dit orgaan heeft tot taak discriminatie te bestrijden en gelijke behandeling te bevorderen op de negen gebieden die de Wet Gelijke Behandeling (Equality Act) van 2010 bestrijkt: leeftijd, handicap, geslacht, ras, godsdienst en levensovertuiging, zwangerschap en moederschap, huwelijk en geregistreerd partnerschap, seksuele geaardheid en geslachtsverandering. Het is een van de regering onafhankelijke nationale mensenrechteninstelling met A-status die haar mandaat tot bevordering en bescherming van de mensenrechten in Schotland deelt met de Schotse Commissie Mensenrechten (Scottish Human Rights Commission).

De EHRC:

 • bevordert de bewustwording, de bescherming en het begrip van mensenrechten
 • stimuleert overheidsinstanties om de wet inzake mensenrechten (Human Rights Act) na te leven
 • verstrekt informatie over mensenrechten aan de bevolking, organisaties van het maatschappelijk middenveld en overheidsinstanties
 • ziet toe op de mensenrechtensituatie in Groot-Brittannië, en brengt bij de VN, de regering en het parlement verslag uit over haar bevindingen en aanbevelingen
 • adviseert de regering en het parlement van het Verenigd Koninkrijk en het Parlement en de Schotse en Welshe overheidsdiensten over de gevolgen voor de mensenrechten van het beleid en de voorgestelde wetgeving
 • maakt gebruik van haar wettelijke bevoegdheden om de bescherming van de mensenrechten te verbeteren.

De EHCR is onder meer wettelijk bevoegd om:

 • een procedure voor rechterlijke toetsing in te leiden— een gerechtelijke procedure waarin een rechter de rechtmatigheid toetst van een besluit of handeling van een overheidsorgaan
 • te dreigen met rechterlijke toetsing voordat wetgeving wordt aangenomen, wanneer zij van oordeel is dat een voorgestelde wetswijziging de mensenrechten van een bepaalde groep zal aantasten
 • tussen te komen in zaken betreffende mensenrechten die door anderen zijn aangespannen ("tussenkomst door derden" genoemd); de commissie kan echter geen individuele zaken betreffende mensenrechten steunen waarbij het niet om een kwestie van gelijkheid gaat
 • onderzoeken in te stellen naar problemen inzake mensenrechten; indien de commissie organisaties aanbevelingen doet voor veranderingen en verbeteringen in het beleid, in de praktijk en in de wetgeving, moeten zij met die aanbevelingen rekening houden.
 • een nalevingsbericht te versturen wanneer zij van oordeel is dat een overheidsinstantie het gelijkheidsbeginsel niet heeft nageleefd; daarin kan zij de instantie verzoeken een verplichting na te komen of een gedetailleerd overzicht geven van de stappen die moeten worden genomen om de naleving te waarborgen

http://www.equalityhumanrights.com/

Contactgegevens:

The Equality and Human Rights Commission

Telefoon: 0141 288 5910

E-mail: scotland@equalityhumanrights.com

Personen die de Britse gebarentaal (British Sign Language, BSL) gebruiken, kunnen op dezelfde manier als horende personen contact opnemen met de commissie. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de Commissie Gelijke Behandeling en Mensenrechten via http://www.equalityhumanrights.com/

Equality Advisory Support Service

Telefoon: 0808 800 0082
Teksttelefoon: 0808 800 0084

E-mail: eass@mailgb.custhelp.com

Post: FREEPOST EASS Helpline FPN6521

Ook tolkdiensten, een webchat en een contactformulier voor BSL zijn beschikbaar op de website http://www.equalityadvisoryservice.com/.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 19:00
zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur
zon- en feestdagen gesloten

2. Scottish Human Rights Commission (Schotse Commissie voor de Mensenrechten)

Die commissie (SHRC) is het nationale mensenrechteninstituut van Schotland. De commissie voldoet aan de beginselen van Parijs die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld met betrekking tot de status van nationale instituten en is daarmee geaccrediteerd met het hoogste niveau, namelijk de A-status. De SHRC is een onafhankelijk orgaan dat in 2008 door het Schotse Parlement is opgericht met de algemene opdracht de bewustwording, het begrip en de eerbiediging van alle mensenrechten (economische, sociale, culturele, civiele en politieke) voor iedereen in heel Schotland te bevorderen, en goede praktijken op het gebied van mensenrechten aan te moedigen. Zij kan ook rechtstreeks verslag uitbrengen aan de VN op het gebied van de mensenrechten. De taken en verplichtingen van de commissie zijn vastgelegd in de Scottish Commission for Human Rights Act (wet inzake de Schotse Commissie voor de Mensenrechten) van 2006.

De SHRC is bevoegd om:

 • aanbevelingen te doen voor aanpassingen van wetgeving, beleid en praktijken
 • de mensenrechten te bevorderen via onderwijs, opleiding en de publicatie van onderzoek
 • onderzoek te doen naar het beleid en de praktijken van Schotse overheidsinstanties.

De SHRC behandelt geen klachten en is evenmin een helpdesk voor particulieren. In haar folder Help with Human Rights worden echter nadere gegevens verstrekt over organisaties en diensten die advies en bijstand kunnen verlenen.

Contactgegevens:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Tel.: 0131 244 3550
E-mail: hello@scottishhumanrights.com
Website: Scottish Human Rights Commission

Ombudsman

1. Scottish Public Services Ombudsman (Schotse ombudsman voor overheidsdiensten)

Die ombudsman verleent gratis, onafhankelijk en onpartijdig advies bij geschillen tussen burgers en lokale of centrale overheden, met als doel geschillen op te lossen of oneerlijke situaties recht te zetten. De ombudsman is de laatste instantie die klachten behandelt die zijn ingediend tegen Schotse overheidsinstellingen (raden, de nationale gezondheidsdienst, woningbouwverenigingen, instellingen voor hoger onderwijs en universiteiten, penitentiaire inrichtingen, de meeste drinkwaterbedrijven, de Schotse regering en haar ministeries en departementen en het merendeel van de Schotse overheidsorganen).

Contactgegevens:

Gratis telefoonnummer: 0800 377 7330
Telefoon: 0131 225 5330

Post: Freepost SPSO (geen postzegel nodig)

Bezoekadres: 4 Melville Street, Edinburgh, EH3 7NS (openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur, dinsdag van 10:00 tot 17:00 uur)

Website: SPSO

2. Parliamentary and Health Service Ombudsman (Ombudsman voor het parlement en de gezondheidsdienst)

Die ombudsman behandelt in laatste instantie klachten die betrekking hebben op de nationale gezondheidsdienst (NHS) in Engeland en de publieke diensten die door de Britse regering worden verleend. Het betreft een gratis dienst waarbij de ombudsman onderzoek doet naar klachten van personen die vinden dat zij onrechtvaardig zijn behandeld of zijn benadeeld, doordat een organisatie niet op correcte of rechtvaardige wijze heeft gehandeld, een slechte dienst heeft geleverd of heeft nagelaten een probleem op te lossen.

De ombudsman is onafhankelijk van de regering. Hij is opgericht door het parlement met als doel een onafhankelijke dienst voor klachtenbehandeling te bieden. Hij deelt zijn conclusies over de onderzochte zaken met het parlement, dat op die manier controle kan uitoefenen op de verleners van publieke diensten. De conclusies worden ook gedeeld met andere partijen teneinde de openbare dienstverlening te verbeteren. De ombudsman legt verantwoording af aan het Britse parlement en zijn werkzaamheden vallen onder het toezicht van de overheid en de Commissie Constitutionele Zaken.

Voordat u een klacht indient bij de ombudsman, dient u eerst een klacht in te dienen bij de organisatie waarover u ontevreden bent. Indien uw klacht betrekking heeft op een dienst van de Britse overheid of een Brits overheidsorgaan, dient u contact op te nemen met een afgevaardigde die de klacht vervolgens doorstuurt naar de Ombudsman.

Website: Ombudsman

Contactgegevens:

Telefoon: 0345 015 4033 (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur)

Wilt u worden teruggebeld, stuur dan de tekst "call back" naar: 07624 813 005

Indien u Britse gebarentaal gebruikt (BSL), kunt u gebruik maken van de dienst SignVideo: SignVideo

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

1. Children and Young People's Commissioner Scotland (Schotse Commissaris voor kinderen en jongeren)

Die commissaris bevordert de bewustwording en het begrip van kinderrechten, en helpt kinderen hun rechten te laten gelden. De commissaris is bevoegd te onderzoeken of dienstverleners de rechten, belangen en gezamenlijke standpunten van kinderen en jongeren in acht nemen bij besluiten en acties die op hen van invloed zijn.

Contactgegevens

Children and Young People's Commissioner Scotland 
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Telefoon: 0131 346 5350
Gratis jongerentelefoon: 0800 019 1179
SMS: 0770 233 5720

E-mail: inbox@cypcs.org.uk
Website: CYPCS

2. Scottish Information Commissioner (Schotse commissaris voor informatievoorziening)

Die commissaris bevordert en ziet toe op de naleving van het recht van burgers op inzage van gegevens die door de Schotse overheidsdiensten worden bewaard, en moedigt goede praktijken van diensten op dit gebied aan. Door zijn werk versterkt de commissaris de openheid, transparantie en het verantwoordelijkheidsbesef binnen overheidsorganen.

Hij heeft als taak te zorgen voor de bevordering en naleving van de Schotse wetten inzake de vrijheid van informatie, te weten:

 • de Schotse wet inzake de vrijheid van informatie van 2002 (Freedom of Information (Scotland) Act);
 • de Schotse verordeningen inzake milieu-informatie van 2004 (Environmental Information (Scotland) Regulations);
 • de INSPIRE-verordeningen van 2009 (INSPIRE (Scotland) Regulations).

De commissaris en zijn team:

 • onderzoeken aanvragen en nemen uitvoerbare beslissingen;
 • bevorderen goede praktijken binnen overheidsinstanties;
 • verstrekken informatie aan burgers over hun rechten.

Contactgegevens

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St Andrews
Fife
KY16 9DS
Telefoon: 01334 464610
Fax: 01334 464611
E-mail: enquiries@itspublicknowledge.info
Website: Scottish Information Commissioner

3. Information Commissioner's Office (Bureau van de commissaris voor informatievoorziening)

Dat bureau is de onafhankelijke Britse autoriteit die is opgericht om toe te zien op de naleving van het recht op toegang tot informatie in het algemeen belang, door het bevorderen van openheid binnen overheidsorganen en van het recht van gegevensbescherming van burgers.

Contactgegevens:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Telefoon: 0303 123 1113 (of 01625 545745 indien u niet wilt bellen met een "03"-nummer
Fax: 01625 524 510

The Information Commissioner's Office Scotland
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Telefoon: 0131 244 9001

E-mail: Scotland@ico.org.uk
Website: Information Commissioner's Office

Andere organisaties

1. Citizens Advice Service (Burgeradviesdienst)

De burgeradviesdienst helpt burgers bij het oplossen van hun juridische, financiële en andere problemen door gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk advies te geven en door te trachten beleidsmakers te beïnvloeden.

Contactgegevens

Direct telefoonnummer: 0808 800 9060 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur)

Website: Citizens Advice

Klik op de onderstaande link om contact op te nemen met de burgeradviesdienst: http://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm

2. Victim Support Scotland (Slachtofferhulp Schotland)

Slachtofferhulp is een vrijwilligersorganisatie die is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan slachtoffers van misdrijven. De organisatie biedt emotionele ondersteuning en praktische hulp en verstrekt informatie aan slachtoffers, getuigen en andere personen die door een misdrijf worden geraakt. Het is een gratis en vertrouwelijke dienst die wordt verleend door vrijwilligers via een netwerk van hulpverleningsdiensten voor slachtoffers en jongeren en van hulpdiensten voor getuigen die door de rechtbanken worden aangeboden.

Op de website van deze organisatie is meer informatie te vinden, onder andere over de manier waarop u contact kunt opnemen:

Victim Support Scotland

Hulplijn: 0345 603 9213 (maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur)

The Victims' Code for Scotland (Schots wetboek inzake slachtoffers)

In de Victims' Code for Scotland is duidelijk en op centrale wijze uiteengezet welke rechten slachtoffers van misdrijven in Schotland hebben en welke hulp zij kunnen krijgen.

3. Office of the Immigration Services Commissioner (Bureau van de commissaris voor immigratiediensten)

Dat bureau (OISC) is een onafhankelijk overheidsorgaan dat onder geen enkel ministerie valt en dat is opgericht op grond van de immigratie- en asielwet (Immigration and Asylum Act) van 1999.

De belangrijkste taken van het OISC zijn:

 • het vaststellen van regels voor immigratieadviseurs;
 • het bevorderen van beste praktijken door het vaststellen van normen;
 • het aannemen en behandelen van klachten over personen die immigratieadviezen geven;
 • het vervolgen van personen die buiten de wet opereren;
 • het toezien op de regelgeving voor personen die immigratieadviezen geven en voor wie de regels van een van de aangewezen beroepsorganisaties gelden.

Het OISC geeft geen immigratieadvies en doet evenmin aanbevelingen voor bepaalde adviseurs.

Het bureau werkt samen met een groot aantal organisaties, waaronder beroepsorganisaties, rechtbanken, het Britse Agentschap voor grenszaken (UK Border Agency) en vrijwilligersorganisaties.

Zie voor meer informatie: Office of the Immigration Services Commissioner

Contactgegevens:

Office of the Immigration Services Commissioner
5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF

Telefoon: 0845 000 0046

E-mail: info@oisc.gov.uk

4. Scottish Legal Aid Board (Schotse Raad voor rechtsbijstand)

Deze dienst heeft tot doel de toegang tot de rechter mogelijk te maken voor personen die hun proceskosten niet zelf kunnen betalen. De Schotse Raad voor rechtsbijstand (Scottish Legal Aid Board) beheert het systeem van rechtsbijstand in Schotland binnen het in de wet vastgestelde toepassingsgebied.

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst, moet u eerst een advocaat vinden die rechtsbijstand verleent. U moet kunnen aantonen dat u niet over voldoende middelen beschikt om uw verdediging te betalen en dat het een ernstige zaak betreft. Mogelijk is een deel van de kosten voor uw eigen rekening of moet u later kosten terugbetalen.

Het kan ook zijn dat u helemaal niets hoeft te betalen, afhankelijk van uw financiële situatie en de soort bijstand die u nodig heeft.

De rechtsbijstand die u vraagt, hangt af van de juridische hulp die u nodig heeft. Uw advocaat kan hierover adviseren.

 • Rechtsbijstand vormt een bijdrage voor de kosten van juridisch advies van een advocaat, zoals informatie over uw rechten, de rechtsmiddelen of hulp bij onderhandelingen of administratieve handelingen, maar dekt de gerechtskosten niet.

Uw advocaat kan u in voorkomend geval echter wel in rechte vertegenwoordigen:

 • bij civiele zaken, met name op het gebied van huisvesting, scheiding, gezag over kinderen of woningschuld;
 • bij een verhoor van bijvoorbeeld een jonge persoon (of diens ouder/verzorger), die wordt gevraagd om bij een verhoor aanwezig te zijn voor het oplossen van een probleem;
 • bij strafzaken, indien u bijvoorbeeld verdacht wordt van een strafbaar feit of wanneer er u mogelijk een gevangenisstraf zal worden opgelegd.

Voor meer informatie over de Schotse Raad voor rechtsbijstand kunt u contact opnemen met:

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh,
EH12 5HE
Telefoon: 0131 226 7061 (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur)
Voor Britse gebarentaal (BSL): contact Scotland-BSL, de Schotse online tolkdienst.
E-mail: general@slab.org.uk
Website: Scottish Legal Aid Board

5. Care Inspectorate (Inspectie voor de Gezondheidszorg)

Deze instelling stelt regels vast en houdt toezicht op de gezondheidsdiensten in Schotland om ervoor te zorgen dat zij de bestaande normen naleven. Ook controleert de inspectie, samen met andere regelgevende instanties, hoe de verschillende organisaties op lokaal niveau werken om volwassenen en kinderen te helpen.

Contactgegevens

Telefoon: 0345 600 9527
E-mail: enquiries@careinspectorate.com
Website: Care Inspectorate

6. Mental Welfare Commission Scotland (Schotse Commissie voor Geestelijke Gezondheid)

Deze commissie beschermt en bevordert de mensenrechten van personen met een psychische ziekte, leerstoornis, dementie en vergelijkbare aandoeningen. Zij doet dit door individuele personen en hun verzorgers mondiger te maken, toe te zien op het recht inzake geestelijke gezondheid en mentaal onvermogen en dienstverleners en beleidsmakers te beïnvloeden en uit te dagen.

Advieslijn: 0800 389 6809 (uitsluitend voor cliënten en verzorgers) of 0131 313 8777 (voor professionals) (maandag t/m donderdag van 9:00 tot 17:00 uur, vrijdag van 9:00 tot 16:30 uur)
E-mail: enquiries@mwcscot.org.uk
Website: Mental Welfare Commission Scotland

Verdere informatie of hulp

De volgende organisaties en instanties kunnen informatie verstrekken of hulp bieden op de terreinen waarop zij bevoegd zijn.

De website van de Britse regering voor burgers van het Verenigd Koninkrijk: Gov.UK

Shelter geeft advies over huisvesting: Shelter Scotland

ACAS geeft advies over arbeidszaken: ACAS

National Debtline geeft advies bij schuldproblemen: National Debt Line

StepChange Debt Charity geeft advies bij schuldproblemen: Step Change

Money Advice Service geeft advies over financiële zaken: Money Advice Service

De Schotse Orde van Advocaten (Law Society of Scotland) kan u helpen bij het vinden van een advocaat, waaronder een mensenrechtenadvocaat: Law Society

Het Schotse Kinderrechtencentrum (Scottish Child Law Centre) geeft gratis juridisch advies aan of over kinderen: SCLC

Contact a Family verstrekt informatie, geeft advies en biedt steun aan gezinnen met een gehandicapt kind: Contact

De Advies- en ondersteuningsdienst voor Patiënten (Patient Advice and Support Service – PASS), bij het Burgeradviesbureau, is een onafhankelijke dienst die informatie verstrekt, advies geeft en steun biedt aan patiënten en hun verzorgers: PASS

De Schotse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (Scottish Association for Mental Health): SAMH

Care Information Scotland is een telefoon- en internetdienst die informatie verstrekt over zorgdiensten voor ouderen die in Schotland wonen: CIS

SurvivorScotland houdt toezicht op de nationale strategie voor slachtoffers van kindermisbruik: SurvivorScotland

Telefonische hulplijn voor ouderen: Age UK Scotland

Schotse vrouwenhulpdienst (Scottish Women's Aid): SWA

Schotse Vluchtelingenraad (Scottish Refugee Council): SRC

Rechtswinkel voor Etnische Minderheden (Ethnic Minorities Law Centre): EMLC

Laatste update: 17/05/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.