Nationale rechtbanken en relevante niet-justitiële instanties

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Nationale rechtbanken

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Constitutioneel Hof van de Republiek Slovenië (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana, Slovenië
p. p. 1713
Tel. + 386 14776400 / 14776415
E-mail: info@us-rs.si

Administratief Hof van de Republiek Slovenië (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana, Slovenië
Tel.: + 386 14700100
Fax: + 386 14700150
E-mail: urad.uprlj@sodisce.si

Externe afdeling van het Administratief Hof in Maribor (Zunanji oddelek sodišča v Mariboru)
Tel.: + 386 223000100
Fax: + 386 223000150
E-mail: oddelek.uprmb@sodisce.si

Externe afdeling van het Administratief Hof in Nova Gorica (Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici)
Tel.: + 386 53355200
Fax: + 386 53355221
E-mail: oddelek.uprng@sodisce.si

Externe afdeling van het Administratief Hof in Celje (Zunanji oddelek sodišča v Celju)
Tel. + 386 34275380
Fax: + 386 34275388
E-mail: oddelek.uprce@sodisce.si

Nationale mensenrechteninstellingen

Zie Ombudsman voor de mensenrechten.

Ombudsman voor de mensenrechten (Varuh človekovih pravic)

De functie van Ombudsman voor de mensenrechten werd in de Republiek Slovenië in het leven geroepen om algemene bescherming te bieden op het vlak van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. De Ombudsman (m/v) voor de mensenrechten, zijn/haar vier plaatsvervang(st)ers en zijn/haar medewerk(st)ers nemen verzoeken in ontvangst van personen die van mening zijn dat een mensenrecht of een fundamentele vrijheid werd geschonden als gevolg van een handeling van een overheidsinstantie, een lokale bestuurlijke autoriteit of een publiekrechtelijke rechtspersoon. De Ombudsman voor de mensenrechten ontleent zijn/haar bevoegdheden aan de wet betreffende de Ombudsman voor de mensenrechten (Zakon o Varuhu človekovih pravic) uit 1994.

De Ombudsman voor de mensenrechten kan:

  • degene die verantwoordelijk is voor de overtreding middels een waarschuwing oproepen om de onregelmatigheid recht te zetten of te staken, of
  • zelfs voorstellen om een schadevergoeding toe te kennen;
  • namens u en met uw toestemming een verzoek indienen bij het Constitutioneel Hof met het oog op een toetsing van de grondwettelijkheid en rechtmatigheid van bepaalde besluiten of handelingen, of
  • een grondwettelijke klacht indienen wegens de schending van een recht;
  • aan de regering of het parlement initiatieven voorleggen met het oog op wijziging van wettelijke of andere bepalingen;
  • alle onder zijn/haar bevoegdheid vallende autoriteiten voorstellen doen ter verbetering van hun functioneren en hun relaties met belanghebbenden;
  • aan eenieder zijn/haar standpunt kenbaar maken over gevallen waarin sprake is van inbreuken op rechten en vrijheden, ongeacht de aard of de fase van de procedure bij de betrokken autoriteit.

De Ombudsman voor de mensenrechten kan inbreuken of onregelmatigheden niet rechtzetten in plaats van het desbetreffende overheidsorgaan, de lokale bestuurlijke autoriteit of de publiekrechtelijke persoon, noch in de plaats van deze instellingen optreden.

De partij die de schending of inbreuk heeft begaan, is zelf verantwoordelijk voor het rechtzetten ervan. Bovendien kan de Ombudsman, uitgezonderd in uitzonderlijke omstandigheden, geen gevallen onderzoeken die worden behandeld door de rechtbanken.

De Ombudsman heeft ook geen bevoegdheid in de private sector, waardoor hij/zij niet tussenbeide kan komen in gevallen waarbij de rechten bijvoorbeeld door een particulier bedrijf worden geschonden. In dergelijke gevallen kan hij/zij echter druk uitoefenen op de overheidsorganen, lokale bestuurlijke autoriteiten of publiekrechtelijke personen die toezien op de activiteiten van het particuliere bedrijf of het individu in kwestie.

Samen met niet-gouvernementele en humanitaire organisaties houdt de Ombudsman ook toezicht op detentiecentra en op de behandeling van personen die in detentie zitten of aan wie vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd.

De Ombudsman is bevoegd om toezicht te houden, te waarschuwen en te adviseren, maar niet om officiële beslissingen te nemen.

Voorts draagt de Ombudsman ook zorg voor de bescherming van het kind. Hij/zij ziet erop toe dat die wordt geboden door kinderbeschermers binnen een netwerk van vrijwilligers, dat elk kind gelijke toegang tot de kinderbeschermer waarborgt.

Het doel van de bescherming van het kind is het kind zodanige professionele hulp te bieden dat het wordt gehoord in alle procedures en zaken waarbij het partij is, en om het standpunt van het kind kenbaar te maken aan de bevoegde instanties en instellingen die beslissingen nemen inzake de rechten en belangen van het kind. De kinderbeschermer is niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. De professionele hulp bestaat voornamelijk uit psychosociale ondersteuning van het kind, overleg met het kind over zijn/haar wensen, gezondheidstoestand en standpunten, het geven van informatie over procedures en maatregelen op een manier die bij de persoon van het kind aansluit, het samen met het kind zoeken naar de meest geschikte oplossing en het begeleiden van het kind bij contacten met de instanties en instellingen die beslissingen nemen inzake de rechten en belangen van het kind.

Contactinformatie:

Ombudsman voor de mensenrechten van de Republiek Slovenië (Varuh človekovih pravic RS)

Dunajska cesta 56 (4e verdieping)
1109 Ljubljana, Slovenië
Tel.: 01 475 00 50
Gratis hulplijn: 080 15 30
Fax: 01 475 00 40
E-mail: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Gespecialiseerde mensenrechtenorganisaties

  • Ombudsman voor de kinderrechten (Varuh otrokovih pravic)

Een gespecialiseerde adjunct van de Ombudsman die deel uitmaakt van de instelling Ombudsman voor de mensenrechten.

  • Pleitbezorger van het beginsel van gelijke kansen (Zagovornik načela enakosti)

De Pleitbezorger van het beginsel van gelijke kansen beoogt discriminatie in Slovenië te voorkomen en uit te bannen.

INITIATIEVEN (KLACHTEN): hij/zij behandelt uw initiatieven of klachten in geval van vermoedens van discriminatie. Hij/zij spreekt een niet-bindend advies uit over de vraag of u al dan niet wordt gediscrimineerd in een bepaalde situatie, d.w.z. of u een ongelijke behandeling krijgt wegens persoonlijke omstandigheden. Tegelijkertijd doet hij/zij aan degenen die zich schuldig maken aan inbreuken aanbevelingen over hoe deze kunnen worden rechtgezet en over de redenen of de gevolgen van deze inbreuken. Op die manier tracht hij/zij door zijn/haar optreden inbreuken langs informele weg recht te zetten en ertoe bij te dragen dat herhaling wordt voorkomen. Als een probleem echter niet op deze manier kan worden verholpen, kan hij/zij de inspectiediensten voorstellen om over te gaan tot vervolging van de overtreding. De procedures bij de Pleitbezorger van het gelijkheidsprincipe zijn kosteloos en worden vertrouwelijk behandeld.

BIJSTAND: in het kader van de rechtsbescherming bij discriminatie verleent hij/zij bijstand in andere procedures, bv. in de vorm van advies over de rechtsmiddelen waarover u beschikt en hoe u die kunt inzetten ten overstaan van andere nationale autoriteiten.

ADVIES: u kunt hem/haar ook om advies vragen als u wilt weten of uw handelen neerkomt op of kan neerkomen op discriminatie, en wat u moet doen om discriminatie te voorkomen en het recht op gelijke behandeling beter te eerbiedigen.

INFORMATIE: hij/zij geeft algemene informatie over het thema discriminatie en over de situatie op dit vlak in Slovenië.

Contactinformatie:

Pleitbezorger van het beginsel van gelijke kansen
Železna cesta 16, SI-1000 Ljubljana, Slovenië
Tel.: + 386 14735531
E-mail: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Alle basisinformatie op bovenvermelde website is ook integraal beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Hongaars, Servisch, Bosnisch, Albanees en Romani.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

  • Commissaris voor de informatievoorziening (Informacijski pooblaščenec)

De Commissaris voor de informatievoorziening behandelt meldingen van overtredingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens op basis van de bepalingen van de kaderwet 2004 inzake de bescherming van persoonsgegevens (Zakon o varstvu osebnih podatkov) en de sectorale wetgeving betreffende persoonsgegevensthema’s (bv. de identiteitskaartwet (Zakon o osebni izkaznici)). Hij/zij handelt ook op eigen initiatief (ex officio) als hij/zij vaststelt dat er mogelijk sprake is van een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens en houdt ook toezicht op specifieke terreinen zonder dat een melding heeft plaatsgevonden. De inspecties worden uitgevoerd door overheidsinspecteurs die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens en in dienst zijn van de Commissaris voor de informatievoorziening: de commissaris kan de opdracht geven voor het aanbrengen van correcties in persoonsgegevens, overtredingen natrekken waarbij het gaat om de illegale verwerving of verwerking van persoonsgegevens, en sancties (boeten) opleggen aan verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens. Tegen zijn/haar besluiten kan een administratieve klacht worden ingediend bij het Administratief Hof van de Republiek Slovenië.

Contactinformatie:

Commissaris voor de informatievoorziening
Zaloška 59
1000 Ljubljana, Slovenië
Tel.: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Laatste update: 16/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.