Nationale rechtbanken en relevante niet-justitiële instanties

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Nationale gerechtelijke instanties

Nationale instellingen voor de rechten van de mens

Ombudsman

Gespecialiseerde instellingen voor de rechten van de mens

Overige

Nationale gerechtelijke instanties

Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional)

Hoewel de rechters en rechtbanken in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de fundamentele mensenrechten en vrijheden, voorziet de grondwet in een specifiek systeem om deze rechten in laatste instantie veilig te stellen: beroepen die worden ingesteld op grond van de schending van grondwettelijke rechten en vrijheden, die uitsluitend kunnen worden behandeld door het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof is de hoogste rechterlijke instantie voor de uitlegging van de grondwet. Het is daarmee een hogere rechtbank die pal staat voor de verdediging van de grondwettelijke waarborgen en fungeert als de ultieme garant van de in de grondwet verankerde fundamentele rechten en vrijheden.

Inlichtingen kunnen op een van de volgende vier wijzen bij het Grondwettelijk Hof worden ingewonnen:

 • per post:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti 6
  28003 Madrid
  Spanje.
 • per telefoon: +34 915508000
 • per fax: +34 915444088
 • per e-mail: buzon@tribunalconstitucional.es

Ga voor meer informatie naar: https://www.tribunalconstitucional.es/en en https://www.poderjudicial.es

Nationale instellingen voor de rechten van de mens

Zie de afdeling over de ombudsman.

Ombudsman (Defensor del Pueblo)

De dienst van de ombudsman is de instelling die opkomt voor de fundamentele rechten en vrijheden van de Spaanse burgers. Hiertoe kan deze instelling toezicht houden op de activiteiten van de instanties en organen die verantwoordelijk zijn voor de publieke diensten in Spanje en die van de Spaanse overheidsdiensten in het buitenland die diensten verlenen aan Spaanse burgers.

De huidige ombudsman is Francisco Fernandez Marugan.

De ombudsman zendt binnengekomen klachten over de onregelmatige manier waarop er recht is gesproken door naar het openbaar ministerie (Ministerio Fiscal), dat zich over de klachten kan buigen en de nodige maatregelen kan treffen overeenkomstig de wet, of die klachten kan doorspelen aan de algemene Raad voor de rechtspraak (Consejo General del Poder Judicial). De ombudsman kan ook aanbevelingen doen aan de regering indien wetswijzigingen nodig zijn.

De ombudsman is bevoegd beroep in te stellen wegens strijdigheid met de grondwet en schending van rechten en vrijheden, en de habeas corpus-procedure in te leiden.

De ombudsman mag evenwel NIET tussenbeide komen in de volgende situaties:

 • situaties waarin de overheid niet betrokken is;
 • conflicten tussen particulieren;
 • indien er meer dan een jaar is verstreken sinds de burger kennis heeft gekregen van de feiten betreffende de klacht;
 • in geval van anonieme klachten zonder concrete vordering, die te kwader trouw zijn ingediend of die, zouden zij in behandeling worden genomen, schade kunnen toebrengen aan de legitieme rechten van een derde;
 • in geval van onenigheid over de inhoud van een rechterlijke beslissing.

Burgers kunnen contact opnemen met de ombudsman zonder interventie van een advocaat of wettelijk vertegenwoordiger. De gehele procedure is kosteloos.

Deze begint met een klacht. In de klachtbrief, die ondertekend moet zijn, moeten de volgende gegevens worden vermeld: voornaam, na(a)m(en), contactadres en een relaas van de feiten betreffende de klacht, onder vermelding van de instantie(s) in kwestie.

Bij de klachtbrief moeten kopieën worden gevoegd van de belangrijkste documenten in verband met het gerezen probleem. Zodra de brief is onderzocht, wordt een document met het dossiernummer van de klacht toegezonden aan klager, mocht die het dossier willen inzien.

Een klacht kan op een van de volgende manieren worden ingediend:

 • online: door naar het elektronisch register op de website te gaan, in de rubriek "Presenta tu queja" ("Uw klacht indienen").
 • persoonlijk: op het hoofdkantoor van de ombudsman, Calle Zurbano nr. 42, Madrid. Openingstijden: 9.00-14.00 uur van maandag tot en met vrijdag en (met uitzondering van augustus) 16.00-18.00 uur van maandag tot en met donderdag.
 • per post: stuur een ondertekende brief naar:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Spanje
 • per fax: stuur de ondertekende brief naar +34 913081158.

Voor informatie over de dienst van de ombudsman of het volgen van de voortgang van uw klacht kunt u:

 • rechtstreeks naar het hoofdkantoor gaan, Calle Zurbano nr. 42, Madrid;
 • per e-mail: registro@defensordelpueblo.es.
 • bellen:
  - 900101025 (alleen in Spanje): gratis nummer voor informatie over de dienst van de ombudsman, wat de ombudsman doet, hoe de ombudsman te werk gaat en hoe u een klacht kunt indienen;
  - +34 914327900: voor informatie over de voortgang van een klacht.
  Deze nummers zijn normaal op de volgende tijden te bereiken:
  - 9.00-14.00 en 15.00-18.00 uur, van maandag t/m donderdag;
  - 9.00-14.00 uur en (met uitzondering van augustus) 16.00-18.00 uur op vrijdag.

Ga voor meer informatie naar: https://www.defensordelpueblo.es

Gespecialiseerde instellingen voor de rechten van de mens

 • Ombudsman voor kinderrechten

De ombudsman waakt over de rechten van alle burgers, ongeacht hun leeftijd. Daarnaast hebben diverse Spaanse autonome gemeenschappen instellingen in het leven geroepen voor de bescherming van minderjarigen.

De Spaanse wetgeving erkent het recht van minderjarigen om klacht in te dienen bij de ombudsman of bij een gelijkwaardige instelling van de autonome gemeenschappen.

 • Orgaan voor gelijke kansen

Raad voor de bevordering van gelijke behandeling en non-discriminatie op grond van ras of etnische afstamming (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

Deze raad is samengesteld uit diverse organen van de centrale overheid, de autonome gemeenschappen en de lokale overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties en non‑profitorganisaties, die werken aan de bevordering van gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie van mensen op grond van hun raciale of etnische afkomst.

De raad maakt zich sterk voor het beginsel van gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie van mensen op grond van hun raciale of etnische afkomst op terreinen als onderwijs, gezondheidszorg, sociale uitkeringen, maatschappelijke dienstverlening, huisvesting, werkgelegenheid, scholing, enz. en voor het recht op alle goederen en diensten in het algemeen.

De raad heeft vier hoofdtaken:

 1. onafhankelijk advies geven aan slachtoffers van discriminatie bij de behandeling van hun klachten.
 2. eigen, onafhankelijke studies, onderzoeken en rapporten publiceren.
 3. maatregelen bevorderen die bijdragen tot gelijke behandeling en tot het opheffen van discriminatie, via ter zake dienende aanbevelingen en voorstellen.
 4. het jaarlijkse activiteitenverslag van de raad opstellen en goedkeuren en het indienen bij het ministerie dat bevoegd is voor gelijkheid en gelijke behandeling (Ministerio de Igualdad).

Ga voor meer informatie naar https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es en https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm.

 • Gegevensbeschermingsinstelling

Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit (Agencia Española de Protección de Datos)

De Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit is de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit die toeziet op overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving en die de grondrechten waarborgt en zeker stelt vanuit het oogpunt van de bescherming van persoonsgegevens.

Deze autoriteit behandelt verzoeken en klachten van burgers en geeft informatie over de rechten die worden genoemd in de Ley Orgánica de Protección de Datos (organieke gegevensbeschermingswet). Verder geeft zij informatie en assistentie aan organisaties die formulieren met persoonsgegevens verwerken (zoals bedrijven, instellingen en autoriteiten) om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de eisen van deze wet.

Wat betreft degenen van wie gegevens worden verwerkt

 • behandelt de autoriteit hun verzoeken en klachten;
 • geeft zij informatie over de in de organieke wet genoemde rechten;
 • verzorgt zij mediacampagnes.

Wat betreft degenen die gegevens verwerken

 • verleent zij de vergunningen en toestemming zoals bepaald in de organieke wet;
 • gelast zij corrigerende maatregelen;
 • eist zij, in geval van schending van de wet, het wissen van gegevens en het stoppen van de verwerking ervan;
 • is zij bevoegd sancties te treffen;
 • verzoekt zij waar nodig om assistentie en informatie;
 • verleent zij toestemming voor internationale doorgifte van gegevens.

Voor vragen, uitleg, suggesties en klachten kunt u op drie manieren contact opnemen met de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit:

 • per post:
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Jorge Juan 6
  28001 Madrid
  Spanje
 • per telefoon: +34 912663517.
 • per e-mail: ciudadano@agpd.es

Ga voor meer informatie naar: https://www.agpd.es/

 • Andere gespecialiseerde instellingen

Spaanse commissie van vertegenwoordigers van mensen met een handicap (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

De Spaanse commissie van vertegenwoordigers van mensen met een handicap, beter bekend als CERMI, is het platform voor vertegenwoordiging, belangenbehartiging en actie namens gehandicapte Spaanse burgers. Zich bewust van hun achtergestelde positie in de samenleving hebben ruim drie en een half miljoen mensen samen met hun gezin en familie besloten zich te verenigen in koepelorganisaties om samen te werken aan een betere erkenning van hun rechten en van het feit dat zij gezien moeten worden als volwaardige burgers, met dezelfde kansen en rechten als hun niet-gehandicapte medeburgers.

Voor vragen kunt u op drie manieren contact opnemen met CERMI:

 • per post:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General

  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spanje
 • per telefoon: +34 913601678.
 • per fax: +34 914290317.
 • per e-mail: cermi@cermi.es.

Ga voor meer informatie naar: http://www.cermi.es/

of naar het waarnemingscentrum voor gehandicaptenvraagstukken van de Spaanse overheid: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info

Dienst voor asielzaken en vluchtelingen (Oficina de Asilo y Refugio)

De dienst voor asielzaken en vluchtelingen (OAR), een onderdeel van het ministerie van binnenlandse zaken, doet voorstellen voor het verlenen van verblijfsvergunningen in Spanje op basis van de wetgeving betreffende het recht op asiel.

Daarnaast heeft de OAR de volgende taken:

 • het onderzoeken en verwerken van dossiers om te achterhalen welke staten volgens de vigerende internationale overeenkomsten verantwoordelijk zijn voor het behandelen van asielaanvragen;
 • het behandelen van en beslissen over alle asielaanvragen die worden ingediend bij grensovergangen in Spanje en bij Spaanse diplomatieke missies in het buitenland.

Verdere informatie kan als volgt worden verkregen:

 • per post:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Spanje
 • per telefoon: +34 915372170.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met la sección correspondiente del Ministerio del Interior ("de desbetreffende afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken").

Secretariaat-generaal voor penitentiaire inrichtingen (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

Het strafrechtelijk stelsel is een fundamenteel onderdeel van het veiligheids- en sociaal beleid van een land. Het in de grondwet vastgelegde doel van deze instelling is tevens de voornaamste doelstelling, te weten het aansturen, bewaken en volgen van alle activiteiten die zijn gericht op het verlenen van publieke diensten ter tenuitvoerlegging van strafrechtelijke vonnissen en maatregelen.

Verdere informatie kan als volgt worden verkregen:

 • per post:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá 38-40
  28014 Madrid
  Spanje
 • per telefoon: +34 913354700.
 • per fax: +34 913354052.

Ga voor meer informatie naar: http://www.institucionpenitenciaria.es/

Overige

Algemene raad van Spaanse advocaten (Consejo General de la Abogacía Española)

De algemene raad van Spaanse advocaten (CGAE), het vertegenwoordigende, coördinerende en uitvoerende orgaan van de Spaanse orde van advocaten, heeft in feite de status van een publiekrechtelijke rechtspersoon, met eigen rechtspersoonlijkheid en volledige handelingsbevoegdheid om zijn doelstellingen te bereiken.

De CGAE is het orgaan dat de beroepspraktijk van advocaten regelt en de reputatie van de beroepsgroep beschermt. Naast 10 balieraden in de autonome gemeenschappen (Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados) telt Spanje 83 balies, waarbij momenteel in totaal 137 447 praktiserende advocaten zijn aangesloten (gegevens december 2016).

Het recht op gratis rechtsbijstand is zeer breed in Spanje: de balies waarborgen het recht op effectieve rechtsbescherming voor alle burgers, via het rechtshulpstelsel, bijstand en juridisch advies voor gedetineerden, rechtsbijstand en advies voor immigranten, hulp en bijstand in gevangenissen, rechtsbijstand en advies voor vrouwen, bijstand voor slachtoffers van huiselijk geweld, en rechtsbijstand en advies voor ouderen.

Voor vragen kunt u op drie manieren contact opnemen met de CGAE:

 • per post:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos 13
  28004 Madrid
  Spanje
 • per telefoon: +34 915232593.
 • per e-mail: informacion@cgae.es.

Ga voor meer informatie naar: http://www.cgae.es/ en https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.