Nationale rechtbanken en relevante niet-justitiële instanties

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

De fundamentele wetten en het regeringsinstrument

De rechten en vrijheden van personen in Zweden worden in de eerste plaats beschermd door drie fundamentele wetten: het regeringsinstrument (regeringsformen), de wet op de persvrijheid (tryckfrihetsförordningen) en de fundamentele wet inzake de vrijheid van meningsuiting (yttrandefrihetsgrundlagen). In het regeringsinstrument is bepaald dat de gelijkheid van alle personen en de vrijheid en waardigheid van het individu moeten worden geëerbiedigd bij de uitoefening van administratieve bevoegdheden.

Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en rechterlijke toetsing

De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is gewaarborgd door het regeringsinstrument. De gerechten spelen een sleutelrol bij de bescherming van de individuele rechten. De in het Zweedse rechtsstelsel beschikbare rechtsmiddelen hebben tot doel de grondrechten te beschermen. Juridische procedures worden gewoonlijk behandeld door gewone gerechten en algemene administratieve gerechten, en in sommige gevallen door administratieve autoriteiten. Welke rechter er bevoegd is voor een zaak in verband met de grondrechten hangt af van verschillende factoren, zoals het recht waarop inbreuk is gemaakt en de context waarin dat is gebeurd. Welke rechter er bevoegd is voor een zaak, kan ook afhangen van de vraag of het recht is geschonden door een particuliere instantie dan wel door een overheidsinstantie.

Klik hier voor meer informatie over het Zweedse rechtsstelsel.

Hulp of informatie van de autoriteiten

In Zweden heeft een aantal autoriteiten tot taak de eerbiediging van de grondrechten op verschillende manieren te helpen waarborgen. Deze autoriteiten hebben verschillende bevoegdheden. Sommige autoriteiten verstrekken bijvoorbeeld gewoon informatie over rechten op hun gebied, terwijl andere autoriteiten rechtsbijstand kunnen bieden in een individueel geval.

U kunt naar autoriteiten zoeken met behulp van het interactieve instrument grondrechten.

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.