Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Prawa podstawowe

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy krajowe

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wyspecjalizowane organy ochrony praw człowieka

Ochrona danych osobowych

Nieodpłatna pomoc prawna

Sądy krajowe

Sądy odgrywają szczególną rolę w ochronie praw człowieka. Są to organy ustawowe, których niezależność zagwarantowana jest w konstytucji. Aby zagwarantować możliwość wykonywania konstytucyjnych praw i wolności, wprowadzono szczególny mechanizm – jest to skarga konstytucyjna przysługująca obywatelom, którzy uznają, że organy na szczeblu krajowym i organy samorządu terytorialnego oraz podmioty prawa publicznego decydujące o ich prawach i obowiązkach, o przedstawieniu im zarzutów lub o wniesieniu do sądu aktu oskarżenia naruszyły prawa człowieka lub podstawowe wolności zagwarantowane w konstytucji. Skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych dostępnych środków ochrony prawnej.

Trybunał Konstytucyjny Republiki Chorwacji (Ustavni sud Republike Hrvatske)
Trg svetog Marka 4
10000 Zagreb
tel.: +385 1 6400 251
faks: +385 1 4551 055
https://www.usud.hr/

Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske)
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
faks: +385 1 481 00 35
e-mail: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Sądy okręgowe (županijski sudovi)  PDF (209 Kb) hr (wykaz sądów okręgowych)

Sądy rejonowe (općinski sudovi)  PDF (296 Kb) hr (wykaz sądów rejonowych)

Apelacyjny Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske)
Berislavićeva 11, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 489 68 88
faks: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/ />
Sądy gospodarcze (trgovački sudovi)  PDF (192 Kb) hr (wykaz sądów gospodarczych)

Apelacyjny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji (Visoki upravni sud Republike Hrvatske)
Frankopanska 16, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 480 78 00
faks: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Wykaz sądów administracyjnych  PDF (180 Kb) hr

Apelacyjny Sąd ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske)
Ulica Augusta Šenoe 30, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 480 75 10
faks: +385 1 461 12 91
e-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Sądy ds. wykroczeń (prekršajni sudovi)  PDF (274 Kb) hr (wykaz sądów ds. wykroczeń)

Rzecznik Praw Obywatelskich (Pučki pravobranitelj)

Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
tel.: +385 1 4851 855, +385 1 4851 853
e-mail: info@ombudsman.hr
faks: +385 1 6431 628

Zgodnie z art. 93 konstytucji chorwackiej Rzecznik Praw Obywatelskich jest przedstawicielem parlamentu Chorwacji, którego rolą jest promowanie oraz ochrona praw i wolności człowieka określonych w konstytucji, ustawach i umowach międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka podpisanych przez Republikę Chorwacji.

Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego zastępców wybiera parlament Chorwacji na ośmioletnią kadencję w celu ochrony obywateli przed naruszeniami praw człowieka spowodowanymi działaniami organów publicznych lub podmiotów prawnych, którym powierzono wykonywanie władzy publicznej. Jest to centralny organ, którego zadaniem jest walka z dyskryminacją i wykonywanie zadań przewidzianych w krajowym mechanizmie prewencji w celu zapobiegania stosowaniu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania. W wykonywaniu wymienionych zadań Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależny i niezawisły.

Zakres obowiązków

Ochrona praw człowieka

Obywatelom przysługuje prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli uznają, iż ich prawa zostały naruszone przez organy publiczne. Rzecznik Praw Obywatelskich bada sprawę w odpowiedzi na wniosek na podstawie otrzymanych dokumentów. Wszystkie organy na szczeblu krajowym, organy, którym powierzono wykonywanie władzy publicznej, oraz organy samorządu terytorialnego – tj. wszystkie podmioty prawa publicznego – mają obowiązek przedstawić wszystkie żądane informacje. Na podstawie ustalonych okoliczności faktycznych Rzecznik Praw Obywatelskich może wydawać opinie, zalecenia i zawiadomienia skierowane do właściwych organów lub ich organów zwierzchnich oraz – w stosownych przypadkach – informować o tym parlament Chorwacji.

Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich kontroluje zgodność przepisów z konstytucją chorwacką i konwencjami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony praw człowieka oraz może wezwać rząd Chorwacji do zmiany lub przyjęcia przepisów związanych z prawami człowieka. Może również wezwać parlament Chorwacji do zharmonizowania przepisów z konstytucją i prawem. Ma prawo kierować do chorwackiego Trybunału Konstytucyjnego ustawy i inne akty w celu zbadania ich konstytucyjności.

Promowanie praw człowieka

Promowanie praw człowieka obejmuje badania i analizy, opracowywanie i prowadzenie baz danych oraz dokumentacji, terminowe i regularne informowanie społeczeństwa oraz zainteresowanych stron, aktywne podejmowanie inicjatyw i współpracę ze społeczeństwem obywatelskim, organizacjami międzynarodowymi oraz akademickimi instytucjami badawczymi, a także podejmowanie inicjatyw w celu dostosowania przepisów do norm międzynarodowych i europejskich oraz stosowania tych przepisów.

Centralny organ na rzecz zwalczania dyskryminacji

Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje wnioski złożone przez osoby fizyczne i prawne, przedstawia niezbędne informacje dotyczące praw i obowiązków oraz możliwości uzyskania ochrony sądowej i innego rodzaju ochrony, rozpatruje wnioski od osób fizycznych i podejmuje działania – w ramach swojej właściwości – na rzecz wyeliminowania dyskryminacji i ochrony praw osób dyskryminowanych (z wyjątkiem toczących się postępowań), prowadzi postępowania mediacyjne z możliwością zawarcia ugody pozasądowej za zgodą obydwu stron oraz składa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dyskryminacji we właściwej prokuraturze.

Krajowy mechanizm prewencyjny

Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje zadania w ramach krajowego mechanizmu prewencji w celu zapobiegania stosowaniu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania we wszystkich sytuacjach, w których obywatele zostali pozbawieni wolności, aresztowani, zatrzymani lub umieszczeni w zakładzie pod nadzorem publicznym, jeżeli nie mogą opuścić tego zakładu z własnej woli.

Oznacza to, że działający w tej roli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich odwiedzają zakłady karne (l.poj zatvor), zakłady karne o zaostrzonym rygorze (l.poj. kazonica), areszty śledcze i różne instytucje, w których przebywają osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne na podstawie postanowienia o zastosowaniu środka zabezpieczającego, w celu ochrony osób, których pozbawiono wolności lub których wolność została ograniczona.

Krajowe instytucje praw człowieka (NHRI)

Od 2009 r. Rzecznik Praw Obywatelskich jest jedyną krajową instytucją na rzecz ochrony i promowania praw człowieka (NHRI) w Republice Chorwacji posiadającą status „A” zgodnie z zasadami paryskimi ONZ określającymi parametry niezależności dla krajowych instytucji praw człowieka.

Świadczy on o najwyższym poziomie niezależności instytucjonalnej. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymało ten status ponownie w lipcu 2013 r., po tym jak ONZ dokonała oceny, czy wdrożono jej zalecenia związane z zachowaniem i utrwaleniem niezależnego statusu.

Wyspecjalizowane organy ochrony praw człowieka

Rzecznik Praw Dziecka (Pravobranitelj za djecu)

Teslina 10
10 000 Zagreb
Hrvatska
e-mail: info@dijete.hr
tel.: 01/4929 669
faks: 01/4921 277
http://www.dijete.hr/

Zakres działalności

Biuro Rzecznika Praw Dziecka kontroluje zgodność chorwackich ustaw i innych przepisów dotyczących ochrony praw i interesów dzieci z konstytucją chorwacką, konwencją o prawach dziecka oraz innymi międzynarodowymi dokumentami związanymi z ochroną praw i interesów dziecka. Monitoruje przypadki naruszeń praw konkretnych dzieci i bada częstotliwość występowania naruszeń oraz rodzaje naruszeń praw i interesów dzieci. Działa na rzecz ochrony i promowania praw i interesów dzieci o specjalnych potrzebach; proponuje środki na rzecz stworzenia kompleksowego systemu ochrony i promocji praw dziecka oraz zapobiegania czynom zagrażającym ich interesom. Udziela dzieciom informacji i porad w odniesieniu do sposobu wykonywania ich praw i interesów oraz ich ochrony, współpracuje z dziećmi, zachęca je do wyrażania opinii i okazuje im szacunek; inicjuje działania publiczne mające na celu poprawę statusu dzieci oraz uczestniczy w nich, a także proponuje środki mające na celu zwiększenie ich wpływu na społeczeństwo. Rzecznikowi przysługuje prawo dostępu do wszelkich danych, informacji i dokumentów odnoszących się do praw i ochrony dzieci niezależnie od stopnia poufności. Przysługuje mu prawo wstępu do pomieszczeń wszelkich instytucji, organów administracji państwowej, osób prawnych i fizycznych upoważnionych na mocy ustawy do sprawowania opieki nad dziećmi oraz do ośrodków prowadzonych przez wspólnoty religijne, w których dzieci przebywają lub są czasowo lub stale zakwaterowane, a także prawo do kontrolowania wymienionych podmiotów.

Jeżeli Biuro Rzecznika Praw Dziecka uzyska informacje, że dziecko jest narażone na przemoc fizyczną lub psychiczną, molestowanie seksualne, nadużycia lub wykorzystywanie lub że jest zaniedbywane lub niedbale traktowane, wówczas musi niezwłocznego wysłać zawiadomienie do właściwej prokuratury oraz poinformować o sprawie właściwy ośrodek opieki społecznej, proponując środki na rzecz ochrony praw i interesów dziecka. Biuro może zwrócić się o profesjonalną pomoc do ekspertów i profesjonalnych instytucji zajmujących się badaniami nad ochroną dzieci, opieką nad dziećmi, rozwojem dzieci oraz ich prawami i powinno uzyskać tego rodzaju pomoc w odpowiednim terminie.

Rzecznik ds. Równouprawnienia Płci (Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova)

Preobraženska 4/1
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 48 48 100
faks: +385 1 48 44 600
e-mail: ravnopravnost@prs.hr
http://www.prs.hr/

Zakres działalności

Biuro Rzecznika ds. Równouprawnienia Płci rozpatruje skargi dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć, stan cywilny lub rodzinny i orientację seksualną; bada przypadki naruszeń zasady równouprawnienia płci, przypadki dyskryminacji osób fizycznych lub grup osób fizycznych przez organy krajowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy wykonujące władzę publiczną, pracowników tych organów oraz inne osoby prawne i fizyczne.

Zakres działalności rzecznika obejmuje uprawnienie do zgłaszania, proponowania i udzielania zaleceń.

Jeżeli rzecznik uzyska informacje, że naruszono zasadę równouprawnienia płci, jest uprawniony do złożenia wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy lub o zbadanie zgodności z konstytucją i z prawem innych przepisów.

Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych (Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom)

Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 6102 170
faks: +385 1 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Zakres działalności

Biuro Rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych jest niezależną instytucją krajową, której główną rolą jest monitorowanie i promowanie praw osób niepełnosprawnych przewidzianych w konstytucji, umowach międzynarodowych i ustawach. W przypadku naruszenia praw osób niepełnosprawnych rzecznik jest uprawniony do wydawania ostrzeżeń, proponowania środków, wydawania zaleceń, informowania i żądania sprawozdań dotyczących działań, które podjęto.

Jeżeli rzecznik uzyska informacje, że rozwiązanie prawne jest szkodliwe dla osób niepełnosprawnych lub dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, pozbawia je pewnych praw lub sprawia, że znajdują się one w mniej korzystnej sytuacji w porównaniu z osobami pełnosprawnymi, rzecznik przedstawi wniosek w celu zmiany takiego rozwiązania prawnego.

Biuro Rzecznika przyjmuje skargi złożone przez osoby niepełnosprawne i osoby działające w ich interesie, rozpatruje skargi dotyczące naruszeń praw osób niepełnosprawnych oraz – w porozumieniu z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwiązywanie tych kwestii – działa na rzecz wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania.

Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych udziela osobom niepełnosprawnym porad na temat korzystania z przysługujących im praw i interesów oraz ich ochrony.

Ochrona danych osobowych

Agencja ds. Ochrony Danych Osobowych (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

Martićeva 14
10 000 Zagreb

tel.: +385 460 90 00
faks: +385 4609-099
e-mail: azop@azop.hr
http://www.azop.hr/

Agencja ds. Ochrony Danych Osobowych jest organem publicznym działającym w sposób niezależny i niezawisły w ramach swoich zadań i kompetencji. Agencja odpowiada za wykonywanie zadań administracyjnych i merytorycznych związanych z ochroną danych osobowych. Agencja, w zakresie swoich kompetencji, monitoruje ochronę danych osobowych, wskazuje stwierdzone nadużycia w gromadzeniu danych osobowych, tworzy wykaz państw i organizacji międzynarodowych, w których kwestie związane z ochroną danych są właściwie uregulowane, rozpatruje wnioski o zbadanie naruszeń praw zagwarantowanych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz prowadzi centralny rejestr zawierający zbiory danych osobowych.

Nieodpłatna pomoc prawna

Przyjmując ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło skomplikowane i wymagające wyzwanie polegające na stworzeniu nieodpłatnego systemu pomocy prawnej.

System nieodpłatnej pomocy prawnej umożliwia niezamożnym obywatelom skorzystanie z usług adwokata i uzyskanie pomocy prawnej w odniesieniu do konkretnych czynności prawnych oraz wyrównuje dostęp do postępowań sądowych i administracyjnych.

Ramy instytucjonalne systemu nieodpłatnej pomocy prawnej obejmują urzędy administracji państwowej rozpatrujące wnioski obywateli w pierwszej instancji oraz Departament ds. Przyznawania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpatrujący odwołania jako organ drugiej instancji i wydający decyzje jako organ pierwszej instancji o dokonywaniu wpisów stowarzyszeń do rejestru stowarzyszeń upoważnionych do zapewniania przedsądowej pomocy prawnej, a także monitorujący – pod względem administracyjnym i merytorycznym – podmioty zapewniające pomoc prawną.

W ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej wymieniono następujące podmioty zapewniające pomoc prawną:

 • adwokatów;
 • zatwierdzone stowarzyszenia;
 • związki zawodowe;
 • kliniki prawne; oraz
 • urzędy administracji państwowej w żupaniach (županija).

Przedsądowej pomocy prawnej udzielają urzędy, zatwierdzone stowarzyszenia oraz kliniki prawne.
W ramach zapewniania przedsądowej pomocy prawnej urzędy są upoważnione do udzielania ogólnych informacji prawnych, porad prawnych oraz sporządzania pism procesowych.

Pomocy prawnej na etapie sądowym udzielają adwokaci.

Zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej osoby pragnące skorzystać z przysługującego im prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej muszą złożyć uzupełniony standardowy formularz wniosku o pomoc prawną w urzędzie administracji państwowej w żupanii, w której znajduje się ich miejsce pobytu. Do wniosku należy dołączyć udzieloną w sposób wyraźny pisemną zgodę wszystkich wnioskodawców i dorosłych członków gospodarstw domowych wnioskodawców na udzielenie wglądu do wszystkich danych związanych z majątkiem oraz na poniesienie wszelkiej odpowiedzialność materialnej i prawnej za prawdziwość oświadczeń wnioskodawcy.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub uzyskać w urzędach administracji państwowej w żupaniach, sądach rejonowych lub ośrodkach pomocy społecznej w ich regularnych godzinach pracy.

Za złożenie wniosku nie pobiera się opłat administracyjnych, przy czym wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem przesyłki poleconej.

Decyzja o przyznaniu pomocy prawnej pociąga za sobą pełne lub częściowe pokrycie kosztów pomocy prawnej w zależności od sytuacji finansowej wnioskodawcy. Istnieje możliwość podziału kosztów postępowania, w pewnym zakresie, w zależności od sytuacji finansowej beneficjenta.

W przypadku przyznania pomocy prawnej w ograniczonym zakresie różnicę pomiędzy pełną kwotą honorarium a kwotą zwrotu kosztów z tytułu usług adwokackich pokrywa beneficjent w pozostałym zakresie zgodnie z wartością usługi określoną w taryfie określającej honoraria adwokackie i zwrot kosztów.

Beneficjenci

Beneficjentami pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej są m.in.:

 • obywatele Chorwacji;
 • dzieci niebędące obywatelami Chorwacji, które znajdują się na terytorium Republiki Chorwacji bez dorosłych opiekunów prawnych;
 • cudzoziemcy mający tymczasowe miejsce zamieszkania w Republice Chorwacji na zasadzie wzajemności oraz cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania w Republice Chorwacji;
 • cudzoziemcy objęci ochroną czasową;
 • cudzoziemcy nielegalnie zamieszkujący w Republice Chorwacji oraz cudzoziemcy przebywający w Republice Chorwacji z krótką wizytą, wobec których wszczęto procedurę wydalenia lub którzy muszą opuścić Republikę Chorwacji;
 • osoby ubiegające się o azyl, cudzoziemcy, cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący zgodnie z prawem w Republice Chorwacji, z zastrzeżeniem procedur, w przypadku których pomoc prawna nie jest zapewniona na mocy przepisów szczególnych.

Beneficjenci mogą uzyskać informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Chorwacji lub pod adresem e-mail: besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr. Odpowiedzi udziela się w najszybszym możliwym terminie.

Beneficjenci mogą również kierować wszelkie zapytania bezpośrednio do urzędów administracji państwowej w swojej żupanii.

Spory transgraniczne

Spór ma charakter transgraniczny, jeżeli strona ubiegająca się o pomoc prawną ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim UE innym od tego, w którym mieści się sąd lub w którym orzeczenie ma zostać wykonane.

Pomoc prawna w sporach transgranicznych jest zapewniana w przypadku spraw cywilnych i handlowych, postępowań pojednawczych, ugód pozasądowych, wykonywania dokumentów urzędowych i świadczenia doradztwa prawnego w toku tych postępowań, przy czym przepisy dotyczące sporów transgranicznych nie mają zastosowania do postępowań podatkowych, celnych i innych postępowań administracyjnych.

Wnioskodawca posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Republice Chorwacji, który ubiega się o pomoc prawną w sporze transgranicznym przed sądem innego państwa członkowskiego, składa wniosek w urzędzie właściwym dla swojego miejsca pobytu lub miejsca zamieszkania. Właściwy urząd przekazuje wniosek Ministerstwu Sprawiedliwości w terminie ośmiu dni od dnia jego otrzymania. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy wniosek oraz dokumenty załączone do wniosku na język urzędowy lub na jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego i właściwego organu przyjmującego oraz przekazuje go w terminie 15 dni od dnia jego otrzymania właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mieści się sąd lub w którym orzeczenie ma zostać wykonane (organ przyjmujący). W przypadku odmowy przyznania pomocy prawnej wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów tłumaczenia.

Wnioskodawca może również złożyć wniosek bezpośrednio do organu przyjmującego w państwie członkowskim, w którym mieści się sąd lub w którym orzeczenie ma zostać wykonane. Wnioskodawca posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim, który ubiega się o pomoc prawną w sporze transgranicznym przed sądem Republiki Chorwacji, jest uprawniony do otrzymania pomocy prawnej zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Wnioskodawca lub właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu (organ przekazujący), przekazuje wniosek o pomoc prawną w Chorwacji Ministerstwu Sprawiedliwości (organ przyjmujący). Formularze oraz dokumenty potwierdzające należy przetłumaczyć na język chorwacki, w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.

Wnioski składa się na standardowych formularzach określonych w decyzji Komisji 2004/844/WE z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiającej wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze.

Ostatnia aktualizacja: 15/03/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.