Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Prawa podstawowe

Grecja

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy krajowe

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wyspecjalizowane instytucje ochrony praw człowieka

Sądy krajowe

W Grecji nie istnieje żaden sąd szczególny, przed którym można dochodzić ochrony prawnej w związku z zarzucanym naruszeniem praw podstawowych. W zależności od charakteru przestępstwa lub czynności stanowiących naruszenie, ochrony można dochodzić przed sądami cywilnymi, karnymi lub administracyjnymi.

Fakt naruszenia praw podstawowych stwierdza się na podstawie przepisów krajowego prawa materialnego. Tryb rozpoznawania spraw przed właściwym sądem (cywilnym, karnym lub administracyjnym) określa krajowe prawo procesowe (cywilne, karne lub administracyjne).

Postępowanie kończy się wyrokiem, w którym sąd albo oddala roszczenia, albo je uznaje. Prawomocny wyrok jest bezpośrednio wykonalny.

Sądy cywilne i karne

Sądy administracyjne

Wyspecjalizowane instytucje ochrony praw człowieka

Krajowa Komisja Praw Człowieka

Neofitou Vamva 6
10674 Ateny, Grecja

Krajowa Komisja Praw Człowieka (KKPCz) została powołana niedawno na podstawie zasad paryskich jako organ doradczy rządu w zakresie problematyki praw człowieka. Komisja składa się z członków wyznaczonych przez trzydzieści dwa podmioty (niezależne organy, uniwersyteckie wydziały prawa i nauk ścisłych, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, partie polityczne i ministerstwa).

Jej celem jest bieżące doradzanie wszystkim organom rządowym w zakresie potrzeby ochrony praw człowieka wszystkich osób przebywających na terytorium Grecji.

Zgodnie z ustawą ustanawiającą KKPCz (ustawa nr 2667/1998, z późniejszymi zmianami i w obowiązującym brzmieniu) KKPCz odpowiada za wykonywanie następujących zadań merytorycznych:

a) badanie kwestii z zakresu praw człowieka poruszonych przez rząd oraz Prezydium Parlamentu lub zgłoszonych przez członków Komisji bądź organizacje pozarządowe;

b) przedstawianie zaleceń i wniosków, przygotowywanie analiz oraz sporządzanie sprawozdań i opinii dotyczących działań ustawodawczych, administracyjnych lub innego rodzaju działań na rzecz praw człowieka;

c) opracowywanie inicjatyw służących podnoszeniu świadomości w kwestii praw człowieka wśród obywateli i mediów;

d) podejmowanie inicjatyw sprzyjających większemu poszanowaniu praw człowieka w systemie szkolnictwa;

e) utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organizacjami międzynarodowymi, porównywalnymi organami w innych państwach oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi;

f) sporządzanie opinii dotyczących krajowych sprawozdań w kwestii praw człowieka przedkładanych organizacjom międzynarodowym;

g) publikacja opinii KKPCz za pomocą wszelkich dostępnych środków;

h) przygotowywanie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka;

i) organizowanie Ośrodka Dokumentacji Praw Człowieka; oraz

j) badanie zgodności greckiego prawa z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw człowieka i wydawanie opinii właściwym organom rządowym.

Organizacje pozarządowe

Istnieje szereg organizacji pozarządowych, do których można zwrócić się o pomoc w sprawie naruszenia praw podstawowych. Organem właściwym ds. takich organizacji jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

http://www.mfa.gr/

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym organem konstytucyjnym. Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich została utworzona ustawą nr 2477/97 i funkcjonuje od 1 października 1998 r. Ramy prawne jego działalności stanowi ustawa nr 3094/03. Usługi Rzecznika Praw Obywatelskich są bezpłatne.

Rzecznik Praw Obywatelskich bada indywidualne akty administracyjne lub sprawy dotyczące zaniechań bądź czynności organów służb publicznych naruszające prawa lub uzasadnione interesy osób fizycznych lub prawnych.

Każdy obywatel kierujący wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich musi wcześniej zwrócić się do służby publicznej, której dotyczy sprawa. Dopiero gdy zwrócenie się do tej służby nie rozwiąże problemu, obywatele mogą zwrócić się do Rzecznika.

Misją Rzecznika jest prowadzenie mediacji między obywatelami a służbami publicznymi w celu ochrony praw obywatelskich, zwalczania niewłaściwego administrowania i obrony praworządności.

Występując w charakterze mediatora, Rzecznik Praw Obywatelski udziela porad organom administracji publicznej i przedstawia im zalecenia. Rzecznik nie nakłada kar ani nie uchyla niezgodnych z prawem aktów administracyjnych.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Ateny, Grecja

Wyspecjalizowane instytucje ochrony praw człowieka

  • Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Obywatelskich (zob. powyżej) bada również działania organów administracji i osób prywatnych stanowiące naruszenie praw dziecka lub przypadki zaniechania prowadzące do takich naruszeń.

W ramach ochrony praw dzieci Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się również czynnościami podmiotów prywatnych (osób prawnych lub osób fizycznych), które naruszają prawa dzieci.

  • Organy propagujące zasadę równości

I. Ustawa nr 3304/2005 transponująca dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. oraz dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. powierza urzędowe obowiązki propagowania zasady równości Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Urzędowi ds. Równości oraz Korpusowi Inspekcji Pracy (SEPE), określając odpowiednio ich zadania.

W szczególności:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada za ochronę zasady równości, w przypadku gdy jest ona naruszana przez organy administracyjne. Termin „organy administracji publicznej” oznacza tu organy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy nr 3094/2003 (Dziennik Ustaw, seria I, nr 10) „Rzecznik Praw Obywatelskich i pozostałe przepisy”.
  2. Organ ds. Równości jest odpowiedzialny za ochronę zasady równości w przypadku jej naruszenia przez inne osoby fizyczne lub prawne niż określone powyżej, z wyjątkiem spraw dotyczących zatrudnienia i pracy.
  3. W sprawach dotyczących zatrudnienia i pracy za ochronę zasady równości w przypadku jej naruszenia przez inne osoby fizyczne lub prawne niż określone w pkt. 1 powyżej odpowiada Korpus Inspekcji Pracy (SEPE).

ΙΙ. Ustawa nr 3896/2010 (Dziennik Ustaw, seria I, nr 207, 8.12.2010) w sprawie stosowania zasady równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w kwestiach dotyczących zatrudnienia i zawodów – harmonizacja obecnie obowiązującego ustawodawstwa z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. i innych istotnych przepisów – wprowadza bezwzględny zakaz jakichkolwiek form bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć.

Celem ustawy jest wcielanie w życie zasady równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w kwestiach dotyczących zatrudnienia i pracy w zakresie: a) dostępu do zatrudnienia, w tym awansu, a także do szkoleń zawodowych; b) warunków pracy, w tym wynagrodzenia; oraz c) systemów zabezpieczenia społecznego pracowników, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania zasady równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w rozumieniu powyższej ustawy (art. 25 ustawy nr 3896/2010).

  • Grecki Urząd Ochrony Danych

Urząd Ochrony Danych jest niezależnym organem ustanowionym na mocy ustawy nr 2472/1997 transponującej dyrektywę 95/46/WE.

Urząd odpowiada za ochronę i egzekwowanie prawa do prywatności w Grecji zgodnie z ustawą nr 2472/1997 oraz 3471/2006.

Głównym celem urzędu jest chronienie obywateli przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych i udzielanie im pomocy w przypadku jakichkolwiek naruszeń ich prywatności.

Urząd udziela również wsparcia i porad podmiotom przetwarzającym dane w ramach wykonywania ich obowiązków prawnych w związku z potrzebą świadczenia nowoczesnych usług i propagowania nowych cyfrowych technologii komunikacyjnych i sieci w Grecji.

Κifissias 1-3
11523 Ateny, Grecja

Kontrola administracyjna

Urząd, działając z urzędu lub na wniosek, przeprowadza kontrole administracyjne danych gromadzonych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Kontrole te wykonują urzędnicy Departamentu Audytorów, których w bardziej złożonych sprawach wspomagają pracownicy Urzędu Ochrony Danych. Kontrolerzy, posiadający szczególne uprawnienia dochodzeniowo-śledcze, mają dostęp do wszelkich dokumentów i nie są podlegają żadnym ograniczeniom jawności.

Kontrole polegają na sprawdzeniu, czy organy nimi objęte spełniają wymogi ustaw nr 2472/97 i 3471/2006 (w zakresie powiadomień, obowiązków informacyjnych i innych istotnych obowiązków oraz dowodów). Następnie przeprowadzana jest kontrola systemu informatycznego, w tym jego głównych właściwości, charakteru danych oraz poziomu bezpieczeństwa, jaki zapewniają organizacyjne i techniczne środki ochrony danych stosowane przez podmiot przetwarzający dane w świetle art. 6 i 10 ustawy nr 2472/197. Wnioski z kontroli są przedstawiane w sprawozdaniu przedkładanym urzędowi.

Urząd przeprowadza również niezależną kontrolę krajowej części systemu informatycznego Schengen, zgodnie z art. 114 ust. 1 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen (ustawa nr 2514/1997, Dz. U. seria I, nr 140); działa jako krajowy organ nadzoru, o którym mowa w art. 23 konwencji o EUROPOL (ustawa nr 2605/1998, Dziennik Ustaw I/88) oraz jako krajowy organ nadzoru, o którym mowa w art. 17 Konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych (ustawa nr 2706/1999, Dz. U. I/77); a także odpowiada za wszelkie zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych.

Rozpatrywanie skarg, wniosków i zapytań

Urząd rozpatruje skargi i zapytania związane z egzekwowaniem i ochroną ustawową praw wnioskodawcy, w przypadku gdy te są naruszane w związku z przetwarzaniem danych, oraz wydaje stosowne decyzje. Nakłada również kary administracyjne na podmioty przetwarzające dane lub ich ewentualnych przedstawicieli z tytułu naruszeń obowiązków wynikających z ustawy nr 2472/97 i wszelkich innych przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych przed bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych. Urząd może wreszcie zgłaszać naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych właściwym organom administracyjnymi i sądowym.

  • Inne wyspecjalizowane instytucje

EPANODOS jest organizacją pożytku publicznego nienastawioną na zysk, której działalność reguluje prawo cywilne i która podlega nadzorowi Ministerstwa Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Głównym celem EPANODOS jest resocjalizacja byłych skazanych, szczególnie poprzez szkolenia zawodowe, promowanie umiejętności zawodowych, doradztwo i wsparcie psychologiczne oraz tworzenie odpowiednich struktur wsparcia.

Derigny 28-30 & Tritis Septemvriou
Victoria Square, 10434 Ateny, Grecja

Ostatnia aktualizacja: 17/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.