Sądy krajowe i inne organy pozasądowe

Grecja

Autor treści:
Grecja

Sądy krajowe

W Grecji nie istnieje żaden sąd szczególny, przed którym można by dochodzić ochrony prawnej w przypadku naruszenia praw podstawowych. W zależności od charakteru przestępstwa lub czynności stanowiących naruszenie, ochrony można dochodzić przed sądami cywilnymi, karnymi lub administracyjnymi.

Fakt naruszenia praw podstawowych stwierdza się na podstawie przepisów krajowego prawa materialnego. Tryb rozpoznawania spraw przed właściwym sądem (cywilnym, karnym lub administracyjnym) określa krajowe prawo procesowe (cywilne, karne lub administracyjne).

Postępowanie kończy się wyrokiem, w którym sąd albo oddala roszczenia, albo je uznaje. Prawomocny wyrok jest bezpośrednio wykonalny.

Krajowe instytucje praw człowieka

Krajowa Komisja Praw Człowieka (Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου)

Neofitou Vamva 6 / Νεοφύτου Βάμβα 6
10674 Athína/Αθηνα, Grecja

Krajowa Komisja Praw Człowieka (Ε.Ε.Δ.Α.) została powołana niedawno zgodnie z zasadami ONZ i zasadami paryskimi jako niezależny organ doradczy rządu w zakresie problematyki praw człowieka. Komisja składa się z członków wyznaczonych przez trzydzieści dwa podmioty (niezależne organy, uniwersyteckie wydziały prawa i nauk ścisłych , związki zawodowe, organizacje pozarządowe, partie polityczne i ministerstwa).

Jej celem jest bieżące sygnalizowanie wszystkim organom rządowym potrzeb w zakresie skutecznej ochrony praw człowieka wszystkich osób zamieszkujących na terytorium Grecji.

Zgodnie z ustawą ustanawiającą Krajową Komisję Praw Człowieka (ustawa nr 2667/1998, z późniejszymi zmianami i w obowiązującym brzmieniu) komisja ta odpowiada za wykonywanie następujących zadań merytorycznych:

 1. rozpatrywanie pytań dotyczących ochrony praw człowieka zadanych przez rząd lub Prezydium Parlamentu lub zgłoszonych przez parlamentarzystów bądź organizacje pozarządowe;
 2. przedstawianie zaleceń i wniosków, przygotowywanie analiz oraz sporządzanie sprawozdań i opinii dotyczących działań ustawodawczych, administracyjnych lub innego rodzaju środków przyczyniających się do poprawy ochrony praw człowieka;
 3. opracowywanie inicjatyw służących podnoszeniu świadomości w kwestii praw człowieka wśród obywateli i mediów;
 4. podejmowanie inicjatyw sprzyjających większemu poszanowaniu praw człowieka w systemie szkolnictwa;
 5. utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organizacjami międzynarodowymi, podobnymi organami w innych państwach oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi;
 6. sporządzanie opinii dotyczących krajowych sprawozdań w kwestii praw człowieka przedkładanych organizacjom międzynarodowym;
 7. rozpowszechnianie opinii Krajowej Komisji Praw Człowieka za pomocą wszelkich dostępnych środków;
 8. przygotowywanie rocznego sprawozdania dotyczącego ochrony praw człowieka;
 9. organizowanie działalności Ośrodka Dokumentacji Praw Człowieka oraz
 10. badanie zgodności greckiego ustawodawstwa z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw człowieka i przedstawianie opinii w tej kwestii właściwym organom rządowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym organem konstytucyjnym. Urząd ten został ustanowiony ustawą nr 2477/97, a działalność rozpoczął 1 października 1998 r. Ramy prawne jego działalności stanowi ustawa nr 3094/03. Usługi Rzecznika Praw Obywatelskich są bezpłatne.

Rzecznik Praw Obywatelskich bada indywidualne akty administracyjne oraz przypadki działania bądź zaniechania organów publicznych, które narusza prawa lub uzasadnione interesy osób fizycznych lub prawnych.

Każdy obywatel kierujący wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich musi wcześniej zwrócić się do organu służby publicznej, którego dotyczy dana sprawa. Dopiero gdy zwrócenie się do tego organu nie rozwiąże problemu, obywatel może zwrócić się do rzecznika.

Misją rzecznika jest prowadzenie mediacji między obywatelami a służbami publicznymi w celu ochrony praw obywatelskich, zwalczania niewłaściwego administrowania i obrony praworządności.

Występując w charakterze mediatora, Rzecznik Praw Obywatelskich udziela porad organom administracji publicznej i przedstawia im zalecenia. Rzecznik nie nakłada kar ani nie uchyla niezgodnych z prawem aktów administracyjnych.

Hadziyanni Mexi 5 / Χατζηγιάννη Μέξη 5
11528 Athína/Αθηνα, Grecja

Krajowe instytucje praw człowieka

Rzecznik w sprawach dotyczących praw dziecka

Rzecznik Praw Obywatelskich (zob. powyżej) bada również działania i zaniechania organów administracji i osób prywatnych stanowiące naruszenie praw dziecka.

W ramach ochrony praw dzieci Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się również przypadkami naruszenia praw dzieci, które można przypisać podmiotom prywatnym (osobom prawnym lub fizycznym).

Organy oficjalnie odpowiedzialne za propagowanie zasady równości

I. Ustawa nr 3304/2005 transponująca dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. oraz dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. powierza urzędowy obowiązek propagowania zasady równości Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Komisji ds. Równości oraz Inspekcji Pracy (SEPE), określając odpowiednio ich zadania.

W szczególności:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada za ochronę zasady równości w przypadku, gdy jest ona naruszana przez organy administracji publicznej. Termin „organy administracji publicznej” oznacza tu organy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy nr 3094/2003 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 10) „Rzecznik Praw Obywatelskich i pozostałe przepisy”.
 2. Komisja ds. Równości jest odpowiedzialna za ochronę zasady równości w przypadku jej naruszenia przez osoby fizyczne lub prawne inne niż te określone powyżej, z wyjątkiem spraw dotyczących zatrudnienia i pracy.
 3. W sprawach dotyczących zatrudnienia i pracy za ochronę zasady równości w przypadku jej naruszenia przez osoby fizyczne lub prawne inne niż te określone w pkt 1 odpowiada Inspekcja Pracy (SEPE).

ΙΙ. Ustawa nr 3896/2010 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 207, 8.12.2010) o stosowaniu zasady równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w kwestiach dotyczących pracy i zatrudnienia – harmonizacja obecnie obowiązującego ustawodawstwa z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. i innymi istotnymi przepisami – wprowadza bezwzględny zakaz jakichkolwiek form bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć.

Celem ustawy jest wcielanie w życie zasady równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w kwestiach dotyczących zatrudnienia i pracy w zakresie:

 1. dostępu do zatrudnienia, w tym awansu, a także do szkolenia zawodowego;
 2. warunków zatrudnienia, w tym płacy oraz
 3. systemów zabezpieczenia społecznego pracowników, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania zasady równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w rozumieniu powyższej ustawy (art. 25 ustawy nr 3896/2010).

Urząd Ochrony Danych Osobowych (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Urząd Ochrony Danych Osobowych jest niezależnym organem ochrony danych ustanowionym na mocy ustawy nr 2472/1997 transponującej dyrektywę 95/46/WE.

Odpowiada on za ochronę i egzekwowanie praw osobistych i prawa do prywatności w Grecji zgodnie z ustawami nr 2472/1997 oraz 3471/2006.

Głównym celem jego działania jest ochrona obywateli przed bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych oraz pomoc w przypadkach naruszenia związanych z tym praw w jakiejkolwiek dziedzinie.

Celem urzędu jest również udzielanie wsparcia i porad podmiotom przetwarzającym dane w ramach wykonywania ich zobowiązań prawnych w związku z nowymi potrzebami greckiego społeczeństwa w zakresie usług i z upowszechnianiem się nowoczesnych cyfrowych technologii i sieci komunikacyjnych.

Urząd, działając z urzędu lub na wniosek, przeprowadza kontrole administracyjne danych gromadzonych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Kontrole te wykonują urzędnicy Departamentu Inspektorów (Τμήματος των Ελεγκτών), których w bardziej złożonych sprawach wspomagają pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby przeprowadzające kontrole, jako specjalni inspektorzy, mają prawo dostępu do wszelkich gromadzonych danych i nie można się wobec nich powołać na żadną formę poufności.

Kontrola polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czy organ nią objęty spełnia wymogi ustaw nr 2472/97 i 3471/2006 (w zakresie powiadomień, obowiązków informacyjnych i innych istotnych obowiązków oraz dowodów). Następnie przeprowadzana jest kontrola systemu informacyjnego, na podstawie art. 6 i 10 ustawy nr 2472/1997, obejmująca analizę jego głównych właściwości, charakteru danych oraz poziomu bezpieczeństwa, jaki zapewniają organizacyjne i techniczne środki ochrony danych stosowane przez podmiot przetwarzający dane. Na zakończenie kontroli sporządzane jest sprawozdanie, które przedkłada się Urzędowi Ochrony Danych Osobowych.

Urząd przeprowadza również niezależną kontrolę krajowej części Systemu Informacyjnego Schengen, na podstawie art. 114 ust. 1 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen (ustawa nr 2514/1997, grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 140); działa jako krajowy organ nadzoru, o którym mowa w art. 23 konwencji o Europolu (ustawa nr 2605/1998, grecki dziennik urzędowy I/88) oraz jako krajowy organ nadzoru, o którym mowa w art. 17 Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych (ustawa nr 2706/1999, grecki dziennik urzędowy I/77); wykonuje też obowiązki nadzorcze wynikające z wszelkich innych umów międzynarodowych.

Urząd rozpatruje skargi i zapytania związane ze stosowaniem prawa i ochroną praw skarżących, w przypadku gdy te są naruszane w związku z przetwarzaniem danych, oraz wydaje stosowne decyzje w tym zakresie. Nakłada również kary administracyjne na podmioty przetwarzające dane lub ich ewentualnych przedstawicieli z tytułu naruszeń obowiązków wynikających z ustawy nr 2472/97 i wszelkich innych przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych przed bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych. Urząd może wreszcie zgłaszać naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych właściwym organom administracyjnymi i sądowym.

Κifissias 1-3 / Κηφισίας 1-3
11523 Athína/Αθηνα, Grecja

Przydatne linki

Grecka Krajowa Komisja Praw Człowieka

Grecki Urząd Ochrony Danych Osobowych

Grecki Rzecznik Praw Obywatelskich

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.