Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Prawa podstawowe

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

Sądy krajowe

Krajowe instytucje ochrony praw człowieka

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wyspecjalizowane instytucje ds. praw człowieka

Inne

Sądy krajowe

1. Służby Jej Królewskiej Mości ds. Sądów i Trybunałów (Her Majesty's Courts & Tribunals Service)

Służby Jej Królewskiej Mości ds. Sądów i Trybunałów są odpowiedzialne za obsługę administracyjną sądów i trybunałów karnych, cywilnych i rodzinnych w Anglii i Walii oraz scentralizowanych trybunałów w Szkocji i Irlandii Północnej. Dzięki tym służbom tworzony przez niezawisłe organy sądowe system wymiaru sprawiedliwości jest sprawiedliwy, skuteczny i wydajny.

Służby Jej Królewskiej Mości ds. Sądów i Trybunałów dążą do zapewnienia wszystkim obywatelom – w zależności od ich zróżnicowanych potrzeb – szybkiego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, bez względu na to, w jakiej roli występują: pokrzywdzonych, świadków przestępstwa, oskarżonych o przestępstwo, zadłużonych konsumentów, dzieci narażonych na niebezpieczeństwo, przedsiębiorców zaangażowanych w spory gospodarcze lub jednostek dochodzących praw pracowniczych czy kwestionujących decyzje organów publicznych.

Dane kontaktowe sądów dostępne są na stronie: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Dane kontaktowe trybunałów dostępne są na stronie: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Służby ds. sądów i kolegiów/trybunałów Irlandii Północnej (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Służby ds. sądów i kolegiów/trybunałów Irlandii Północnej podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości Irlandii Północnej. Zapewniają one wsparcie administracyjne sądom Irlandii Północnej, tj.: Sądowi Apelacyjnemu (Court of Appeal), Wysokiemu Trybunałowi (High Court), Sądowi Koronnemu, tj. sądowi I i II instancji ds. karnych (Crown Court), sądom I instancji ds. cywilnych (County Courts), sądom sędziów pokoju, będącym sądami I instancji ds. karnych oraz niektórych spraw cywilnych (Magistrates’ Courts) oraz sądom koronerskim, tj. sądom ds. nagłych i nienaturalnych zgonów (Coroner’s Courts). Służby te zapewniają również wsparcie administracyjne kolegiom/trybunałom oraz Urzędowi ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych (Enforcement of Judgments Office), do którego należy wykonywanie orzeczeń sądów cywilnych.

Strona internetowa: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Dane kontaktowe: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Informacje dodatkowe

Postępowanie cywilne

W Irlandii Północnej postępowanie cywilne jest ukształtowane w sposób zbliżony do modelu, z jakim mamy do czynienia w Anglii i Walii. Postępowanie przed Wysokim Trybunałem wszczyna się na podstawie pisma procesowego zwanego writ, zaś przed sądem I instancji ds. cywilnych – pisma procesowego zwanego civil bill lub pozwu na potrzeby postępowania w sprawie drobnych roszczeń na specjalnym formularzu (small claims application). Dokumenty te muszą być doręczone pozwanemu, który ma prawo obrony przed kierowanym przeciwko niemu roszczeniem. Orzeczenia sądów cywilnych podlegają wykonaniu w scentralizowanym postępowaniu prowadzonym przez Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych.

Pomoc prawna

 1. We wszystkich trzech jurysdykcjach Zjednoczonego Królestwa funkcjonuje kompleksowy system, w ramach którego każdy, kto potrzebuje pomocy prawnej lub zastępstwa procesowego, może otrzymać wsparcie finansowe ze środków publicznych. System ten nosi nazwę „pomoc prawna”. Ma on fundamentalne znaczenie dla realizacji praw każdej jednostki. Pomoc prawna adresowana jest do osób o niskich dochodach i może być przyznana w pełnej wysokości lub przy częściowym finansowaniu przez beneficjenta tej pomocy. Jeżeli danej osobie przyznano pomoc prawną, postępowanie w sprawie toczy się tak jak postępowanie zwykłe, z tym że beneficjent pomocy nie przekazuje zapłaty swojemu profesjonalnemu doradcy prawnemu (solicitor): wszystkie płatności realizuje w tym zakresie fundusz pomocy prawnej.
 2. W Irlandii Północnej zapewnienie pomocy prawnej leży w gestii Komisji ds. Usług Prawnych Irlandii Północnej. W większości spraw cywilnych i karnych głównymi kryteriami dostępu do pomocy prawnej są zdolność finansowa ubiegającego się o tę pomoc oraz szanse powodzenia powództwa (means and merits test).
 3. Każdy, kto uważa, że jego prawa gwarantowane europejską konwencją praw człowieka zostały naruszone i w związku z tym zamierza wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, może uzyskać dostęp do szeregu rozwiązań zapewniających uzyskanie pomocy prawnej i wsparcia. W ramach programu pomocy prawnej można uzyskać pomoc profesjonalnego pełnomocnika lub radcy prawnego już na wczesnym etapie postępowania. Jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjmie wniosek do rozpoznania, wnioskodawca może otrzymać pomoc finansową bezpośrednio ze Strasburga. Ubiegający się o pomoc prawną będzie mógł ją uzyskać, jeżeli taka pomoc zostałaby mu przyznana w postępowaniu przed sądem krajowym.
 4. Na wielu obszarach miejskich ośrodki pomocy prawnej zapewniają pomoc prawną oraz zastępstwo procesowe, w miarę dostępności środków bezpłatnie. Punkty pomocy prawnej, finansowane z różnych źródeł, w tym ze środków samorządów lokalnych co do zasady zatrudniają pełnoetatowych prawników. Wiele takich punktów zatrudnia również pracowników socjalnych. Działalność takich punktów polega w głównej mierze na rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, związanych z zatrudnieniem, zabezpieczeniem społecznym i imigracją. Bezpłatnych porad udzielają również Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureaux), ośrodki poradnictwa konsumenckiego i mieszkaniowego, jak również ośrodki doradztwa specjalistycznego prowadzone przez różne organizacje wolontariackie. Ośrodek Pomocy Prawnej dla Uchodźców (Refugee Legal Centre) oraz Doradcza Służba Imigracyjna (Immigration Advisory Service), jako organizacje otrzymujące dotacje rządowe, udzielają bezpłatnych porad i wsparcia osobom ubiegającym się o azyl. Ta druga organizacja zapewnia również bezpłatną pomoc i wsparcie osobom uprawnionym do poszukiwania drogi odwoławczej w sprawach dotyczących imigracji.

Ofiary przestępstw/osoby pokrzywdzone

 1. Wydając wyrok skazujący, sąd może nakazać sprawcy przestępstwa zapłatę odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli w wyniku popełnienia przestępstwa nastąpiło uszkodzenie ciała, został poniesiona strata lub szkoda. W Anglii i Walii sądy mają obowiązek badania kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej w każdej sprawie. Jeżeli sąd nie przyznał odszkodowania, winien swoją decyzję uzasadnić. Jeżeli sąd bierze w danej sprawie pod uwagę zasądzenie na rzecz pokrzywdzonego odszkodowania oraz wymierzenie sprawcy grzywny, najpierw zasądzi wypłatę odszkodowania. To samo dotyczy kolejności egzekucji obu świadczeń.
 2. W przypadku gdy Królewska Służba Oskarżycielska (Crown Prosecution Service) odmówiła ścigania, gdy mowa o Anglii i Walii, pokrzywdzeni mogą wszcząć postępowanie z oskarżenia prywatnego. W praktyce rzadko to jednak czynią. Mogą oni również wytoczyć powództwo o odszkodowanie na drodze cywilnoprawnej. Postępowanie sądowe zostało uproszczone, tak by osoby zainteresowane, nieposiadające fachowej wiedzy prawniczej, mogły samodzielnie dochodzić drobnych roszczeń z tytułu poniesionych strat lub szkód.
 3. Każda osoba bez względu na narodowość, która na terytorium Anglii, Walii lub Szkocji wskutek popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy poniosła uszczerbek na zdrowiu, może ubiegać się o odszkodowanie ze środków publicznych w ramach systemu kompensacji szkód wynikających z przestępstw (Criminal Injures Compensation Scheme). Wysokość odszkodowania określa się według taryfikatora stawek, tj. od 1 000 GBP do 500 000 GBP dla najciężej pokrzywdzonych.
 4. W Irlandii Północnej funkcjonują regulacje odmienne: odszkodowanie ze środków publicznych może być w pewnych okolicznościach wypłacone za szkodę poniesioną wskutek przestępstwa oraz za zdziałaną umyślnie szkodę majątkową, w tym za utracone w jej następstwie korzyści.
 5. W Zjednoczonym Królestwie funkcjonują trzy organizacje udzielające ogólnego wsparcia ofiarom przestępstw: organizacja „Victim Support”, która zasięgiem swojego działania obejmuje Anglię i Walię, organizacja „Victim Suport Scotland” oraz organizacja „Victim Suport Northern Ireland”. Są to organizacje finansowane przez państwo.
 6. W czerwcu 1996 r. rząd opublikował nową Kartę praw pokrzywdzonego (Victim’s Charter), której przepisy zostały następnie w kwietniu 2006 r. inkorporowane do kodeksu postępowania wobec pokrzywdzonych (Victims Code of Practice). Pokrzywdzeni mają obecnie ustawowo gwarantowane prawo do wysokiej jakości pomocy organów wymiaru sprawiedliwości ds. karnych. Kodeks przewiduje ponadto możliwość wystąpienia przez pokrzywdzonego ze skargą, jeżeli jej sprawa nie została potraktowana z należytą starannością. Również dzięki ustanowieniu Karty praw świadka (Witness Charter) wprowadzone zostały, choć w sposób ustawowo niegwarantowany, standardy postępowania wobec świadków przestępstw. W Irlandii Północnej opublikowano również odrębny Kodeks postępowania wobec pokrzywdzonych (Code of Practice for victims of crime), który zawiera standardy postępowania organów wymiaru sprawiedliwości wobec ofiar przestępstw oraz wskazuje, w jaki sposób ofiara przestępstwa może złożyć skargę na działania organów w sprawach karnych. Każdy pokrzywdzony, który powiadomił o przestępstwie, otrzymuje ulotkę „ofiary przestępstwa” (Victims of crime leaflet), w której znajdują się praktyczne porady na temat postępowania w następstwie przestępstwa. Ulotka w prosty sposób wyjaśnia, jak wyglądają działania policji i postępowanie sądowe, dostarcza informacji o możliwości ubiegania się o odszkodowanie oraz uzyskania dalszej pomocy.

Krajowe instytucje ochrony praw człowieka

Komisja ds. Praw Człowieka Irlandii Północnej

Komisja ds. Praw Człowieka Irlandii Północnej (NIHRC) jest krajową instytucją działającą w obszarze praw człowieka, posiadającą akredytację A przyznaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). NIHRC jest finansowana przez państwo, ale posiada status niezależnego organu publicznego prowadzącego działalność zgodnie z tzw. Zasadami Paryskimi ONZ.

Naszym celem jest monitorowanie ochrony praw człowieka przez rząd i inne podmioty publiczne w Irlandii Północnej. Wspieramy również tych, którzy rozumieją, czym są prawa człowieka i potrafią reagować, gdy kwestionuje lub narusza się ich prawa.

Dane kontaktowe:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 1NA
Tel.: +44 (0)28 9024 3987
Poczta elektroniczna: information@nihrc.org
Strona internetowa: http://www.nihrc.org/

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw ds. Parlamentarnych i Służby Zdrowia

Rzecznika powołuje parlament, aby udzielał pomocy indywidualnej oraz służył ogółowi społeczeństwa.

Naszą misją jest badanie skarg osób, które potraktowano niesprawiedliwie lub które nie uzyskały oczekiwanej pomocy od organów państwa, innych podmiotów publicznych lub jednostek służby zdrowia w Anglii. Nasze uprawnienia określają przepisy prawa. Każdemu udzielamy pomocy bezpłatnie.

Dane kontaktowe:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Strona internetowa: https://www.ombudsman.org.uk/

Wyspecjalizowane instytucje ds. praw człowieka

Rzecznik Praw Dziecka

Pełnomocnik ds. Dzieci i Młodzieży w Irlandii Północnej

Pełnomocnik ds. Dzieci i Młodzieży w Irlandii Północnej jest pozaministerialnym organem publicznym, utworzonym w październiku 2003 r.

Obecnie pełnomocnikiem jest Koulla Yiasouma. Jej zadaniem jest ochrona oraz działanie na rzecz praw i dobra dzieci i młodzieży w Irlandii Północnej. Pełnomocnik monitoruje również przestrzeganie właściwych przepisów Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

Jednostką finansującą działalność pełnomocnika jest Ministerstwo Spraw Społecznych.

Dane kontaktowe:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tel.: 028 9031 1616
Poczta elektroniczna: info@niccy.org
Strona internetowa: http://www.niccy.org/

Pełnomocnik ds. Osób Starszych

Pełnomocnik ds. Osób Starszych w Irlandii Północnej jest pozaministerialnym organem publicznym, utworzonym w listopadzie 2011 r. Obecnie pełnomocnikiem jest Eddie Lynch. Jego zadaniem jest ochrona oraz działanie na rzecz dobra osób starszych w Irlandii Północnej.

Dane kontaktowe:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tel: 028 9089 0892
Poczta elektroniczna: info@copni.org
Strona internetowa: http://www.copni.org/

Organ ds. równouprawnienia

Komisja ds. Równouprawnienia Irlandii Północnej

Dane kontaktowe:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Tel.: 028 90 500 600
Poczta elektroniczna: information@equalityni.org
Strona internetowa:http://www.equalityni.org/

Komisja ds. Równouprawnienia Irlandii Północnej jest niezależnym organem publicznym, który powstał na podstawie ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej. Nasze uprawnienia i obowiązki określone są w kilku ustawach, które zostały przyjęte w ostatnich dziesięcioleciach. Zapewniamy ochronę przeciwko dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie oraz poglądy polityczne, płeć i orientację seksualną. Realizujemy również zadania wynikające z ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej w zakresie równouprawnienia ustawowego i odnoszących się do organów publicznych obowiązków utrzymywania dobrych relacji.

Jednostką finansującą naszą Komisję jest Kancelaria Rządu.

Organ ds. ochrony danych

1. Pełnomocnik ds. Informacji (Information Commissioner)

Biuro Pełnomocnika ds. Informacji jest niezależnym organem Zjednoczonego Królestwa, który został ustanowiony w celu ochrony, w interesie obywateli, prawa do informacji, działalności na rzecz przejrzystości działań organów publicznych i ochrony danych osobowych.

Dane kontaktowe:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Tel.: 0303 123 1113 (lub 01625 545745 jeżeli nie chcą Państwo wybierać numeru „03”, lub +44 1625 545745 jeżeli dzwonią Państwo z zagranicy)
Strona internetowa: https://ico.org.uk/

2. Pełnomocnik ds. Informacji – Biuro Regionalne

Irlandia Północna

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast,
Northern Ireland BT7 2JB
Tel.: 028 9026 9380
Poczta elektroniczna: ni@ico.org.uk

Inne

1. STRONA INTERNETOWA – Directgov

Oficjalna strona internetowa Rządu Zjednoczonego Królestwa dla obywateli Zjednoczonego Królestwa.

Strona internetowa: http://www.gov.uk/

2. Biuro Porad dla Obywateli

Biuro Porad dla Obywateli zapewnia bezpłatne, niezależne i poufne poradnictwo oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i finansowych oraz wielu innych problemów zgłaszanych przez obywateli, starając się również oddziaływać na decydentów.

Strona internetowa: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Komisja ds. Usług Prawnych Irlandii Północnej (Northern Ireland Legal Services Commission)

Komisja ds. Usług Prawnych Irlandii Północnej („komisja”) jest pozaministerialnym organem publicznym Ministerstwa Sprawiedliwości (Department of Justice), który utworzony został na podstawie rozporządzenia o dostępie do wymiaru sprawiedliwości (Irlandii Północnej) z 2003 r. Minister Sprawiedliwości David Ford na jesieni 2014 r. poinformował o zamiarze przeniesienia zadań komisji do agencji wykonawczej, będącej częścią Ministerstwa. Nowy podmiot będzie nosił nazwę Agencja ds. Usług Prawnych Irlandii Północnej. Zmiana ta nie wpłynie na świadczenie usług prawnych w sposób fundamentalny. Ma ona za to zapewnić szereg usprawnień o charakterze zarządczym i oszczędności.

Misją komisji jest sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług prawnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z ustawowo ustanowionymi programami świadczenia pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą oceniamy, czy dana osoba kwalifikuje się do przyznania pomocy prawnej, a jeżeli tak, finansujemy tę pomoc, wypłacamy profesjonalnym pełnomocnikom prawnym wynagrodzenie za wyświadczone usługi. Przyznawanie pomocy prawnej w sprawach karnych należy do sądów. Do komisji należy natomiast finansowanie dostarczonych usług prawnych. Poza nadzorem nad świadczeniem usług prawnych zgodnie z programem świadczenia pomocy prawnej wspieramy Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie reformowania systemu bezpłatnych usług prawnych dla ludności.

Dane kontaktowe:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast
Northern Ireland BT1 3BN
Tel.: +44 (0)28 9040 8888
Strona internetowa:http://www.nilsc.org.uk/

Misją Komisji ds. Usług Prawnych w Irlandii Północnej jest działalność na rzecz sprawiedliwego i równego dostępu do organów wymiaru sprawiedliwości w Irlandii Północnej przez świadczenie usług prawnych finansowanych ze środków publicznych.

Komisja dąży do zapewniania usług wysokiej jakości, adekwatnych do przeznaczanych na nie środków. Usługi te mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom najbardziej potrzebujących klientów.

Prawnicy Komisji i inni jej doradcy:

 • świadczą usługi na rzecz osób uprawnionych do uzyskania pomocy prawnej na potrzeby ochrony ich praw w sprawach cywilnych,
 • świadczą usługi na rzecz osób fizycznych, wobec których toczy się postępowanie wyjaśniające lub którym postawiono zarzuty karne.

4. Pełnomocnik ds. Pokrzywdzonych (Victims’ Commissioner)

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
Poczta elektroniczna: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Strona internetowa: http://victimscommissioner.org.uk/

Pełnomocnik ds. Pokrzywdzonych prowadzi działalność na rzecz pokrzywdzonych i świadków przestępstw, propaguje dobre praktyki w kontaktach z takimi osobami oraz regularnie przeprowadza przeglądy kodeksu postępowania wobec pokrzywdzonych, który określa, dostęp do jakich usług może uzyskać osoba pokrzywdzona.

Pełnomocnik wysłuchuje opinii pokrzywdzonych i świadków, starając się poznać ich punkt widzenia na system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz wpłynąć na poprawę jakości usług prawnych i dostępnych instrumentów wsparcia.

Należy zwrócić uwagę, że prawo nie przyznaje pełnomocnikowi możliwości interweniowania w konkretnych sprawach. Podejmujemy jednak wysiłki, aby kierować beneficjentów pomocy tam, gdzie mogą uzyskać najlepsze doradztwo i wsparcie.

5. Organizacja „Victim Support Northern Ireland”

Dane kontaktowe:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Tel.: 028 9024 3133
Poczta elektroniczna: belfast@victimsupportni.org.uk

„Victim Support Northern Ireland” to organizacja charytatywna, która pomaga osobom dotkniętym wszelkimi typami przestępstw. Zapewnia ona pokrzywdzonym, świadkom i innym osobom, które ucierpiały w wyniku przestępstwa, wsparcie emocjonalne i praktyczną pomoc a także udziela im niezbędnych informacji.

Jest to czołowa organizacja charytatywna wspierająca osoby dotknięte skutkami przestępstw. Świadczymy nasze usługi bezpłatnie oraz w sposób poufny, niezależnie od tego, czy złożono zawiadomienie o przestępstwie. Jesteśmy organizacją niezależną, tj. organizacyjnie niezwiązaną z policją, sądami czy innym podmiotem należącym do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Każdego roku organizacja świadczy pomoc na rzecz prawie 30 000 osób dotkniętych skutkami przestępstw.

6. Rzecznik Praw Więźniów Irlandii Północnej (Prisoner Ombudsman for Northern Ireland)

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Tel.: 028 90 44 3982
Numer bezpłatny: 0800 7836317
Poczta elektroniczna: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Strona internetowa: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Rzecznika Praw Więźniów powołuje Minister Sprawiedliwości Irlandii Północnej. Rzecznik jest organem całkowicie niezależnym od Służb Więziennych Irlandii Północnej (Northern Ireland Prison Service).

Rzecznik Praw Więźniów bada i kontroluje:

 • skargi osób odbywających karę pozbawienia wolności w Irlandii Północnej,
 • odwiedzających osoby odbywające karę pozbawienia wolności w Irlandii Północnej,
 • przypadki zgonów, które nastąpiły w zakładach karnych w Irlandii Północnej.

Obecnie rzecznikiem jest Tom McGonigle, którego działalność wspiera zespół śledczych oraz inne osoby zatrudnione w biurze rzecznika.

7. Biuro Pełnomocnika ds. Służb Migracyjnych

Dane kontaktowe:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Tel.: 020 7211 1500

Biuro Pełnomocnika ds. Służb Migracyjnych jest niezależnym, działającym poza strukturą rządową, organem publicznym, który został ustanowiony na podstawie ustawy z 1999 r. o migracji i azylu.

Ustawa z 1999 r. o migracji i azylu oraz ustawa z 2002 r. o obywatelstwie, migracji i azylu przyznały Pełnomocnikowi ds. Służb Migracyjnych szereg uprawnień, w tym:

 • zablokowanie doradcy dostępu do systemu regulacyjnego,
 • odebranie doradcy uprawnień,
 • ograniczenie lub zmiana poziomów zaangażowania doradcy,
 • nałożenie kary dyscyplinarnej na posiadającego uprawnienia doradcę,
 • nałożenie zakazu zbliżania się lub innego zakazu,
 • ściganie procederu nielegalnego doradztwa lub usług dotyczących migracji,
 • ściganie procederu nielegalnej reklamy doradztwa lub usług dotyczących migracji,
 • przeszukanie obiektów należących do doradcy,
 • zabezpieczenie akt należących do doradcy.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.oisc.gov.uk/

8. Komisja ds. Pokrzywdzonych i Ocalałych

Dane kontaktowe:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Tel.: 028 9031 1000
Faks: 028 9060 7424

Komisja ds. Pokrzywdzonych i Ocalałych Irlandii Północnej z zaangażowaniem realizuje swoje obowiązki związane z prawami wszystkich pokrzywdzonych i ocalałych do wysłuchania, uszanowania ich godności i uzyskania dostępu do jak najlepszych usług. Komisja dąży do poprawy jakości życia pokrzywdzonych i ocalałych w konflikcie.

Jej misją jest zaspokojenie potrzeb wszystkich pokrzywdzonych i ocalałych poprzez zapewnienie im znakomitej jakości usług, pełne zrozumienie ich trudnej przeszłości i wsparcie w uzyskaniu poprawy bytu. Działalność komisji opiera się na szeregu podstawowych wartości, które realizuje w codziennej jej pracy. Komisja dąży do osiągania rezultatów, które stanowią realizację tych wartości. Są one następujące:

 • ukierunkowanie na pokrzywdzonych - pokrzywdzeni i ocalali są odniesieniem dla wszelkich działań komisji, która zachęca i ceni sobie aktywność tych osób,
 • otwartość i transparentność - we wszelkich swych działaniach komisja wykazuje się otwartością, szczerością, odpowiedzialnością i wrażliwością,
 • równość and różnorodność - komisja traktuje wszystkich równo i dzięki bezstronności, niezależności i uczciwemu podejściu sprzeciwia się nierównościom,
 • szacunek - komisja do każdego, kto nawiązuje z nią kontakt, zwraca się z uprzejmością i profesjonalizmem,
 • bezstronność - komisja stoi na straży swojej niezależności i utrzymuje krytyczny dystans wobec rządu i właściwych władz,
 • jakość - komisja dąży do tego, aby wszelkie jej działania odznaczały się wysokimi standardami.

Więcej informacji na stronie internetowej:http://www.cvsni.org/

Ostatnia aktualizacja: 10/04/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.