Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słoweński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Prawa podstawowe

Słowenia

Autor treści:
Słowenia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy krajowe

Krajowe instytucje ochrony praw człowieka

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wyspecjalizowane organy ochrony praw człowieka

Sądy krajowe

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Sąd Konstytucyjny Republiki Słowenii (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel.: + 386 (01) 477 64 00 + 386 (01) 477 64 15
E-mail: info@us-rs.si,

Sąd Administracyjny Republiki Słowenii (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (01) 47 00 100
Faks: + 386 (01) 47 00 150
E-mail: urad.uprlj@sodisce.si

Wydział Zamiejscowy Sądu Administracyjnego w Mariborze (Zunanji oddelek sodišča v Mariboru):
Tel.: + 386 (02) 230 20 30
Faks: + 386 (02) 230 20 48
E-mail: oddelek.uprmb@sodisce.si

Wydział Zamiejscowy Sądu Administracyjnego w Novej Goricy (Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici)
Tel.: + 386 (05) 33 55 200
Faks: + 386 (05) 33 55 221
E-mail: oddelek.uprng@sodisce.si

Wydział Zamiejscowy Sądu Administracyjnego w Celje (Zunanji oddelek sodišča v Celju)
Tel.: + 386 (03) 42 75 380
Faks: + 386 (03) 42 75 388
E-mail: oddelek.uprce@sodisce.si

Krajowe instytucje ochrony praw człowieka

Zob. Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich (Varuh človekovih pravic)

W celu zagwarantowania ogólnie pojętej ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności w Republice Słowenii powołano do życia instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich, wraz z czworgiem zastępców oraz grupą asystentów, przyjmuje skargi od osób, które twierdzą, że działania organu administracji rządowej, samorządowej lub osoby prawnej prawa publicznego doprowadziły do naruszenia praw człowieka lub podstawowych wolności. Funkcjonowanie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich uregulowano w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 1994 r. (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Rzecznik Praw Obywatelskich może:

  • wezwać sprawcę naruszenia do usunięcia tego naruszenia lub do zaprzestania działalności stanowiącej naruszenie; lub
  • wezwać sprawcę naruszenia do zapłaty odszkodowania za poniesioną szkodę.
  • Na wniosek i za zgodą osoby zgłaszającej naruszenie rzecznik może zwrócić się z wnioskiem do Sądu Konstytucyjnego o ocenę zgodności z konstytucją i legalności poszczególnych przepisów lub aktów prawnych; lub
  • wnieść skargę konstytucyjną w związku z naruszeniem określonego prawa.
  • Rzecznik może zgłaszać projekty zmian przepisów ustawowych i innych regulacji pod obrady rządu lub parlamentu.
  • Może przekazywać organom objętym zakresem jego działalności zalecenia mające na celu usprawnienie ich funkcjonowania oraz poprawę relacji z osobami zainteresowanymi.
  • Rzecznik może przekazywać dowolnym podmiotom opinie w konkretnych sprawach mających związek z naruszeniem praw i wolności, niezależnie od rodzaju lub stopnia zaawansowania postępowania toczącego się przed uprawnionym organem.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie może podejmować działań ani też usuwać naruszeń lub nieprawidłowości w zastępstwie właściwego organu administracji rządowej, samorządowej lub osoby prawnej prawa publicznego.

Do usunięcia naruszenia zobowiązany jest ten sam podmiot, który się go dopuścił. Poza wyjątkowymi przypadkami Rzecznik Praw Obywatelskich nie może też badać spraw zawisłych przed sądami.

Na mocy obowiązujących przepisów kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich nie obejmują sektora prywatnego, w związku z czym nie może on podjąć interwencji na przykład w razie naruszenia praw człowieka przez spółkę prawa prywatnego. W takim przypadku może on jednak zwrócić się z wnioskiem o interwencję do organu administracji rządowej, organu administracji samorządowej lub osoby prawnej prawa publicznego, które monitorują działalność danej spółki lub osoby fizycznej.

Nadzór rzecznika obejmuje także zakłady karne oraz sposób traktowania osób, które zostały zatrzymane lub wobec których zastosowano ograniczenie wolności. Nadzór ten prowadzony jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi.

Do kompetencji rzecznika należy prowadzenie działań monitorujących, wydawanie ostrzeżeń oraz udzielanie porad, przy czym nie ma on uprawnień do wydawania decyzji urzędowych.

Informacje kontaktowe:

Rzecznik Praw Obywatelskich Republiki Słowenii (Varuh človekovih pravic RS)

Dunajska cesta 56 (4. nadstropje)
1109 Ljubljana
Tel.: 01 475 00 50
Bezpłatna infolinia 080 15 30
Faks: 01 475 00 40
E-mail: info@varuh-rs.si

Wyspecjalizowane organy ochrony praw człowieka

Rzecznik Praw Dziecka (Varuh otrokovih pravic)

Działania w tej dziedzinie podejmuje wyspecjalizowany zastępca rzecznika, który funkcjonuje w ramach struktur Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik ds. Równości (Zagovornik načela enakosti)

Zadaniem rzecznika jest zapobieganie i eliminowanie przypadków dyskryminacji w Słowenii.

WNIOSKI (SKARGI): Rzecznik rozpatruje wnioski lub skargi dotyczące zarzutów dyskryminacji. W następstwie postępowania wydaje on niewiążącą prawnie opinię stwierdzającą, czy w danym przypadku doszło do dyskryminacji, czyli czy w danym przypadku wnioskodawca doświadczył nierównego traktowania ze względu na swoją sytuację osobistą. Jednocześnie wydaje on też zalecenia skierowane do sprawców naruszeń, w których wskazuje przyczyny oraz konsekwencje odnotowanych uchybień, jak również sposoby ich usunięcia. Działania podejmowane przez rzecznika mają na celu spowodowanie usunięcia uchybienia na drodze nieformalnej, jednocześnie sprzyjając rozwojowi lepszych praktyk na przyszłość. Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać w sposób opisany powyżej, rzecznik może zwrócić się do właściwych organów z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Postępowanie przed rzecznikiem jest bezpłatne i ma charakter poufny.

POMOC: Rzecznik świadczy pomoc w zakresie zapewniania ochrony prawnej przed dyskryminacją także w ramach innych postępowań, na przykład poprzez informowanie zainteresowanych o przysługujących im środkach prawnych oraz sposobach korzystania z nich w postępowaniach przed innymi organami państwowymi.

PORADY: Do rzecznika można zwrócić się z prośbą o wydanie opinii stwierdzającej, że konkretne działanie stanowi lub może stanowić przejaw dyskryminacji, jak również z prośbą o poradę na temat możliwości podjęcia działań mających na celu uniknięcie dyskryminacji oraz na temat skuteczniejszego zagwarantowania prawa do równego traktowania.

INFORMACJE: Rzecznik udziela ogólnych informacji dotyczących zagadnień związanych z dyskryminacją oraz bieżącą sytuacją w tym zakresie na terytorium Słowenii.

Informacje kontaktowe:

Rzecznik ds. Równości (Zagovornik načela enakosti)
Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równych Szans
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Tel.: 01/369 7 03
Faks: 01/369 78 29
E-mail: zagovornik.uem@gov.si
Bezpłatna infolinia 080 12 13 (usługa dostępna jedynie w Słowenii)
http://www.zagovornik.gov.si/

Wskazana powyżej strona internetowa zawiera pełne wersje wszystkich podstawowych informacji w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, węgierskim, serbskim, bośniackim, albańskim i romskim.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Rzecznik ds. Informacji (Informacijski pooblaščenec)

Rzecznik ds. Informacji podejmuje decyzje w sprawie zgłoszonych przypadków naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 2004 r. oraz przepisów sektorowych w zakresie szczegółowych zagadnień dotyczących danych osobowych (np. ustawy o dowodach tożsamości). Rzecznik podejmuje działania z własnej inicjatywy w razie powzięcia wiadomości o potencjalnym naruszeniu mającym związek z ochroną danych osobowych, a także monitoruje szczególnie istotne obszary – również w przypadku braku zgłoszonych skarg. Krajowi inspektorzy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych zatrudnieni w Biurze Rzecznika ds. Informacji przeprowadzają odpowiednie kontrole, w wyniku których rzecznik może zażądać dokonania korekty danych osobowych, stwierdzić wystąpienie naruszenia w przypadku bezprawnego gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych oraz ukarać podmioty zarządzające danymi osobowymi karą grzywny. Od decyzji rzecznika przysługuje skarga administracyjna, którą wnosi się do Sądu Administracyjnego Republiki Słowenii.

Informacje kontaktowe:

Rzecznik Informacji (Informacijski pooblaščenec)
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel.: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip@ip-rs.si

Ostatnia aktualizacja: 23/03/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.