Sądy krajowe i inne organy pozasądowe

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

Sądy krajowe

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Sąd Konstytucyjny Republiki Słowenii (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel.: + 386 (01) 477 64 00 + 386 (01) 477 64 15
E-mail: info@us-rs.si

Sąd Administracyjny Republiki Słowenii (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (01) 47 00 100
Faks: + 386 (01) 47 00 150
E-mail: urad.uprlj@sodisce.si

Wydział Zamiejscowy Sądu Administracyjnego w Mariborze (Zunanji oddelek sodišča v Mariboru)
Tel.: + 386 (02) 230 20 30
Faks: + 386 (02) 230 20 48
E-mail: oddelek.uprmb@sodisce.si

Wydział Zamiejscowy Sądu Administracyjnego w Novej Goricy (Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici)
Tel.: + 386 (05) 33 55 200
Faks: + 386 (05) 33 55 221
E-mail: oddelek.uprng@sodisce.si

Wydział Zamiejscowy Sądu Administracyjnego w Celje (Zunanji oddelek sodišča v Celju)
Tel.: + 386 (03) 42 75 380
Faks: + 386 (03) 42 75 388
E-mail: oddelek.uprce@sodisce.si

Krajowe instytucje praw człowieka

Zob. Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

W celu zagwarantowania ogólnie pojętej ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności w Republice Słowenii powołano do życia instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich, wraz z czworgiem zastępców oraz grupą asystentów, przyjmuje skargi od osób, które twierdzą, że decyzja organu administracji rządowej, samorządowej lub osoby prawnej prawa publicznego doprowadziła do naruszenia praw człowieka lub podstawowych wolności. Funkcjonowanie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich uregulowano w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 1994 r. (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Rzecznik Praw Obywatelskich może:

  • wezwać sprawcę naruszenia do usunięcia tego naruszenia lub do zaprzestania działalności stanowiącej naruszenie;
  • zaproponować zapłatę odszkodowania za poniesioną szkodę;
  • na wniosek i za zgodą osoby zgłaszającej naruszenie zwrócić się z wnioskiem do Sądu Konstytucyjnego o ocenę zgodności z konstytucją i legalności poszczególnych przepisów lub aktów prawnych;
  • wnieść skargę konstytucyjną w związku z naruszeniem określonego prawa;
  • wnioskować do rządu lub parlamentu o zmianę przepisów ustawowych i innych regulacji;
  • doradzać wszelkim organom objętym zakresem jego właściwości w celu usprawnienia ich funkcjonowania oraz poprawy relacji z petentami;
  • swobodnie rozpowszechniać swoje opinie w konkretnych sprawach mających związek z naruszeniem praw i wolności, niezależnie od rodzaju lub stopnia zaawansowania postępowania toczącego się przed uprawnionym organem.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie może podejmować działań ani też usuwać naruszeń lub nieprawidłowości w imieniu ani w zastępstwie właściwego organu administracji rządowej lub samorządowej albo osoby prawnej prawa publicznego.

Do usunięcia naruszenia lub nieprawidłowości zobowiązany jest ten sam podmiot, który się ich dopuścił. Poza wyjątkowymi przypadkami Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać spraw zawisłych przed sądami.

Na mocy obowiązujących przepisów kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich nie obejmują sektora prywatnego, w związku z czym nie może on podjąć interwencji na przykład w razie naruszenia praw człowieka przez spółkę prawa prywatnego. W takim przypadku może jednak zwrócić się z wnioskiem o interwencję do organu administracji rządowej, organu administracji samorządowej lub osoby prawnej prawa publicznego, które monitorują działalność danej spółki lub osoby fizycznej.

Nadzór rzecznika obejmuje także zakłady karne oraz sposób traktowania osób, które zostały zatrzymane lub wobec których zastosowano ograniczenie wolności. Nadzór ten prowadzony jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi.

Do kompetencji rzecznika należy prowadzenie działań monitorujących, wydawanie pouczeń oraz udzielanie porad, przy czym nie ma on uprawnień do wydawania decyzji urzędowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje działalność rzeczników dzieci, którzy są członkami sieci wolontariuszy, zapewniającej wszystkim dzieciom równy dostęp do usług rzecznictwa.

Celem rzecznictwa praw dzieci jest pomoc dzieciom w wyrażaniu ich opinii we wszystkich postępowaniach sądowych i sprawach, w których mogą być stroną, oraz przekazywanie tej opinii właściwym organom i organizacjom, tak aby mogły one decydować o przysługujących dziecku prawach i świadczeniach. Rzecznik dziecka nie jest jego przedstawicielem prawnym. Pomoc oznacza zapewnienie dzieciom wsparcia psychospołecznego, porozmawianie z nimi o ich życzeniach, uczuciach i opiniach, o stosowanych procedurach i podejmowanych krokach (w odpowiedni dla nich sposób), współpraca z nimi w celu znalezienia właściwego rozwiązania i towarzyszenie im, gdy stykają się z organami i instytucjami, które decydują o przysługujących im prawach i świadczeniach.

Dane do kontaktu:

Varuh človekovih pravic RS

Dunajska cesta 56 (4. nadstropje)
1109 Ljubljana
Tel.: 01 475 00 50
Bezpłatna infolinia 080 15 30
Faks: 01 475 00 40
E-mail: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Wyspecjalizowane organy ds. ochrony praw człowieka

  • Rzecznik Praw Dziecka (Varuh otrokovih pravic)

Wyspecjalizowany zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, który funkcjonuje w ramach struktur Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

  • Rzecznik ds. Równości (Zagovornik načela enakosti)

Zadaniem rzecznika jest zapobieganie i eliminowanie przypadków dyskryminacji w Słowenii.

WNIOSKI (SKARGI): Rzecznik rozpatruje wnioski lub skargi dotyczące zarzutów dyskryminacji. W wyniku postępowania wydaje niewiążącą prawnie opinię stwierdzającą, czy w danym przypadku doszło do dyskryminacji, czyli czy wnioskodawca doświadczył nierównego traktowania ze względu na swoją sytuację osobistą. Wydaje też zalecenia skierowane do sprawców naruszeń, w których wskazuje, jak usunąć naruszenie oraz jego przyczyny i konsekwencje. Poprzez tego rodzaju nieformalną mediację rzecznik stara się doprowadzić do usunięcia naruszenia i jednocześnie do poprawy przyszłych praktyk. Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać w ten sposób, rzecznik może jednak zwrócić się do właściwych organów z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Postępowanie przed rzecznikiem jest bezpłatne i ma charakter poufny.

POMOC: Rzecznik świadczy pomoc w zakresie zapewniania ochrony prawnej przed dyskryminacją także w ramach innych postępowań, na przykład poprzez informowanie zainteresowanych o przysługujących im środkach prawnych oraz sposobach skorzystania z nich w postępowaniach przed innymi organami państwowymi.

PORADY: Do rzecznika można zwrócić się z prośbą o wydanie opinii stwierdzającej, że konkretne działanie stanowi lub może stanowić przejaw dyskryminacji, jak również z prośbą o poradę na temat możliwości podjęcia działań mających na celu uniknięcie dyskryminacji oraz na temat skuteczniejszego zagwarantowania prawa do równego traktowania.

INFORMACJE: Rzecznik udziela ogólnych informacji dotyczących zagadnień związanych z dyskryminacją oraz bieżącą sytuacją w tym zakresie na terytorium Słowenii.

Dane do kontaktu:

Zagovornik načela enakosti
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 / 473 55 31
E-mail: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Wskazana powyżej strona internetowa zawiera pełne wersje wszystkich podstawowych informacji w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, węgierskim, serbskim, bośniackim, albańskim i romskim.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

  • Rzecznik ds. Informacji (Informacijski pooblaščenec)

Rzecznik ds. Informacji zajmuje się zgłoszeniami naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 2004 r. (Zakon o varstvu osebnih podatkov) oraz przepisów sektorowych w zakresie szczegółowych zagadnień dotyczących danych osobowych (np. ustawy o dowodach tożsamości – Zakon o osebni izkaznici). Rzecznik podejmuje działania z własnej inicjatywy w razie powzięcia wiadomości o potencjalnym naruszeniu ochrony danych osobowych, a także przeprowadza inspekcje – również w przypadku braku zgłoszonych skarg. Krajowi inspektorzy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych zatrudnieni w Biurze Rzecznika ds. Informacji przeprowadzają odpowiednie kontrole, w wyniku których rzecznik może zażądać dokonania korekty danych osobowych, stwierdzić wystąpienie naruszenia w przypadku bezprawnego gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych oraz nałożyć karę grzywny na administratorów danych osobowych. Od decyzji rzecznika przysługuje skarga administracyjna, którą wnosi się do Sądu Administracyjnego Republiki Słowenii.

Dane do kontaktu:

Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel.: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Ostatnia aktualizacja: 16/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.