Sądy krajowe i inne organy pozasądowe

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Krajowe organy sądowe

Krajowe instytucje ochrony praw człowieka

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wyspecjalizowane organy ochrony praw człowieka

Inne

Krajowe organy sądowe

Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)

Przestrzeganie podstawowych praw i wolności człowieka jest gwarantowane przede wszystkim przez sędziów i sądy, jednakże to w konstytucji zapisano precyzyjny i ostateczny system służący ochronie tych praw: środki zaskarżenia wniesione w związku z naruszeniem praw i wolności konstytucyjnych, mogą zostać rozpatrzone jedynie przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny jest najwyższą instancją odpowiadającą za wykładnię konstytucji. Tym samym jest on sądem najwyższej instancji stojącym na straży gwarancji konstytucyjnych i ostatecznym gwarantem podstawowych praw i wolności zapisanych w konstytucji.

W razie jakichkolwiek pytań z Trybunałem Konstytucyjnym można skontaktować się:

 • drogą pocztową:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti 6
  28003 Madrid
  Hiszpania;
 • telefonicznie: +34 915508000;
 • faksem: +34 915444088;
 • mailowo: buzon@tribunalconstitucional.es.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: https://www.tribunalconstitucional.es/en i https://www.poderjudicial.es

Krajowe instytucje ochrony praw człowieka

Zobacz sekcję dotyczącą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich (Defensor del Pueblo)

Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest instytucją, która chroni oraz stoi na straży praw podstawowych i wolności obywatelskich hiszpańskich obywateli. W tym celu może on kontrolować działalność organów administracji i jednostek, które zarządzają usługami publicznymi w Hiszpanii i hiszpańskimi placówkami, które sprawują opiekę nad hiszpańskimi obywatelami za granicą.

Obecnie Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest Francisco Fernandez Marugan.

W przypadku gdy Rzecznik Praw Obywatelskich otrzyma skargę dotyczącą nieprawidłowego działania wymiaru sprawiedliwości, przesyła ją do Prokuratury (Ministerio Fiscal) w celu jej zbadania i podjęcia niezbędnych działań zgodnie z przepisami prawa albo w celu jej przekazania Generalnej Radzie Sądownictwa (Consejo General del Poder Judicial). Jeżeli niezbędne są zmiany ustawodawcze, może również wydać zalecenie dla rządu.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo do wniesienia skargi z powodu niezgodności z konstytucją (recurso de inconstitucionalidad) oraz skargi z powodu naruszania praw i wolności obywatelskich (amparo), jak również do wszczęcia procedury habeas corpus.

Rzecznik NIE może interweniować w następujących sytuacjach:

 • jeżeli organy publiczne nie podjęły działania;
 • w przypadku sporów między osobami fizycznymi;
 • jeżeli minął ponad rok od czasu, w którym obywatel dowiedział się o okolicznościach faktycznych stanowiących przedmiot skargi;
 • w przypadku anonimowych skarg bez wyszczególnionych roszczeń, złożonych w złej wierze lub których przetwarzanie mogłoby zaszkodzić uzasadnionym prawom osoby trzeciej;
 • w przypadku braku porozumienia co do treści orzeczenia sądu.

Obywatele chcący skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich nie muszą działać przy pomocy adwokata lub pełnomocnika (procurador). Postępowanie jest bezpłatne.

Postępowanie rozpoczyna się wraz ze złożeniem skargi. W skardze, która musi zostać podpisana, należy podać imię, nazwisko(-a), adres kontaktowy oraz wskazać okoliczności faktyczne stanowiące przedmiot skargi, oraz określić właściwy organ lub właściwe organy.

Do pisma w sprawie skargi powinny zostać załączone kopie najważniejszych dokumentów dotyczących danej sprawy. Po przeanalizowaniu pisma, do osoby wnoszącej skargę zostaje skierowany dokument zawierający numer referencyjny skargi, gdyby skarżący miał zamiar zapoznać się z aktami sprawy.

Skargę można wnieść w każdy z poniższych sposobów.

 • Online: za pośrednictwem elektronicznego rejestru dostępnego na stronie internetowej w sekcji „Presenta tu queja” („Złóż skargę”).
 • Osobiście: w centralnym biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ulicy Calle Zurbano nr 42 w Madrycie. Godziny otwarcia: 9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku oraz 16:00 – 18:00 od poniedziałku do czwartku (w sierpniu biuro jest po południu zamknięte).
 • Pocztowo: pismo należy wysłać na następujący adres:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Hiszpania.
 • Faksem: podpisane pismo należy wysłać pod numer +34 913081158.

Aby uzyskać informacje na temat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich lub sprawdzić, na jakim etapie znajduje się dana sprawa, można:

 • udać się do centralnego biura w Madrycie przy ulicy Calle Zurbano nr 4;
 • skontaktować się mailowo: registro@defensordelpueblo.es.;
 • skontaktować się telefonicznie:
  - 900101025 (tylko na obszarze Hiszpanii): bezpłatny numer telefonu, pod którym można uzyskać informacje dotyczące Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, jego zakresu kompetencji i sposobu funkcjonowania oraz sposobu wnoszenia skarg.
  - +34 914327900: w celu uzyskania informacji na temat postępów w rozpatrywaniu skargi.
  Zwykłe godziny funkcjonowania tej centrali telefonicznej to:
  - 9:00-14:00 i 15:00-18:00, od poniedziałku do czwartku.
  - 9:00-14:00 i 16:00-18:00 w piątki (centrala w sierpniu jest po południu zamknięta).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.defensordelpueblo.es.

Wyspecjalizowane organy ochrony praw człowieka

 • Rzecznik Praw Dziecka (Defensor del Pueblo para los derechos de la infancia)

Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia ochronę praw wszystkich obywateli niezależnie od wieku. Ponadto niektóre wspólnoty autonomiczne w Hiszpanii powołały instytucje zajmujące się ochroną małoletnich.

Zgodnie z przepisami małoletni są uprawnieni do złożenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub równoważnej instytucji działającej we wspólnocie autonomicznej.

 • Organy ds. równego traktowania

Rada ds. promowania równego traktowania i zakazu dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

Rada składa się z różnych organów administracji państwowej, organów wspólnot autonomicznych i organów samorządu terytorialnego, organizacji reprezentujących przedsiębiorców i związków zawodowych oraz organizacji non-profit, które działają na rzecz upowszechniania równego traktowania i niedyskryminacji osób ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

Jej celem jest promowanie zasady równego traktowania i niedyskryminacji osób ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne w takich obszarach jak edukacja, zdrowie, dostęp do świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, usługi społeczne, mieszkalnictwo, zatrudnienie, szkolenie oraz w innych dziedzinach, jak również w odniesieniu do ogólnego dostępu do wszystkich dóbr i usług.

Rada ma zatem cztery główne zadania:

 1. zapewnienie niezależnego doradztwa ofiarom dyskryminacji przy rozpatrywaniu ich skarg;
 2. publikowanie niezależnych badań, śledztw i raportów;
 3. rozpowszechnianie działań przyczyniających się do równego traktowania i wyeliminowania dyskryminacji poprzez wydawanie odpowiednich zaleceń i wniosków;
 4. projektowanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady i przedkładanie go Ministerstwu ds. Równouprawnienia (Ministerio de Igualdad).

Więcej informacji można uzyskać na stronach https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es i https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm.

 • Organ ds. ochrony danych

Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (Agencia Española de Protección de Datos)

Hiszpańska Agencja Ochrony Danych to niezależny organ nadzorczy odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych, a także za zagwarantowanie przestrzegania praw podstawowych w zakresie ochrony danych osobowych oraz ich ochronę.

Hiszpańska Agencja Ochrony Danych rozpatruje wnioski i skargi od obywateli i dostarcza informacji na temat praw określonych w ustawie organicznej o ochronie danych (Ley Orgánica de Protección de Datos). Udziela także wsparcia i informacji organom stosującym formularze zawierające dane osobowe (takim jak przedsiębiorstwa, instytucje i organy administracji publicznej), aby zapewnić ich zgodność z wymogami określonymi w ustawie.

W odniesieniu do zainteresowanych stron Agencja:

 • rozpatruje ich wnioski i skargi;
 • informuje na temat praw określonych w ustawie;
 • wspiera kampanie medialne.

W odniesieniu do podmiotów przetwarzających dane Agencja:

 • wydaje zezwolenia przewidziane w ustawie;
 • zarządza zastosowanie środków naprawczych;
 • w przypadkach naruszenia prawa zarządza usunięcie danych oraz zakończenie przetwarzania danych;
 • wykonuje uprawnienia do nakładania sankcji;
 • w razie potrzeby zwraca się o pomoc i informacje;
 • zezwala na międzynarodowe przekazywanie danych.

W przypadku pytań, wyjaśnień, sugestii lub skarg istnieją trzy sposoby skontaktowania się z Hiszpańską Agencją Ochrony Danych.

 • Pocztowo:
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Domenico Scarlatti 6
  28001 Madrid
  Hiszpania.
 • Telefonicznie: +34 912663517.
 • Mailowo: ciudadano@agpd.es.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.agpd.es/.

 • Inne wyspecjalizowane organy

Hiszpański Komitet Przedstawicieli Osób Niepełnosprawnych (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Hiszpański Komitet Przedstawicieli Osób Niepełnosprawnych, bardziej znany jako CERMI, jest to forum reprezentacji i obrony niepełnosprawnych obywateli Hiszpanii oraz działań na ich rzecz. Ponad trzy i pół miliona osób wraz ze swoimi rodzinami – świadomych, że należą do grupy społecznej znajdującej się w niekorzystnej sytuacji – zdecydowało się zjednoczyć w ramach organizacji patronackich w celu przyspieszenia uznania ich uprawnień i uzyskania pełni praw obywatelskich równoważnych prawom przysługującym innym grupom społecznym.

W przypadku jakichkolwiek pytań istnieją trzy sposoby skontaktowania się z CERMI.

 • Pocztowo:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General

  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Hiszpania.
 • Telefonicznie: +34 913601678.
 • Faksem: +34 914290317.
 • Mailowo:cermi@cermi.es.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.cermi.es/.

Lub: Państwowe Obserwatorium Niepełnosprawności (Observatorio Estatal de la discapacidad) https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Urząd ds. Azylu i Uchodźców (Oficina de Asilo y Refugio)

Urząd ds. Azylu i Uchodźców (OAR) jest częścią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jest odpowiedzialny za sporządzanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pozostanie w Hiszpanii zgodnie z przepisami regulującymi prawo do azylu.

Ponadto OAR jest odpowiedzialny za:

 • przeprowadzanie dochodzeń i przetwarzanie danych w celu określenia państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl zgodnie z obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi;
 • analizowanie i podejmowanie decyzji w sprawie wszelkich wniosków o udzielenie azylu złożonych w punktach kontroli granicznych w Hiszpanii i w hiszpańskich misjach dyplomatycznych za granicą.

Więcej informacji można uzyskać w poniższy sposób.

 • Pocztowo:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Hiszpania.
 • Telefonicznie: +34 915372170.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do właściwego departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (la sección correspondiente del Ministerio del Interior).

Sekretariat Generalny Instytucji Więziennych (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

System prawa karnego stanowi podstawowy element krajowej polityki bezpieczeństwa i polityki społecznej. Konstytucyjnym i głównym celem tej instytucji jest monitorowanie i sterowanie wszelkich działań w ramach świadczenia usług publicznych mających na celu wykonywanie orzeczonych kar i środków karnych.

Więcej informacji można uzyskać w poniższy sposób.

 • Pocztowo:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá 38-40
  28014 Madrid
  Hiszpania.
 • Telefonicznie: +34 913354700.
 • Faksem: +34 913354052.

Więcej informacji można znaleźć stronie: http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Inne

Rada Generalna Adwokatury w Hiszpanii (Consejo General de la Abogacía Española)

Rada Generalna Adwokatury w Hiszpanii (CGAE) jest organem reprezentującym, koordynującym i wykonawczym izb adwokackich i ma de facto status podmiotu prawa publicznego posiadającego osobowość prawną i pełną zdolność do realizacji założonych celów.

CGAE jest organem regulującym praktykę zawodową adwokatów i chroniącym reputację tego zawodu. W Hiszpanii istnieją 83 izby adwokackie, które zrzeszają obecnie łącznie 137 447 praktykujących prawników (dane z grudnia 2016 r.), jak również 10 rad adwokackich wspólnot autonomicznych (Consejos autonómicos de Colegios de Abogados).

Prawo do bezpłatnej pomocy prawnej w Hiszpanii ma bardzo szeroki zakres. Izby Adwokackie gwarantują bowiem prawo do skutecznej ochrony prawnej wszystkim obywatelom poprzez system pomocy prawnej, pomoc więźniom oraz usługi doradztwa prawnego, pomoc prawną dla imigrantów, osadzonych, kobiet, ofiar przemocy domowej oraz osób w podeszłym wieku.

W przypadku jakichkolwiek pytań istnieją trzy sposoby skontaktowania się z CGAE.

 • Pocztowo:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos 13
  28004 Madrid
  Hiszpania.
 • Telefonicznie: +34 915232593.
 • Mailowo:informacion@cgae.es.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: http://www.cgae.es/ y https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Ostatnia aktualizacja: 17/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.