Sądy krajowe i inne organy pozasądowe

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Podstawowe prawa i ustawa o rządzie

W Szwecji prawa i wolności człowieka są chronione głównie na podstawie trzech aktów prawnych: ustawy o rządzie (regeringsformen), ustawy o wolności prasy (tryckfrihetsförordningen) i ustawy o wolności wypowiedzi (yttrandefrihetsgrundlagen). Ustawa o rządzie stanowi, że uprawnienia administracyjne muszą być wykonywane z poszanowaniem równości wszystkich ludzi oraz wolności i godności jednostki.

Niezależność sądów i kontrola sądowa

Niezawisłość wymiaru sprawiedliwości jest zagwarantowana w ustawie o rządzie. Sądy odgrywają kluczową rolę w ochronie praw człowieka. Środki ochrony prawnej istniejące w szwedzkim systemie prawnym mają na celu ochronę praw podstawowych. Postępowania sądowe są zazwyczaj rozstrzygane przez sądy powszechne i sądy administracyjne o właściwości ogólnej, a w niektórych przypadkach przez organy administracyjne. Właściwość sądu w sprawie dotyczącej praw podstawowych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj prawa, które zostało naruszone, oraz okoliczności, w których doszło do naruszenia. To, czy podmiotem, który naruszył dane prawo, jest osoba prywatna czy podmiot publiczny, może mieć wpływ na to przed jakim sądem będzie rozpatrywana dana sprawa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat szwedzkiego systemu prawnego, należy kliknąć tutaj.

Pomoc lub informacje od władz

W Szwecji istnieją liczne organy władzy odpowiedzialne za pomoc w zapewnieniu poszanowania praw podstawowych w różny sposób. Organy te mają różne zadania. Niektóre przekazują jedynie informacje o prawach leżących w zakresie ich kompetencji, podczas gdy inne mogą oferować pomoc prawną w sprawach indywidualnych.

Organy te można wyszukać za pomocą interaktywnego narzędzia dotyczącego praw podstawowych.

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.