Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Instanțe naționale

Instituții naționale pentru protecția drepturilor fundamentale

Ombudsman

Organisme specializate pentru protecția drepturilor omului

Altele

Instanțe naționale

Orice judecător din Bulgaria poate soluționa cauze cu privire la legislația Uniunii Europe referitoare la drepturile fundamentale, întrucât Carta drepturilor fundamentale a UE face parte din legislația europeană primară (care se aplică în aceeași măsură ca Tratatul de la Lisabona). Prin urmare, cetățenii bulgari pot depune o cerere la instanța regională (okrazhen sad) și pot invoca prevederile cartei atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile fundamentale. Același lucru este valabil și în cazul drepturilor fundamentale consfințite prin Constituția bulgară și al prevederilor tratatelor internaționale la care Bulgaria este parte.

Plângerile împotriva deciziilor administrative pot fi depuse la instanțele administrative și la Curtea Supremă Administrativă (Varhoven administrativen sad).

Fiecare instanță din Bulgaria are propriul său site web, unde se descriu modul de organizare și competențele acesteia. Site-ul internet al Consiliului Judiciar Suprem (Visshtiya sadeben savet) conține o listă detaliată a instanțelor bulgare, cu adresele și site-urile internet ale acestora (numai în limba bulgară).

Instituții naționale pentru protecția drepturilor fundamentale

A se vedea secțiunea „Ombudsman”.

Ombudsman

Ombudsmanul Republicii Bulgaria

Adresă:

strada George Washington 22
Sofia 1202, Bulgaria
Tel. +359 2 810 69  55
E-mail: priemna@ombudsman.bg
Site internet: http://www.ombudsman.bg/
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Ombudsmanul dispune de mijloacele de acțiune prevăzute de lege în cazurile în care, prin acțiunea sau inacțiunea autorităților naționale sau locale publice sau a unor persoane învestite cu o misiune de serviciu public, se aducere atingere sau se încalcă drepturile sau libertățile cetățenești. Mandatul Ombudsmanului este vast, se referă la toate drepturile cetățenilor: politice, economice, civile, sociale, culturale sau de altă natură. Această instituție protejează drepturile tuturor cetățenilor, inclusiv ale copiilor, ale persoanelor cu handicap, ale minorităților, ale cetățenilor străini, etc.

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Plângerile pot fi înaintate personal, prin poștă, prin e-mail sau chiar verbal. Fiecare plângere este înregistrată oficial și se primește o confirmare de primire. Acestea sunt gestionate de serviciul de recepție (priemna) și registratură (delovodstvo). Biroul de relații cu publicul a fost înființat la 5 ianuarie 2006 și este deschis în fiecare zi, pentru a răspunde la întrebări - personal sau la telefon. În zilele de joi, Ombudsmanul are program de audiențe, cu programare, între orele 9.00 și 12.30.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/ solicitărilor

Orice persoană, indiferent de cetățenie, sex, convingeri politice sau religie, poate depune o plângere la Ombudsman. Plângerile anonime și cele referitoare la fapte petrecute cu mai mult de doi ani în urmă nu sunt analizate. Ombudsmanul poate deschide anchete din proprie inițiativă atunci când consideră că acest lucru este în interesul publicului.

Plângerile sunt înregistrate într-un registru, după care responsabilul biroului Ombudsmanului le distribuie serviciilor interne relevante pentru a fi analizate în continuare. Șeful departamentului atribuie cazul unui responsabil de caz, care trebuie să efectueze ancheta în termen de o lună. Pentru cazurile complexe, termenul este de trei luni. Responsabilul de caz poate solicita autorului plângerii informații suplimentare sau poate cere autorităților publice să ia anumite măsuri sau să furnizeze anumite informații. Autoritățile naționale și locale, persoanele juridice (precum societățile) și persoanele fizice trebuie să coopereze cu Ombudsmanul și au obligația de a-i comunica orice informații obținute în calitate oficială. Autorului plângerii trebuie să fie îndrumat către o altă autoritate atunci când cazul nu poate fi soluționat de către biroul Ombudsmanului, cu excepția situației în care acesta consideră că este esențial ca problema să fie soluționată de către biroul său. Dacă Ombudsmanul nu are competență pentru soluționarea cazului, acesta informează autorul plângerii în acest sens și îl îndrumă către autoritatea relevantă. Cu acordul autorului plângerii, Ombudsmanul poate transmite plângerea autorității respective.

Ombudsmanul își poate oferi în orice moment al procedurii serviciile de mediere în mod voluntar. O propunere în acest sens este trimisă atât autorului plângerii, cât și serviciului vizat de plângere și, în cazul în care ambele părți acceptă, Ombudsmanul își oferă tot sprijinul în vederea soluționării conflictului, de exemplu prin intermedierea contactului între părți sau prin acordarea de asistență părților în timpul negocierilor.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

Ombudsmanul poate oferi serviciului vizat de plângere recomandări cu privire la măsurile pe care acesta din urmă le poate lua pentru a se asigura că problema nu se repetă. Ombudsmanul abordează periodic anumite probleme pe site-ul său și trimite observații autorităților și mass-mediei. Dacă Ombudsmanul consideră că problema este de natură legislativă, acesta poate recomanda Guvernului și Parlamentului modificarea legislației. În cazul în care constată că anumite legi încalcă prevederile Constituției și drepturile și libertățile cetățenești, acesta poate introduce o acțiune la Curtea Constituțională. Dacă identifică contradicții în jurisprudență, acesta poate prezenta problema în fața Curții Supreme de Casație sau a Curții Supreme Administrative, în vederea pronunțării unei hotărâri interpretative.

Organisme specializate pentru protecția drepturilor omului

Organisme de promovare a egalității

1. Comisia de protecție împotriva discriminării

Adresă:

Bd. Dragan Tsankov 35
Sofia 1125, Bulgaria
Tel.: + 359 2 807 30 30
Fax: + 359 2 807 30 58
Е-mail: kzd@kzd.bg
Site internet: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Comisia privind discriminarea (cunoscută și sub numele de Comisia de protecție împotriva discriminării, abreviere în limba bulgară: KZD)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Cazurile sunt inițiate:

 • ca urmare a unei plângeri scrise din partea victimei;
 • din oficiu, la inițiativa Comisiei privind discriminarea;
 • ca urmare a unei plângeri din partea unei persoane fizice sau juridice, a unei autorități de stat sau municipale.

Comisia trebuie sesizată în termen de trei ani de încălcare. Plângerile depuse după acest termen sunt respinse, iar dacă procedura fost inițiată, aceasta se închide. Dacă problema a fost deja prezentată în instanță, plângerea nu este analizată. Dacă plângerea este retrasă sau dacă autorul acesteia nu rectifică o eroare în termenul stabilit de Comisia privind discriminarea, cazul este închis.

Plângerea trebuie să includă:

 • numele autorului plângerii;
 • adresa autorului plângerii sau, în cazul în care acesta este persoană juridică, adresa de contact și adresa sediului social al acesteia;
 • faptele: persoanele implicate, acțiunile acestora, momentul și locul în care s-au petrecut faptele și pe ce se întemeiază acuzațiile de discriminare; în cazul funcționarilor - acțiunile sau inacțiunile din care rezultă că și-au încălcat din obligațiile legale sau contractuale legate de activitățile lor;
 • măsura reparatorie solicitată. Aceasta trebuie să se încadreze în atribuțiile Comisiei privind discriminarea, care sunt prezentate în Legea privind discriminarea (ZZD). Autorul plângerii trebuie să furnizeze documente doveditoare ori probe de alt tip sau să precizeze probele pe care ar trebui să examineze Comisia privind discriminarea, de exemplu martorii care ar trebui să fie audiați, documentele care nu se află în posesia autorului plângerii și care ar trebui să fie analizate etc.;
 • data și semnătura autorului plângerii sau a reprezentantului acestuia.
 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/ solicitărilor

Președintele Comisiei privind discriminarea atribuie dosarul unei comisii specializate în tipul de discriminare relevant pentru caz. Comisia alege un președinte și un raportor dintre membrii săi. Raportorul strânge probele scrise necesare pentru documentarea faptelor. Ancheta trebuie să fie finalizată în termen de 30 de zile. Pentru cazurile complexe, președintele comisiei privind discriminarea poate prelungi termenul cu încă 30 de zile. După finalizarea investigației, raportorul întocmește și prezintă președintelui un raport cu concluzii. Președintele fixează data unei audieri și convoacă părților la procedură.

Comisia privind discriminarea are competența:

 • de a solicita documente și informații necesare pentru anchetă;
 • de a cere explicații de la persoanele care fac obiectul anchetei;
 • de a audia martori.

În cadrul anchetei, toate persoanele, autorități locale și naționale au datoria de a coopera cu Comisia privind discriminarea. Acestea au obligația să furnizeze informațiile și documentele solicitate și să prezinte în scris clarificările solicitate. În cazul unui refuz, acestea sunt pasibile de amendă.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

În cadrul primei ședințe, președintele comisiei invită părțile să-și rezolve conflictul pe cale amiabilă. În cazul în care conflictul este soluționat amiabil, acordul rezultat este redactat în scris și cazul este închis. Dacă soluționarea este doar parțială, procedura continuă. Acordul parțial este redactat în scris și aprobat de comisie. Acesta este obligatoriu pentru ambele părți și este executat de către Comisia privind discriminarea.

Dacă nu se ajunge la un acord, Comisia privind discriminarea analizează fondul cazului în termen de 14 zile de la ședința publică.

În hotărârea sa, Comisia privind discriminarea poate:

 • să confirme că a existat o încălcare a legii;
 • să identifice făptuitorul și victima;
 • să stabilească o pedeapsă sau măsuri administrative obligatorii.

Măsurile administrative obligatorii pe care le poate lua Comisia privind discriminarea sunt următoarele:

 • să impună angajatorilor și funcționarilor publici instrucțiuni obligatorii menite să rectifice normele și practicile discriminatorii;
 • să suspende decizii ilegale sau ordine ale angajatorilor care conduc sau ar putea conduce la un comportament discriminatoriu.

Pentru punerea în aplicare efectivă a legii, comisia exercită controlul asupra punerii în aplicare a hotărârilor sale.

Hotărârile Comisiei privind discriminarea pot fi atacate la Instanța administrativă municipală din Sofia în termen de 14 zile. Comisia asigură executarea hotărârilor acestei instanțe.

2. Consiliul Național pentru Egalitatea de Gen

Adresă:

Consiliul Ministerial
bd. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgaria
Site internet: https://saveti.government.bg/web/cc_19/1
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Consiliul național pentru egalitatea de gen din cadrul Consiliului de Miniștri (denumit și Consiliul național pentru egalitatea între femei și bărbați, abreviere în limba bulgară: NSRZhM)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Consiliul național pentru egalitatea de gen se asigură că organismele guvernamentale și organizațiile neguvernamentale conlucrează pentru dezvoltarea și aplicarea politicii naționale în materie de egalitate de gen prin facilitarea consultărilor, a cooperării și a coordonării.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Consiliul:

 • oferă consiliere Consiliul de miniștri;
 • este un organ consultativ al Consiliului de miniștri, analizează aspectele legate de egalitatea de gen din proiectele de legi și decizii;
 • analizează conformitatea proiectelor de decizii elaborate de către Consiliul de miniștri cu politicile de gen;
 • coordonează politicile naționale în materie de egalitate de gen între guvern și organizațiile neguvernamentale și se asigură că Bulgaria își îndeplinește obligațiile la nivel internațional;
 • propune măsuri de politică națională în materie de egalitate de gen, fie în mod independent, fie împreună cu Comisia privind discriminarea;
 • ține legătura cu organismele echivalente din străinătate și cu organizațiile internaționale care promovează egalitatea de gen;
 • acordă asistență partenerilor sociali și organizațiilor neguvernamentale în desfășurarea programelor naționale și regionale privind promovarea egalității de gen și a echilibrului între muncă și viața privată și monitorizează rezultatele acestora;
 • desfășoară o activitate de cercetare în materie egalitate de gen.
 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

Dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii naționale în materie de egalitate de gen.

Organismul pentru protecția datelor

1. Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal

Adresă:

Bd. Prof. Tsvetan Lazarov 2
Sofia 1592, Bulgaria
Tel. + 359 2 91 53 518
Fax: + 359 2 91 53 525
E-mail: kzld@cpdp.bg
Site internet: http://www.cpdp.bg/
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal (abreviere în limba bulgară: KZLD)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Comisia contribuie la punerea în aplicare a politicii publice în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Aceasta examinează plângerile referitoare la încălcarea drepturilor care sunt conferite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Oricine are dreptul de a sesiza comisia cu privire la încălcări ale securității datelor cu caracter personal în termen de un an de la constatarea acestora și în termen de cinci ani de la data la care au avut loc. Cazul este analizat, mai întâi, de către Direcția Proceduri Juridice și Supraveghere, care recomandă procedura adecvată. Ulterior, comisia se întrunește cu ușile închise pentru a decide asupra admisibilității cazului și asupra procedurii de urmat. Aceasta poate să inițieze o anchetă, să strângă probe sau să obțină recomandări de la terți. În situația în care cazul este considerat admisibil, părțile implicate sunt informate în acest sens. Se stabilește data de desfășurare a ședinței publice și se convoacă părțile, alături de alte părți terțe interesate. Comisia trebuie să decidă cu privire la fondul cererii în termen de 30 de zile de la primirea reclamației. O copie a deciziei se trimite părților și persoanelor vizate. emiterea de instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru contravenient, stabilirea unui termen până la care cauza încălcării trebuie eliminată sau impunerea unei sancțiuni administrative. Decizia poate fi atacată la Curtea Supremă Administrativă în termen de 14 zile de la notificare.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

Persoanele fizice, persoanele juridice și organismele guvernamentale pot solicita comisiei să emită un aviz cu privire la proiectele de legi.

Comisia adresează instrucțiuni obligatorii operatorilor de date în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

Comisia impune o interdicție temporară privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazurile de încălcare a normelor în materie.

Alte organisme specializate

1. Consiliul național pentru minorități etnice și integrare

Adresă:

Consiliul Ministerial
Bd. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgaria
Tel. +359 2 940 36 22
Fax: +359 2 940 21 18
Е-mail: Rositsa.Ivanova@government.bg - Secretarul adjunct al Consiliului
Site internet: http://www.nccedi.government.bg/
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Consiliul național pentru minorități etnice și integrare din cadrul Consiliului de miniștri (abreviere în limba bulgară: NSEIV)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Acest organism se ocupă de orice aspecte de natură etnică.

Nu există un departament specific însărcinat cu primirea plângerilor sau a cererilor, acestea fiind gestionate de către secretariat atunci când este necesar.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Consiliul național pentru minorități etnice și integrare este un organism consultativ și de coordonare care asistă Consiliul de miniștri în dezvoltarea și aplicarea politicii privind minoritățile etnice și integrarea acestora.

Consiliul facilitează cooperarea între guvern și organizațiile neguvernamentale, apărând interesele minorităților etnice și promovând relațiile interetnice.

În plus, acesta coordonează și monitorizează punerea în aplicare a Planului de acțiune național privind Deceniul pentru integrarea romilor 2005-2015, precum și angajamentele asumate de instituțiile de stat, în funcție de competența acestora, în cadrul planului de acțiune menționat.

Fiecare regiune are propriul său Consiliu provincial pentru minorități etnice și integrare, care conlucrează cu guvernatorii provinciilor; aceste consilii provinciale au funcții consultative și de coordonare și sprijină punerea în practică a politicilor legate de etnicitate și integrare la nivelul provinciilor.

Consiliile municipale pot să își înființeze propriile consilii locale pentru minorități etnice și integrare.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

Pe lângă vastele sale atribuții administrative, Secretariatul Consiliului național pentru minorități etnice și integrare răspunde de menținerea legăturilor operaționale și de furnizarea de asistență metodologică consiliilor regionale și locale cu privire la cooperarea pe probleme etnice și de integrare.

2. Agenția pentru persoanele cu handicap

Adresă:

Str. Sofroni Vrachanski 104-106
Sofia 1233, Bulgaria
Теl. +359 2 931 80 95; 832 90 73
Fax: +359 2 832 41 62
Е-mail: ahu@mlsp.government.bg
Site internet: https://ahu.mlsp.government.bg
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Agenția pentru persoanele cu handicap (abreviere în limba bulgară: AHU)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Agenția gestionează registrul furnizorilor de dispozitive și mijloace auxiliare medicale, precum și registrul companiilor specializate deținute de persoanele cu handicap și care lucrează pentru acestea. Agenția soluționează plângeri privind tratamentul ilegal al unei persoane din cauză că suferă de un handicap și gestionează proiecte pentru diverse programe finanțate de agenție.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Cererile sunt înregistrate în sistemul automat de informații „Docman”, după care directorul executiv le trimite șefului agenției și directorilor acesteia, care le distribuie responsabililor de caz relevanți.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

Serviciul solicitat este efectuat sau se trimite un răspuns solicitantului.

3. Agenția națională pentru protecția copilului

Adresă:

Str. Triaditsa 2
Sofia 1051, Bulgaria
+359 2 933 90 10, +359 2 933 90 16
Fax: +359 2 980 24 15
Е-mail: sacp@sacp.government.bg
Site internet: http://sacp.government.bg/
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Agenția națională pentru protecția copilului (abreviere în limba bulgară: DAZD)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Drepturile copilului, stabilite prin Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, sunt consfințite în Bulgaria prin Legea privind protecția copilului, adoptată în 2000, și sunt apărate de către Agenția națională pentru protecția copilului, creată în 2001. Astfel, Bulgaria s-a angajat să ofere asistență adecvată părinților și tutorilor și să creeze o infrastructură de servicii de îngrijire a copiilor.

În Bulgaria, protecția copilului este asigurată de:

 • președintele Agenției naționale pentru protecția copilului și de administrația acestei agenții, care asistă președintele în exercitarea competențelor sale;
 • direcțiile de servicii sociale;
 • Ministrul Muncii și Politicii Sociale; Ministrul Afacerilor Interne; Ministrul Educației, Tineretului și Științei; Ministrul Justiției; Ministrul Afacerilor Externe; Ministrul Culturii; Ministrul Sănătății și a primarii din teritoriu.
 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Orice copil are dreptul de a fi protejat împotriva actelor de violență, care pot consta în: constrângerea copilului să participe la activități dăunătoare sănătății sau dezvoltării sale fizice, psihice, morale sau educaționale; creșterea copilului prin metode care îi afectează simțul demnității; expunerea copilului la violență fizică, mentală sau de altă natură și la obligații care nu sunt în interesul său; utilizarea copilului pentru cerșit, prostituție, difuzarea pornografiei, obținerea de venituri ilicite sau expunerea acestuia la abuzuri sexuale.

În Bulgaria, sunt în vigoare următoarele măsuri de protecție a copilului:

 • în mediul familial: consiliere, asistență, asistență juridică, consiliere psihologică și servicii sociale. Aceste măsuri sunt puse în aplicare de către oficiile locale ale Agenției de servicii sociale la cererea părinților, tutorilor, îngrijitorilor sau chiar a copilului ori din propria inițiativă a Agenției de servicii sociale. Serviciile sunt furnizate de Agenția de servicii sociale sau de alți furnizori;
 • în afara mediului familial: plasamentul copilului la rude sau prieteni apropiați sau într-o familie substitutivă, furnizarea de servicii sociale la domiciliul copilului sau într-o instituție specializată. Aplicarea acestor măsuri este dispusă de către instanță. Agenția de servicii sociale se ocupă de găzduirea temporară a copilului până la emiterea ordinului judecătoresc;
 • numai în cazul în care toate încercările de a plasa copilul într-un mediu familial au eșuat, acesta este dat în îngrijirea unei instituții specializate.
 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

Agenția națională pentru protecția copilului asigură respectarea drepturilor copilului prin:

 • inspectarea școlilor de stat și private, a grădinițelor, a centrelor de îngrijire a copiilor sau a serviciilor de sprijin ale acestora, a instituțiilor de îngrijire, a direcțiilor de ajutor social, a prestatorilor de servicii sociale destinate copiilor, precum și a persoanelor juridice fără scop lucrativ active în domeniul protecției copilului. Dacă se constată încălcări, acestea trebuie remediate și în acest sens se emit ordine obligatorii. Nerespectarea ordinelor este pasibilă de amendă sau alte sancțiuni pecuniare; monitorizarea măsurilor de remediere luate în urma inspecțiilor menționate anterior;
 • monitorizarea respectării normelor în materie de protecție a copiilor de către serviciile sociale specializate; monitorizarea măsurilor de remediere luate în urma monitorizării menționate anterior;
 • Nerespectarea ordinelor este pasibilă de amendă sau alte sancțiuni pecuniare. Impunerea unor amenzi este precedată de un proces de lungă durată. Agenția emite instrucțiuni cu caracter obligatoriu (un act administrativ individual) pentru a remedia încălcările, care pot fi contestate în instanță. Dacă nu sunt contestate în termenul legal de 14 de zile, acestea intră în vigoare. Autorul încălcării trebuie să dovedească agenției că a aplicat instrucțiunile, în caz contrar fiind pasibil de amendă.

4. Agenția națională pentru refugiați

Adresă:

Bd. Maria Knyaginya Louisa 114B
Districtul Serdika
1233 Sofia; Bulgaria
Tel.: +359 2 80 80 901 - președinte
Fax: +359 2 295 59 905
E-mail: sar@saref.government.bg
Site internet: http://www.aref.government.bg/
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Agenția națională pentru refugiați (abreviere în limba bulgară: DAB)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Cererile de azil și de reîntregire a familiei sunt prelucrate în conformitate cu Legea privind azilul și refugiații (abreviere în limba bulgară: ZUB). Toate hotărârile privind azilul și reîntregirea familiei pot fi atacate în temeiul acestei legi. Toate celelalte cereri sunt soluționate în temeiul Regulamentului intern de procedură al agenției privind acordarea protecției.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Principala componentă a legislației bulgare în materie de refugiați este Legea privind azilul și refugiații. Alte dispoziții relevante se regăsesc în Codul de procedură administrativă și în Legea privind cetățenii străini din Bulgaria (abreviere în limba bulgară: ZChRB).

Există patru tipuri de protecție specială:

 • azilul: este acordat de Președintele Bulgariei cetățenilor străini care au fost persecutați pentru convingerile sau acțiunile lor, în conformitate cu drepturile și libertățile recunoscute la nivel internațional;
 • statutul de refugiat;
 • statutul umanitar (echivalent cu protecția subsidiară descrisă la articolul 15 din Directiva privind standardele minime – 2004/83/CE);
 • protecția temporară: este acordată în anumite condiții în perioadele de afluență a refugiaților;
 • Agenția răspunde de soluționarea cererilor de azil. Președintele acesteia este singura autoritate competentă pentru acordarea statutului umanitar sau de refugiat în Bulgaria. În prezent, toate cererile de acordare a statutului de refugiat sunt prelucrate în cadrul centrelor pentru refugiați din Sofia și din satul Banya, lângă Nova Zagora.

Solicitanții de azil trebuie să se prezinte personal la agenție. Cererile prezentate la graniță sau unei alte autorități sunt înaintate agenției.

Solicitanții de azil sunt înregistrați odată cu depunerea cererii acestora la agenție. Agenția trebuie să acorde solicitanților de azil informații cu privire la procedură, la drepturile și obligațiile acestora și la organizațiile care furnizează asistență juridică și socială.

Informațiile trebuie să fie prezentate într-o limbă pe care solicitanții de azil o înțeleg;

acestea le vor fi citite de către un interpret în momentul în care cererea lor este înregistrată. Solicitanții de azil trebuie să completeze un formular referitor exclusiv la trăsăturile lor biologice. Cererea este prelucrată ulterior în conformitate cu procedura Dublin. Solicitantul primește o copie a acestor instrucțiuni, într-o limbă pe care o înțelege. În momentul înregistrării, solicitantul completează un chestionar numai cu datele sale biologice. Dacă Bulgaria este competentă să soluționeze cererea, aceasta este analizată prin procedura accelerată de către serviciul care s-a ocupat de solicitant.

În cazul în care Bulgaria este competentă să examineze o cerere se derulează procedura accelerată. Persoana care statuează în legătură cu cererea este cea care a realizat interviul (funcționarul mandatat de președinte). Dacă nu se ia nicio decizie în termen de trei zile, cererea intră automat în procedura standard. Decizia serviciului de analiză trebuie să fie aprobată de către responsabilii competenți.

Dacă este necesar, dosarul poate fi înapoiat pentru efectuarea de cercetări suplimentare. După aprobarea deciziei, aceasta este redactată oficial în scris, aprobată de către departamentul metodologic, semnată de mai mulți responsabili și trimisă președintelui agenției pentru a fi semnată. Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor Acordarea statutului de refugiat, a statutului umanitar sau respingerea cererii de azil.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

Acordarea statutului de refugiat sau a statutului de protecție umanitară. Respingerea cererii de azil.

5. Comisia permanentă pentru drepturile omului și Codul deontologic al Poliției (abreviere în limba bulgară: PKPChPE)

Adresă:

Ministerul Afacerilor Interne
Bd. 6-ti Septemvri 29
Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: + 359 2 982 50 00 – centrală
Site internet: http://www.mvr.bg/
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Comisia permanentă pentru drepturile omului și Codul deontologic al Poliției (abreviere în limba bulgară: PKPChPE)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Comisia joacă un rol important în activitatea Ministerului de Interne, contribuind și la interacțiunile cu societatea civilă. La nivel regional funcționează birouri locale în cadrul direcțiilor provinciale ale Ministerului de Interne.

Aceasta are filiale în cadrul birourilor locale ale ministerului, iar misiunea sa este de a analiza plângerile referitoare la abuzuri în materie de drepturile omului.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Misiunea comisiei este de a coopera activ cu organizațiile societății civile, de a încuraja practicile pozitive ale poliției și de a armoniza normele rezultate din calitatea Bulgariei de stat membru al UE. Planul de lucru anual al comisiei include următoarele activități:

 • studierea punerii în aplicare a legislației relevante și propunerea de îmbunătățiri;
 • încurajarea respectării codului deontologic și a drepturilor omului în activitatea obișnuită a poliției;
 • formarea agenților de poliție cu privire la drepturile omului.
 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor
 • respectarea drepturilor suspecților aflați în arestul poliției;
 • respectarea codului deontologic;
 • efectuarea de controale pentru a verifica respectarea legii și a normelor și regulamentelor ministerului, inclusiv a celor referitoare la codul deontologic și la drepturile omului.

6. Comisia pentru drepturile omului, religie și petiții a Adunării Naționale

Adresă:

piața Narodno Sabranie nr. 2 (Sala de reuniuni plenare)
piața Aleksander Kniaz I nr. 1 (comisiile și birourile deputaților și senatorilor)
Sofia 1169, Bulgaria
centrală: +359 2 939 39
Fax: +359 2 981 31 31

E-mail: infocenter@parliament.bg
E-mail: humanrights@parliament.bg
Site internet: https://www.parliament.bg

 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Comisia pentru drepturile omului, religie și petiții a Adunării Naționale

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Această comisie parlamentară deține atribuții legislative în domeniul drepturilor omului și al libertății religioase, precum și atribuții legate de soluționarea problemelor cetățenilor, a organizațiilor neguvernamentale, a asociațiilor și fundațiilor de la care primește plângeri, cereri, sesizări, propuneri, petiții, etc.

Subiectele sunt foarte diverse și includ toate zonele publice, cu excepția celor de competența instanțelor. Cele mai multe petiții se referă la probleme sociale, dar și la sistemul judiciar, drepturile consumatorului, poliție, decizii de urbanism, construcții ilegale, retrocedarea terenurilor, educație, îngrijiri medicale, autoritățile locale, drepturi religioase, administrația centrală, discriminare pe criterii etnice etc. Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/ solicitărilor Comisia reprezintă legătura directă a Parlamentului bulgar cu cetățenii țării. Rolul său este definit cu precizie.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Regulamentul său de procedură stabilește în mod detaliat modul în care petițiile trebuie să fie înregistrate, transmise și arhivate și cum trebuie să se țină evidența fiecărei etape din cadrul acestui proces. Fiecare document primește un număr de referință, este înscris într-un registru special și este atribuit unui responsabil de caz, care îl analizează și trimite un răspuns sau, acolo unde este cazul, înaintează dosarul autorității relevante în termenul cuvenit. Comisia acordă o atenție specială autorităților naționale și locale care nu respectă termenele legale de furnizare a unui răspuns, stabilite în Codul de procedură administrativă. Responsabilii de cazuri ai comisiei acordă, de asemenea, consiliere prin telefon cu privire la drepturile procedurale și explică situațiile în care pot oferi ajutor. Comisia acordă o atenție specială autorităților naționale și locale care nu respectă termenele legale de furnizare a unui răspuns, stabilite în Codul de procedură administrativă.

Petițiile anonime nu sunt analizate.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

Cetățenii primesc consiliere și asistență pentru a-și apăra drepturile civile garantate prin Constituție.

7. Direcția generală privind executarea pedepselor penale din cadrul Ministerului Justiției (abreviere în limba bulgară: GDIN)

Adresă:

Bd. General N. Stoletov 21
Sofia 1309, Bulgaria
Tel.: + 359 2.813 91 90
Fax: +359 2 931 15 74
E-mail: mailto:gdin_ias@abv.bg; gdin@gdin.bg
Site internet: http://www.gdin.bg/
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Direcția generală privind executarea pedepselor penale din cadrul Ministerului Justiției (abreviere în limba bulgară: GDIN)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Plângerile persoanelor private de libertate se referă în principal la măsurile disciplinare, transferul către alte unități, regimul de detenție, condițiile de trai, îngrijirile medicale și conduita personalului unității.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Măsurile disciplinare impuse în temeiul articolului 101 din Legea privind executarea pedepselor penale și privarea de libertate (abreviere în limba bulgară: ZINZS) pot fi contestate în termen de zece zile de la notificare, sesizând Directorul General pentru executarea pedepselor penale în cazul în care aplicarea acestora a fost dispusă de directorul penitenciarului sau altă instituție de detenție sau Ministrul Justiției, în cazul în care acestea au fost emise de către Directorul General. Detenția în izolare poate fi contestată la instanța districtuală corespunzătoare instituției de detenție în termen de trei zile de la notificare.

Detenția în izolare de mai mult de două luni, fără dreptul de a participa la activitățile de grup (articolul 120 din lege), poate fi impusă doar de directorul general pentru executarea pedepselor penale și poate fi contestată la instanța regională competentă în termen de trei zile de la notificare.

Transferurile sunt dispuse de directorul general pentru executarea pedepselor penale și pot fi contestate la Ministrul Justiției în termen de 14 zile de la notificare.

Deciziile de impunere a unui regim de detenție mai strict sunt emise de Comisia pentru executarea pedepselor penale [articolul 74 alineatul (1) din lege] și pot fi contestate la instanța regională competentă teritorial în termen de 14 zile de la notificare.

Conform articolului 1 alineatul (1) din Legea privind răspunderea pentru daunele produse de stat și autoritățile locale (abreviere în limba bulgară: ZODOV), plângerile privind condițiile de trai, îngrijirile medicale și conduita personalului unității sunt soluționate de instanțele administrative în conformitate cu Codul de procedură administrativă. Deciziile pot fi atacate o singură dată. Plângerile înaintate în temeiul articolului 71 alineatul (1) din Legea privind protecția împotriva discriminării sunt soluționate de instanțele districtuale sau de către Comisia privind discriminarea. Această procedură este reglementată de Codul de procedură civilă, iar deciziile pot fi atacate cu 2 căi de atac. Deciziile Comisiei pot fi atacate la Curtea Supremă Administrativă, în conformitate cu Codul de procedură administrativă.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

După intrarea în vigoare, deciziile administrative și hotărârile judecătorești sunt obligatorii și sunt puse în aplicare de către direcția generală și serviciile sale regionale.

8. Comisia națională privind traficul de persoane

Adresă:

NKBTH Sofia 1797, Bulgaria
Tel.: + 359 2 807 80 50
Fax: + 359 2 807 80 59
E-mail: office@antitraffic.government.bg
Site internet: http://antitraffic.government.bg/
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Comisia națională privind traficul de persoane din cadrul Consiliului de miniștri (abreviere în limba bulgară: NKBTH)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Secretariatul comisiei poate primi informații privind traficul de persoane de la victime sau de la alte persoane care acționează în numele victimelor.

Comisia soluționează, de asemenea, plângeri privind funcționarea sa administrativă din partea membrilor populației. Termenele de soluționare a plângerilor sunt stabilite prin lege.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Comisia transmite informațiile primite serviciilor guvernamentale relevante în vederea urmăririi, cercetării și/sau clarificării acestora. Victimelor li se garantează anonimatul (articolul 20 din Legea privind traficul de persoane, abreviere în limba bulgară: ZBTH). În cazul în care victima este un minor, Comisia trebuie să anunțe fără întârziere Agenția de Stat pentru Protecția Copilului, care ia măsurile adecvate, în temeiul Legii privind protecția copilului.

În temeiul articolului 4 alineatul (4) din Legea privind traficul de persoane, organizațiile neguvernamentale bulgare și internaționale care își desfășoară activitatea în domeniul traficului de persoane pot participa la ședințele comisiei. În acest scop, trebuie să depună o cerere scrisă și anumite documente justificative, în conformitate cu articolul 12 din regulamentul intern al comisiei.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

În cazul în care documentele depuse sunt incomplete sau conțin erori, comisia poate solicita completarea sau rectificarea acestora într-un anumit termen. În termen de 30 de zile de la data depunerii plângerii, comisia emite o decizie, care poate fi atacată la Curtea Supremă Administrativă.

9. Comisia centrală privind delicvența juvenilă

Adresă:

Knyaz Dondukov 9, etajul 4
Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: + 359 2 981 11 33
Fax: +359 2 987 40 01
Site internet: http://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Comisia centrală privind delincvența juvenilă din cadrul Consiliului de miniștri (abreviere în limba bulgară: TsKBPPMN)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Comisia are următoarele atribuții:

 • să coordoneze activitatea serviciilor guvernamentale și a organizațiilor neguvernamentale
 • care desfășoară acțiuni în domeniul delincvenței juvenile;
 • să gestioneze și să supravegheze activitatea comisiilor locale pentru delincvența juvenilă de pe întreg teritoriul țării;
 • să analizeze și să compileze datele statistice, să studieze tendințele și să facă previziuni;
 • să participe la elaborarea legislației cu privire la problemele cu care se confruntă minorii;

să sensibilizeze publicul cu privire la comportamentul problematic al adolescenților. Comisia are, de asemenea, rolul să informeze publicul cu privire la situațiile care pot conduce la delincvență, rolul pe care îl pot avea părinții, situația delincvenței juvenile în țară și tendințele acesteia.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Comisiile locale privind delincvența juvenilă sunt răspunzătoare de organizarea, gestionarea și supravegherea măsurilor inițiate la nivel municipal în vederea prevenirii și reducerii comportamentului juvenil antisocial.

Acestea au, de asemenea, competența de a analiza cazurile de delincvență juvenilă. Codul penal cuprinde un capitol intitulat „Dispoziții speciale pentru minori”, care corespunde articolului 40 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și punctului 11 din Normele de la Beijing. Conform capitolului respectiv, primordiale sunt măsurile educative, stabilite la articolul 13 din Legea privind delincvența juvenilă. Aceste măsuri sunt aplicate în afara sistemului de justiție penală și au exclusiv funcție educativă și socială, incluzând consilierea în vederea soluționării problemelor comportamentale, încurajarea unei implicări mai intense din partea părinților și acordarea de sprijin din partea unor cadre didactice specializate.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor Se iau măsuri adecvate după analizarea cauzelor comportamentului-problemă. În cazul în care se constată că minorii au fost neglijați, se iau, de asemenea, măsuri împotriva părinților.

10. Oficiul național de asistență juridică

Adresă:

Str. Razvigor 1
Sofia 1421, Bulgaria
Tel.: +359 2 81 93 200
Fax: + 359 2 865 48 12
E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Site internet: https://mjs.bg
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Oficiul național de asistență juridică (abreviere în limba bulgară: NBPP)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Cererile de asistență juridică trebuie înaintate președintelui oficiului.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Sunt eligibile pentru a beneficia de asistență juridică:

 • persoanele eligibile să primească ajutor social;
 • persoanele aflate într-o instituție socială specializată;
 • familiile substitutive și rudele sau prietenii apropiați cărora li s-a dat în îngrijire un copil, în temeiul Legii privind protecția copilului.

Solicitantul trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente:

 • o declarație din partea Directorului Agenției de servicii sociale locale (denumită și Direcția de servicii sociale), prin care se atestă că, la data depunerii cererii, solicitantul primește beneficii sociale lunare, în temeiul articolului 9 din Dispozițiile de punere în aplicare a Legii privind asistența socială (abreviere în limba bulgară: PPZSP);

sau

 • o declarație, în original, din partea Directorului Agenției de servicii sociale locale, prin care se atestă că solicitantul este eligibil pentru a primi beneficii sociale lunare.

Solicitantul trebuie să depună, de asemenea, o declarație cu privire la resursele financiare ale familiei sale.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile ale procedurii/procedurilor președintele oficiului poate să aprobe sau să respingă cererea de asistență juridică. Decizia sa poate fi atacată la Instanța administrativă municipală din Sofia, în temeiul Codului de procedură administrativă.
 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

Președintele oficiului poate să aprobe sau să respingă cererea de asistență juridică.

Împotriva deciziei de refuz se poate introduce recurs la Tribunalul Administrativ Sofia în conformitate cu Codul de procedură administrativă.

11. Consiliul național pentru sprijinirea și despăgubirea victimelor infracționalității

Adresă:

Ministerul Justiției
Slavyanska 1
Sofia 1040, Bulgaria
Tel.: + 359 2 9 237 359
Fax: +359 2 980 62 93
E-mail: compensation@justice.government.bg
Site internet: https://www.compensation.bg
 • Denumirea unității/organului instituției care primește cereri/plângeri/sesizări cu privire la încălcarea drepturilor (dacă este cazul)

Consiliul național pentru sprijinirea și despăgubirea victimelor infracționalității (abreviere în limba bulgară: NSPKPP)

 • Scurtă descriere a cererilor/plângerilor/sesizărilor analizate de instituție

Consiliul soluționează cererile de despăgubiri financiare, formulate în temeiul Legii privind sprijinirea și despăgubirea victimelor infracționalității (abreviere în limba bulgară: ZPFKPP). Pentru a fi eligibilă pentru despăgubiri, victima trebuie să fi suferit o pierdere financiară în urma unui act de terorism; a unei crime; a unei infracțiuni săvârșite cu premeditare care a provocat vătămări corporale grave; a violului sau abuzului sexual care a adus prejudicii grave sănătății victimei; a traficului de ființe umane; a infracțiunilor comise în numele unui grup de criminalitate organizată și a altor infracțiuni grave, săvârșite cu premeditare, care au cauzat decesul sau vătămarea corporală gravă a victimei. Infracțiunea trebuie să fi fost comisă după data de 30 iunie 2005. Legea prevede acordarea de despăgubiri pentru următoarele prejudicii rezultate în mod direct dintr-o infracțiune:

1. costurile îngrijirilor medicale, altele decât cele rambursate de Fondul Național al Asigurărilor de Sănătate;

2. câștigurile pierdute;

3. cheltuielile legate de procedura judiciară;

4. mijloace de subzistență pierdute;

5. costuri legate de înmormântare;

6. alte daune materiale.

Este necesară furnizarea de documente justificative.

 • Scurtă descriere a procedurii/procedurilor de examinare a cererilor/plângerilor/solicitărilor

Victimele acestor infracțiuni pot înainta cereri de despăgubiri financiare guvernatorului regiunii în care își au domiciliul sau consiliului în termen de două luni de la condamnarea făptuitorului (articolul 12 din lege). Consiliul trebuie să soluționeze cererea în termen de trei luni de la primirea acesteia.

 • Scurtă descriere a rezultatelor posibile în urma derulării procedurii/procedurilor

Consiliul se întrunește cel puțin o dată la trei luni pentru a lua decizii cu privire la cererile de despăgubiri. Deciziile se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți, trebuie să fie motivate și nu pot fi contestate.

Alte organisme

Baza de date a ONG-urilor http://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

Ultima actualizare: 08/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.