Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Instanțe naționale

Instanțele instituite prin lege au un rol special în protejarea drepturilor omului. Autonomia și independența lor sunt garantate de Constituție. Există un mecanism special care garantează exercitarea drepturilor și a libertăților constituționale: plângerea constituțională, care poate fi depusă de cetățenii care consideră că autoritățile naționale, organele autonome locale și regionale și organismele de drept public care decid cu privire la drepturile și obligațiile lor sau cu privire la suspiciunea sau acuzația de infracțiune le-au încălcat drepturile omului sau libertățile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Constituție. Se poate depune o plângere numai după ce au fost epuizate toate căile de atac.

Curtea Constituțională a Republicii Croația (Ustavni sud Republike Hrvatske)
Trg svetog Marka 4
10000 Zagreb
Telefon.: +385 1 6400 251
Fax: +385 1 4551 055
https://www.usud.hr/

Curtea Supremă a Republicii Croația (Vrhovni sud Republike Hrvatske)
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Fax: +385 1 481 00 35
E-mail: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Instanțe teritoriale (Županijski sudovi)
Instanțe municipale (Općinski sudovi)

Înalta Curte Comercială a Republicii Croația (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske)
Berislavićeva 11, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/
Instanțele comerciale (Trgovački sudovi) din Republica Croația  PDF (192 Kb) hr

Instanțe comerciale

Înalta Curte de Contencios Administrativ a Republicii Croația (Visoki upravni sud Republike Hrvatske)
Frankopanska 16, 10 000, Zagreb
Telefon: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Instanțe administrative (Upravni sudovi)

Înalta Curte pentru Delicte a Republicii Croația (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske)
Ulica Augusta Šenoe 30, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
E-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
https://sudovi.hr/VPSRH/

Ombudsman (Pučki pravobranitelj)

Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Zagreb
Croația
Telefon: +385 1 4851 855, +385 1 4851 853
Email: info@ombudsman.hr
Fax: +385 1 6431 628

În conformitate cu articolul 93 din Constituția Croației, Ombudsmanul este reprezentantul Parlamentului croat însărcinat cu promovarea și protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sunt definite în Constituție, în legislație și în instrumentele internaționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale semnate de Republica Croația.

Ombudsmanul și adjuncții acestuia sunt aleși de Parlamentul croat pentru o perioadă de opt ani. Ombudsmanul îi protejează pe cetățeni împotriva încălcărilor drepturilor omului care rezultă din acțiunile organismelor de stat sau ale entităților juridice învestite cu autoritate publică. Instituția Ombudsmanului este organismul central responsabil pentru combaterea discriminării și îndeplinirea sarcinilor Mecanismului Național de Prevenire a torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante. În executarea acestor sarcini, Ombudsmanul este independent și autonom.

Competențe:

Protecția drepturilor omului

Cetățenii au dreptul de a înainta o plângere către Ombudsman în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile de către autoritățile publice. Ombudsmanul desfășoară o anchetă ca răspuns la o reclamație și pe baza documentelor primite. Toate organismele publice, organismele învestite cu autoritate publică, organismele autonome locale și regionale – și anume, toate organismele de drept public – sunt obligate să furnizeze informațiile solicitate.

Pe baza faptelor stabilite, Ombudsmanul poate să emită avize, recomandări și notificări către autoritățile competente sau organismele superioare și, dacă este necesar, să notifice Parlamentul Croației.

În plus, Ombudsmanul verifică conformitatea reglementărilor cu Constituția Croației și convențiile internaționale privind protecția drepturilor omului și poate solicita guvernului croat să modifice sau să adopte reglementări în domeniul drepturilor omului. De asemenea, Ombudsmanul poate solicita Parlamentului Croației să armonizeze reglementările cu Constituția și legislația și are dreptul de a iniția proceduri în fața Curții Constituționale a Croației pentru a examina conformitatea legilor și a altor reglementări cu Constituția Croației.

Promovarea drepturilor omului

Promovarea drepturilor omului include cercetarea și analiza, dezvoltarea și menținerea bazelor de date și a documentației, informarea publicului și a părților interesate în timp util și în mod periodic, încurajarea și cooperarea activă cu societatea civilă, cu organizațiile internaționale și cu instituțiile de cercetare academică, precum și inițiative pentru a alinia legislația la standardele europene și internaționale și pentru a aplica această legislație.

Organismul central de combatere a discriminării

Ombudsmanul acceptă plângeri de la persoane fizice și juridice, furnizează informațiile necesare privind drepturile și obligațiile, precum și posibilitățile de protecție judiciară și alte forme de protecție, examinează cererile individuale și ia măsuri în sfera sa de competență pentru a elimina discriminarea și protejează drepturile persoanelor discriminate (cu excepția proceselor în curs), desfășoară activități de mediere, cu posibilitatea de a încheia o tranzacție extrajudiciară cu consimțământul ambelor părți și prezintă parchetului competent cauze penale legate de discriminare.

Mecanismul Național de Prevenire

Ombudsmanul exercită sarcinile care țin de Mecanismul Național de Prevenire împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante în toate situațiile în care persoanele sunt private de libertate sau ținute în arest preventiv, deținute sau cazate în spații aflate sub supraveghere publică, atunci când acestea nu pot părăsi spațiile respective oricând doresc.

Acest lucru înseamnă că reprezentanții Ombudsmanului, care acționează în această calitate, vizitează închisorile, penitenciarele, unitățile de detenție și diverse instituții pentru găzduirea persoanelor cu tulburări mintale, ca măsură preventivă pentru a proteja persoanele care sunt private de libertate sau a căror libertate este restricționată.

Instituția națională pentru drepturile omului (NHRI)

Din 2009, Ombudsmanul este unica instituție națională pentru protecția și promovarea drepturilor omului (NHRI) din Republica Croația cu statut „A”, în conformitate cu Principiile de la Paris ale ONU care definesc parametrii de independență ai instituțiilor naționale pentru drepturile omului.

Acesta este cel mai înalt nivel de independență instituțională și a fost acordat din nou biroului Ombudsmanului în iulie 2013, după ce ONU a monitorizat punerea în aplicare a recomandărilor sale legate de menținerea și promovarea statutului independent.

Organisme specializate în drepturile omului

Ombudsmanul pentru drepturile copilului (Pravobranitelj za djecu)

Teslina 10
10 000 Zagreb
Croația
E-mail: info@dijete.hr
Tel.: 01/4929 669
Fax: 01/4921 277
http://www.dijete.hr

Activități

Ombudsmanul pentru drepturile copilului verifică conformitatea legilor și a altor reglementări ale Republicii Croația legate de protecția drepturilor și a intereselor copiilor cu Constituția Croației, cu Convenția privind drepturile copilului și cu alte documente internaționale referitoare la protecția drepturilor și a intereselor copiilor. Ombudsmanul monitorizează încălcările drepturilor individuale ale copilului și examinează evenimentele de ordin general și tipurile de încălcări ale drepturilor și intereselor copiilor Acesta susține protecția și promovarea drepturilor și intereselor copiilor cu nevoi speciale. Aceasta propune măsuri pentru crearea unui sistem cuprinzător de protecție și promovare a drepturilor copiilor și pentru prevenirea actelor dăunătoare care le pun în pericol interesele. Acesta informează copiii și le oferă consiliere cu privire la modul în care pot să își exercite și să își protejeze drepturile și interesele, cooperează cu copiii și îi încurajează să își exprime opiniile, ține cont de acestea, inițiază și participă la activități publice care vizează îmbunătățirea situației copiilor și propune măsuri menite să sporească rolul copiilor în societate. Acesta are acces la orice date, informații și acte referitoare la drepturile și protecția copiilor, indiferent de gradul de confidențialitate, și are dreptul de a le consulta. Acesta este autorizat să inspecteze orice instituție, organism de stat, persoană juridică și fizică cu rolul de tutore legal al unui copil/unor copii, precum și comunitățile religioase în care copiii își petrec timpul sau sunt găzduiți temporar sau permanent.

În cazul în care Ombudsmanul pentru drepturile copilului constată că un copil a fost expus la violență fizică sau psihică, hărțuire sexuală, abuz sau exploatare, neglijență sau tratament neglijent, acesta trebuie să trimită de îndată un raport parchetului competent și să alerteze centrul de asistență socială competent, propunând măsuri pentru protecția drepturilor și a intereselor copilului. Ombudmanul pentru drepturile copilului poate solicita asistență profesională din partea experților și a instituțiilor de specialitate care efectuează cercetări în domeniul protecției, asistenței, dezvoltării și drepturilor copiilor și primește o astfel de asistență în timp util.

Ombudsmanul pentru egalitatea de gen (Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova)

Preobraženska 4/1
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 48 48 100
Fax: +385 1 48 44 600
E-mail: ravnopravnost@prs.hr
http://www.prs.hr

Activități

Ombudsmanul pentru egalitatea de gen se ocupă de plângerile referitoare la discriminarea pe criterii de gen, stare civilă sau familială și orientare sexuală. Ombudsmanul pentru egalitatea de gen examinează cazurile de încălcare a principiului egalității de gen și actele de discriminare împotriva persoanelor sau grupurilor de persoane comise de autoritățile naționale, de unitățile organismelor autonome locale și regionale și de alte organisme cu autoritate publică, de angajații acestor organisme și de alte persoane fizice și juridice.

Activitățile Ombudsmanului includ autorizarea de a notifica, a propune și a formula recomandări.

În cazul în care Ombudsmanul pentru egalitatea de gen consideră că principiul egalității de gen a fost încălcat, acesta este autorizat să depună o cerere de control al constituționalității legii sau de control al constituționalității și legalității altor reglementări.

Ombudsmanul pentru persoanele cu handicap (Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom)

Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 6102 170
Fax: +385 1 6177 901
E-mail: ured@posi.hr

Activități

Ombudsmanul pentru persoanele cu handicap este o instituție autonomă al cărei rol principal este de a monitoriza și a promova drepturile persoanelor cu handicap în baza Constituției Republicii Croația, a tratatelor internaționale și a actelor cu putere de lege. În eventualitatea unei încălcări a drepturilor persoanelor cu handicap, Ombudsmanul este autorizat să atragă atenția, să propună măsuri, să facă recomandări, să informeze și să solicite rapoarte cu privire la acțiunile care au fost întreprinse.

În cazul în care Ombudsmanul consideră că o soluție juridică este în detrimentul persoanelor cu handicap sau a copiilor cu dificultăți de dezvoltare, îi privează într-un fel sau îi pune într-o poziție mai puțin favorabilă în raport cu persoanele fără handicap, Ombudsmanul va face o propunere de modificare a respectivei soluții.

Ombudsmanul pentru persoanele cu handicap primește plângeri individuale din partea persoanelor cu handicap și a celor care lucrează în interesul lor, examinează plângerile referitoare la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap și, împreună cu instituțiile responsabile de rezolvarea acestor probleme, încearcă să obțină cele mai bune soluții. Ombudsmanul pentru persoanele cu handicap oferă persoanelor cu handicap consiliere cu privire la modul în care acestea pot să își exercite și să își protejeze drepturile și interesele.

Protecția datelor cu caracter personal

Agenția pentru protecția datelor cu caracter personal (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

Martićeva 14
10 000 Zagreb

Tel.: +385 460 90 00
Fax: +385 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
http://www.azop.hr

Agenția pentru protecția datelor cu caracter personal este o persoană fizică învestită cu autoritate publică ce își desfășoară activitățile în mod independent și autonom, în limitele sarcinilor și competențelor sale. Agenția este responsabilă de îndeplinirea sarcinilor administrative și profesionale legate de protecția datelor cu caracter personal. În limita sferei sale de autoritate publică, Agenția pentru protecția datelor cu caracter personal monitorizează protecția datelor cu caracter personal, evidențiază cazurile de abuz în ceea ce privește colectarea datelor cu caracter personal, întocmește o listă a țărilor și a organizațiilor internaționale care dispun de o protecție a datelor reglementată în mod adecvat, se ocupă de cererile de examinare a încălcării drepturilor garantate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal și gestionează Registrul central al fișierelor de date cu caracter personal.

Asistență judiciară gratuită

Prin adoptarea Legii privind asistența judiciară gratuită, Ministerul Justiției a preluat sarcina complexă și dificilă de stabilire a unui sistem de asistență judiciară gratuită.

Sistemul de asistență judiciară gratuită le permite cetățenilor defavorizați din punct de vedere social să apeleze la avocați și să obțină asistență judiciară pentru anumite acțiuni în justiție și acces egal la procedurile judiciare și administrative.

Beneficiarii asistenței judiciare gratuite

Printre beneficiarii asistenței judiciare în sensul Legii privind asistența judiciară gratuită se numără:

 • cetățenii croați;
 • copiii care nu sunt cetățeni croați, dar care se află în Croația și nu sunt însoțiți de un adult cu rolul de tutore;
 • străinii cu reședința temporară, cu condiția să existe reciprocitate în materie de reședință cu statul în cauză, și străinii cu reședința permanentă în Republica Croația;
 • străinii care beneficiază de protecție temporară;
 • străinii aflați în situație de ședere ilegală și străinii care au drept de ședere pe termen scurt, în cadrul procedurilor judiciare prin care se decide expulzarea sau returnarea;
 • solicitanții de azil, persoanele cu statut de solicitanți de azil și străinii care beneficiază de protecție subsidiară și membrii familiilor acestora aflați în situație de ședere legală în Croația, care fac obiectul unor proceduri judiciare în cadrul cărora nu li se acordă asistență judiciară în temeiul unei legi speciale.

Furnizorii de asistență judiciară gratuită

Următorii furnizori de asistență judiciară gratuită sunt reglementați de Legea privind asistența judiciară gratuită:

 • avocații;
 • asociațiile autorizate;
 • cabinetele de avocatură;
 • birourile administrației de stat de la nivel județean.

Tipuri de asistență judiciară gratuită

Tipurile de asistență judiciară gratuită sunt asistența judiciară primară și asistența judiciară secundară.

Asistența judiciară primară

Forme de asistență judiciară primară:

 • informații juridice generale;
 • consultanță juridică;
 • redactarea de documente adresate organismelor de drept public, Curții Europene a Drepturilor Omului și organizațiilor internaționale în temeiul acordurilor internaționale și al normelor de funcționare a acestor organisme;
 • reprezentarea în cadrul procedurilor în fața organismelor de drept public;
 • asistență judiciară pentru soluționarea extrajudiciară pe cale amiabilă a unui litigiu.

Asistența judiciară primară este furnizată de birourile administrației de stat din județe, de asociațiile autorizate și de cabinetele de avocatură.
În ceea ce privește furnizarea de asistență judiciară primară, birourile sunt autorizate să ofere informații juridice generale și consultanță juridică, precum și să redacteze documente.

Solicitanții care doresc să obțină asistență judiciară primară ar trebui să contacteze direct un furnizor de asistență judiciară primară.

Asistența judiciară secundară

Forme de asistență judiciară secundară:

 • consultanță juridică;
 • redactarea de documente în cadrul procedurilor având ca obiect protecția drepturilor lucrătorilor în fața angajatorului;
 • redactarea de documente în cadrul unui litigiu;
 • reprezentarea în cadrul procedurilor judiciare;
 • asistență judiciară pentru soluționarea pe cale amiabilă a unui litigiu;
 • scutirea de la plata cheltuielilor de judecată;
 • scutirea de la plata taxelor judiciare.

Asistența judiciară secundară este oferită de către avocați.

În ceea ce privește tipurile de proceduri, asistența judiciară secundară poate fi acordată în cadrul următoarelor proceduri:

 • proceduri privind drepturile reale, cu excepția procedurilor legate de cadastru;
 • proceduri privind relațiile de muncă;
 • proceduri privind relațiile de familie, cu excepția procedurilor privind divorțul prin consimțământ reciproc, în cazul în care soții nu au copii minori comuni sau adoptați sau copii adulți aflați în îngrijirea lor părintească;
 • proceduri de executare silită și proceduri asigurătorii privind colectarea forțată sau garantarea creanțelor care decurg din procedurile în cadrul cărora se poate acorda asistență judiciară în temeiul prevederilor Legii privind asistența judiciară gratuită;
 • soluționarea pe cale amiabilă a unui litigiu;
 • în mod excepțional, în cadrul tuturor celorlalte proceduri judiciare administrative și civile, atunci când o astfel de necesitate decurge din împrejurările de viață specifice ale solicitanților și ale membrilor familiei lor, în conformitate cu scopul fundamental al Legii privind asistența judiciară gratuită.

Procedura de acordare de asistență judiciară secundară este inițiată prin sesizarea organismului administrativ competent din județ sau din orașul Zagreb.

În conformitate cu dispozițiile Legii privind asistența judiciară gratuită, persoanele care doresc să își exercite dreptul la asistență judiciară gratuită trebuie să completeze un formular standard de cerere de asistență judiciară și să îl depună la biroul administrației de stat din județul lor de reședință. Cererea trebuie să fie însoțită de acordul scris expres al solicitantului și al membrilor adulți ai familiei lor privind dezvăluirea tuturor datelor referitoare la proprietate și acceptarea răspunderii materiale și juridice pentru veridicitatea afirmațiilor solicitantului.

Formularul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul web al Ministerului Justiției sau poate fi obținut la birourile administrației de stat de la nivel județean, la instanțele municipale sau la centrele de asistență socială, în timpul programului lor de lucru obișnuit.

Nu există taxe administrative pentru depunerea cererilor, acestea fiind depuse personal sau trimise prin scrisoare recomandată.

Acordarea de asistență judiciară implică acoperirea integrală sau parțială a costurilor, în funcție de situația financiară a solicitantului. Se prevede posibilitatea ca beneficiarul să participe, până la un anumit procent, în funcție de situaţia sa materială, la costurile procedurii.

Atunci când se acordă asistență judiciară într-o măsură redusă, diferența dintre suma totală a asistenței acordate și onorariile avocatului este compensată de beneficiar în conformitate cu valoarea serviciului definită în Tariful pentru onorariile avocaților și compensarea costurilor.

Ministerul Justiției decide cu privire la căile de atac formulate de solicitanții de asistență judiciară în fața instanțelor de al doilea grad de jurisdicție, decide în primă instanță cu privire la înscrierea asociațiilor și a cabinetelor de avocatură în Registrul furnizorilor de asistență judiciară primară, gestionează registrul și efectuează monitorizarea administrativă și profesională a activității furnizorilor de asistență judiciară primară.

Persoanele interesate pot găsi informații privind asistența judiciară gratuită pe site-ul web al Ministerului Justiției din Republica Croația sau pot solicita astfel de informații prin e-mail la adresa:besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr, urmând să primească un răspuns în cel mai scurt timp posibil.

Pentru orice întrebări, cetățenii se pot adresa direct birourilor administrației de stat din județe.

Litigii transfrontaliere

Prin litigiu transfrontalier se înțelege orice litigiu în care partea care solicită asistență judiciară își are domiciliul sau reședința obișnuită în alt stat membru decât statul membru în care este situată instanța sau în care trebuie să se execute hotărârea.

În litigiile transfrontaliere se acordă asistență judiciară în materie civilă și comercială, în materie de proceduri de mediere, de soluționări extrajudiciare, de executare a instrumentelor publice și de consultanță juridică în cadrul unor astfel de proceduri. Dispozițiile privind litigiile transfrontaliere nu se aplică în cadrul procedurilor fiscale, vamale și al altor proceduri administrative.

Un solicitant care își are domiciliul sau reședința obișnuită în Republica Croația și solicită asistență judiciară într-un litigiu transfrontalier în fața unei instanței dintr-un alt stat membru trebuie să depună o cerere la biroul din localitatea în care își are reședință sau domiciliul. Biroul competent trebuie să transmită cererea Ministerului Justiției în termen de opt zile de la primirea acesteia. Ministerul Justiției dispune traducerea cererii și a documentelor justificative în limba oficială a statului membru și a autorității de destinație competente sau într-una dintre limbile oficiale ale acestora și le transmite în termen de 15 zile de la primire autorității competente din statul membru în care este situată instanța sau în care trebuie să se execute hotărârea (autoritatea de destinație). În cazul în care nu se acordă asistență judiciară, solicitantul este obligat să suporte costurile de traducere.

De asemenea, solicitantul poate depune cererea direct la autoritatea de destinație din statul membru în care este situată instanța sau în care trebuie să se execute hotărârea.

Un solicitant care își are domiciliul sau reședința obișnuită în alt stat membru și solicită asistență judiciară într-un litigiu transfrontalier în instanța din Republica Croația are dreptul la asistență judiciară în conformitate cu dispozițiile Legii privind asistența judiciară gratuită. În Republica Croația, solicitanții sau autoritatea competentă a statului membru în care își au domiciliul sau reședința obișnuită (autoritatea de expediere) trebuie să depună cererea de asistență judiciară la Ministerul Justiției (autoritatea de destinație). Formularele și documentele justificative trebuie traduse în limba croată; în caz contrar, cererea va fi respinsă.

Cererile sunt prezentate utilizând formularul standard stabilit prin Decizia 2004/844/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2004 de stabilire a unui formular pentru cererile de asistență judiciară în aplicarea Directivei 2003/8/CE a Consiliului de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii.

Ultima actualizare: 20/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.