NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Drepturi fundamentale

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțele naționale

Ombudsmanul

Organisme specializate în drepturile omului

Protecția datelor cu caracter personal

Asistență juridică gratuită

Instanțele naționale

Instanțele au un rol special în protejarea drepturilor omului. Acestea sunt organe statutare a căror independență este garantată prin Constituție. Există un mecanism special pentru a garanta exercitarea drepturilor și libertăților constituționale: plângerea constituțională, care poate fi depusă de cetățenii care consideră că autoritățile naționale, organele autonome locale și regionale și organismele de drept public care decid cu privire la drepturile și obligațiile acestora sau cu privire la suspiciunea sau acuzația de infracțiune le-au încălcat drepturile omului sau libertățile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Constituție. Se poate depune o plângere numai după ce au fost epuizate toate căile de atac.

Curtea Constituțională a Republicii Croația
Trg svetog Marka 4
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6400 251
Fax: +385 1 4551 055
https://www.usud.hr/

Curtea Supremă a Republicii Croația
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Fax: +385 1 481 00 35
E-mail: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Instanțe teritoriale  PDF (209 Kb) hr (lista instanțelor teritoriale)

Instanțe municipale  PDF (296 Kb) hr (lista instanțelor municipale)

Înalta Curte Comercială a Republicii Croația
Berislavićeva 11, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/ />
Instanțe comerciale  PDF (192 Kb) hr (lista instanțelor comerciale)

Înalta Curte Administrativă a Republicii Croaţia
Frankopanska 16, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Lista instanțelor administrative  PDF (180 Kb) hr

Înalta Curte pentru Delicte a Republicii Croația
Ulica Augusta Šenoe 30, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
E-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Instanţe pentru delicte  PDF (274 Kb) hr (lista instanţelor pentru delicte)

Ombudsmanul

Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Zagreb
Republica Croația
Telefon: +385 1 4851 855, +385 1 4851 853
E-mail: info@ombudsman.hr
Fax: +385 1 6431 628

În conformitate cu articolul 93 din Constituția Croației, Ombudsmanul este reprezentantul Parlamentului croat însărcinat cu promovarea și protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sunt definite în Constituție, în legislație și în instrumentele internaționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale semnate de Republica Croația.

Ombudsmanul și adjuncții acestuia sunt aleși de Parlamentul Croației pentru o perioadă de opt ani cu scopul de a proteja cetățenii de încălcările drepturilor omului prin actele organismelor publice sau ale persoanelor juridice învestite cu autoritate publică. Acesta este organismul central pentru combaterea discriminării și îndeplinirea sarcinilor Mecanismului Național de Prevenire a torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante. În executarea acestor sarcini, Ombudsmanul este independent și autonom.

Responsabilități:

Protecția drepturilor omului

Cetățenii au dreptul de a înainta o plângere către Ombudsman în cazul în care consideră că le­au fost încălcate drepturile de către autoritățile publice. Ombudsmanul desfășoară o investigație ca răspuns la o reclamație și pe baza documentelor primite. Toate organismele publice, organismele învestite cu autoritate publică, organismele autonome locale și regionale – și anume, toate organismele de drept public – sunt obligate să furnizeze informațiile solicitate. Pe baza faptelor stabilite, Ombudsmanul poate să emită avize, recomandări și notificări către autoritățile competente sau organismele superioare și, dacă este necesar, să notifice Parlamentul croat.

În plus, Ombudsmanul verifică conformitatea reglementărilor cu Constituția Croației și convențiile internaționale privind protecția drepturilor omului și poate solicita guvernului croat să modifice sau să adopte reglementări în domeniul drepturilor omului. Acesta poate solicita, de asemenea, Parlamentului croat să armonizeze reglementările cu Constituția și cu legislația. Ombudsmanul are dreptul de a iniția proceduri în fața Curții Constituționale a Croației pentru a examina dacă legile și alte reglementări sunt conforme cu Constituția Croației.

Promovarea drepturilor omului

Promovarea drepturilor omului include cercetarea și analiza, dezvoltarea și menținerea bazelor de date și a documentației, informarea publicului și a părților interesate în timp util și în mod periodic, încurajarea și cooperarea activă cu societatea civilă, cu organizațiile internaționale și cu instituțiile de cercetare academică, precum și inițiative pentru a alinia legislația la standardele europene și internaționale și pentru a aplica această legislație.

Organismul central de combatere a discriminării

Ombudsmanul acceptă plângeri de la persoane fizice și juridice, furnizează informațiile necesare privind drepturile și obligațiile, precum și posibilitățile de protecție judiciară și alte forme de protecție, examinează cererile individuale și ia măsuri în sfera sa de competență pentru a elimina discriminarea și protejează drepturile persoanelor discriminate (cu excepția proceselor în curs), desfășoară activități de mediere, cu posibilitatea de a încheia o tranzacție extrajudiciară cu consimțământul ambelor părți și prezintă parchetului competent cauze penale legate de discriminare.

Mecanismul național de prevenire

Ombudsmanul exercită sarcinile care țin de Mecanismul Național de Prevenire împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante în toate situațiile în care persoanele sunt private de libertate sau ținute în arest preventiv, deținute sau cazate în spații aflate sub supraveghere publică, atunci când acestea nu pot părăsi spațiile respective oricând doresc.

Acest lucru înseamnă că reprezentanții Ombudsmanului, care acționează în această calitate, vizitează închisorile, penitenciarele, unitățile de detenție și diverse instituții pentru găzduirea persoanelor cu tulburări mintale, ca măsură preventivă pentru a proteja persoanele care sunt private de libertate sau a căror libertate este restricționată.

Instituția națională pentru drepturile omului (NHRI)

Din 2009, Ombudsmanul este unica instituție națională pentru protecția și promovarea drepturilor omului (NHRI) din Republica Croația cu statut „A”, în conformitate cu Principiile de la Paris ale ONU care definesc parametrii de independență ai instituțiilor naționale pentru drepturile omului.

Acesta este cel mai înalt nivel de independență instituțională și a fost acordat din nou biroului Ombudsmanului în iulie 2013, după ce ONU a monitorizat punerea în aplicare a recomandărilor sale legate de menținerea și promovarea statutului independent.

Organisme specializate în domeniul drepturilor omului

Ombudsmanul pentru drepturile copilului

Teslina 10
10 000 Zagreb
Hrvatska
E-mail: info@dijete.hr
Telefon: 01/4929 669
Fax: 01/4921 277
http://www.dijete.hr/

Domeniul de activitate

Biroul Ombudsmanului pentru drepturile copilului verifică conformitatea legilor și a altor reglementări din Croația legate de protecția drepturilor și a intereselor copiilor cu Constituția Croației cu Convenția privind drepturile copilului și cu alte documente internaționale referitoare la protecția drepturilor și a intereselor copiilor. Acesta monitorizează încălcările drepturilor individuale ale copilului și examinează apariția, în general, a încălcărilor drepturilor și intereselor copiilor și tipurile de încălcări. Acesta pledează în favoarea protecției și a promovării drepturilor și intereselor copiilor cu nevoi speciale; propune măsuri pentru crearea unui sistem cuprinzător pentru protecția și promovarea drepturilor copiilor și pentru prevenirea actelor prejudiciabile care compromit interesele acestora. Acesta informează copiii și le oferă consiliere cu privire la modul în care să își exercite și să își protejeze drepturile și interesele, cooperează cu copiii și îi încurajează să își exprime opiniile și le respectă, inițiază și participă la activități publice care vizează îmbunătățirea situației copiilor și propune măsuri pentru a spori impactul acestora asupra societății. Acesta are acces la orice date, informații și acte referitoare la drepturile și protecția copiilor, indiferent de gradul de confidențialitate. Acesta este autorizat să viziteze și să inspecteze orice instituție, organism de stat, persoană juridică și fizică având mandatul legal de a avea grijă de copii, precum și comunitățile religioase în care copiii își petrec timpul sau sunt găzduiți temporar sau permanent.

În cazul în care Biroul Ombudsmanului constată că un copil a fost expus la violență fizică sau psihică, hărțuire sexuală, abuz sau exploatare, neglijență sau tratament neglijent, acesta trebuie să trimită de îndată un raport parchetului competent și să alerteze centrul de asistență socială competent, propunând măsuri pentru protecția drepturilor și a intereselor copilului. Acesta poate solicita asistență profesională din partea experților și a instituțiilor de specialitate care efectuează cercetări în domeniul protecției, asistenței, dezvoltării și drepturilor copiilor și primește o astfel de asistență în timp util.

Ombudsman pentru egalitatea de gen

Preobraženska 4/1
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 48 48 100
Fax: +385 1 48 44 600
E-mail: ravnopravnost@prs.hr
http://www.prs.hr/

Domeniul de activitate

Biroul Ombudsmanului pentru egalitatea de gen se ocupă de plângerile referitoare la discriminare pe criterii de gen, stare civilă sau familială și orientare sexuală; acesta examinează încalcările principiului egalității de gen, cazurile de discriminare împotriva persoanelor sau grupurilor de persoane angajate de autorități naționale, de entități autonome locale și regionale și de alte organisme cu autoritate publică, angajați în aceste organisme și alte persoane fizice și juridice.

Activitățile Ombudsmanului includ autorizarea de a notifica, a propune și a formula recomandări.

În cazul în care Ombudsmanul consideră că principiul egalității de gen a fost încălcat, acesta este autorizat să depună o cerere de revizuire constituțională a legii sau de control al constituționalității și al legalității altor regulamente.

Biroul Ombudsmanului pentru persoanele cu handicap

Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 6102 170
Fax: +385 1 6177 901
E-mail: ured@posi.hr

Domeniul de activitate

Biroul Ombudsmanului pentru persoanele cu handicap este o instituție autonomă al cărei rol principal este de a monitoriza și a promova drepturile persoanelor cu handicap în baza Constituției Republicii Croația, a tratatelor internaționale și a actelor cu putere de lege. În eventualitatea unei încălcări a drepturilor persoanelor cu handicap, Ombudsmanul este autorizat să atragă atenția, să propună măsuri, să facă recomandări, să informeze și să solicite rapoarte cu privire la acțiunile care au fost întreprinse.

În cazul în care Ombudsmanul consideră că o soluție juridică este în detrimentul persoanelor cu handicap sau a copiilor cu dificultăți de dezvoltare, îi privează într-un fel sau îi pune într-o poziție mai puțin favorabilă în raport cu persoanele fără handicap, Ombudsmanul va face o propunere de modificare a respectivei soluții.

Ombudsmanul primește plângeri individuale din partea persoanelor cu handicap și a celor care lucrează în interesul lor, examinează plângerile referitoare la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap și, împreună cu instituțiile responsabile de rezolvarea acestor probleme, încearcă să obțină cele mai bune soluții.

Ombudsmanul pentru persoanele cu handicap oferă consiliere persoanelor cu handicap cu privire la modul în care să își exercite și să își protejeze drepturile și interesele.

Protecția datelor cu caracter personal

Agenția pentru protecția datelor cu caracter personal

Martićeva 14
10 000 Zagreb

Telefon: +385 460 90 00
Fax: +385 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
http://www.azop.hr/

Agenția pentru protecția datelor cu caracter personal este o autoritate publică ce își desfășoară activitățile în mod independent și autonom în domeniul de aplicare a sarcinilor și competențelor sale. Agenția este responsabilă cu îndeplinirea sarcinilor administrative și profesionale legate de protecția datelor cu caracter personal. Agenția, în limita sferei sale de autoritate publică, monitorizează protecția datelor cu caracter personal, subliniază abuzul perceput în ceea ce privește colectarea de date cu caracter personal, întocmește o listă a țărilor și a organizațiilor internaționale care dispun deo protecție datelor reglementată în mod adecvat, se ocupă de cererile de examinare a încălcării drepturilor garantate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal și păstrează registrul central cu fișierele de date cu caracter personal.

Asistență juridică gratuită

Prin adoptarea Legii privind asistența juridică gratuită, Ministerul Justiției a preluat sarcina complexă și dificilă de stabilire a unui sistem de asistență juridică gratuită.

Sistemul de asistență juridică gratuită permite cetățenilor cu resurse modeste să angajeze avocați și să obțină asistență juridică pentru anumite acțiuni în justiție și acces egal la procedurile judiciare și administrative.

Cadrul instituțional al sistemului de asistență juridică gratuită este format din birouri ale administrației de stat care prelucrează cererile cetățenilor în primă instanță, în timp ce Departamentul pentru acordarea de asistență juridică gratuită din cadrul Ministerului Justiției decide cu privire la căile de atac în a doua instanță, decide în primă instanță cu privire la înscrierea asociațiilor în Registrul asociațiilor autorizate să furnizeze asistență juridică primară și efectuează controlul administrativ și profesional al furnizorului de asistență juridică primară.

Următorii furnizori de asistență juridică sunt reglementați de Legea privind asistența juridică gratuită:

 • avocații;
 • asociațiile autorizate;
 • sindicatele;
 • clinicile juridice și
 • birourile administrației de stat la nivel județean.

Asistența juridică primară este furnizată de birouri, asociații autorizate și clinici juridice.
În ceea ce privește furnizarea de asistență juridică primară, birourile sunt autorizate să ofere informații juridice generale, consiliere juridică și să întocmească petiții.

Asistența juridică secundară este oferită de către avocați.

În conformitate cu dispozițiile Legii privind asistența juridică gratuită, persoanele care doresc să își exercite dreptul la asistență juridică gratuită trebuie să depună un formular standard completat pentru cererea de asistență juridică la biroul administrației de stat din județul lor de reședință. Cererea trebuie să fie însoțită de acordul scris expres al tuturor solicitanților și al membrilor adulți ai familiei lor pentru a oferi o perspectivă asupra tuturor datelor referitoare la proprietate și acceptarea oricărei răspunderi materiale și juridice pentru veridicitatea afirmațiilor solicitantului.

Formularul de cerere poate fi descărcat de pe pagina de internet a Ministerului Justiției sau poate fi obținut la birourile administrației de stat la nivel județean, de la instanțele municipale sau în centrele de asistență socială, în timpul programului de lucru obișnuit.

Cererile nu fac obiectul unor taxe administrative și sunt depuse în persoană sau prin scrisoare recomandată.

Acordarea de asistență juridică implică acoperirea integrală sau parțială a costurilor, în funcție de situația financiară a solicitantului. Se prevede posibilitatea ca beneficiarul să participe, până la un anumit procent, în funcție de situaţia sa materială, la costurile procedurii.

Atunci când se acordă asistență juridică într-o măsură redusă, proporția rămasă a diferenței dintre suma totală a remunerației și rambursarea costurilor avocatului este compensată de beneficiar în conformitate cu valoarea serviciului definită în Tariful pentru onorariile avocaților și compensațiile costurilor.

Beneficiari

Printre beneficiarii asistenței judiciare în sensul Legii privind asistența juridică gratuită se numără:

 • cetățenii croați;
 • copiii, care nu sunt cetățeni croați, aflați în Republica Croația neînsoțiți de tutorii legali adulți;
 • străinii care locuiesc temporar, pe bază de reciprocitate, și cetățenii străini cu reședința permanentă;
 • străinii care beneficiază de protecție temporară;
 • străinii care locuiesc ilegal sau străinii aflați într-o scurtă vizită care fac obiectul unei proceduri de expulzare sau care trebuie să părăsească Republica Croația;
 • solicitanții de azil, străinii, străinii care beneficiază de protecție subsidiară și membrii de familie ai acestora care își au reședința în mod legal în Republica Croația și care fac obiectul procedurilor în cadrul cărora asistența juridică nu este prevăzută de nicio lege specială.

Beneficiarii pot consulta informații privind asistența juridică gratuită pe pagina de internet a Ministerului Justiției din Republica Croația sau trimițând un e-mail la: besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr și pot aștepta un răspuns cât mai curând posibil.

De asemenea, beneficiarii pot adresa orice întrebări în mod direct birourilor administrației de stat din județul lor.

Litigii transfrontaliere

Prin litigiu transfrontalier se înțelege orice litigiu în care partea care solicită asistență juridică își are domiciliul sau reședința obișnuită în alt stat membru decât statul membru în care este situată instanța sau în care trebuie să se execute hotărârea.

Asistența juridică în litigiile transfrontaliere este acordată în cauzele civile și comerciale, procedurile de conciliere, procedurile extrajudiciare de soluționare a litigiilor, punerea în aplicare a documentelor oficiale și consilierea juridică în cadrul acestor proceduri, în timp ce dispozițiile privind litigiile transfrontaliere nu se aplică în procedurile în materie fiscală, vamală și alte proceduri administrative.

Un solicitant care își are domiciliul sau reședința obișnuită în Republica Croația și solicită asistență juridică într-un litigiu transfrontalier în fața instanței unui alt stat membru depune o cerere la biroul din localitatea sa de reședință sau de domiciliu. Biroul competent transmite cererea Ministerului Justiției în termen de opt zile de la primirea acesteia. Ministerul Justiției dispune traducerea cererii și a documentelor justificative în limba oficială sau într-una din limbile oficiale din statul membru și a autorității de destinație competente și le transmite în termen de 15 zile de la primire autorității competente din statul membru în care este situată instanța sau în care trebuie să se execute hotărârea (autoritatea de destinație); În cazul în care nu se acordă asistență juridică, solicitantul este obligat să suporte costurile de traducere.

De asemenea, solicitantul poate depune cererea în mod direct la autoritatea de destinație din statul membru în care este situată instanța sau în care trebuie să se execute hotărârea. Un solicitant care își are domiciliul sau reședința obișnuită în alt stat membru și solicită asistență juridică într-un litigiu transfrontalier în instanța din Republica Croația are dreptul la asistență juridică în conformitate cu dispozițiile Legii privind asistența juridică gratuită. Solicitantul sau autoritatea competentă din statul membru în care solicitantul își are domiciliul sau reședința obișnuită (autoritatea solicitantă) transmite cererea de asistență juridică în Croația, la Ministerul justiției (autoritatea de destinație). Formularele și documentele justificative trebuie traduse în limba croată; în caz contrar, cererea va fi respinsă.

Cererile sunt prezentate utilizând formularul standard stabilit prin Decizia 2004/844/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2004 de stabilire a unui formular pentru cererile de asistență judiciară în aplicarea Directivei 2003/8/CE a Consiliului de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii.

Ultima actualizare: 15/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.