Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: greacă.
Swipe to change

Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Instanțe naționale

Tribunalul districtual din Nicosia (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)
Charalampos Mouskou St.
1405 Nicosia
Cipru

Tribunalul districtual din Limassol (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)
8 Lordou Vyrona Ave.,
3726 Limassol
PO Box 54619
Cipru

Tribunalul districtual din Larnaca (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)
Artemidos Ave.
6301 Larnaca
PO Box 40107
Cipru

Tribunalul districtual din Paphos (Eparchiakó Dikastírio Páfou)
Corner of Neophytou St. & Nikolaidi St.
8100 Paphos
PO Box 60007
Cipru

Tribunalul districtual din Famagusta (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)
2 Sotiras St.
5286 Paralimni
Cipru

Tribunalul districtual din Kyrenia (Eparchiakó Dikastírio Kerýneias)
Charalampos Mouskou St.
1405 Nicosia
Cipru

Instituții naționale pentru drepturile omului:

Comisarul pentru administrație și drepturile omului (Ombudsmanul)

Comisarul pentru administrație și drepturile omului (Epítropos Dioikíseos kai Anthropínon Dikaiomáton, cunoscut, de asemenea, sub denumirea de „Ombudsman”) este un funcționar de stat independent care își desfășoară activitatea în mod oficial din 1991. Comisarul este instituția responsabilă, în principal, de controlul extrajudiciar al administrației și de protecția drepturilor omului.

Comisarul urmărește, în primul rând, să asigure legalitatea, să promoveze buna guvernanță, să protejeze drepturile persoanelor fizice, să combată cazurile de administrare defectuoasă și să protejeze drepturile cetățenilor și drepturile omului, în general.

În mod normal, comisarul va iniția o anchetă în urma depunerii unei plângeri de către un cetățean care este afectat în mod direct și personal de acțiunea care face obiectul plângerii. Cu toate acestea, comisarul poate, de asemenea, să inițieze o anchetă în urma emiterii unui ordin de către Consiliul de Miniștri sau din proprie inițiativă, cu privire la chestiuni de interes general.

Sugestiile sau recomandările Comisarului nu sunt obligatorii. Cu toate acestea, în cazul în care părțile în cauză nu se conformează acestora, se ridică o problemă de principiu. Această poziție a fost consolidată prin recenta modificare a legislației relevante, care permite Comisarului să se consulte cu autoritatea în cauză, în încercarea de a găsi o modalitate prin care autoritatea să adopte pozițiile Comisarului și să le respecte la nivel practic.

Competențele Comisarului pentru administrație sunt foarte ample, dat fiind că, în plus față de îndeplinirea funcțiilor menționate mai sus, acesta are, de asemenea, următoarele roluri:

Organism de combatere a discriminării: În această calitate, comisarul verifică, pe baza unei plângeri depuse de o persoană fizică sau din proprie inițiativă, dacă există o încălcare a principiului egalității de tratament al persoanelor pe motive de rasă, naționalitate sau origine etnică, comunitate, limbă, culoare, vârstă, handicap, orientare sexuală, religie, opinii politice sau de orice altă natură, în următoarele domenii: protecție socială, securitate socială, beneficii sociale, asistență medicală, educație, participarea în asociații și sindicate sau accesul la bunuri și servicii, inclusiv locuințe. Comisarul poate acționa atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Organism de promovare a egalității: În această calitate, comisarul verifică, pe baza unei reclamații depuse de o persoană fizică sau din proprie inițiativă, dacă există o încălcare a principiului egalității de tratament al persoanelor pe motive de gen sau identitate de gen, rasă, naționalitate sau origine etnică, comunitate, limbă, culoare, vârstă, handicap, orientare sexuală, religie, opinii politice sau de orice altă natură, în domenii precum ocuparea forței de muncă, muncă și formarea profesională, inclusiv în ceea ce privește contractele de muncă sau documentele care reglementează un raport de muncă, recrutarea, concedierea, anunțurile din ziare cu privire la posturile vacante etc. De asemenea, comisarul verifică, în special, dacă există o discriminare împotriva persoanelor pe criterii de gen în ceea ce privește accesul acestora la bunuri și servicii (de exemplu, educație, asistență medicală, servicii bancare sau servicii de asigurări). Comisarul poate acționa atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Autoritate independentă pentru prevenirea torturii: În această calitate, comisarul vizitează în mod liber locurile în care persoanele sunt private total sau parțial de libertate (cum ar fi penitenciarele, centrele de detenție ale poliției, instituțiile psihiatrice sau căminele pentru persoane în vârstă) pentru a observa și a consemna condițiile de viață. Scopul este de a garanta demnitatea și drepturile persoanelor care se află în astfel de circumstanțe. În urma efectuării vizitelor, comisarul formulează recomandări cu privire la îmbunătățirea atât a condițiilor identificate, cât și a cadrului legislativ și instituțional relevant. De asemenea, în contextul efectuării controlului și al comunicării deschise cu autoritățile competente, comisarul poate formula recomandări și propuneri în vederea prevenirii torturii și a tratamentelor inumane sau degradante. Comisarul poate acționa atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Instituție națională pentru drepturile omului: În această calitate, comisarul formulează avize, recomandări și propuneri atunci când consideră că oricare dintre autoritățile de stat a încălcat sau a restricționat drepturile omului. De asemenea, comisarul întreprinde acțiuni mai ample în vederea promovării respectării drepturilor omului și, în acest scop, contactează ONG-urile axate pe drepturile omului și alte grupuri organizate.

Autoritate independentă pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: În această calitate, comisarul este responsabil pentru promovarea, protejarea și monitorizarea punerii în aplicare în Cipru a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

Comisarul analizează, fie din proprie inițiativă, fie ca urmare a unor plângeri, dacă autoritățile de stat respectă dispozițiile convenției și raportează cu privire la modul în care situația poate fi îmbunătățită. De asemenea, comisarul colaborează cu alte organisme care își desfășoară activitatea în acest domeniu și oferă cursuri de formare, promovează sensibilizarea și consolidează exercitarea în practică a drepturilor persoanelor cu handicap.

Poliția cipriotă

În cadrul Poliției cipriote au fost instituite și operaționalizate birouri în vederea promovării, protejării și consolidării drepturilor fundamentale ale omului. În continuare sunt prezentate pe scurt îndatoririle și obligațiile acestor birouri, care demonstrează efortul depus pentru garantarea faptului că drepturile fundamentale sunt protejate de poliție:

 • Biroul pentru drepturile omului

Biroul pentru drepturile omului raportează Direcției pentru Uniunea Europeană și Relații Internaționale din cadrul Inspectoratului General al Poliției din Cipru și:

 1. este responsabil de examinarea și respectarea obligațiilor prevăzute în deciziile diferitelor instituții ale Uniunii în domeniul drepturilor omului, în arii care intră în sfera de competență a poliției;
 2. se axează pe punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Consiliul Europei cu privire la condițiile de detenție din centrele de detenție ale poliției etc.;
 3. efectuează inspecții sistematice la centrele de detenție ale poliției și prezintă rapoarte relevante și recomandări privind modalitățile de îmbunătățire a detenției și a condițiilor de viață ale deținuților;
 4. colaborează cu alte agenții guvernamentale, ONG-uri și organisme independente cu privire la chestiuni referitoare la protecția drepturilor omului pentru toți cetățenii și formulează recomandări pentru a se asigura că poliția respectă dispozițiile legilor și ale convențiilor semnate și ratificate de Republica Cipru;
 5. colaborează cu Academia de Poliție din Cipru în ceea ce privește planificarea și punerea în aplicare a unor programe de formare în domeniul drepturilor omului;
 6. întocmește și comunică circulare și manuale referitoare la protecția și promovarea drepturilor omului.
 • Biroul pentru combaterea discriminării

Biroul pentru Combaterea Discriminării raportează Departamentului Criminalitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției din Cipru și urmărește să prevină și să combată discriminarea, rasismul și xenofobia.

Ca parte a funcțiilor sale cheie, biroul:

 1. asigură coordonarea, monitorizarea și cooperarea dintre ofițerii de poliție în ceea ce privește anchetarea și înregistrarea infracțiunilor și incidentelor cu caracter rasist sau a infracțiunilor cu un motiv rasist;
 2. colaborează cu alte agenții guvernamentale și ONG-uri angajate în lupta împotriva discriminării și rasismului;
 3. colaborează cu Academia de Poliție din Cipru și cu alte organizații pentru a oferi agenților de poliție activități de formare suplimentară;
 4. servește drept birou de legătură între Poliția cipriotă și alte agenții responsabile cu elaborarea de politici mai eficace în materie de combatere a rasismului;
 5. consolidează și pune în aplicare cadrul juridic național referitor la orientările și obligațiile la nivel internațional și la nivelul UE.
 • Biroul pentru combaterea violenței domestice și a abuzului copiilor

Biroul pentru combaterea violenței domestice și a abuzului copiilor raportează Departamentului Criminalitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției din Cipru și urmărește, în principal, coordonarea, punerea în aplicare și acordarea de sprijin.

Principalele sale funcții constau în monitorizarea cazurilor sau a incidentelor, studierea dosarelor penale și formularea de recomandări privind gestionarea în continuare a acestora. Având în vedere responsabilitatea sa în ceea ce privește aplicarea legii, Biroul pentru combaterea violenței domestice și a abuzului asupra copiilor colaborează cu investigatorii care răspund de astfel de cazuri, consultanții familiali sau funcționarii serviciilor de protecție socială și alți funcționari statali sau nestatali cu responsabilități în acest domeniu, precum și cu victimele, care sunt contactate personal sau prin telefon. În cooperare cu Academia de Poliție din Cipru, biroul organizează, de asemenea, seminarii de formare pentru ofițerii de poliție.

 • Biroul pentru combaterea traficului de ființe umane

Biroul pentru combaterea traficului de ființe umane raportează Departamentului Criminalitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției din Cipru și are ca scop combaterea traficului de ființe umane, în conformitate cu Legea privind prevenirea și combaterea traficului și exploatării de ființe umane și protecția victimelor, sau cu oricare alte acte legislative relevante și obligații ale poliției, atât la nivel european, cât și la nivel internațional.

Ca parte a principalelor sale funcții și responsabilități, biroul:

 1. prelucrează, analizează și utilizează informațiile referitoare la infracțiuni legate de misiunea sa;
 2. coordonează activitățile și acțiunile tuturor direcțiilor/agențiilor/departamentelor pentru a garanta că operațiunile la nivel național sunt bine planificate și organizate în mod corespunzător;
 3. identifică victimele traficului sau ale exploatării de persoane, în conformitate cu manualul de identificare relevant și cu dispozițiile legislației aplicabile;
 4. oferă ofițerilor de poliție orientări cu privire la traficul de ființe umane;
 5. urmărește investigarea cazurilor referitoare la traficul de ființe umane și furnizează ofițerilor care efectuează interogatoriile orientări corespunzătoare, indiferent de locul lor de serviciu;
 6. întreprinde, sub îndrumarea superintendentului care conduce Departamentul Criminalitate, investigarea cazurilor de încălcare gravă și complexă a Legii privind prevenirea și combaterea traficului și a exploatării de ființe umane și protecția victimelor, în cooperare cu ofițeri bine pregătiți care își desfășoară activitatea în divizii de anchetă penală districtuale;
 7. răspunde la cererile din partea altor țări pentru acordarea de asistență juridică referitoare la traficul de ființe umane;
 8. menține o bază de date statistice și pregătește rapoarte și statistici relevante;
 9. exercită orice alte funcții prevăzute în legislație și în planul de acțiune național de combatere a traficului de ființe umane sau care îi sunt conferite de către șeful poliției.

În vederea securizării și a protejării drepturilor victimelor identificate ale traficului de ființe umane, biroul colaborează, în plus față de serviciile de protecție socială, cu ONG-uri precum Cyprus Stop Trafficking, KISA, Caritas, Well Spring etc.

Comisarul pentru drepturile copiilor

Comisarul pentru drepturile copiilor (Epítropos Prostasías ton Dikaiomáton tou Paidioú) a fost înființat ca instituție prin Legea privind Comisarul pentru protecția drepturilor copiilor din 2007 [Legea 74 (I)/2007], care a intrat în vigoare la 22 iunie 2007. Legea prevede numirea unui comisar, înființarea și funcționarea unui birou al comisarului și alte aspecte conexe. Aceasta a fost modificată în 2014 prin Legea privind protecția drepturilor copiilor din 2014 [Legea 44 (I)/2014] pentru a aborda aspecte suplimentare.

Legea conține dispoziții importante care permit Biroului Comisarului să servească drept o organizație națională independentă pentru drepturile omului, responsabilă de protejarea și promovarea drepturilor copiilor. Legea prevede funcții și obligații generale pentru comisar, care pot fi prezentate, cu titlu de referință, pe baza a patru piloni:

 • controlul și monitorizarea legislației, a procedurilor și a practicilor autorităților din sectorul public și cel privat;
 • abilitarea și participarea copiilor;
 • educația și sensibilizarea în rândul copiilor și al societății în general cu privire la drepturile copiilor;
 • reprezentarea copiilor și a intereselor acestora în procedurile care îi afectează.

Dna Leda Koursoumba a fost numită primul comisar pentru drepturile copiilor. În prezent, ea este la al doilea mandat în calitate de comisar.

Date de contact:

Corner of Apelli St. and Pavlou Nirvana St., 5th floor, 1496

Telefon: +357 22873200
Fax: +357 22872365

E-mail: childcom@ccr.gov.cy
Pagină web: http://www.childcom.org.cy/

Comisarul pentru protecția datelor cu caracter personal

Comisarul pentru protecția datelor cu caracter personal (Epítropos Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) acționează în calitate de autoritate independentă de supraveghere instituită în temeiul Legii 112 din 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Protecția persoanelor fizice) [Legea 112 (I)/2001], prin care Directiva 95/46/CE a fost transpusă în legislația națională.

Comisarul supraveghează punerea în aplicare a legii de mai sus. Atribuțiile comisarului includ efectuarea de controale, eliberarea de autorizații astfel cum sunt prevăzute de lege și impunerea de sancțiuni administrative pentru încălcarea legii. Comisarul colaborează cu autoritățile relevante din alte state membre și cu Consiliul Europei în ceea ce privește aspectele care intră în sfera de responsabilitate a Comisarului și promovează respectul pentru drepturile cetățenilor europeni la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal.

Comisarul servește drept autoritate națională de supraveghere pentru Europol, Eurojust, Eurodac, SIS II (Sistemul de informații Schengen de a doua generație), VIS (Sistemul de informații privind vizele), SIV (Sistemul de informații al vămilor) și IMI (Sistemul de informare al pieței interne).

Biroul comisarului urmărește să ofere publicului larg informații mai bune cu privire la drepturile prevăzute de lege și să dezvolte o cultură orientată spre viața privată atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Departamentul pentru incluziunea socială a persoanelor cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Asistenței și Securității Sociale

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap este un punct de reper în ceea ce privește evoluția acestui aspect și impune statelor să adopte toate măsurile legislative, administrative și de alt tip corespunzătoare în vederea protejării drepturilor persoanelor cu handicap în toate aspectele vieții. Republica Cipru a ratificat Convenția în 2011 și a elaborat și a adoptat primul său plan de acțiune național în favoarea persoanelor cu handicap în 2013.

Departamentul pentru incluziunea socială a persoanelor cu handicap, în calitate de punct central, s-a angajat să coordoneze punerea în aplicare efectivă a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, precum și a planurilor naționale de acțiune în favoarea persoanelor cu handicap din perioada 2013-2015 și 2017-2020.

În plus, Departamentul pentru incluziunea socială a persoanelor cu handicap are ca scop promovarea protecției sociale, a incluziunii sociale și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Principalele sale activități includ:

 • efectuarea evaluărilor și acordarea de certificări în ceea ce privește handicapul și funcționalitatea;
 • acordarea de prestații sociale persoanelor cu handicap;
 • furnizarea de reabilitare profesională directă și indirectă și a altor servicii de sprijin.

Viziunea departamentului este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu handicap și de a deschide noi perspective de integrare socială pentru acestea prin planificarea, coordonarea și punerea în aplicare a unor reforme.

Mecanismul național pentru drepturile femeii

 1. Mecanismul național pentru drepturile femeii (Ethnikós Michanismós gia ta Dikaiómata tis Gynaíkas) a fost creat la 16 februarie 1994 prin Decizia nr. 40.609 a Consiliului de Miniștri.
 2. Mecanismul național pentru drepturile femeii este principala organizație responsabilă cu elaborarea și promovarea politicii guvernului pentru eliminarea discriminării întemeiate pe lege împotriva femeilor și pentru stabilirea egalității între bărbați și femei în toate domeniile dreptului. Acesta contribuie, de asemenea, la stabilirea principiului egalității și al egalității de șanse în practică, care impune, printre altele, o schimbare de atitudine, promovarea de programe speciale pentru sprijinirea și promovarea femeilor în multiplele roluri ale acestora, precum și integrarea egalității în toate programele și politicile.
 3. În conformitate cu Decizia nr. 76.789 a Consiliului de Miniștri din 23 aprilie 2014, Consiliul și Comitetul Național al Mecanismului național pentru drepturile femeii sunt prezidate de Comisarul pentru egalitate de gen, iar Secretariatul General al Mecanismului este gestionat de funcționari din cadrul Unității pentru egalitate de gen din cadrul Ministerului Justiției și Ordinii Publice.
 4. Mecanismul național pentru drepturile femeii cuprinde trei organisme colective: (a) Consiliul, (b) Comitetul Național și (c) Comitetul interministerial. Acesta include, de asemenea, un Secretariat General.
 5. Consiliul Mecanismului național pentru drepturile femeii este alcătuit din 19 organizații membre. Printre membrii Consiliului se numără organizații ale femeilor, sindicate și alte ONG-uri, inclusiv două organizații turco-cipriote ale femeilor (o listă a organizațiilor membre ale Consiliului este anexată la prezentul document).
 6. Comitetul Național al Mecanismului național pentru drepturile femeii este format din 69 de organizații membre, inclusiv organizații afiliate la partide politice, organizații de combatere a violenței împotriva femeilor și a exploatării femeilor, organizații de formare, de cercetare, de combatere a rasismului și organizații agricole, sindicate, organizații pentru pace, pentru persoanele strămutate, pentru familie și pentru copii etc.
 7. Comitetul interministerial al Mecanismului național pentru drepturile femeii include funcționari responsabili pentru drepturile femeii din toate ministerele și din cadrul Direcției Generale pentru Programe europene, Coordonare și Dezvoltare.
 8. Secretariatul General pregătește reuniunile tuturor organismelor Mecanismului național pentru drepturile femeii și acordă asistență în ceea ce privește punerea în aplicare a tuturor deciziilor luate, furnizând sprijin administrativ și științific și orientare.

Comisia parlamentară pentru drepturile omului și egalitatea de șanse între femei și bărbați

Principala sarcină a Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și egalitatea de șanse între femei și bărbați constă în studierea și analizarea, în contextul exercitării controlului parlamentar, a faptului dacă dispozițiile prevăzute în Constituția Ciprului, convențiile internaționale și legislația relevantă sunt respectate în Republica Cipru.

În acest context, comisia analizează cazurile de încălcări ale drepturilor omului îndreptate împotriva cetățenilor și a altor persoane care locuiesc în Republica Cipru și raportează Camerei Reprezentanților în consecință.

Ultima actualizare: 22/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.