Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Instanțe naționale

În cazurile de discriminare, instanța locală a pârâtului (și anume, persoana acuzată de discriminare) este, în general, competentă să judece în primă instanță. După ce au fost epuizate toate căile de atac ordinare, Curtea Constituțională poate fi sesizată cu o plângere constituțională individuală.

Curtea Constituțională (Ústavní soud)

Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tel. (+420) 542162111
Fax: (+420) 542161309, (+420) 542161169

E-mail: podani@usoud.cz

Curtea Constituțională este organul judiciar de protecție a constituționalității. Statutul și competențele sale sunt consacrate în constituția Republicii Cehe. Curtea Constituțională nu face parte din sistemul judiciar general. Principalele sale sarcini sunt de a proteja constituționalitatea și drepturile și libertățile fundamentale prevăzute în constituție, în Carta drepturilor și libertăților fundamentale și în alte legi constituționale ale Republicii Cehe, și de a garanta că puterea statului este exercitată în mod constituțional.

În temeiul articolului 87 din constituție, Curtea Constituțională hotărăște, printre altele, cu privire la plângerile constituționale depuse de persoane fizice sau juridice împotriva hotărârilor definitive și executorii și cu privire la alte intervenții efectuate de organisme publice, care încalcă drepturile și libertățile fundamentale garantate de constituție. Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot face obiectul unei căi de atac.

Pe site-ul web al Curții este publicat un ghid care furnizează informații de bază privind procedura plângerii constituționale.

Instituțiile naționale de apărare a drepturilor omului

Principalul organism național pentru drepturile omului care se ocupă de cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului este Apărătorul public al drepturilor (Veřejný ochránce práv) (a se vedea mai jos).

La nivel guvernamental, chestiunea drepturilor omului ține de competența Ministrului pentru drepturile omului, egalitatea de șanse și legislație (Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu); alte organisme competente în materie sunt Consiliul guvernamental pentru drepturile omului, Consiliul guvernamental pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, Consiliul guvernamental pentru minoritățile naționale și Consiliul guvernamental pentru persoanele cu handicap, în calitate de organisme consultative ale guvernului.

Apărătorul public al drepturilor (Veřejný ochránce práv)

Apărătorul public al drepturilor

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefon: +420 542 542 111
Fax: +420 542 542 112

E-mail: podatelna@ochrance.cz

Apărătorul public al drepturilor este un organism de stat autonom, independent și imparțial, care nu face parte din administrația publică. Prin urmare, acesta nu este o autoritate publică. Apărătorul public al drepturilor protejează persoanele împotriva conduitei autorităților publice și a altor instituții care desfășoară activitați de administrare a statului, în cazul în care o astfel de conduită este:

 • ilegală;
 • legală, dar defectuoasă sau incorectă în alt mod și, prin urmare, incompatibilă cu principiile unui stat de drept democratic și cu principiile bunei administrări;
 • în cazul în care aceste organisme sunt inactive.

Apărătorul public al drepturilor este autorizat să soluționeze plângeri care privesc activitatea desfășurată de:

 • ministere și alte autorități administrative competente pentru întreg teritoriul Republicii Cehe și autoritățile administrative subordonate acestora;
 • autoritățile locale și regionale (și anume, municipalități și regiuni), însă numai atunci când acestea efectuează acte legate de administrația de stat și nu atunci când acestea își exercită competențele proprii (autonomie);
 • Banca Națională a Cehiei, atunci când acționează în calitate de autoritate administrativă;
 • Consiliul pentru Transmisii de Radio şi Televiziune;
 • poliția Republicii Cehe, cu excepția anchetelor care implică proceduri penale;
 • armata Republicii Cehe și Garda prezidențială;
 • Serviciul penitenciar din Republica Cehă;
 • centre utilizate pentru luarea în custodie publică și executarea pedepselor privative de libertate, îngrijiri dispuse de instanță sau instituționalizate și tratamente medicale dispuse de instanță;
 • companii de asigurări de sănătate;
 • organisme ale instanțelor judecătorești și ale parchetului care exercită funcții ale administrației de stat (în special atunci când este vorba despre întârzieri în cadrul procedurilor, lipsa de activitate a instanțelor și conduita necorespunzătoare a judecătorilor), mai degrabă decât plângeri cu privire la hotărârea propriu-zisă a unei instanțe judecătorești sau a unui procuror.

Începând din 2006, Apărătorul public al drepturilor supraveghează, de asemenea, protecția drepturilor persoanelor a căror libertate a fost restricționată.

Apărătorul public al drepturilor nu are dreptul să intervină în raporturile juridice sau litigiile de drept privat (inclusiv în litigiile dintre angajați și angajatori, nici chiar în cazul în care angajatorul este o autoritate de stat), singura excepție fiind plângerile privind comportamentul discriminatoriu - în aceste cazuri, Apărătorul public al drepturilor poate interveni, de asemenea, în chestiuni care țin de dreptul privat.

Apărătorul public al drepturilor poate să efectueze anchete independente, însă nu poate acționa în locul autorităților administrației de stat și nu poate anula sau modifica deciziile acestora. Totuși, în cazul în care constată o neregulă, acesta poate solicita autorităților sau instituțiilor să o remedieze.

În cazul în care o autoritate a administrației de stat sau o instituție în care se află persoane a căror libertate a fost restricționată nu își îndeplinește obligația de a coopera cu Apărătorul public al drepturilor sau dacă, după ce se constată o neregulă, administrația sau instituția în cauză nu ia măsuri de remediere adecvate, Apărătorul public al drepturilor poate să facă publice toate informațiile cu privire la această chestiune.

Publicarea informațiilor face parte din sancțiunile pe care Apărătorul public al drepturilor are competența să le aplice în temeiul legii. În astfel de cazuri, acesta poate, de asemenea, să comunice publicului numele și prenumele anumitor persoane care acționează în numele autorității care a comis încălcarea.

Plângerea adresată Apărătorului public al drepturilor trebuie să fie depusă de persoana care solicită protecția drepturilor sale sau de către reprezentantul legal al acesteia. În cazul în care plângerea este înaintată în numele unei alte persoane, aceasta trebuie să fie însoțită de o probă scrisă a mandatului sau de un alt document care să indice natura autorizării.

Plângerea trebuie să conțină întotdeauna:

 • numele complet, adresa și numărul de telefon ale reclamantului; în cazul unei entități juridice, numele, sediul social și persoana autorizată să acționeze în numele acesteia;
 • descrierea circumstanțelor relevante ale problemei, precizându-se dacă aceasta a fost adusă, de asemenea, în atenția unui alt organism și cu ce rezultat;
 • indicarea autorității sau a autorităților împotriva căreia (cărora) este îndreptată plângerea;
 • dovada că reclamantul a solicitat fără succes autorității care face obiectul plângerii să remedieze situația;
 • în cazul în care s-a pronunțat o hotărâre cu privire la chestiunea în cauză, reclamantul trebuie să prezinte o copie a hotărârii
 • și copii ale documentelor care au legătură cu această chestiune și care conțin informații importante.

Durata investigațiilor și a soluționării plângerilor este variabilă și va depinde întotdeauna de circumstanțele și de complexitatea cazului. Legea nu stabilește termene-limită pentru Apărătorul public al drepturilor; acesta încearcă să soluționeze toate plângerile, în limitele mandatului său, în cel mai scurt timp posibil.

Nu există nicio cale de atac (apel) împotriva modului în care Apărătorul public al drepturilor a gestionat și soluționat o plângere.

Plângerea poate fi depusă:

 • În scris – de preferință utilizând un formular de plângere tipărit, care trebuie să fie trimis prin poștă la adresa: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Se poate trimite, de asemenea, o scrisoare.
 • Prin e-mail – (chiar și fără semnătură electronică), care trebuie trimis la adresa podatelna@ochrance.cz și trebuie să conțină o descriere a fondului problemei sau, preferabil, prin completarea formularului de plângere și trimiterea acestuia prin e-mail.
 • Prin intermediul „cutiei de date” (Data box) – numărul de identificare al Biroului Apărătorului public al drepturilor este „jz5adky”. Mesajul transmis „cutiei de date” poate conține un formular de plângere completat sau o scrisoare care cuprinde informații importante cu privire la chestiunea respectivă.
 • Prin intermediul formularului online interactiv al unui serviciu de înregistrare electronică, formular care garantează că plângerea conține toate informațiile necesare.
 • Personal, prin depunerea plângerii deja redactate la serviciul pentru plângeri al Biroului Apărătorului public al drepturilor (Údolní 39, Brno), în fiecare zi lucrătoare, între orele 8:00 - 16:00. Este posibil să se depună o plângere însoțită de anexe nu doar în scris (pe suport de hârtie), ci și pe un suport de date.
 • Personal, plângerea urmând să fie redactată la fața locului – cetățenii se pot prezenta în zilele lucrătoare, între orele 8:00-16:00, la serviciul de primire a plângerilor din clădirea Biroului Apărătorului public al drepturilor; aici, un avocat al biroului va discuta cu reclamantul și va redacta plângerea.

Organisme specializate în domeniul drepturilor omului

Apărătorul public al drepturilor și plângerile depuse de copii

În Republica Cehă, nu există un Ombudsman pentru copii; cu toate acestea, Apărătorul public al drepturilor soluționează în prezent plângerile depuse de copii referitoare la protecția drepturilor și a intereselor acestora.

Apărătorul public al drepturilor

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefon: +420 542 542 888
Fax: +420 542 542 112

E-mail: deti@ochrance.cz

Copiii se pot adresa Apărătorului public al drepturilor în diferite moduri: trimițând prin poștă sau depunând personal o scrisoare la sediul Apărătorului public al drepturilor (Veřejná ochránkyně práv), Údolní 39, 602 00 Brno; completând formularul interactiv conform instrucțiunilor; trimițând un e-mail la adresa: deti@ochrance.cz; prezentându-se personal la sediul Apărătorului public al drepturilor, unde pot discuta problema cu un avocat al Biroului Apărătorului public al drepturilor, care le va redacta plângerea.

Plângerea trebuie să precizeze în mod clar, în special:

 • persoana sau instituția împotriva căreia copilul își îndreaptă plângerea (menționând cel puțin denumirea autorității sau a oricărei alte instituții sau numele persoanei cu care a interacționat copilul);
 • numele complet, data nașterii și adresa copilului;
 • descrierea problemei;
 • datele de contact, și anume numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală.

Apărătorul public al drepturilor poate ajuta copilul în situații cum ar fi cele de mai jos:

 • un/o asistent(ă) social(ă) are un comportament necorespunzător;
 • procedurile judiciare durează o perioadă îndelungată;
 • un judecător se comportă în mod neadecvat;
 • copilul este hărțuit la școală;
 • copilul nu a fost acceptat la școală;
 • copilul aflat într-o casă de copii este supus unui regim neobișnuit de strict, este victima hărțuirii etc.;
 • părinții copilului nu au primit prestațiile sociale la care au dreptul;
 • pensia bunicilor copilului a fost calculată incorect de către autorități;
 • autoritatea din domeniul construcțiilor nu remediază starea precară (structurală și tehnică) a unei clădiri sau un vecin construiește o clădire fără autorizație;
 • autoritățile nu remediază problema unui depozit de deșeuri situat într-un loc interzis;
 • o plângere cu privire la un produs care nu a funcționat nu a fost soluționată.

În schimb, Apărătorul public al drepturilor nu poate, de exemplu:

 • să modifice o hotărâre judecătorească;
 • să intervină într-o o anchetă a poliției Republicii Cehe (procurorul care supervizează activitatea poliției are anumite competențe în acest sens);
 • să intervină în litigiile personale ale cetățenilor (de exemplu, litigii între vecini cu privire la terenuri, litigii între părinți sau alți membri ai familiei etc.) - în astfel de cazuri, este necesar să se introducă o acțiune în justiție.

Instituții care acordă asistență victimelor discriminării

Apărătorul public al drepturilor

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefon: +420 542 542 111
Fax: +420 542 542 112

E-mail: podatelna@ochrance.cz

În temeiul Legii privind Apărătorul public al drepturilor (zákon o veřejném ochránci práv), acesta acordă asistență metodologică victimelor discriminării:

 • evaluează dacă comportamentul denunțat poate constitui în fapt discriminare în temeiul Legii privind combaterea discriminării (antidiskriminační zákon) și
 • consiliază victimele discriminării cu privire la calea de urmat, la autoritățile competente în materie și la modul în care pot depune o cerere de inițiere a unei proceduri în domeniul discriminării.

Atunci când înaintează Apărătorului public al drepturilor o cerere de investigare a unui act de discriminare, solicitantul trebuie să descrie cât mai exact posibil comportamentul discriminatoriu în cauză și să anexeze la cerere toate elementele de probă care pot dovedi discriminarea.

Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal

Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7

Telefon: + 420 234 665 111

Fax: + 420 234 665 444

E-mail: posta@uoou.cz

Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal este un organism independent care:

 • supraveghează respectarea obligațiilor legale în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal;
 • gestionează un registru al cazurilor autorizate de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • primește plângerile cetățenilor cu privire la încălcări ale legii;
 • acordă consultanță cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Activitățile Oficiului pentru protecția datelor sunt definite în Legea nr. 101/2000 privind protecția datelor cu caracter personal și de modificare a anumitor legi, precum și în alte legi.

Scopul Legii privind protecția datelor cu caracter personal este de a asigura dreptul persoanelor, astfel cum este garantat de Carta Drepturilor și Libertăților Fundamentale, de a fi protejate împotriva intruziunilor neautorizate în viața lor privată și împotriva colectării neautorizate, a publicării neautorizate sau a oricărei alte utilizări abuzive a datelor cu caracter personal.

Orice persoană care constată sau care are motive rezonabile să suspecteze că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate cu încălcarea dreptului la protecția vieții sale private, precum și cu încălcarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal - de exemplu, dacă datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte sau depășesc scopul pentru care au fost solicitate - are dreptul să depună o plângere la Oficiul pentru protecția datelor.

O plângere care atrage atenția asupra unei presupuse încălcări a Legii privind protecția datelor cu caracter personal ar trebui să includă:

 • datele de identificare ale entității suspectate de încălcarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal;
 • descrierea activității care a implicat prelucrarea de date cu caracter personal în cadrul căreia s-a încălcat Legea privind protecția datelor cu caracter personal;
 • indicarea datelor cu caracter personal (sau, cel puțin, a categoriilor acestora) prelucrate cu încălcarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal;
 • actele sau alte documente (sau copii ale acestora) care justifică relația dintre notificator (reclamant) și entitatea care a prelucrat în mod incorect datele sale cu caracter personal;
 • actele sau alte documente (sau copii ale acestora) pe baza cărora se poate stabili o încălcare a Legii privind protecția datelor cu caracter personal;
 • orice trimiteri la resursele disponibile care pot să ateste faptele descrise;
 • datele de contact ale autorului plângerii (reclamantului).

Se primesc și plângeri anonime, care pot fi depuse la oficiu sau trimise prin e-mail.

Persoana care formulează plângerea nu este parte la o eventuală procedură administrativă inițiată în urma plângerii respective, însă poate fi audiată în calitate de martor.

Alte autorități specializate

Apărătorul public al drepturilor este principalul organism pe care persoanele fizice îl pot sesiza în cazul în care s-a comis o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Competențe în acest domeniu au și următoarele entități:

Administrația Centrelor pentru Refugiați din cadrul Ministerului de Interne (Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra)

http://www.suz.cz/

Lhotecká 7
143 01 Prague 12

Telefon: + 420 974 827 118

Fax: + 420 974 827 280

E-mail: podatelna@suz.cz

Administrația Centrelor pentru Refugiați este un departament de stat aflat în subordinea ministrului adjunct al internelor pentru ordine publică și securitate (náměstek ministra vnitra pro veřejný pořádek a bezpečnost). Aceasta cooperează cu instituții guvernamentale și internaționale, cu organisme guvernamentale locale și cu organizații neguvernamentale. De asemenea, este responsabilă de gestionarea centrelor de luare în custodie a cetățenilor străini, iar din 2009 administrează o rețea de centre pentru sprijinirea integrării cetățenilor străini în capitalele regionale.
Republica Cehă asigură, prin intermediul Administrației Centrelor pentru Refugiați, cazare și alte servicii pentru solicitanții de azil, refugiați și străinii aflați în detenție în temeiul Legii nr. 326/1999 privind șederea cetățenilor străini în Republica Cehă și al Legii nr. 325/1999 privind azilul. Obiectivul Administrației Centrelor pentru Refugiați este de a oferi acestor persoane condiții adecvate și demne.

Consiliul Național al Persoanelor cu Handicap din Republica Cehă (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.)

Partyzánská 7
170 00 Prague 7 - Holešovice
Telefon: 266 753 421
E-mail: nrzpcr@nrzp.cz

Consiliul Național al Persoanelor cu Handicap din Republica Cehă a fost înregistrat la 11 decembrie 2014 ca asociație națională care reprezintă interesele persoanelor cu handicap în relațiile lor cu statul și instituțiile publice. Rolul Consiliului este de a contribui la integrarea persoanelor cu handicap în societate și de a apăra în mod consecvent drepturile acestora. Este principalul organism consultativ al Consiliului guvernamental pentru persoanele cu handicap.

Printre prioritățile sale se numără:

 • coordonarea organizațiilor pentru persoanele cu handicap în chestiuni de interes comun;
 • informarea publicului cu privire la aspecte legate de handicap;
 • monitorizarea cazurilor de discriminare împotriva persoanelor cu handicap;
 • realizarea unor proiecte care vizează îmbunătățirea vieții persoanelor cu handicap;
 • planificarea în ceea ce privește egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap la nivel regional;
 • gestionarea unei rețele naționale de centre profesionale de consiliere socială;
 • redactarea de publicații, reviste și materiale informative în domeniu.

Altele

În Republica Cehă există o serie de organizații nonprofit care se ocupă de aspecte legate de drepturile omului și care sprijină victimele încălcării acestor drepturi.

Centrul pentru Integrarea Străinilor (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.)

https://www.cicops.cz/en/

Pernerova 32/10, 186 00, Prague 8
E-mail: info@cicpraha.org

Centrul pentru Integrarea Străinilor este o asociație civică înființată în 2003 în scopul de a ajuta cetățenii străini să se integreze în societatea cehă.

Acesta se axează pe furnizarea de servicii pe teren, de servicii de proximitate și de programe educaționale pentru străinii care beneficiază de drept de ședere pe termen lung sau care își au reședința permanentă în Republica Cehă. Centrul are sucursale în toate regiunile din Cehia, însă se concentrează pe Praga și Boemia Centrală. Această organizație este înregistrată ca furnizor de servicii sociale în temeiul Legii privind serviciile sociale (zákon o sociálních službách) și este acreditată în temeiul Legii privind voluntariatul (zákon o dobrovolnické službě).

Printre principalele sale activități se numără:

 • furnizarea de servicii de consiliere socială pentru imigranți: cetățeni străini care își au reședința permanentă sau care au drept de ședere pe termen lung și persoane care beneficiază de protecție internațională/subsidiară;
 • acordarea de consiliere în materie de ocupare a forței de muncă și elaborarea de programe și activități pentru imigranți, pentru a-i ajuta să intre pe piața muncii;
 • organizarea unor cursuri accesibile (deschise) de limba cehă și a altor cursuri specializate de limba cehă pentru străini, inclusiv dezvoltarea unor metode de predare noi și progresive;
 • organizarea altor activități educaționale (formarea profesorilor de limba cehă și de limbi străine, predarea limbilor străine, formarea continuă a profesorilor, mentorat, cursuri de informatică etc.);
 • un program de voluntariat - mentorat sub forma cooperării individuale între clienți și voluntari, precum și organizarea de activități recreative și sociale, reuniuni, discuții, seri tematice etc.);
 • activități de informare - seminare, materiale informative.

Toate programele au scopul de le permite imigranților din Republica Cehă să ducă o viață independentă și demnă în această țară, asigurând, în același timp, faptul că ei cunosc și respectă legislația locală și standardele strict interpersonale de conduită și comportament. Programele promovează înțelegerea, sprijinirea și asigurarea respectării individualității fiecărui migrant de către societatea-gazdă.

Ultima actualizare: 17/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.