NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Drepturi fundamentale

Republica Cehă

Conținut furnizat de
Republica Cehă
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe naționale

În general, în cazurile de discriminare, instanța locală a pârâtului (și anume, persoana acuzată de discriminare) este competentă în primă instanță. După ce au fost epuizate toate căile de atac ordinare, Curtea Constituțională poate fi sesizată cu o plângere constituțională individuală (http://www.usoud.cz/).

Curtea Constituțională

Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tel. (+420) 542162111
Fax: (+420) 542161309, (+420) 542161169

E-mail: podani@usoud.cz

Organul judiciar de protecție a constituționalității este Curtea Constituțională, statutul și competențele acesteia fiind consacrate în Constituția Republicii Cehe. Curtea Constituțională se află în afara sistemului instanțelor judecătorești generale. Principala sa misiune este de a proteja constituționalitatea și drepturile și libertățile fundamentale prevăzute în Constituție, în Carta drepturilor și libertăților fundamentale și în alte legi constituționale ale Republicii Cehe și de a garanta că puterea statului este exercitată în mod constituțional.

În temeiul articolului 87 din Constituție, Curtea Constituțională decide, printre altele, cu privire la plângerile constituționale depuse de persoane fizice sau juridice împotriva hotărârilor definitive și executorii și cu privire la alte intervenții efectuate de organisme publice care le afectează drepturile și libertățile fundamentale garantate de Constituție. Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot face obiectul unei căi de atac.

Pe site-ul său internet, Curtea Constituțională prezintă un ghid privind procedura plângerii constituționale, care conține informații de bază referitoare la această procedură (a se vedea http://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti).

Instituții naționale de apărare a drepturilor omului

Principalul organism național pentru drepturile omului care se ocupă de cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului este Apărătorul public al drepturilor (a se vedea mai jos).

La nivel guvernamental, chestiunea drepturilor omului ține de competența Ministerului pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse și Legislație; printre celelalte organisme competente în materie se numără Consiliul guvernamental pentru drepturile omului, Consiliul guvernamental pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, Consiliul guvernamental pentru minoritățile naționale și Consiliul guvernamental pentru persoanele cu handicap, în calitate de organisme consultative ale guvernului.

Apărătorul public al drepturilor

Apărătorul public al drepturilorhttp://www.ochrance.cz/

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefon: +420 542 542 111
Fax: + 420 542 542 112

E-mail: podatelna@ochrance.cz

Apărătorul public al drepturilor este un organism de stat autonom, independent și imparțial care se află în afara administrației publice și, prin urmare, nu este o autoritate publică. Acesta protejează persoanele împotriva conduitei autorităților publice și a altor instituții care desfășoară activități de administrare a statului, în cazul în care o astfel de conduită este:

 • ilegală;
 • legală, dar defectuoasă sau incorectă și, prin urmare, incompatibilă cu principiile unui stat de drept democratic și cu principiile bunei administrări;
 • în cazul în care aceste organisme sunt inactive.

Apărătorul public al drepturilor este autorizat să soluționeze plângeri îndreptate împotriva activității desfășurate de:

 • ministere și alte autorități administrative cu competență pentru întreg teritoriul Republicii Cehe și autoritățile administrative subordonate acestora;
 • organisme autonome teritoriale (și anume, municipalități și regiuni), însă numai atunci când acestea efectuează acte de administrare a statului și nu atunci când acestea își exercită competențele proprii (autonomie);
 • Banca Națională a Cehiei, atunci când acționează în calitate de autoritate administrativă;
 • Consiliul pentru Transmisii de Radio și Televiziune;
 • Poliția Republicii Cehe, cu excepția anchetelor privind proceduri penale;
 • Armata Republicii Cehe și Garda prezidențială;
 • Serviciul penitenciar din Republica Cehă;
 • facilități în care persoanele fac obiectul custodiei, detenției, educației de protecție sau instituționale și tratamentului de protecție;
 • companii de asigurări de sănătate;
 • organisme ale instanțelor judecătorești și ale parchetului în exercitarea administrației de stat (în special în ceea ce privește întârzierile în cadrul procedurilor, lipsa de activitate a instanțelor și conduita necorespunzătoare a judecătorilor), mai degrabă decât împotriva hotărârii propriu-zise a unei instanțe judecătorești sau a unui procuror.

Începând din 2006, Apărătorul public al drepturilor supraveghează, de asemenea, protecția drepturilor persoanelor a căror libertate a fost restricționată.

Apărătorul public al drepturilor nu are dreptul să intervină în raporturile juridice de drept privat sau litigii (inclusiv litigiile între angajați și angajatori, chiar și în cazul în care angajatorul este o autoritate de stat), singura excepție fiind reclamațiile cu privire la comportamentul discriminatoriu - în aceste cazuri, Apărătorul public al drepturilor poate interveni, de asemenea, în chestiuni care țin de dreptul privat.

Avocatul poate să efectueze anchete independente, însă nu poate acționa în locul autorităților administrației de stat și nu poate anula sau modifica deciziile acestora. Cu toate acestea, în cazul în care constată o neregulă, acesta poate solicita autorităților sau instituțiilor să ofere o măsură de remediere.

În cazul în care o autoritate a administrației de stat sau o instituție în care se află persoane a căror libertate a fost restricționată nu își îndeplinește obligația de a coopera cu Apărătorul public al drepturilor sau dacă, după ce se constată o neregulă, administrația sau instituția în cauză nu reușește să ia măsuri de remediere adecvate, Apărătorul public al drepturilor poate să informeze publicul cu privire la această chestiune.

Divulgarea informațiilor este o sancțiune pusă la dispoziția Apărătorului public al drepturilor în temeiul legii. În astfel de cazuri, acesta poate, de asemenea, să comunice publicului numele și prenumele anumitor persoane care acționează în numele autorității care se abate de la norme.

Plângerea adresată Apărătorului public al drepturilor trebuie să fie depusă de persoana care solicită protecția drepturilor sale sau de către reprezentantul legal al acesteia. În cazul în care plângerea este înaintată în numele unei alte persoane, acest lucru trebuie să fie demonstrat printr-o procură scrisă sau un alt document care indică sfera autorizării.

Plângerea trebuie să conțină întotdeauna:

 • numele, prenumele, adresa și numărul de telefon al reclamantului; în cazul unei persoane juridice, numele, sediul social și persoana autorizată să acționeze în numele acesteia;
 • descrierea circumstanțelor relevante ale problemei, inclusiv o indicație cu privire la faptul dacă problema a fost adusă, de asemenea, în atenția unui alt organism și rezultatul obținut;
 • indicarea autorității sau a autorităților împotriva căreia (cărora) este îndreptată plângerea;
 • dovada că reclamantul a solicitat fără succes autorității la care se referă plângerea să remedieze situația.
 • În cazul în care a fost pronunțată o hotărâre în materie, reclamantul trebuie să prezinte o copie a acesteia
 • și copii ale documentelor care se referă la chestiunea în cauză și care conțin informații importante.

Durata investigațiilor și a soluționării plângerilor este variabilă și va depinde întotdeauna de circumstanțele și de complexitatea speței respective. Legea nu stabilește termene-limită pentru Apărătorul public al drepturilor; acesta urmărește să soluționeze toate plângerile, în măsura în care este posibil, în cel mai scurt timp posibil.

Nu există nicio cale de atac (apel) împotriva modului în care Apărătorul public al drepturilor a gestionat o plângere sau împotriva rezultatului acesteia.

Plângerea poate fi depusă:

În scris – de preferință utilizând un formular de plângere tipărit, trimis prin poștă la adresa: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. De asemenea, poate fi trimisă o scrisoare personală.

Prin e-mail (chiar și fără semnătură electronică) trimis la adresa podatelna@ochrance.cz cu o descriere a fondului cauzei sau, preferabil, prin completarea formularului de plângere și trimiterea acestuia prin e-mail.

Prin intermediul „cutiei de date” (Data box) – numărul de identificare al Biroului Apărătorului public al drepturilor este jz5adky. Mesajul transmis „cutiei de date” poate conține un formular de plângere completat sau o scrisoare personală cuprinzând informațiile importante referitoare la problema respectivă.

Prin utilizarea unui formular online interactiv al unui serviciu de înregistrare electronică ce garantează că plângerea conține toate informațiile necesare.

Personal, la serviciul pentru plângeri al Biroului Apărătorului public al drepturilor (Údolní 39, Brno), în fiecare zi lucrătoare între orele 8:00-16:00. Astfel, este posibilă prezentarea unei plângeri cu anexe nu doar în scris (pe suport de hârtie), ci și pe un suport de date.

Prin formularea personală a plângerii în cadrul unui raport – în zilele lucrătoare, între orele 8:00-16:00 vă puteți prezenta personal la serviciul Primire plângeri în clădirea Biroului Apărătorului public al drepturilor, unde plângerea va fi discutată și redactată de un avocat din cadrul biroului.

Autorități specializate pentru protecția drepturilor omului

Apărătorul public al drepturilor și plângerile depuse de copii

În Republica Cehă, nu există un Ombudsman pentru copii; cu toate acestea, Apărătorul public al drepturilor se ocupă în prezent de plângerile depuse de copii referitoare la protecția drepturilor și a intereselor acestora.

Apărătorul public al drepturilor http://deti.ochrance.cz/

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefon: +420 542 542 888
Fax: + 420 542 542 112

E-mail: deti@ochrance.cz

Copiii pot aborda Apărătorul public al drepturilor în diferite moduri, și anume prin scrisoare obișnuită trimisă prin poștă sau prezentată în persoană la Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, 602 00 Brno sau utilizând formularul interactiv completat conform instrucțiunilor, prin e-mail trimis la adresa deti@ochrance.cz sau în persoană la sediul Apărătorului public al drepturilor, unde copilul poate să discute problema și să formuleze plângerea împreună cu un avocat din cadrul Biroului Apărătorului public al drepturilor.

Plângerea trebuie să precizeze în mod clar, în special:

 • persoana sau situația de care se plânge copilul (inclusiv cel puțin numele autorității sau al altei instituții sau al persoanei căreia copilul i-a prezentat problema);
 • numele, prenumele, data nașterii și reședința copilului;
 • descrierea problemei;
 • detalii de contact, și anume numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală.

De exemplu, Apărătorul public al drepturilor poate ajuta copilul:

 • în cazul unor abateri profesionale ale unui asistent social;
 • în cazul în care procedurile judiciare durează o perioadă îndelungată;
 • în cazul în care un judecător se comportă în mod neadecvat;
 • în cazul în care copilul este hărțuit la școală;
 • în cazul în care copilul nu a fost acceptat la școală;
 • în cazul unui regim neobișnuit de strict sau al hărțuirii etc. într-o casă de copii;
 • în cazul în care părinții copilului nu au beneficiat de prestații sociale;
 • în cazul în care pensia bunicilor copilului a fost calculată incorect de către autorități;
 • în cazul în care autoritatea din domeniul construcțiilor nu reușește să remedieze starea precară (construcție și starea tehnică) a unei clădiri sau un vecin construiește o structură fără autorizație;
 • în cazul în care autoritățile nu reușesc să remedieze problema unui depozit de deșeuri pe un amplasament interzis;
 • în cazul în care o plângere cu privire la un produs care nu a funcționat nu a fost soluționată.

În schimb, Apărătorul public al drepturilor nu poate, de exemplu:

 • să modifice o hotărâre judecătorească;
 • să interfereze cu o anchetă a Poliției Republicii Cehe (ministerul public care supervizează activitățile poliției are anumite competențe în acest sens);
 • să intervină în litigiile dintre persoane (de exemplu, litigii între vecini cu privire la terenuri, litigii între părinți sau alți membri ai familiei etc.) - aceste aspecte trebuie să fie sesizate instanței;

Instituții care oferă asistență victimelor discriminării

Apărătorul public al drepturilor

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefon: +420 542 542 111
Fax: + 420 542 542 112

E-mail: podatelna@ochrance.cz

În temeiul Legii privind Apărătorul public al drepturilor, acesta oferă asistență metodologică victimelor discriminării:

 • Apărătorul public al drepturilor evaluează dacă o conduită reclamată poate constitui în fapt discriminare în temeiul Legii privind combaterea discriminării;
 • consiliează victimele discriminării cu privire la modul în care ar trebui să procedeze, persoanele care ar trebui abordate și modul de depunere a unei petiții în vederea inițierii procedurilor în materie de discriminare.

Atunci când solicitantul adresează Apărătorului public al drepturilor o cerere de investigare a unui act de discriminare, acesta trebuie să identifice cât mai exact posibil comportamentul discriminatoriu invocat și să anexeze cererii toate elementele de probă care pot dovedi discriminarea.

Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal

Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal https://www.uoou.cz/

Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7

Telefon: + 420 234 665 111
Fax: + 420 234 665 444

E-mail: posta@uoou.cz

Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal este un organism independent care:

 • supraveghează respectarea obligațiilor legale în prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • menține un registru al cazurilor autorizate de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • primește plângerile cetățenilor cu privire la încălcări ale legii;
 • oferă consultanță cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Activitățile oficiului sunt descrise în Legea nr. 101/2000 privind protecția datelor cu caracter personal și de modificare a anumitor legi, astfel cum a fost modificată.

Scopul Legii privind protecția datelor cu caracter personal este de a asigura dreptul cetățeanului, astfel cum este garantat de Carta Drepturilor și Libertăților Fundamentale, la protecția împotriva intruziunilor neautorizate în viața sa privată și personală și împotriva colectării neautorizate, publicării sau utilizării abuzive a datelor cu caracter personal.

Orice persoană care descoperă sau care are motive rezonabile să suspecteze că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate cu încălcarea dreptului la protecția vieții sale private și a vieții personale, cu încălcarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal - de exemplu, în cazul în care datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte sau depășesc scopul pentru care acestea au fost solicitate - are dreptul să depună o plângere la acest oficiu.

O plângere care atrage atenția asupra unei presupuse încălcări a Legii privind protecția datelor cu caracter personal ar trebui să includă:

 • datele de identificare ale persoanei suspectate că a încălcat Legea privind protecția datelor cu caracter personal;
 • descrierea activității care implică prelucrarea de date cu caracter personal și care a încălcat Legea privind protecția datelor cu caracter personal;
 • indicarea datelor cu caracter personal (sau, cel puțin, a categoriilor acestora) prelucrate cu încălcarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal;
 • documente sau alte materiale (sau copii ale acestora) care justifică relația dintre notificator (reclamant) și persoana care a prelucrat în mod eronat datele sale cu caracter personal;
 • documente sau alte materiale (sau copii ale acestora) din care să poată fi stabilită o încălcare a Legii privind protecția datelor cu caracter personal;
 • furnizarea oricăror trimiteri la resurse disponibile care pot să ateste faptele descrise;
 • datele de contact ale notificatorului (reclamantului).

O plângere poate fi depusă, de asemenea, în mod anonim la oficiu sau transmisă prin mijloace electronice.

Persoana care formulează o plângere nu este parte la procedură în eventualele proceduri administrative, însă poate fi audiată în calitate de martor.

Alte autorități specializate

Principalul organism la care persoanele fizice pot apela în caz de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului este Apărătorul public al drepturilor. Alte entități în acest domeniu includ, de exemplu:

Administrația Centrelor pentru Refugiați din cadrul Ministerului Internelor

http://www.suz.cz/

Lhotecká 7
143 01 Prague 12

Telefon: + 420 974 827 118
Fax: + 420 974 827 280

E-mail: podatelna@suz.cz

Administrația Centrelor pentru Refugiați (ACR) este o componentă organizațională a statului, aflată în subordinea ministrului adjunct al internelor pentru ordine publică și securitate; aceasta colaborează cu instituții guvernamentale și internaționale, organisme guvernamentale locale și organizații non-guvernamentale. Aceasta administrează, de asemenea, centrele destinate detenției cetățenilor străini; începând din 2009, aceasta operează o rețea de centre pentru sprijinirea integrării cetățenilor străini în capitalele regionale.
Republica Cehă utilizează Administrația Centrelor pentru Refugiați pentru a oferi cazare și alte servicii solicitanților de azil, refugiaților și străinilor aflați în detenție în temeiul Legii nr. 326/1999 privind șederea cetățenilor străini în Republica Cehă și al Legii nr. 325/1999 privind azilul. Obiectivul ACR este de a oferi acestor persoane condiții corespunzătoare și demne.

Consiliul Național al Persoanelor cu Handicap din Republica Cehă.

Partyzánská 7
170 00 Prague 7 – Holešovice
Telefon: 266 753 421
E-mail: nrzpcr@nrzp.cz

Începând cu 11 decembrie 2014, Consiliul Național al Persoanelor cu Handicap este o asociație națională înregistrată care reprezintă interesele persoanelor cu handicap în relația acestora cu statul și instituțiile publice. Rolul Consiliului Național este de a contribui la integrarea persoanelor cu handicap în societate și de a apăra în mod constant drepturile acestor persoane. Acesta este principalul organism consultativ al Consiliului guvernamental pentru persoanele cu handicap.

Printre prioritățile sale se numără:

 • coordonarea organizațiilor pentru persoanele cu handicap în chestiuni de interes comun;
 • informarea publicului cu privire la problema dizabilității;
 • monitorizarea cazurilor de discriminare împotriva persoanelor cu handicap;
 • punerea în aplicare de proiecte în vederea îmbunătățirii vieții persoanelor cu handicap;
 • planificarea în ceea ce privește egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap la nivel regional;
 • operarea unei rețele naționale de centre profesionale de consiliere socială;
 • publicarea de reviste, publicații și materiale informative în domeniu.

Altele

În Republica Cehă există o serie de organizații nonprofit care se ocupă de aspecte legate de drepturile omului și care sprijină cetățenii atunci când aceste drepturi sunt încălcate.

Centrul pentru Integrarea Străinilor

http://www.cicpraha.org/

Pernerova 32/10, 186 00, Praha 8
E-mail: info@cicpraha.org

Centrul pentru Integrarea Străinilor (CIS) este o asociație civică înființată în 2003 pentru a sprijini cetățenii străini să se integreze în societatea cehă.

Acesta se axează pe furnizarea de servicii sociale ambulatorii și de proximitate și programe educaționale pentru străinii cu reședință pe termen lung sau cu reședință permanentă în Republica Cehă. CIS are sucursale în toate regiunile din Cehia, cu axare pe Praga și Boemia Centrală. Organizația este înregistrată ca furnizor de servicii sociale în temeiul Legii privind serviciile sociale și este acreditată în temeiul Legii privind voluntariatul.

Printre principalele activități ale organizației se numără:

 • furnizarea de consiliere socială pentru imigranți: cetățeni străini cu reședință permanentă sau pe termen lung și beneficiari ai protecției internaționale/subsidiare;
 • furnizarea de consiliere profesională și dezvoltarea de programe și activități pentru imigranți care vizează integrarea acestora pe piața forței de muncă;
 • organizarea de cursuri ușor accesibile (deschise) în limba cehă și de alte cursuri specializate de cehă pentru străini, inclusiv dezvoltarea unor metode de predare noi și progresive;
 • organizarea altor activități educaționale (formarea profesorilor de limbă cehă și de limbi străine, predarea limbilor străine, formarea continuă a lucrătorilor pedagogici, mentorat, cursuri de informatică etc.);
 • program de voluntariat - mentorat sub forma cooperării individuale între client și voluntar, precum și organizarea de activități recreative și sociale (reuniuni, discuții, seri tematice etc.).
 • activități de informare - seminare, materiale informative

Toate programele urmăresc să permită imigranților în Republica Cehă să ducă o viață demnă și independentă în această țară, asigurând în același timp că aceștia cunosc și respectă legile locale și standardele de conduită și de comportament strict interpersonale și promovând înțelegerea, amabilitatea și respectul pentru specificitatea fiecărui migrant din partea societății primitoare.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.