În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Drepturi fundamentale

Anglia şi Ţara Galilor

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Instanțe naționale

Serviciul instanțe judecătorești al Majestății Sale (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service)

Serviciul instanțe judecătorești al Majestății Sale este responsabil cu administrarea instanțelor competente în spețe de drept civil, de drept penal și de dreptul familiei din Anglia și Țara Galilor, precum și a instanțelor care nu sunt administrate la nivel regional din Scoția și Irlanda de Nord. Acest serviciu asigură o justiție echitabilă, eficientă și eficace, administrată de un corp judiciar independent.

Serviciul instanțe judecătorești al Majestății Sale are ca obiectiv asigurarea faptul că toți cetățenii beneficiază la timp de acces la justiție, în funcție de diferitele lor nevoi, fie că sunt victime sau martori ai unei infracțiuni, inculpați acuzați de săvârșirea unor infracțiuni, consumatori datornici, copii aflați în situații de risc, întreprinderi implicate în litigii comerciale sau persoane fizice care revendică respectarea drepturilor pe care le au în calitate de lucrători ori care contestă în instanță deciziile unor organisme guvernamentale.

Pentru informații privind datele de contact ale curților, consultați secțiunea Date de contact ale curților

Pentru informații privind datele de contact ale tribunalelor, consultați secțiunea Date de contact ale tribunalelor

Informații suplimentare

Proceduri în materie civilă

 1. În Anglia și Țara Galilor, procedurile în materie civilă sunt inițiate de partea vătămată, denumită reclamant. Nu este necesară o anchetă preliminară privind autenticitatea faptei reclamate. Modalitatea obișnuită de începere a procedurilor în materie civilă, atât la Înalta Curte (High Court), cât și la instanța civilă (County Court), constă în depunerea unui document denumit cerere de chemare în judecată (claim form). Primele etape ale procedurilor în materie civilă constau, în principal, în schimbul de declarații oficiale privind punctele de vedere ale părților.
 2. De regulă, se poate renunța la procedurile în materie civilă sau acestea se pot încheia în orice moment, prin ajungerea la un acord. Acțiunile introduse în instanță sunt soluționate de obicei de un judecător, fără jurați. Dacă instanța își dă acordul, cauzele privind plângeri de înșelătorie, defăimare, calomnie, acțiune penală abuzivă și reținere ilegală pot fi însă judecate de jurați. Aceștia se pronunță asupra aspectelor de fapt și asupra despăgubirilor acordate părții vătămate. De regulă, hotărârile trebuie să fie pronunțate în unanimitate, însă dacă jurații nu pot ajunge la un acord, se pot accepta hotărâri adoptate cu majoritatea voturilor.
 3. Dacă una dintre părți refuză să se conformeze unei hotărâri sau unui ordin al instanței, sunt prevăzute o serie de proceduri de executare silită. Atunci când hotărârile au ca obiect o sumă de bani, metoda de executare silită utilizată cel mai frecvent este fie confiscarea bunurilor debitorului, fie emiterea unui ordin de poprire pe veniturile acestuia. Dacă hotărârea ia forma unei interdicții, refuzul de a respecta interdicția poate avea drept consecință încarcerarea pentru sfidarea instanței. De regulă, instanța dispune plata cheltuielilor de judecată de către partea căzută în pretenții. În cazul cererilor cu valoare redusă însă, părțile trebuie, în general, să achite costurile care le revin, de regulă cheltuielile de judecată putând fi recuperate ulterior de la partea căzută în pretenții. Această situație se explică prin faptul că procedurile pentru cererile cu valoare redusă sunt concepute astfel încât litigiul să poată fi soluționat fără ca părțile să aibă nevoie de avocați.

Asistența judiciară

 1. În toate cele trei jurisdicții ale Regatului Unit există un sistem cuprinzător care permite unei persoane care are nevoie de asistență judiciară sau de reprezentare în instanță să beneficieze de ajutor financiar din fonduri publice. Aceste programe sunt denumite asistență judiciară(Legal Aid) și sunt esențiale pentru exercitarea drepturilor oricărei persoane. Asistența judiciară este destinată celor cu venituri reduse sau modeste și poate fi acordată integral sau cu condiția unei contribuții financiare din partea beneficiarului. Dacă se acordă asistență judiciară, cauza urmează procedura obișnuită, cu excepția faptului că nu au loc schimburi de bani între beneficiar și avocatul acestuia, toate plățile efectuându-se prin intermediul fondului de asistență judiciară. În Anglia și Țara Galilor, răspunderea ministerială pentru asistență judiciară revine ministrului Justiției (Lord Chancellor).
 2. În Anglia și Țara Galilor, Agenția pentru asistență judiciară (Legal Aid Agency - LAA) administrează asistența judiciară atât pentru cauzele civile, cât și pentru cauzele penale.
 3. O rețea de organizații contractante furnizează servicii juridice în materie civilă. Normele privind acordarea asistenței judiciare în materie civilă sunt prevăzute, în principal, în Legea din 2012 privind asistența judiciară, condamnarea și pedepsirea făptuitorilor (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act), în legislația secundară și în orientările elaborate în temeiul legii menționate. O persoană poate beneficia de ajutor financiar numai atunci când cauza care o privește se încadrează în domeniul de aplicare al programului și îndeplinește condițiile referitoare atât la resursele financiare, cât și la temeinicia cererii. Pe lângă acordarea de asistență judiciară în mod direct, față în față, LAA pune la dispoziție o linie telefonică, prin intermediul căreia se oferă consiliere juridică gratuită, confidențială și independentă. Începând din aprilie 2013, sub rezerva unui număr limitat de excepții, persoanele care doresc să beneficieze de ajutor pentru a face față unor probleme legate de îndatorare, de nevoi educaționale speciale și de discriminare, trebuie să introducă o cerere de asistență judiciară prin intermediul unei linii telefonice centrale de consiliere. Orice tip de asistență se va acorda telefonic, cu excepția cazului în care se consideră că această abordare nu este adaptată nevoilor persoanei respective.
 4. Serviciul de asistență judiciară în materie penală (Criminal Legal Aid) este destinat persoanelor care fac obiectul cercetării sau urmăririi penale. Eligibilitatea pentru asistența judiciară în materie penală este stabilită de LAA. În fața Curții Magistraților (Magistrates' Court), un inculpat nu poate beneficia de asistență decât dacă îndeplinește condițiile referitoare la resursele financiare și la „interesul justiției”. În fața Curții Coroanei (Crown Court), inculpații aflați în așteptarea procesului îndeplinesc în mod automat condiția referitoare la „interesul justiției”. Întrucât toți inculpații îndeplinesc această condiție, se evaluează într-o următoare etapă resursele financiare ale acestora și este posibil să li solicite să contribuie la costurile aferente procesului din venituri și/sau patrimoniu. În cazul inculpaților care au contribuit la costuri și ulterior au fost achitați, contribuțiile se restituie cu dobândă.
 5. Dacă o persoană consideră că i-au fost încălcate drepturile pe care le are în temeiul Convenției europene a drepturilor omului și intenționează să depună o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, există o serie de programe în cadrul cărora poate beneficia de consiliere și de asistență judiciară. În cadrul programului de asistență judiciară, reclamantul poate fi asistat, în etapele preliminare ale procedurii, de un avocat sau de un consilier juridic cu experiență. În cazul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului din Strasbourg declară plângerea ca fiind admisibilă, reclamantul poate obține ajutor financiar direct de la Strasbourg. Decizia de a acorda sau de a nu acorda ajutor financiar se bazează pe evaluarea eligibilității reclamantului pentru a beneficia de asistență judiciară la nivel național.
 6. În mai multe zone urbane, centrele juridice (law centres) oferă servicii de consiliere juridică și de reprezentare în instanță care pot fi gratuite, în funcție de resursele financiare. Centrele juridice, care sunt finanțate din diverse surse, inclusiv, adeseori, de autoritățile administrației locale, angajează, de regulă, avocați salariați cu normă întreagă, dar multe dintre aceste centre pot avea și lucrători comunitari. O mare parte a activității centrelor juridice vizează rezolvarea problemelor legate de locuințe, locuri de muncă, asigurări sociale și imigrație. Consultanță gratuită se acordă, de asemenea, în cadrul birourilor de consiliere pentru cetățeni (Citizens Advice Bureaux), al centrelor de consiliere pentru consumatori și în materie de locuințe, precum și al centrelor de consiliere specializată, administrate de diverse organizații pe bază de voluntariat. Centrul juridic pentru refugiați (Refugee Legal Centre) și Serviciul de consiliere în materie de imigrație (Immigration Advisory Service), ambele beneficiind de finanțare publică, oferă gratuit consiliere și asistență pentru solicitanții de azil, iar Serviciul de consiliere în materie de imigrație oferă, de asemenea, consultanță și asistență gratuite persoanelor care au dreptul de a exercita o cale de atac în domeniul imigrației.

Victimele infracțiunilor

 1. Codul de practici pentru victimele infracțiunilor (Victims’ Code) prezintă informațiile, tipurile de sprijin și serviciile de care pot beneficia victimele, în fiecare etapă a procedurilor, din partea agențiilor cu responsabilități în materie penală din Anglia și Țara Galilor. Codul are un limbaj accesibil, adaptat celor cărora le este destinat, și anume victimelor infracțiunilor. Acestea pot găsi în cod și informații cu privire la procedura pe care trebuie să o urmeze pentru a înainta o plângere în cazul în care nu beneficiază de asistența la care au dreptul în temeiul codului. Introducerea Cartei martorului (Witness Charter) a oferit martorilor un set similar, însă nu obligatoriu, de standarde privind serviciile. În Irlanda de Nord a fost publicat un alt Cod de practici pentru victimele infracțiunilor (Code of Practice for victims of crime), care stabilește standardele pentru serviciile de care ar trebui să beneficieze victimele pe parcursul contactelor lor cu sistemul de justiție penală din Irlanda de Nord și care explică procedura de depunere a unei plângeri. Acesta va fi înlocuit de un nou document cu caracter obligatoriu, Carta victimelor (Victime Charter). Toate victimele infracțiunilor declarate la poliție au acces la o broșură intitulată „Victimele infracțiunilor” (Victims of crime), care conține sfaturi practice cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse într-o astfel de situație. Broșura respectivă explică pe înțelesul publicului larg procedurile urmate de poliție și procedurile în instanță, modul în care se pot solicita despăgubiri și tipurile de asistență suplimentară disponibile.
 2. În Anglia și Țara Galilor, victimele au, de asemenea, dreptul de a beneficia de sprijin, în măsura în care este posibil, pentru a face față consecințelor infracțiunilor și pentru a le depăși. Victimele pot fi îndrumate către aceste servicii de poliție sau li se pot adresa din proprie inițiativă. Majoritatea serviciilor care acordă sprijin victimelor își desfășoară activitatea la nivel local, sub responsabilitatea agenților de poliție (Police and Crime Commissioners), și sunt finanțate de guvern.
 3. În cazul în care Parchetul Coroanei (Crown Prosecution Service) decide neînceperea urmăririi penale, în Anglia și Țara Galilor victimele pot angaja urmărirea penală cu titlu personal, dar o astfel de situație este rareori întâlnită în practică. Victimele pot introduce și o acțiune în despăgubire la instanțele civile. Procedura în instanță a fost simplificată, astfel încât persoanele fără cunoștințe juridice să poată depune cereri cu valoare redusă privind pagube sau prejudicii.
 4. Instanțele pot hotărî ca infractorul condamnat să plătească victimei despăgubiri pentru vătămări personale, pierderi sau prejudicii rezultate în urma infracțiunii. În Anglia și Țara Galilor, instanțele au obligația de a lua în considerare plata unor despăgubiri în fiecare cauză relevantă și de a motiva neacordarea acestora. În cazul în care instanța consideră că se impune plata unei amenzi și a unor despăgubiri, dar infractorul nu are suficiente resurse financiare pentru a le achita pe amândouă, trebuie să se acorde prioritate despăgubirilor. Acestea au prioritate și în raport cu taxa de finanțare a fondului public destinat victimelor și martorilor (victim surcharge), în cazul în care infractorul nu are suficiente resurse financiare.
 5. Victimele care au suferit vătămări corporale ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu violență în Anglia, în Țara Galilor sau în Scoția pot solicita despăgubiri din fonduri publice în temeiul Programului de despăgubire pentru victimele infracțiunilor de vătămare corporală (Criminal Injuries Compensation Scheme). Despăgubirile se acordă pe baza unui barem tarifar, plățile având o valoare care variază între 1 000 GBP și 500 000 GBP, în cazul unei persoane care a suferit vătămările cele mai grave.
 6. Un sistem distinct există în Irlanda de Nord, unde, în anumite circumstanțe, se pot plăti despăgubiri din fonduri publice pentru victimele infracțiunilor de vătămare corporală și pentru distrugerea cu intenție a bunurilor, inclusiv pentru pierderea de profit rezultată.

Instituții naționale din domeniul drepturilor omului

Comisia pentru egalitate și drepturile omului (The Equality and Human Rights Commission - EHRC)

Această organizație, cu sedii în Londra, Manchester, Glasgow și Cardiff, are ca misiune legală promovarea și monitorizarea drepturilor omului, precum și protecția, asigurarea respectării și promovarea egalității în cele nouă domenii „protejate”: vârstă, handicap, sex, rasă, religie și convingeri, sarcină și maternitate, căsătorie și parteneriat civil, orientare sexuală și schimbare de sex.

De regulă, EHRC nu se ocupă de dosare personale, cu excepția cazului în care acestea prezintă o importanță strategică, de exemplu pentru a clarifica legislația. Această comisie vă poate însă îndruma către cel mai potrivit loc unde puteți beneficia de asistență adaptată situației specifice în care vă aflați.

EHRC a fost înființată la data de 1 octombrie 2007. Misiunea sa este de a apăra egalitatea și drepturile omului pentru toți, acționând pentru a elimina discriminarea, a reduce inegalitatea, a proteja drepturile omului și a dezvolta bune relații între comunități, asigurând faptul că fiecare persoană are o șansă egală de a participa în cadrul societății. Comisia își desfășoară activitatea în Anglia, în Țara Galilor și în Scoția. Trebuie precizat însă faptul că Scoția are propria sa comisie pentru drepturile omului: Scottish Human Rights Commission. EHRC reunește contribuțiile a trei comisii care existau anterior în Marea Britanie în materie de egalitate (egalitatea între rase, egalitatea între sexe și drepturile persoanelor cu handicap), preluând, de asemenea, răspunderea pentru noi domenii ale legislației de combatere a discriminării (vârstă, orientare sexuală și religie sau convingeri), precum și pentru drepturile omului. Aceasta are competențe de asigurare a respectării legislației în materie de egalitate și are ca mandat încurajarea respectării Legii privind drepturile omului.

Egalitate și drepturile omului

Ajutor și consiliere

Serviciul de consiliere și sprijin în materie de egalitate (Equality Advisory and Support Service - EASS)

Linie telefonică gratuită +44 808 800 0082

Linie telefonică pentru trimiterea de mesaje +44 808 800 0084

Adresa poștală cu trimitere gratuită: FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521

Ombudsman

Ombudsmanul Parlamentar și al Serviciului de Sănătate (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Se află în serviciul publicului, având ca misiune să cerceteze în mod independent plângerile în care se semnalează că ministerele, o serie de alte organisme publice din Regatul Unit și Serviciul Național de Sănătate (National Health Service) din Anglia nu au acționat în mod corespunzător ori echitabil sau au furnizat servicii de proastă calitate.

Ombudsmanul Parlamentar și al Serviciului de Sănătate (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Linie telefonică de informare pentru cetățeni +44 345 015 4033, între orele 8.30 am (GMT) - 17.30 pm (GMT), de luni până vineri

Organisme specializate în domeniul drepturilor omului

Ombudsmanul pentru drepturile copilului (Ombudsperson for rights of the child)

1. Comisarul pentru copii din Anglia (Children’s Commissioner for England)

Anne Longfield OBE este Comisarul pentru copii din Anglia (Children's Commissioner for England). Comisarul și echipa sa asigură faptul că adulții care sunt responsabili de copii și tineri îi ascultă pe aceștia.

Rolul Comisarului pentru copii a fost definit prin Legea privind copiii (Children Act) din 2004 și constă în promovarea punctelor de vedere ale copiilor și ale tinerilor, de la naștere până la împlinirea vârstei de 18 ani (până la împlinirea vârstei de 21 de ani în cazul tinerilor aflați în întreținere sau cu dificultăți de învățare).

Comisarul pentru copii din Anglia (The Children's Commissioner for England)

Date de contact

Children's Commissioner for England
Sanctuary Buildings
20 Great Smith Street
London
SW1P 3BT

Telefon +44 20 7783 8330

2. Comisarul pentru copii din Țara Galilor (Children’s Commissioner for Wales)

Sally Holland este Comisarul pentru copii din Țara Galilor (Children’s Commissioner for Wales). Rolul său este de a lua atitudine și de a vorbi în numele copiilor și al tinerilor. Activitatea sa are ca scop asigurarea faptului că tinerii și copiii sunt în siguranță și că își cunosc și își pot exercita drepturile. În toate acțiunile pe care le întreprinde, comisarul trebuie să țină seama de drepturile copilului și de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Comisarul pentru copii din Țara Galilor (The Children's Commissioner for Wales)

Date de contact

Children's Commissioner for Wales
Oystermouth House
Phoenix Way
Llansamlet
Swansea
SA7 9FS
Tel: +44 1792 765600
Fax: +44 1792 765601

Obiective instituționale:

 • promovarea unei mai bune înțelegeri a drepturilor copilului;
 • analizarea adecvării și a eficacității legii, ale practicilor și ale serviciilor referitoare la copii și tineri;
 • consilierea guvernului și a autorităților competente cu privire la drepturile și interesele superioare ale copiilor și ale tinerilor;
 • informarea copiilor, a părinților și a tutorilor acestora, precum și a altor părți interesate cu privire la rolul comisarului;
 • cunoașterea punctelor de vedere ale copiilor și ale tinerilor în legătură cu aspecte care le influențează viața;
 • menținerea și dezvoltarea în continuare a unor mecanisme de guvernanță eficace, în conformitate cu cele mai bune practici, pentru a maximiza utilizarea eficientă, eficace și rațională a resurselor disponibile.

Organismul pentru protecția datelor

1. Comisarul pentru informații (The Information Commissioner)

Biroul Comisarului pentru informații (Information Commissioner’s Office) este autoritatea independentă din Regatul Unit instituită pentru a garanta respectarea drepturilor de informare în interesul public, promovând transparența organismelor publice și confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Date de contact

Biroul Comisarului pentru informații (Information Commissioner’s Office)
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF

Tel: 0303 123 1113 (sau 01625 545745, dacă preferați să nu apelați un număr de tipul „03”, sau +44 1625 545745, dacă sunați din străinătate)

Biroul Comisarului pentru informații (The Information Commissioner's Office)

2. Comisarul pentru informații – Biroul regional (Information Commissioner - Regional office)

Țara Galilor

Information Commissioner's Office – Wales
Cambrian Buildings
Mount Stuart Square
Cardiff CF10 5FL
Tel: 029 2044 8044
Fax: 029 2044 8045
Email: wales@ico.gsi.gov.uk

Alte organizații

1. SITE-ul WEB - GOV.UK

Site-ul web oficial al guvernului Regatului Unit pentru cetățenii Regatului Unit.

Site web: GOV.UK

2. Serviciul de consiliere pentru cetățeni (Citizens Advice Service)

Acest serviciu oferă ajutor pentru soluționarea problemelor juridice, financiare sau de alt tip, prin furnizarea de consiliere gratuită, independentă și confidențială și prin influențarea factorilor de decizie.

Serviciul de consiliere pentru cetățeni (Citizens Advice Service)

Date de contact ale Serviciului de consiliere pentru cetățeni (Citizens Advice Service)

3. Consiliere juridică în materie civilă (Civil Legal Advice)

Este un serviciu de consiliere gratuit și confidențial din Anglia și Țara Galilor, de care puteți beneficia dacă sunteți eligibil pentru a vi se acorda asistență judiciară. Puteți beneficia de asistență judiciară cu privire la următoarele aspecte:

 • căi de atac referitoare la prestații sociale;
 • îndatorare, în cazul în care riscați să vă pierdeți locuința;
 • nevoi educaționale speciale;
 • locuință;
 • chestiuni în materie de discriminare;
 • ajutor și consiliere în caz de violență domestică;
 • probleme referitoare la un copil instituționalizat.

Vi se vor adresa întrebări generale cu privire la problemele juridice cu care vă confruntați și la situația dumneavoastră financiară pentru a vedea dacă sunteți eligibil pentru asistență judiciară. Începând din aprilie 2013, sub rezerva unui număr limitat de excepții, persoanele care doresc să beneficieze de ajutor pentru a face față unor probleme legate de îndatorare, de nevoi educaționale speciale și de discriminare, trebuie să introducă o cerere de asistență judiciară prin intermediul unei linii telefonice centrale de consiliere. Orice tip de asistență se va acorda telefonic, cu excepția cazului în care se consideră că această abordare nu este adaptată nevoilor persoanei respective.

Date de contact

Telefon: 0845 345 4345
Minicom: 0845 609 6677
De luni până vineri, între orele 9.00 am - 8.00 pm
Sâmbăta, între orele 9.00 am - 12:30 pm
Consiliere juridică în materie civilă

4. Comisarul pentru victime (The Victims’ Commissioner)

Comisarul pentru victime (The Victims' Commissioner)

Rolul Comisarului pentru victime este de a promova interesele victimelor și ale martorilor, de a încuraja bunele practici în tratamentul aplicat acestora și de a revizui în mod regulat Codul de practici pentru victime, care stabilește serviciile de care pot beneficia acestea.

Prin lege, comisarul nu are dreptul de a interveni în dosare individuale, dar vă poate îndruma către entitatea cea mai în măsură să vă acorde consiliere și sprijin.

5. Biroul Comisarului pentru servicii de imigrație (The Office of the Immigration Services Commissioner)

Date de contact

5th Floor
Counting House
53 Tooley Street
London
SE1 2QN
Telefon: 0845 000 0046

Acest birou este un organism public independent, neaflat în subordinea niciunui minister, instituit în temeiul Legii privind imigrația și azilul (Immigration and Asylum Act) din 1999.

Principalele responsabilități ale OISC sunt următoarele:

 • reglementarea activității consilierilor în materie de imigrație;
 • promovarea bunelor practici prin stabilirea de standarde;
 • primirea și tratarea plângerilor referitoare la orice persoană care oferă consiliere în materie de imigrație;
 • urmărirea în justiție a persoanelor care își desfășoară activitatea în afara legii;
 • supravegherea reglementărilor aplicabile persoanelor care oferă consiliere în materie de imigrație și care se supun normelor stabilite de una dintre organizațiile profesionale desemnate.

OISC nu oferă consiliere în materie de imigrație și nu recomandă și nici nu susține un anumit consilier.

OISC colaborează cu o gamă largă de organizații, inclusiv asociații profesionale, instanțe, Agenția pentru Frontiere a Regatului Unit (UK Border Agency) și organisme pe bază de voluntariat.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Biroul Comisarului pentru servicii de imigrație (Office of the Immigration Service Commissioner)

Ultima actualizare: 24/07/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.