Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Instanțe naționale

Instituții naționale pentru drepturile omului

Ombudsman

Organisme specializate pentru drepturile omului

Altele

Instanțe naționale

Instanțele districtuale soluționează cauze penale și civile și sunt competente în cazul procedurilor necontencioase. Hotărârile instanțelor fond pot fi atacate, de regulă, la o instanță superioară. Hotărârile instanțelor districtuale pot fi atacate la curțile de apel. În mod similar, hotărârile curților de apel pot fi atacate la Curtea Supremă, dacă aceasta avizează favorabil această cale de atac.

Instanțele administrative soluționează căile de atac formulate împotriva deciziilor unor autorități. Hotărârile instanțelor administrative pot fi atacate la Curtea Supremă Administrativă.

Printre instanțele specializate se numără Tribunalul Comercial (markkinaoikeus), Tribunalul Muncii (työtuomioistuin), Tribunalul competent în materia asigurărilor sociale (vakuutusoikeus) și Înalta Curte de Punere sub Acuzare (valtakunnaoikeus).

Coordonatele instanțelor figurează pe următoarele site-uri internet în finlandeză și în engleză.

Instituții naționale pentru drepturile omului

În 2012 a fost instituit Ihmisoikeuskeskus (Centru pentru Drepturile Omului), care este independent și autonom din punct de vedere funcțional, sub auspiciile Biroului Ombudsmanului parlamentar. Rolul Centrului pentru Drepturile Omului este de a distribui informații și a promova educarea, formarea, cercetarea și cooperarea în domeniul drepturilor fundamentale și al drepturilor omului. Centrul va pregăti rapoarte privind respectarea drepturilor fundamentale și a drepturilor omului, va lua inițiative și va emite comunicate pentru promovarea acestor drepturi. Centrul pentru Drepturile Omului va participa, de asemenea, la eforturile internaționale de promovare a drepturilor fundamentale și a drepturilor omului. Centrul nu soluționează cereri sau alte cazuri individuale care sunt de competența organismelor juridice superioare de supraveghere.

Ombudsman

Ombudsmanul parlamentar

Ombudsmanul parlamentar poate fi contactat dacă există suspiciuni că o autoritate sau un funcționar nu a respectat legea sau nu și-a îndeplinit obligațiile. De exemplu, este ilegală încălcarea drepturilor fundamentale. Orice persoană poate înainta o plângere Ombudsmanului parlamentar. Plângerea se poate referi la o chestiune care îl privește pe reclamant, dar este posibilă, de asemenea, înaintarea unei plângeri în numele altei persoane sau în nume colectiv. Ombudsmanul parlamentar examinează plângerea dacă există motive pentru a considera că o autoritate a acționat ilegal. Examinarea plângerii se face în mod gratuit. Ca parte a examinării plângerii, Ombudsmanul audiază persoana sau autoritatea împotriva care face obiectul plângerii. În plus, acesta solicită rapoarte și declarații de la diferite autorități și, după caz, poate dispune efectuarea de anchete de către inspectorii din cadrul biroului său. Examinarea plângerilor se face în mod gratuit.

Printre diversele măsuri aflate la dispoziția Ombudsmanului parlamentar, cea mai severă constă în solicitarea inițierii urmăririi penale pentru încălcarea legii. Ca alternativă la aceasta, Ombudsmanul poate emite o mustrare scrisă la adresa funcționarului în cauză. În cele mai multe cazuri, Ombudsmanul își exprimă opinia arătând de ce procedura urmată a fost ilegală sau a implicat neglijență și amintind procedura corectă. De asemenea, Ombudsmanul poate înainta o propunere de remediere a erorii și poate atrage atenția Consiliului de Stat asupra neajunsurilor constatate în dispozițiile legale.

Biroul Ombudsmanului parlamentar

Adresă: Arkadiankatu 3, Helsinki Cod poștal
Adresă poștală: 00102 Parliament
Site internet: https://www.oikeusasiamies.fi/en/web/guest
E-mail: oikeusasiamies@eduskunta.fi
Telefon: +358 9 4321
Fax: +358 9.432 2268

Cancelarul Justiției (Valtioneuvoston oikeuskansleri)

Cancelarul Justiției poate fi sesizat cu aspecte care îl privesc direct pe petiționar sau cu orice altă chestiune atunci când petiționarul consideră că autoritățile, funcționarii sau alte persoane sau organisme care îndeplinesc funcții publice au acționat incorect ori și-au neglijat obligațiile sau când un membru al baroului și-a neglijat obligațiile. În plus, orice persoană care consideră că a fost victima unei încălcări în materie de drepturi fundamentale sau de drepturi ale omului garantate prin Constituție se poate adresa Cancelarului Justiției. Plângerile sunt examinate de juriști raportori, care obțin eventuale documente suplimentare necesare. Persoana care face obiectul plângerii are, de obicei, posibilitatea de a formula un răspuns privitor la cauză. Ulterior petiționarului i se comunică decizia, în scris, prin poștă. Serviciile Biroului Cancelarului Justiției sunt gratuite pentru petiționar.

Dacă se constată că o procedură s-a desfășurat în mod ilegal sau incorect, Cancelarul Justiției poate emite o mustrare la adresa funcționarului în cauză sau instrucțiuni privind procedura corectă care trebuie respectată pe viitor. În cazurile mai grave, acesta poate dispune punerea sub învinuire a funcționarului. Dacă consideră necesar, Cancelarul Justiției are competența de a propune modificarea unor dispoziții sau instrucțiuni, anularea unei hotărâri judecătorești sau înaintarea unei alte căi extraordinare de atac. Simpla efectuare a unei cercetări de către Cancelarul Justiției poate avea ca rezultat corectarea propriei erori de către autoritatea sau funcționarul în cauză.

Biroul Cancelarului Justiției

Adresă: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Adresă poștală: P O Box 20, FIN-00023 Government
Site web: https://www.okv.fi/en/
E-mail: kirjaamo@okv.fi
Telefon: +358 295 162 902
Fax: +358 9 1602 3975
Contact: tiedotus@okv.fi

Organisme specializate pentru drepturile omului

Ombudsmanul pentru copii (Lapsiasiavaltuutettu)

Legea prevede următoarele îndatoriri ale Ombudsmanului pentru copii:

 • Monitorizarea bunăstării copiilor și tinerilor și respectarea drepturilor acestora
 • Influențarea factorilor de decizie de a lua în considerare interesul copiilor
 • Menținerea de contacte cu copiii și tinerii și comunicarea informațiilor primite de la aceștia către factorii de decizie
 • Comunicarea de informații privind copiii către profesioniștii care lucrează cu copii, autorități și publicul larg
 • Dezvoltarea cooperării între responsabilii cu politica privind copii
 • Promovarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.

Biroul Ombudsmanului pentru copii

Adresă: Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä
Site web: http://www.lapsiasia.fi/en/
E-mail: lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Telefon: +358 295 666 850
Fax: +358 14 337 4248

Ombudsmanul pentru egalitatea șanselor (Tasa-arvoelin)

Ombudsmanul pentru egalitatea șanselor

Ombudsmanul pentru egalitatea șanselor are ca misiune: supervizarea respectării legislației privind egalitatea între femei și bărbați și interzicerea discriminării, în special a promovării discriminatorii a locurilor de muncă; promovarea, prin inițiative, consiliere și orientări, a obiectivelor legislației menționate; furnizarea de informații despre legislația privind egalitatea și aplicarea acesteia; precum și monitorizarea și aplicarea egalității între femei și bărbați în diferite sectoare ale societății. În plus, Ombudsmanul pentru egalitatea șanselor supervizează aplicarea în practică a normelor privind protecția minorităților de gen împotriva discriminării.

Biroul Ombudsmanului pentru egalitate

Adresă poștală: P O Box 22, FIN-00023 Government
Adresă: Hämeentie 3, Helsinki
Site web: https://www.tasa-arvo.fi/web/EN/
E-mail: tasa-arvo@oikeus.fi
Telefon: +358 295 666 840
Linie telefonie de asistență +358 295 666 842 (luni-joi 9:00-11:00 și 13:00-15:00, vineri 9:00-11:00)
Fax: +358 9 1607 4582

Ombudsmanul pentru nediscriminare (Yhdenvertaisuusvaltuutettu)

Ombudsmanul pentru egalitatea șanselor promovează egalitatea șanselor și combate discriminarea. Este o autoritate independentă.

Ombudsmanul pentru nediscriminare poate fi contactat în caz de discriminare pe motive de vârstă, origine, naționalitate/cetățenie, limbă, religie, convingeri, opinii, activități politice, activități sindicale, relații de familie, sănătate, handicap, orientare sexuală etc. Sarcinile sale includ, de asemenea, promovarea condițiilor, a drepturilor și a statutului grupurilor care sunt expuse riscului de discriminare, cum ar fi străinii. În plus, acesta supraveghează expulzarea cetățenilor străini și acționează ca raportor național pentru combaterea traficului de persoane.

În practică, activitatea Ombudsmanului pentru nediscriminare implică, de exemplu, consilierea, investigarea de cazuri individuale, promovarea reconcilierii, formarea profesională, colectarea de date, influențarea legislației și a practicilor autorităților, precum și asistența juridică. Sarcinile și drepturile Ombudsmanului sunt consacrate în Legea privind nediscriminarea și în Legea privind Ombudsmanul pentru nediscriminare.

Cazurile de discriminare din motive de gen sau identitate de gen sunt de competența Ombudsmanului pentru nediscriminare.

Biroul Ombudsmanului pentru nediscriminare

Adresă poștală: P O Box 24, FIN-00023 Government
Adresă: Ratapihantie 9, Helsinki
Site web: https://www.syrjinta.fi/web/EN/
E-mail: yvv@oikeus.fi
Telefon: +358 295 666 800
Tel. (servicii clienți): +358 295 666 817 (de luni până vineri de la 10:00 la 12:00, cu excepția lunilor de vară)
Fax: +358 295 666 829
Contact: +358 295 666 813 sau +358 295 666 806

Organismul pentru protecția datelor

Ombudsmanul pentru protecția datelor

 • monitorizează respectarea normelor privind protecția datelor și a altor legi privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • sporește gradul de conștientizare privind riscurile, normele, garanțiile, obligațiile și drepturile asociate prelucrării datelor cu caracter personal;
 • efectuează investigații și inspecții;
 • impune sancțiuni administrative în caz de încălcare a Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR);
 • emite avize - din perfectiva prelucrării datelor cu caracter personal - privind reformele legislative și administrative în materie de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor fizice;
 • emite avize referitoare la infracțiunile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • supraveghează prelucrarea datelor cu privire la credite și a datelor privind creditele corporative;
 • soluționează cererile de emitere a unor dispoziții privind drepturile persoanelor vizate și notificările referitoare la alte preocupări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • primește notificări de la responsabilii cu protecția datelor;
 • primește notificări privind încălcarea securității datelor cu caracter personal;
 • stabilește o listă a cazurilor în care sunt necesare evaluări ale impactului asupra protecției datelor;
 • evaluează consultările ex- ante privind prelucrarea datelor cu grad ridicat de risc;
 • adoptă codurile de conduită și clauzele contractuale tip;
 • încurajează introducerea certificării, acreditarea unui organism de certificare și se ocupă de retragerea certificatelor eliberate;
 • cooperează cu alte autorități de protecție a datelor din UE în cadrul unei abordări de tip „ghișeu unic”;
 • ia parte la activitățile și la procesul decizional al Comitetului european pentru protecția datelor și sesizează Comitetul european pentru protecția datelor, dacă este cazul.

Biroul Ombudsmanului pentru protecția datelor

Adresă poștală: PO Box 800, 00531 Helsinki
Adresă: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Site web: https://tietosuoja.fi/en/home
E-mail: tietosuoja@om.fi
Telefon: +358 2956 66700
Linie telefonie de asistență +358 2956 66777 (de luni până miercuri între 9:00 și 11:00, cu excepția lunilor de vară)

Altele

Asistență juridică

Prin asistență juridică se înțelege posibilitatea cetățenilor de a beneficia de consiliere juridică profesionistă, suportată, integral sau parțial, de stat. Asistența juridică acoperă toate materiile juridice. Cu toate acestea, de regulă, nu se acordă asistență juridică dacă solicitantul beneficiază de o asigurare „protecție juridică” prin care se acoperă cheltuielile de judecată. În procedurile penale, inculpatul are dreptul, în anumite circumstanțe, la un apărător public plătit de către stat, indiferent de situația sa financiară. Victima unei infracțiuni grave săvârșite cu violență sau a unei infracțiuni cu caracter sexual poate beneficia, pe parcursul procesului, de serviciile unui avocat consultant ale cărui onorarii sunt suportate de stat, indiferent de venitul victimei. Asistența juridică nu este disponibilă pentru întreprinderi și societăți. În cauzele aflate pe rol în străinătate, asistența juridică acoperă costurile consilierii juridice.

Pentru etapa procesuală, asistența juridică este oferită de către consilieri juridici publici, avocați și alți juriști; în alte cazuri, asistența juridică este furnizată de consilieri juridici publici care lucrează în cadrul birourilor de asistență juridică de stat. Birourile sunt situate de obicei în aceleași localități în care se află instanțele districtuale. Datele de contact ale birourilor de asistență juridică de stat pot fi consultate la https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html.

Centrul de consiliere pentru refugiați

Centrul de consiliere pentru refugiați este un ONG care oferă asistență juridică și consiliere solicitanților de azil, refugiaților și altor străini din Finlanda. Activitatea centrului vizează, de asemenea, ameliorarea situației solicitanților de azil, a refugiaților și a altor imigranți în Finlanda și monitorizarea politicii Uniunii Europene privind azilul și refugiații.

Adresă: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
Site web: https://www.pakolaisneuvonta.fi/en/legal-services/
E-mail: pan@pakolaisneuvonta.fi
Telefon: +358 9 2313 9300
Fax:+358 9 2313 9310
Ultima actualizare: 19/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.