Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Instanțele naționale

Obligația de respectare a drepturilor fundamentale revine tuturor autorităților publice. Orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile fundamentale poate sesiza instanța cu o acțiune în justiție.

Dacă o persoană consideră că o anumită dispoziție juridică relevantă în cauza sa încalcă Legea fundamentală a Germaniei (Grundgesetz), aceasta poate sesiza un tribunal specializat. Dacă admite cererea persoanei în cauză, tribunalul specializat va sesiza Curtea Constituțională Federală (Bundesverfassungsgericht) cu privire la respectiva dispoziție legislativă, în vederea pronunțării unei decizii în urma unui control jurisdicțional specific. Dacă tribunalul specializat nu dă curs deciziei, după epuizarea căilor de atac, se poate introduce o plângere constituțională la Curtea Constituțională Federală.

În cazurile în care legea sau dispoziția juridică contestată pune în aplicare dreptul UE, persoana în cauză poate sesiza tribunalul specializat cu privire la această chestiune, invocând încălcarea Cartei drepturilor fundamentale. Tribunalul specializat are obligația de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (articolul 267 din TFUE) cu privire la orice chestiune survenită în această materie. Nerespectarea acestei obligații poate fi contestată la Curtea Constituțională Federală prin formularea unei plângeri constituționale (Verfassungsbeschwerde) având drept motiv încălcarea dreptului la un proces echitabil, prevăzut la articolul 101 alineatul (1) a doua teză din Legea fundamentală. Criteriul de control jurisdicțional direct utilizat de Curtea Constituțională Federală pentru examinarea plângerilor constituționale referitoare la chestiuni reglementate de dreptul UE este Carta drepturilor fundamentale.

Deciziile Curții Constituționale Federale nu sunt atacabile cu recurs și sunt obligatorii pentru toate celelalte organe ale statului.

Curtea Constituțională Federală din Germania (Bundesverfassungsgericht)

Curtea Constituțională Federală este considerată gardianul Legii fundamentale. Printre atribuțiile sale se numără furnizarea de interpretări cu caracter obligatoriu ale Legii fundamentale și asigurarea respectării drepturilor fundamentale. Curtea Constituțională este o curte de justiție federală, autonomă și independentă față de toate celelalte organe constituționale, fiind un organism constituțional independent.

În conformitate cu (printre altele) articolul 93 alineatul (1) punctul (4) litera (a) din Legea fundamentală, Curtea Constituțională Federală se pronunță asupra plângerilor constituționale care pot fi introduse de orice persoană fizică sau juridică ce pretinde că o autoritate publică germană i-a încălcat unul din drepturile fundamentale (a se vedea articolele 1-19 din Legea fundamentală) sau drepturi echivalente cu drepturile fundamentale [articolul 20 alineatul (4), articolul 33, articolul 38, articolul 101 și articolul 104 din Legea fundamentală].

O plângere constituțională nu reprezintă o extindere a procedurilor derulate în instanțele specializate inferioare, ci o cale de atac extraordinară prin care se examinează exclusiv încălcarea specifică a dreptului constituțional. Detaliile sunt prevăzute la articolul 93 alineatul (1) literele (4a) și (4b) din Legea fundamentală și la articolul 90 și următoarele din Legea privind Curtea Constituțională Federală (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).

Informațiile privind plângerea constituțională, în special datele pe care aceasta trebuie să le conțină, sunt sintetizate într-o fișă de informații a Curții Constituționale Federale.

Datele de contact ale Curții Constituționale Federale sunt următoarele:

Căsuța poștală 1771
76006 Karlsruhe

Tel.: (+49)(0)721 9101 - 0
Fax: (+49)(0)721 9101 - 382

Site web: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html

Instituții naționale pentru drepturile omului

Institutul German pentru Drepturile Omului (Deutsche Institut für Menschenrechte)

Institutul German pentru Drepturile Omului este instituția națională independentă din Germania, competentă în materia drepturilor omului (articolul 1 din Legea privind Institutul German pentru Drepturile Omului). Obiectivul acestui institut este asigurarea respectării și promovării drepturilor omului de către Germania, atât pe plan intern, cât și în relațiile sale internaționale. De asemenea, institutul sprijină și monitorizează punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și a Convenției Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și a instituit mecanisme de monitorizare în acest scop.

Institutul are competență numai în materia drepturilor omului și este independent din punct de vedere politic. Statutul juridic, atribuțiile și finanțarea institutului sunt reglementate prin Legea din 2015 privind statutul juridic și mandatul Institutului German pentru Drepturile Omului (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte). Institutul este constituit ca asociație nonprofit și este finanțat de camera inferioară a Parlamentului german (Bundestag) și, pentru proiecte individuale, din surse externe.

Printre atribuțiile institutului nu se numără soluționarea cererilor din partea persoanelor afectate de încălcări ale drepturilor omului. Cu toate acestea, institutul depune toate eforturile pentru a furniza informații privind serviciile de consiliere adecvate.

Datele de contact ale Institutului German pentru Drepturile Omului sunt următoarele:

Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin

Tel.: (+49)(0)30 259 359 - 0
Fax (+49)(0)30 259 359 - 59

E-mail: info@institut-fuer-menschenrechte.de
Site web: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

Organisme specializate în materia drepturilor omului

Agenția Federală Antidiscriminare (Antidiskriminierungsstelle des Bundes)

Agenția Federală Antidiscriminare, care funcționează la Ministerul Federal al Familiei, Persoanelor în Vârstă, Femeilor și Tineretului, este un punct focal independent pentru persoanele care sunt victime ale discriminării. Atribuțiile agenției sunt prevăzute în Legea generală privind egalitatea de tratament (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Agenția Antidiscriminare este un punct focal pentru toate persoanele care se consideră victime ale discriminării pe motive de origine rasială sau etnică, sex, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau identitate sexuală.

Agenția Antidiscriminare are, prin lege, următoarele atribuții:

 • furnizarea de informații, consultanță și, la cerere, asistență pentru soluționarea pe cale amiabilă a disputei dintre părți, cu trimiterea acestora către centrele locale de consiliere antidiscriminare, dacă este necesar;
 • relații publice;
 • măsuri de prevenire a discriminării;
 • efectuarea de studii științifice;
 • transmiterea periodică de rapoarte către camera inferioară a parlamentului german (Bundestag), însoțite de recomandări pentru abolirea și evitarea discriminării.

Persoanele care se consideră victime ale discriminării sau care doresc informații despre AGG pot lua legătura cu Agenția Antidiscriminare telefonic, prin e-mail sau poștă sau prin formularul de contact electronic. Pentru persoanele juridice sunt disponibile îndrumări la adresa http://www.antidiskriminierungsstelle.de/, unde sunt furnizate răspunsuri la întrebările de bază privind punerea în aplicare a AGG în întreprinderi.

Datele de contact ale Agenției Antidiscriminare sunt următoarele:

Glinkastraße 24
10117 Berlin

Tel.: (+49)(0)30 18 555 - 1855

Adresa de e-mail pentru serviciile de consiliere: beratung@ads.bund.de
Adresa de e-mail pentru solicitări cu caracter general: poststelle@ads.bund.de
Site web: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Comisarul federal pentru protecția datelor și libertatea de informare (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit – BfDI)

Comisarul federal pentru protecția datelor și libertatea de informare (BfDI) este o autoritate de supraveghere autonomă și independentă pentru protecția datelor la nivel federal. Atribuțiile BfDI sunt prevăzute la articolul 57 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și la articolul 14 din Legea federală privind protecția datelor (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). Principalele sale atribuții sunt:

 • monitorizarea și asigurarea respectării RGPD, BDSG și a altor dispoziții referitoare la protecția datelor;
 • sensibilizarea și educarea publicului larg cu privire la riscuri, norme, garanții și drepturi în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • asigurarea de consultanță pentru camera inferioară a parlamentului german (Bundestag) și camera superioară a parlamentului german (Bundesrat), guvernul federal și alte instituții și comisii cu privire la măsurile legislative și administrative de protecție a datelor;
 • sensibilizare și asigurarea de consultanță pentru operatorii de date în domeniul lor de responsabilitate, cu privire la obligațiile care le revin în temeiul RGPD, BDSG și al altor dispoziții de protecție a datelor;
 • soluționarea plângerilor din partea persoanelor vizate sau din partea asociațiilor pentru protecția datelor;
 • cooperarea cu alte autorități de supraveghere din Germania și din Europa, schimbul de informații cu acestea și asigurarea asistenței reciproce;
 • efectuarea de anchete și controale;
 • aducerea unei contribuții la activitatea Comitetului european pentru protecția datelor.

BfDI poate, de asemenea, să emită avize pentru camera inferioară a parlamentului german (Bundestag) sau oricare din comisiile acesteia și pentru camera superioară a parlamentului german (Bundesrat), pentru guvernul federal și alte organisme și agenții, precum și pentru publicul larg. La solicitarea camerei inferioare a parlamentului german (Bundestag), a uneia dintre comisiile acesteia sau a guvernului federal, BfDI examinează, de asemenea, orice informații referitoare la procesele legate de protecția datelor derulate de autoritățile publice ale guvernului federal.

În conformitate cu articolul 77 din RGPD sau, atunci când chestiunea intră sub incidența Directivei privind protecția datelor de către autoritățile de aplicare a legii, în conformitate cu articolul 60 din BDSG, orice persoană care consideră că drepturile sale au fost încălcate de un organism supravegheat de BfDI are dreptul să depună o plângere la BfDI.

Datele de contact ale Comisarului federal pentru protecția datelor și libertatea de informare sunt următoarele:

Graurheindorferstraße 153
53117 Bonn

Tel.: (+49)(0)228 997799 - 0
Fax: (+49)(0)228 997799 - 5550

E-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Site web: http://www.bfdi.bund.de

Pentru a contacta BfDI, a depune plângeri și a raporta cazuri de încălcare a securității datelor, se pot folosi, de asemenea, formulare online.

În plus, pe site-ul web al BfDI se găsesc datele de contact ale responsabililor din statele federale (Länder) cu protecția datelor pentru sfera publică și privată, radiodifuzori și instituțiile de cult, precum și datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor din Europa și din alte părți ale lumii.

Ultima actualizare: 17/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.