Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Instanțe naționale

În Grecia nu există o instanță specializată în fața căreia să se poată solicita reparații în cazul unei încălcări a drepturilor fundamentale. În funcție de natura infracțiunii sau a faptei în cauză, se pot înainta acțiuni pentru repararea prejudiciului în fața instanțelor naționale civile, penale sau administrative.

Dreptul material național este cel pe baza căruia se stabilește dacă a avut loc sau nu o încălcare a unui drept fundamental. Procedura care trebuie urmată în fața instanței (civile, penale sau administrative) este prevăzută în dreptul procesual național (civil, penal sau administrativ).

Procedura aplicabilă conduce la pronunțarea unei hotărâri care fie respinge pretențiile, fie, odată devenită definitivă, este direct executorie.

Organisme specializate în drepturile omului

Comisia națională pentru drepturile omului

Neofitou Vamva 6
10674 Atena, Grecia

Comisia națională pentru drepturile omului (NCHR) a fost creată recent, în conformitate cu normele Națiunilor Unite și cu Principiile de la Paris, ca organism independent care oferă consiliere guvernului în aspecte privind drepturile omului. Aceasta este formată din membri desemnați de treizeci și două de organisme (autorități independente, facultăți de drept și științe, sindicate, ONG-uri, partide politice și ministere).

Scopul comisiei este de a transmite în mod constant semnale tuturor organismelor guvernamentale cu privire la necesitatea ca ansamblul persoanelor care locuiesc pe teritoriul elen să beneficieze de protecția drepturilor lor fundamentale.

Conform legii de instituire a Comisiei naționale pentru drepturile omului (Legea nr. 2667/1998, astfel cum a fost modificată și se află în prezent în vigoare), responsabilitățile comisiei cuprind următoarele sarcini materiale:

 1. examinarea întrebărilor privind protecția drepturilor omului adresate de guvern sau de Conferința Președinților Parlamentului sau propuse de membrii Parlamentului sau de ONG-uri;
 2. prezentarea de recomandări și propuneri, pregătirea de studii și înaintarea de rapoarte și avize privind măsuri legislative, administrative și de alt tip care să contribuie la protecția drepturilor omului;
 3. desfășurarea de inițiative pentru sporirea gradului de sensibilizare a publicului și a mass-mediei cu privire la aspecte ținând de drepturile omului;
 4. luarea de inițiative pentru promovarea respectului pentru drepturile omului în cadrul sistemului de învățământ;
 5. menținerea contactului și cooperării constante cu organizații internaționale, organisme similare din alte țări, precum și ONG-uri naționale și internaționale;
 6. furnizarea de avize privind rapoartele naționale care urmează a fi înaintate organismelor internaționale privind aspecte referitoare la drepturile omului;
 7. comunicarea publică a pozițiilor comisiei pe toate căile adecvate;
 8. pregătirea unui raport anual privind protecția drepturilor omului;
 9. organizarea Centrului de documentare privind drepturile omului; și
 10. examinarea gradului de adaptare a legislației elene la dispozițiile dreptului internațional privind protecția drepturilor omului și furnizarea de avize pe această temă organismelor competente ale statului.

Ombudsmanul

Ombudsmanul este o autoritate independentă, prevăzută în Constituție. Instituția a fost înființată prin Legea nr. 2477/97 și a devenit operațională la 1 octombrie 1998. Cadrul legislativ pentru funcționarea sa este Legea nr. 3094/03. Serviciile Ombudsmanului sunt gratuite.

Ombudsmanul examinează acte administrative ale furnizorilor de servicii publice - acțiuni sau omisiuni - prin care sunt încălcate drepturile sau interesele legitime ale persoanelor fizice și juridice.

Orice cetățean care se adresează Ombudsmanului trebuie să fi contactat mai întâi serviciul public în cauză. Doar atunci când nu s-a reușit soluționarea problemei în urma contactării acestui serviciu, cetățeanul se poate adresa Ombudsmanului.

Misiunea Ombudsmanului este de a media între cetățeni și serviciile publice pentru protejarea drepturilor cetățenilor, combaterea cazurilor de administrare defectuoasă și susținerea statului de drept.

Ca mediator, Ombudsmanul oferă consiliere și recomandări administrației publice. Acesta nu impune sancțiuni și nu anulează actele administrative ilegale.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Atena, Grecia

Organisme specializate în drepturile omului

Ombudsmanul pentru drepturile copiilor

Ombudsmanul (a se vedea mai sus) examinează, de asemenea, cazurile de omisiuni sau acțiuni ale administrației publice sau ale persoanelor private prin care se încalcă drepturile copiilor.

Pentru protejarea drepturilor copilului, Ombudsmanul este responsabil, de asemenea, de cazurile care au ca obiect fapte imputabile persoanelor fizice sau juridice prin care se încalcă drepturile copilului.

Organisme de promovare a principiului egalității

I. Legea nr. 3304/2005 de transpunere a Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 și a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 a desemnat Ombudsmanul, Comisia pentru egalitatea de tratament și Inspecția Muncii (SEPE) drept organisme de promovare a egalității de tratament și le-a definit responsabilitățile.

Mai precis:

 1. Ombudsmanul este responsabil de promovarea principiului egalității atunci când acest principiu este încălcat de administrația publică. Termenul „administrație publică” se referă la autoritățile menționate la articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 3094/2003 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 10), „Ombudsmanul și alte dispoziții”.
 2. Comisia pentru egalitatea de tratament este responsabilă de promovarea principiului egalității atunci când acesta este încălcat de persoane fizice sau juridice, altele decât cele menționate mai sus, cu excepția aspectelor referitoare la angajare și muncă.
 3. Pentru aspectele referitoare la angajare și muncă, Inspecția Muncii (SEPE) este responsabilă de promovarea principiului egalității atunci când acesta este încălcat de persoane fizice sau juridice altele decât cele menționate în alineatul (1).

ΙΙ. Legea nr. 3896/2010 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 207, 8.12.2010) «privind aplicarea principiului egalității de șanse și egalității de tratament între bărbați și femei în materie de angajare și locuri de muncă – Armonizarea legislației actuale cu Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 și alte dispoziții relevante» introduce interdicția absolută a oricăror forme de discriminare de gen directă sau indirectă.

Scopul acestei legi este de a asigura aplicarea principiului egalității de șanse și egalității de tratament între bărbați și femei în materie de angajare și ocupație în ceea ce privește:

 1. accesul la locuri de muncă, inclusiv la evoluția carierei, și la formare profesională;
 2. condițiile de muncă și de încadrare în muncă, inclusiv remunerația;
 3. sistemele de asigurare socială profesională, astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Ombudsmanul este responsabil de monitorizarea și promovarea aplicării principiului egalității de șanse și egalității de tratament între bărbați și femei în temeiul legii susmenționate (articolul 25 din Legea nr. 3896/2010).

Autoritatea elenă pentru protecția datelor (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Autoritatea elenă pentru protecția datelor (APD elenă) este un organism independent instituit în temeiul Legii nr. 2472/1997 de transpunere a Directivei 95/46/CE.

APD elenă este responsabilă de protecția drepturilor personalității și a dreptului la viață privată de care beneficiază persoanele fizice în Grecia, astfel cum se prevede în Legile nr. 2472/1997 și 3471/2006.

Scopul principal al APD elene este de a-i proteja pe cetățeni de prelucrarea ilegală a datelor lor cu caracter personal și de a-i ajuta ori de câte ori au loc încălcări în acest sens în orice domeniu operațional.

Misiunea APD elene este și să îi sprijine pe operatorii de date și să le ofere orientări cu privire la respectarea obligațiilor pe care aceștia le au în temeiul legii, având în vedere noile nevoi ale societății elene și apariția noilor comunicații și rețele digitale.

Autoritatea elenă pentru protecția datelor, acționând din proprie inițiativă sau în urma unei plângeri, desfășoară anchete administrative cu privire la datele stocate atât în sectorul public, cât și în cel privat. Anchetele sunt efectuate de funcționari din cadrul Departamentului Auditori (Τμήματος των Ελεγκτών), care sunt asistați în cazurile mai importante de către membri ai APD. Cei care efectuează verificările, în calitate de anchetatori speciali, au drept de acces la toate probele și nu li se poate impune nicio formă de confidențialitate.

Anchetele implică mai întâi verificarea îndeplinirii cerințelor prevăzute de Legea nr. 2472/97 și de Legea 3471/2006 (cu privire la obligațiile de notificare, de informare și la alte obligații și cu privire la probe). Ulterior, se efectuează o verificare a sistemului informatic care, în temeiul articolelor 6 și 10 din Legea nr. 2472/1997, acoperă caracteristicile de bază ale sistemului, natura datelor și nivelul de securitate asigurat de măsurile organizatorice și tehnice luate de operatorul de date pentru protecția datelor. După finalizarea verificării, se elaborează un raport constatator, care este transmis autorității elene pentru protecția datelor.

De asemenea, APD elenă efectuează o examinare independentă a secțiunii naționale a Sistemului de Informații Schengen, în conformitate cu articolul 114 alineatul (1) din Convenția de implementare a Acordului Schengen (Legea nr. 2514/1997, Monitorul Oficial, seria I, nr. 140); este autoritatea națională de supraveghere în conformitate cu articolul 23 din Convenția EUROPOL (Legea nr. 2605/1998, Monitorul Oficial I/88) și autoritatea națională de supraveghere în conformitate cu articolul 17 din Convenția privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (Legea nr. 2706/1999, Monitorul Oficial I/77); îndeplinește responsabilitățile de supraveghere ce decurg din orice alt acord internațional.

APD elenă examinează plângerile și întrebările referitoare la aplicarea legii și la protecția drepturilor solicitanților atunci când acestea sunt încălcate prin prelucrarea datelor și emite decizii în această privință. De asemenea, aceasta impune sancțiuni administrative operatorilor de date sau reprezentanților lor, dacă există, pentru încălcarea obligațiilor acestora rezultate din Legea nr. 2472/97, precum și din orice alte reglementări privind protecția persoanelor private în prelucrarea datelor cu caracter personal. În sfârșit, APD elenă poate sesiza autoritățile administrative și judiciare competente în legătură cu încălcări ale legislației privind protecția datelor.

Κifissias 1-3
11523 Atena, Grecia

Linkuri utile

Comisia națională pentru drepturile omului

Autoritatea elenă de protecție a datelor

Ombudsmanul elen

Ultima actualizare: 05/09/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.