NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Drepturi fundamentale

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe naționale

Ombudsmanul

Organisme specializate în drepturile omului

Instanțe naționale

În Grecia nu există o instanță specializată în fața căreia să se poată solicita reparații în cazul unei presupuse încălcări a drepturilor fundamentale. În funcție de natura infracțiunii sau a faptei în cauză, se pot înainta acțiuni pentru repararea prejudiciului în fața instanțelor civile, penale sau administrative naționale.

Dreptul material național este cel pe baza căruia se stabilește dacă a avut loc sau nu o încălcare a unui drept fundamental. Procedura care trebuie urmată în fața instanței competente (în materie civilă, penală sau administrativă) este prevăzută în dreptul procesual național (civil, penal sau administrativ).

Procedura aplicabilă conduce la pronunțarea unei hotărâri care fie respinge pretențiile, fie, odată devenită definitivă, este direct executorie.

Instanțe civile și penale

Instanțe administrative

Organisme specializate în materia drepturilor omului

Comisia națională pentru drepturile omului

Neofitou Vamva 6
10674 Atena, Grecia

Comisia națională pentru drepturile omului (NCHR) a fost creată recent, în conformitate cu Principiile de la Paris, ca organism care oferă consiliere guvernului în aspecte privind drepturile omului. Aceasta este formată din membri desemnați de treizeci și două de organisme (autorități independente, facultăți de drept și științe, sindicate, ONG-uri, partide politice și ministere).

Scopul comisiei este de a furniza constant orientări organismelor guvernamentale cu privire la necesitatea de a respecta drepturile omului în ceea ce privește orice persoană care locuiește pe teritoriul elen.

Conform legii de instituire a Comisiei naționale pentru drepturile omului (Legea nr. 2667/1998, astfel cum a fost modificată și se află în prezent în vigoare), responsabilitățile comisiei cuprind următoarele sarcini materiale:

(a) examinarea întrebărilor privind drepturile omului adresate de guvern sau de Conferința președinților de comisii ale Parlamentului sau propuse de membrii acesteia sau de ONG-uri;

(b) prezentarea de recomandări și propuneri, pregătirea de studii și înaintarea de rapoarte și avize privind acțiuni legislative și de alt tip pentru promovarea drepturilor omului;

(c) desfășurarea de inițiative pentru sporirea gradului de sensibilizare a publicului și a mass-mediei cu privire la aspecte ținând de drepturile omului;

(d) luarea de inițiative pentru promovarea respectului pentru drepturile omului în cadrul sistemului de învățământ;

(e) menținerea contactului și cooperării constante cu organizații internaționale, organisme comparabile din alte țări, precum și ONG-uri naționale și internaționale;

(f) furnizarea de avize privind rapoartele naționale care urmează a fi înaintate organismelor internaționale privind aspecte referitoare la drepturile omului;

(g) comunicarea publică a pozițiilor comisiei pe toate căile disponibile;

(h) elaborarea unui raport anual privind drepturile omului;

(i) organizarea Centrului de documentare privind drepturile omului; și

(j) examinarea compatibilității dreptului elen cu legislația internațională în domeniul drepturilor omului și furnizarea de avize în materie pentru organismele guvernamentale competente.

Organizații neguvernamentale (ONG)

Există numeroase ONG-uri care pot fi contactate pentru a primi asistență în caz de încălcare a drepturilor fundamentale. Autoritatea competentă pentru ONG-uri este Ministerul Afacerilor Externe.

http://www.mfa.gr/

Ombudsmanul

Ombudsmanul este o autoritate independentă, prevăzută în Constituție. Instituția Ombudsmanului a fost înființată în temeiul Legii nr. 2477/97 și există în practică de la data de 1 octombrie 1998. Cadrul legislativ pentru funcționarea sa este Legea nr. 3094/03. Serviciile Ombudsmanului sunt gratuite.

Ombudsmanul examinează acte administrative individuale sau neîndeplinirea obligațiilor de către furnizorii de servicii publice prin care sunt încălcate drepturile sau interesele legitime ale persoanelor fizice și juridice.

Orice cetățean care se adresează Ombudsmanului trebuie să fi contactat mai întâi serviciul public în cauză. Doar atunci când nu s-a reușit soluționarea problemei în urma contactării acestuia, cetățeanul se poate adresa Ombudsmanului.

Misiunea Ombudsmanului este de a media între cetățeni și serviciile publice pentru protejarea drepturilor civile, combaterea cazurilor de administrare defectuoasă și susținerea statului de drept.

Ca mediator, Ombudsmanul oferă consiliere și recomandări autorităților administrației publice. Acesta nu impune sancțiuni și nu anulează actele administrative ilegale.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Atena, Grecia

Organisme specializate în drepturile omului

  • Ombudsmanul pentru drepturile copilului

Ombudsmanul (a se vedea mai sus) cercetează, de asemenea, cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de către autoritățile administrației publice sau ale persoanelor private prin care sunt încălcate drepturile copilului.

Pentru protejarea drepturilor copilului, Ombudsmanul este responsabil, de asemenea, de cazurile care au ca obiect fapte ale persoanelor de drept privat, persoane fizice sau juridice, prin care sunt încălcate drepturile copilului.

  • Organisme de promovare a principiului egalității

I. Legea nr. 3304/2005 de transpunere a Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 și a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 conferă răspunderea oficială pentru promovarea principiului egalității Ombudsmanului, Organismului pentru egalitate și Corpurilor de inspecție a muncii (SEPE), definind sarcinile fiecăruia în consecință.

Mai precis:

  1. Ombudsmanul este responsabil de asigurarea respectării principiului egalității atunci când acest principiu a fost încălcat de autoritățile administrației publice. Termenul „autoritățile administrației publice” se referă la autoritățile menționate la articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 3094/2003 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 10), „Ombudsmanul și alte dispoziții”.
  2. Organismul pentru egalitate este responsabil de asigurarea respectării principiului egalității atunci când acesta a fost încălcat de persoane fizice sau juridice, altele decât cele menționate mai sus, cu excepția aspectelor referitoare la angajare și muncă.
  3. În aspecte referitoare la angajare și muncă, Corpurile de inspecția muncii (SEPE) sunt responsabile de asigurarea respectării principiului egalității atunci când acesta a fost încălcat de persoane fizice sau juridice altele decât cele menționate în alineatul (1).

ΙΙ. Legea nr. 3896/2010 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 207, 8.12.2010) privind aplicarea principiului egalității de șanse și egalității de tratament între bărbați și femei în materie de angajare și ocupație – Armonizarea legislației actuale cu Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 și alte dispoziții relevante introduce interdicția absolută a oricăror forme de discriminare de gen directă sau indirectă.

Scopul acestei legi este de a asigura aplicarea principiului egalității de șanse și egalității de tratament între bărbați și femei în materie de angajare și ocupație în ceea ce privește: a) accesul la locuri de muncă, inclusiv promovarea, și la formare profesională; b) condițiile de muncă, inclusiv remunerația; c) sistemele de asigurare socială profesională, astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Ombudsmanul este responsabil de monitorizarea și promovarea aplicării principiului egalității de șanse și egalității de tratament între bărbați și femei în temeiul legii susmenționate (articolul 25 din Legea nr. 3896/2010).

  • Organismul pentru protecția datelor

Organismul pentru protecția datelor este o autoritate independentă instituită în temeiul Legii nr. 2472/1997 de transpunere a Directivei 95/46/CE.

Organismul pentru protecția datelor este responsabil de asigurarea respectării și punerea în aplicare a dreptului la viață privată în Grecia, astfel cum este prevăzut de Legile nr. 2472/1997 și 3471/2006.

Scopul principal al Organismului pentru protecția datelor este de a proteja cetățenii de prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal și de a îi asista de fiecare dată când dreptul la viață privată le-a fost încălcat în orice mod.

Organismul pentru protecția datelor urmărește, de asemenea, furnizarea de sprijin și orientare pentru prelucrătorii de date cu privire la respectarea obligațiilor lor legale, având în vedere necesitatea funcționării unor servicii moderne în Grecia și pătrunderea noilor comunicații și rețele digitale.

Κifissias 1-3
11523 Atena, Grecia

Anchete administrative

Organismul pentru protecția datelor, acționând ex officio sau în urma unei plângeri, desfășoară anchete administrative cu privire la datele stocate atât în sectorul public, cât și în cel privat. Anchetele sunt efectuate de funcționari din cadrul Departamentului Auditori, care sunt asistați în cazurile mai importante de către membri ai Organismului pentru protecția datelor. Controlorii, ca anchetatori speciali, au acces la toate evidențele și nu fac obiectul niciunor restricții privind confidențialitatea.

Anchetele implică verificarea faptului dacă organismele anchetate îndeplinesc cerințele Legilor nr. 2472/97 și 3471/2006 (cu privire la notificare, informare, alte obligații aplicabile și probe). Aceasta se realizează în urma unei examinări a sistemului informatic, incluzând caracteristicile de bază ale sistemului, natura datelor și nivelul de securitate asigurat de măsurile organizaționale și tehnice de protecție a datelor luate de prelucrătorul de date, astfel cum sunt prevăzute la articolele 6 și 10 din Legea nr. 2472/1997. Concluziile anchetei sunt prezentate într-un raport, care este înaintat Organismului pentru protecția datelor.

De asemenea, Organismul pentru protecția datelor efectuează o examinare independentă a secțiunii naționale a Sistemului de Informații Schengen, în conformitate cu articolul 114 alineatul (1) din Convenția de implementare a Acordului Schengen (Legea nr. 2514/1997, Monitorul Oficial, seria I, nr. 140); acționează ca autoritate națională de supraveghere în conformitate cu articolul 23 din Convenția EUROPOL (Legea nr. 2605/1998, Monitorul Oficial I/88) și ca autoritate națională de supraveghere în conformitate cu articolul 17 din Convenția privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (Legea nr. 2706/1999, Monitorul Oficial I/77) și este responsabil de obligațiile rezultate din orice acord internațional.

Examinarea cererilor, plângerilor și întrebărilor

Organismul pentru protecția datelor examinează plângerile și întrebările în legătură cu punerea în executare legală și protecția drepturilor solicitanților atunci când acestea sunt încălcate prin prelucrarea datelor, emițând decizii în materie. De asemenea, acesta impune sancțiuni administrative prelucrătorilor de date sau reprezentanților lor, dacă există, pentru încălcarea obligațiilor acestora rezultate din Legea nr. 2472/97, precum și din orice alte reglementări privind protecția persoanelor private în prelucrarea datelor cu caracter personal. În sfârșit, Organismul pentru protecția datelor poate sesiza autoritățile administrative și judiciare competente în legătură cu încălcări ale legislației privind protecția datelor.

  • Alte organisme specializate

EPANODOS este o organizație publică non-profit de drept privat, aflată sub supervizarea Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.

Obiectivul primar al EPANODOS constă în reabilitarea socială a foștilor infractori, în special prin formare profesională, promovarea abilităților de muncă, consiliere și sprijin psihologic, precum și crearea de structuri de sprijin adecvate.

Derigny 28-30 & Tritis Septemvriou
Piața Victoriei, 10434 Atena, Grecia

Ultima actualizare: 17/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.