NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Drepturi fundamentale

Irlanda

Conținut furnizat de
Irlanda
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instituții naționale de apărare a drepturilor omului

Ombudsmanul

Organisme specializate în domeniul apărării drepturilor omului

Instituții naționale de apărare a drepturilor omului

Comisia Irlandeză pentru Drepturile Omului și Egalitate (The Irish Human Rights & Equality Commission)

Adresă:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Tel: + 353 (0) 1 8589601
Fax: + 353 (0) 1 8589609
E-mail: info@ihrec.ie

Comisia Irlandeză pentru Drepturile Omului și Autoritatea pentru Egalitate au fuzionat în 2013, formând Comisia Irlandeză pentru Drepturile Omului și Egalitate (The Irish Human Rights and Equality Commission - IHREC). IHREC a fost instituită ca un organism statutar independent. Scopul său este de a proteja și de a promova drepturile omului și egalitatea și de a încuraja dezvoltarea unei culturi a respectului pentru drepturile omului, egalitate și înțelegere interculturală în Irlanda.

IHREC are următoarele funcții:

 • să protejeze și să promoveze drepturile omului și egalitatea;
 • să încurajeze dezvoltarea unei culturi a respectului pentru drepturile omului, egalitate și înțelegere interculturală la nivel național;
 • să promoveze înțelegerea și conștientizarea importanței drepturilor omului și a egalității la nivel național;
 • să încurajeze bunele practici în relațiile interculturale, să promoveze la nivel național toleranța și acceptarea diversității, precum și respectarea libertății și a demnității fiecărei persoane, și
 • să acționeze în direcția eliminării abuzurilor în materie de drepturi ale omului, a discriminării și a comportamentelor interzise.

IHREC poate, de asemenea, să analizeze adecvarea și eficacitatea legislației și a practicii la nivel național privind protecția drepturilor omului și a egalității. IHREC poate efectua această analiză din proprie inițiativă sau la solicitarea unui ministru pentru a examina orice propunere legislativă și a prezenta un raport privind opinia sa referitoare la eventualele implicații în materie de drepturi ale omului sau egalitate. IHREC poate, de asemenea, din proprie inițiativă sau la solicitarea guvernului, să facă acestuia recomandările pe care le consideră oportune cu privire la măsurile care trebuie luate, în opinia sa, pentru consolidarea, protecția și apărarea drepturilor omului și a egalității în Irlanda.

În ceea ce privește chestiunile juridice, IHREC are funcția de a acționa în direcția eliminării abuzurilor în materie de drepturi ale omului, a discriminării și a comportamentelor interzise. IHREC poate să solicite, de asemenea, acordarea libertății de a se prezenta în fața Înaltei Curți (High Court) sau a Curții Supreme (Supreme Court), după caz, în calitate de amicus curiae în cadrul procedurilor soluționate de aceste instanțe care implică sau se referă la drepturile omului ori la drepturile în materie de egalitate ale oricărei persoane și să se prezinte în fața instanței în calitate de amicus curiae pe baza libertății acordate (libertate pe care fiecare dintre instanțele menționate este împuternicită să o acorde în mod suveran).

De asemenea, IHREC sprijină persoanele care își revendică drepturile, acordându-le asistență practică, inclusiv asistență juridică, după cum consideră că este oportun, în conformitate cu articolul 40. În temeiul articolului 41 sau al articolului 19 din legea din 2003, IHREC poate iniția proceduri, atunci când consideră că acest lucru este necesar. IHREC are competența de a efectua investigații în temeiul articolului 35 și în conformitate cu acesta. De asemenea, IHREC poate să întocmească și să publice, în modul pe care îl consideră adecvat, rapoarte, inclusiv rapoarte privind orice cercetări pe care le-a efectuat, sponsorizat, comandat sau sprijinit.

IHREC depune eforturi pentru a permite schimbarea și poate să sponsorizeze, să efectueze sau să comande activități de cercetare și educaționale sau să acorde asistență financiară ori de alt tip pentru aceste activități. IHREC poate să ofere sau să contribuie la oferirea de cursuri de educație și formare privind aspecte legate de drepturile omului și de egalitate. Fie din proprie inițiativă, fie la cererea unui ministru, IHREC poate să efectueze, să sponsorizeze sau să comande programe privind activități și proiecte de promovare a integrării migranților și a altor minorități, a egalității (inclusiv a egalității de gen) și a respectului pentru diversitate și diferențe culturale sau să acorde asistență financiară ori de alt tip pentru aceste programe. IHREC poate să efectueze analize privind egalitatea și să elaboreze planuri de acțiune sau să invite alte părți să facă acest lucru, după caz.

Ombudsmanul pentru drepturile copilului (Ombudsman for rights of the child)

Adresă:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland
https://www.oco.ie
E-mail: ococomplaint@oco.ie

Funcții: Biroul Ombudsmanului pentru Copii (Ombudsman for Children’s Office - OCO) este un organism statutar independent înființat în 2004 pentru a promova și a apăra în Irlanda drepturile și bunăstarea copiilor și ale tinerilor cu vârsta de până la 18 ani. OCO este o instituție națională de apărare a drepturilor omului în sensul Principiilor de la Paris ale ONU privind acest tip de instituții naționale. Activitatea OCO se bazează pe obligațiile internaționale ale Irlandei referitoare la drepturile omului, în special cele prevăzute în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

OCO este independent în exercitarea atribuțiilor sale și răspunde direct în fața Parlamentului (Oireachtas).

Funcțiile OCO sunt prevăzute în Legea din 2002 privind ombudsmanul pentru copii (Ombudsman for Children Act). Principalele sale funcții sunt următoarele:

 • asigurarea unui mecanism independent, imparțial și gratuit de soluționare a plângerilor înaintate de copii și tineri, sau de adulți în numele acestora, împotriva organismelor publice, a instituțiilor școlare sau a unităților spitalicești;
 • consilierea miniștrilor din guvern cu privire la legislația și politicile referitoare la copii;
 • încurajarea organismelor publice să își îmbunătățească practicile și procedurile în interesul copiilor;
 • evidențierea aspectelor care îi preocupă pe copii și tineri și
 • promovarea conștientizării aspectelor legate de drepturile și bunăstarea copiilor și a modului în care se poate asigura respectarea acestor drepturi.

În ceea ce privește funcția OCO de soluționare a plângerilor, legea din 2002 prevede temeiuri standard de administrare defectuoasă pentru admiterea plângerilor și desfășurarea de investigații. Examinări preliminare sau investigații pot fi inițiate fie pe baza unei plângeri înaintate OCO, fie din propria inițiativă a ombudsmanului pentru copii.

Dat fiind faptul că efectul unei acțiuni asupra unui copil trebuie să reprezinte obiectul oricărei investigații efectuate de ombudsmanul pentru copii și că înșiși copiii pot înainta plângeri către OCO, legea prevede dispoziții specifice care iau în considerare vulnerabilitatea deosebită a copiilor:

 • obligația de a avea în vedere interesul superior al copilului;
 • obligația de a lua în considerare în mod corespunzător dorințele copilului.

Proceduri: Atunci când se înaintează o plângere către OCO, aceasta va fi analizată pentru a se stabili dacă este admisibilă și dacă, prin natura sa, este necesar să fie soluționată de urgență.

OCO urmărește întotdeauna soluționarea plângerilor la nivel local în faza cea mai timpurie cu putință și are obligația de a acorda organismului public în cauză posibilitatea de a răspunde în primă instanță plângerii reclamantului.

Dacă plângerea este admisibilă, aceasta va intra în etapa de examinare preliminară. Dacă, la finalizarea examinării preliminare, OCO consideră că este necesară o investigație, acesta poate cerceta plângerea mai în profunzime.

Informații suplimentare privind procedura tratării plângerilor de către OCO sunt disponibile la următoarea adresă: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Rezultat: La finalizarea unei investigații, OCO poate face recomandări organismului public, instituției școlare sau unității spitalicești în cauză pe baza constatărilor sale. Aceste recomandări pot viza ameliorarea situației pentru copilul sau copiii în cauză și/sau realizarea de schimbări sistemice mai ample în interesul copiilor.

Recomandările OCO nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic; cu toate acestea, una dintre competențele statutare ale OCO este aceea de a înainta un raport special către Parlament (Oireachtas), în cazul în care un organism public nu acceptă recomandările sale.

Ombudsmanul

Adresă:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie
E-mail: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Tel: +353 (0) 1 639 5600

Tipul de cereri soluționate

Orice persoană poate înainta ombudsmanului o plângere cu privire la:

 • ministere;
 • autorități locale;
 • sistemul de sănătate publică (Health Service Executive - HSE);
 • agenții, cum ar fi organisme de binefacere și pe bază de voluntariat, care furnizează servicii de sănătate și servicii sociale în numele HSE;
 • poștă (An Post) și
 • toate organismele publice care fac obiectul Legii din 2005 privind dizabilitatea (Disability Act), în sensul acestei legi.

Procedura ulterioară depunerii unei cereri
Organismului public vizat i se poate solicita să prezinte un raport. Dacă este necesar, este posibil ca documentele și evidențele să fie analizate și ca funcționarilor să li se pună întrebări. Biroul Ombudsmanului va decide apoi:

 • dacă plângerea dumneavoastră este întemeiată și
 • dacă ați avut de suferit din cauza unei acțiuni sau decizii a organismului public în cauză.

În majoritatea cazurilor, plângerile sunt soluționate în mod informal. Biroul Ombudsmanului poate să discute problema direct cu organismul public vizat sau să analizeze documentele relevante. În cazurile mai complexe, poate fi necesar să se efectueze o investigație detaliată. De asemenea, există o procedură de recurs intern care poate fi utilizată de reclamanții nemulțumiți de modul în care a fost soluționată plângerea lor.

Rezultate posibile ale procedurii

Dacă Biroul Ombudsmanului decide că ați fost prejudiciat în urma unei acțiuni injuste sau neadecvate a unui organism public, iar organismul public nu a întreprins măsuri pentru remedierea situației, Biroul Ombudsmanului poate recomanda organismului public să facă acest lucru. Biroul Ombudsmanului poate solicita respectivului organism public, în cazul în care consideră că este adecvat să procedeze astfel:

 • să își revizuiască acțiunea;
 • să își modifice decizia și/sau
 • să vă ofere:
  - o explicație;
  - scuze și/sau
  despăgubiri financiare.

Dacă Biroul Ombudsmanului decide că plângerea dumneavoastră nu se susține, acesta vă va explica motivele pentru care a ajuns la o astfel de concluzie.

Organisme specializate în domeniul apărării drepturilor omului

Ombudsmanul pentru drepturile copilului (Ombudsperson for rights of the child)

A se vedea secțiunea Instituții naționale de apărare a drepturilor omului de mai sus.

Organisme de promovare a egalității

Autoritatea pentru Egalitate (The Equality Authority)

Birchgrove House,
Roscrea,
Co. Tipperary,
Ireland
Tel: +353 505 24126
Fax: +353 505 22388
E-mail: info@equality.ie

Autoritatea pentru Egalitate este un organism semipublic instituit pentru a contribui la eliminarea discriminării ilegale, pentru a promova egalitatea de șanse și pentru a furniza publicului informații referitoare la legislația privind egalitatea și la o serie de alte legi.

Legea din 1998 privind egalitatea în materie de încadrare în muncă (Employment Equality Act) și Legea din 2000 privind statutul egal (Equal Status Act) interzic discriminarea în ceea ce privește încadrarea în muncă, formarea profesională, anunțurile de oferte de locuri de muncă, acordurile colective, furnizarea de bunuri și servicii și alte oportunități la care publicul are acces în general, pe baza a următoarelor nouă motive:

 • sexul;
 • starea civilă;
 • situația familială;
 • vârsta;
 • invaliditatea;
 • rasa;
 • orientarea sexuală;
 • religia și
 • apartenența la comunitatea nomadă.

În cadrul Autorității pentru Egalitate își desfășoară activitatea un serviciu juridic care poate, în eventualitatea în care consideră necesar și atunci când un caz prezintă o importanță strategică, să ofere asistență juridică gratuită reclamanților care înaintează o plângere referitoare la discriminare în temeiul Legii din 1998 privind egalitatea în materie de încadrare în muncă sau al Legii din 2000 privind statutul egal. Această asistență este oferită doar într-un mic procent din cazuri, conform criteriilor stabilite de Consiliul Autorității pentru Egalitate.

Tribunalul pentru Egalitate (The Equality Tribunal)

3 Clonmel Street
Dublin 2
Ireland
Tel: +353 1 4774100
Fax: +353 1 4774141
E-mail: info@equalitytribunal.ie
Site web: https://www.workplacerelations.ie

Tribunalul pentru Egalitate a fost înființat în temeiul Legii din 1998 privind egalitatea în materie de încadrare în muncă. Această lege oferă cadrul juridic în temeiul căruia Tribunalul pentru Egalitate mediază în cazurile de discriminare ilegală și/sau cercetează plângerile privind discriminarea ilegală, în conformitate cu dispozițiile sale. S-au adoptat diverse modificări legislative de la înființarea acestui tribunal, care, în prezent, este unica instituție responsabilă de medierea în cazurile de discriminare ilegală și de cercetarea plângerilor privind discriminarea ilegală în temeiul următoarelor acte legislative:

 • legile din perioada 1998-2008 privind egalitatea în materie de încadrare în muncă;
 • legile din perioada 2000-2008 privind statutul egal;
 • legile din perioada 1990-2008 privind pensiile.

Cercetarea este un proces cvasijudiciar condus de un funcționar al Tribunalului pentru Egalitate (equality officer), care analizează declarațiile ambelor părți înainte de a programa una sau mai multe audieri comune pentru a putea ajunge la o decizie în ceea ce privește litigiul. Cercetările sunt efectuate de funcționari care au urmat cursuri de formare în domeniul egalității și dispun de competențe extinse, care le permit să intre în incinte și să obțină informațiile necesare în cadrul cercetării. Deciziile sunt obligatorii și sunt publicate.

Medierea este realizată de un funcționar al Tribunalului pentru Egalitate care a urmat cursuri de formare în acest domeniu. Mediatorul (mediation officer) ajută părțile în litigiu să ajungă la un acord reciproc acceptabil. Acordurile de mediere sunt obligatorii și confidențiale.

Tribunalul pentru Egalitate are o competență extinsă, care vizează plângerile referitoare la încadrarea în muncă, prestațiile profesionale, de exemplu pensiile, și egalitatea de statut, și anume accesul la bunuri și furnizarea de servicii, cu două excepții:

 • plângerile referitoare la cluburi înregistrate și unități autorizate sunt de competența instanței districtuale (District Court), în temeiul Legii din 2003 privind băuturile alcoolice (Intoxicating Liquor Act);
 • reclamanții care au înaintat o plângere privind discriminarea în materie de încadrare în muncă pe motiv de sex au opțiunea de a introduce o acțiune la Circuit Court pentru repararea prejudiciului cauzat de discriminarea ilegală.

Organismul pentru protecția datelor

Biroul Comisarului pentru Protecția Datelor (Office of the Data Protection Commissioner - ODPC)

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Ireland
https://www.dataprotection.ie

ODPC este responsabil cu apărarea drepturilor persoanelor fizice, astfel cum sunt prevăzute în Legile din 1988 și 2003 privind protecția datelor (Data Protection Acts), precum și cu asigurarea respectării obligațiilor de protecție a datelor de către operatorii de date.

Persoanele fizice care consideră că le sunt încălcate drepturile pot înainta o plângere comisarului, care va cerceta aspectele semnalate și va întreprinde toate măsurile necesare pentru soluționarea cazului. Persoanele fizice se pot adresa în scris comisarului, oferind detalii despre incidentul care a determinat introducerea plângerii. Reclamanții trebuie să indice în mod clar organizația sau persoana împotriva căreia înaintează plângerea. De asemenea, persoanele fizice trebuie să menționeze acțiunile pe care le-au întreprins pentru a aduce nemulțumirile lor în atenția organizației respective și răspunsul pe care l-au primit din partea acesteia. De asemenea, trebuie să prezinte copii ale corespondenței cu organizația în cauză și documente justificative. Pe baza acestora, ODPC va contacta organizația respectivă.

În funcție de natura plângerii, comisarul pentru protecția datelor poate încerca mai întâi să găsească o soluție acceptabilă pentru toate părțile. În cazurile în care nu soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, comisarul pentru protecția datelor va efectua o cercetare completă a tuturor faptelor înainte de a lua o decizie oficială. La finalizarea cercetării, comisarul se va adresa în scris părților în cauză, informându-le cu privire la decizia luată. În cazul plângerilor referitoare la încălcări ale Regulamentelor privind comunicațiile electronice (Electronic Communications Regulations - SI 535 din 2003, astfel cum au fost modificate de SI 526 din 2008), comisarul poate decide trimiterea în judecată a organizației respective.

Alte organisme specializate

(i)         Unitatea de Combatere a Traficului de Persoane (Anti Human Trafficking Unit)

Department of Justice & Equality.
51 St. Stephen’s Green.
Dublin 2.
Tel:       +353 1 6028202
E-mail:   AHTU@justice.ie

 • dacă este cazul, unitatea/organismul din cadrul instituției care primește cereri
  Unitatea de Combatere a Traficului de Persoane (Anti-Human Trafficking Unit) primește cereri de informații, atunci când acestea sunt relevante, la adresa de e-mail AHTU@justice.ie.
  Informații sunt disponibile și pe site-ul web https://www.blueblindfold.ie
 • scurtă prezentare a tipului de cereri pe care le primește instituția
  Cereri de informații privind aspecte referitoare la traficul de persoane în Irlanda.

(ii)        Refugee Appeals Tribunal (tribunalul competent să judece căile de atac în materia statutului de refugiat)

Refugee Appeals Tribunal,
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Funcții: Refugee Appeals Tribunal este un organism independent competent să judece căile de atac împotriva recomandării negative emise de comisarul însărcinat cu soluționarea cererilor de acordare a statutului de refugiat (Refugee Applications Commissioner) cu privire la o astfel de cerere. Refugee Appeals Tribunal judecă și căile de atac împotriva deciziilor Biroului comisarului însărcinat cu soluționarea cererilor de acordare a statutului de refugiat (Office of the Refugee Applications Commissioner), în temeiul Regulamentului Dublin II.

Proceduri: Dacă doriți să introduceți o cale de atac, trebuie să completați formularul de înaintare a căii de atac (Notice of Appeal Form). Acesta este anexat la scrisoarea din partea comisarului însărcinat cu soluționarea cererilor de acordare a statutului de refugiat prin care sunteți informat că vi s-a respins cererea. De asemenea, formularul poate fi descărcat de pe site-ul web al tribunalului, la următoarea adresă: https://www.protectionappeals.ie.

De la data emiterii recomandării negative a comisarului cu privire la cererea dumneavoastră de acordare a statutului de refugiat, aveți la dispoziție un anumit termen pentru a introduce o cale de atac. Termenul diferă însă în funcție de constatările formulate în cazul dumneavoastră de comisarul însărcinat cu soluționarea cererilor de acordare a statutului de refugiat. Astfel, puteți avea la dispoziție 15, 10 sau 4 zile lucrătoare pentru a introduce o cale de atac. Acest termen este precizat în scrisoarea din partea comisarului însărcinat cu soluționarea cererilor de acordare a statutului de refugiat prin care vi se comunică faptul că s-a propus să nu vi se acorde statutul de refugiat.

După ce ați completat formularul de înaintare a căii de atac, trebuie să îl trimiteți la următoarea adresă:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Fax: 00353 1 4748410

Păstrați dovada de trimitere a formularului prin poștă/fax.

Rezultat: În cazul în care calea de atac pe care ați introdus-o este admisă, înseamnă că membrul tribunalului a recomandat să vi se acorde statutul de refugiat. Decizia vă va fi comunicată în scris. Dosarul va fi transmis ulterior Unității Decizii Ministeriale (Ministerial Decisions Unit) din cadrul Ministerului Justiției și Egalității (Department of Justice and Equality).

În cazul în care calea de atac pe care ați introdus-o este respinsă, înseamnă că membrul tribunalului a recomandat să nu vi se acorde statutul de refugiat. Decizia vă va fi comunicată în scris. Dosarul va fi transmis ulterior Unității Repatriere (Repatriation Unit) din cadrul Ministerului Justiției și Egalității (Department of Justice and Equality).

(iii)       Ombudsmanul pentru poliție [Garda (Police) Ombudsman]

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Irlanda.
https://www.gardaombudsman.ie

Scurtă prezentare a tipului de cereri pe care le primește instituția:

Organizația poate soluționa plângeri și sesizări privind comportamentul membrilor poliției (Garda Síochána). Cel mai frecvent, în plângeri se denunță presupuse abuzuri de autoritate, comportamente necorespunzătoare, agresiuni, neîndepliniri ale obligațiilor.
Sesizările privesc cazuri de deces sau vătămare gravă.

Organizația poate primi plângeri din partea publicului (cu excluderea membrilor activi ai poliției), înaintate personal, prin intermediul unui funcționar, sau înaintate electronic, telefonic, prin poștă, prin intermediul oricărei secții de poliție, sau prezentate personal unui membru al comisiei. De asemenea, instituția poate accepta sesizări din partea comisarului pentru poliție (Commissioner of the Garda Síochána) cu privire la orice aspect care indică, în opinia sa, că modul în care s-a comportat un membru al poliției ar fi putut cauza decesul sau vătămarea gravă a unei persoane. Comisia poate să inițieze cercetări fără să fi primit în prealabil o plângere, în cazul în care consideră că acest lucru este de interes public.

Scurtă prezentare a procedurii ulterioare depunerii unei cereri:

La primirea unei plângeri, aceasta este analizată conform legislației, fiind declarată admisibilă sau inadmisibilă. Dacă plângerea este declarată inadmisibilă, nu se efectuează cercetări.
Dacă plângerea este declarată admisibilă, și dacă este cazul, se poate încerca soluționarea pe cale amiabilă a litigiului, cu acordul reclamantului și al membrului poliției. În caz contrar, fapta reclamată poate fi cercetată ca o posibilă încălcare a Regulamentelor (disciplinare) din 2007 privind poliția [Garda Síochána (Discipline) Regulations] sau o posibilă încălcare a legislației penale. Părțile interesate au dreptul de a fi informate cu privire la evoluția și rezultatele cercetării.

Scurtă prezentare a rezultatelor posibile ale procedurii:

O plângere poate fi declarată inadmisibilă.

O cercetare poate înceta în orice moment în cazul în care, pe baza informațiilor obținute după ce plângerea a fost declarată admisibilă, comisia consideră că aceasta este neserioasă sau vexatorie, că este falsă sau induce în eroare, că autorul plângerii avea cunoștință de faptul că informațiile furnizate erau false sau înșelătoare sau, având în vedere toate circumstanțele, comisia consideră că nu sunt necesare cercetări suplimentare sau că acestea nu pot fi efectuate în mod rezonabil.

Ca urmare a cercetării, un membru al poliției poate fi sancționat.

Ca urmare a cercetării, un membru al poliției poate face obiectul unei proceduri disciplinare și poate fi sancționat.

Dosarul poate fi trimis procurorului general (Director of Public Prosecutions), care poate dispune punerea sub acuzare. În acest caz, se poate ajunge la un proces în instanță.

Ultima actualizare: 13/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.