NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Instanțe naționale

În Letonia, cauzele civile, penale și administrative sunt judecate de instanțe repartizate pe trei niveluri - instanțe teritoriale sau municipale (rajonu (pilsētu) tiesas), instanțe regionale (apgabaltiesas) și Curtea Supremă (Augstākā tiesa). Puteți accesa lista instanțelor aici.

Există, de asemenea, Curtea Constituțională (Satversmes tiesa) care, conform Constituției și cu Legea privind Curtea Constituțională (Satversmes tiesas likums) judecă acele cazuri care implică obligația de conformitate a legilor și a regulamentelor cu Constituția, precum și alte cauze care intră în domeniul său de competență, conform legii.

În conformitate cu Legea privind puterea judecătorească (Likums „Par tiesu varu”), principiile și procedurile de judecare a cauzelor sunt stabilite de Legea privind Curtea Constituțională, Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), Legea privind procedura penală (Kriminālprocesa likums), precum și de Legea privind procedura administrativă (Administratīvā procesa likums), care reglementează desfășurarea procedurilor, deciziile care urmează să fie adoptate în timpul și la sfârșitul procedurilor, precum și procedurile de executare a deciziilor.

Organisme specializate în drepturile omului

Biroul Ombudsmanului (Tiesībsarga birojs) funcționează în temeiul Legii privind Ombudsmanul (Tiesībsarga likums).

Orice persoană care consideră că s-ar fi produs o încălcare a drepturilor omului fie în cazul său ori al altei persoane, sau o încălcare a principiilor bunei guvernanțe, are dreptul de a formula o plângere în scris sau o notificare în atenția Biroului Ombudsmanului. Procedura de primire și examinare a plângerilor este reglementată de Legea privind Ombudsmanul și de regulamentele privind examinarea plângerilor (sūdzību izskatīšanas reglaments). În conformitate cu aceste dispoziții, la primirea unei plângeri scrise Ombudsmanul trebuie să hotărască dacă acceptă sau nu cauza ori dacă o respinge (plângerea este respinsă dacă nu conține detalii suficiente cu privire la încălcare sau dacă nu se înscrie în domeniul de competență al Ombudsmanului) și trebuie să îl notifice în mod corespunzător pe petent. Cauza trebuie examinată în termen de trei luni. Cauza se încheie fie cu un acord între părți sau cu o recomandare formulată de Ombudsman. Recomandarea Ombudsmanului nu este obligatorie din punct de vedere juridic.

Articolul 13 alineatul (6) din Legea Ombudsmanului prevede, de asemenea, că Ombudsmanul poate deschide un dosar cu privire la o cauză, din proprie inițiativă.

Ombudsmanul Republicii Letonia- Date de contact:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Deschis pentru public în fiecare în fiecare zi de la 9.00 la 16.00.

Consultațiile se stabilesc pe bază de programare. Nu se percep taxe.

Ombudsmanul pentru cauze care privesc drepturile copiilor

Ombudsmanul acționează în temeiul Legii privind Ombudsmanul. În plus, în conformitate cu secțiunea 652(2) din Legea privind protecția drepturilor copilului (Bērnu tiesību aizsardzības likums), Biroul Ombudsmanului examinează, de asemenea, plângeri cu privire la încălcări ale drepturilor copilului, acordând o atenție deosebită încălcărilor comise de autorități ale administrației centrale și locale sau de angajați ai acestora.

Ombudsmanul Republicii Letonia- informații de contact:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Biroul este deschis pentru public în fiecare în fiecare zi de la 9.00 la 16.00.

Consultațiile se stabilesc pe bază de programare. Nu se percep taxe.

Inspectoratul de Stat pentru Protecția Drepturilor Copilului (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) monitorizează și verifică modul în care se asigură punerea în aplicare a legilor și a regulamentelor în domeniul protecției drepturilor copilului, în conformitate cu secțiunea 651 din Legea privind protecția drepturilor copilului.

Inspectorii cu atribuții în materia drepturilor copilului pot fi consultați la următoarea adresă:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Tel.: +371 67359128, +371 67359133

Inspectoratul este deschis pentru public în zilele de luni, între 13.00-18.00 și de joi, între 8.30-14:00.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați aici informațiile privind cererile și plângerile în chestiuni privind drepturile copilului.

Organisme cu atribuții în domeniul egalității în drepturi

Ombudsmanul funcționează în temeiul Legii privind Ombudsmanul.

Ombudsmanul Republicii Letonia- Date de contact:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Biroul este deschis pentru public în fiecare în fiecare zi de la 9.00 la 16.00.

Consultațiile se stabilesc pe bază de programare. Nu se percep taxe.

Organism cu atribuții în domeniul protecției datelor

Inspectoratul de Stat pentru Protecția Datelor (Datu valsts inspekcija, „DVI”) supervizează protecția datelor cu caracter personal. Acesta verifică și monitorizează conformitatea procesării datelor cu caracter personal la nivelul țării, cu dispozițiile Legii privind protecția datelor cu caracter personal (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Legea privind cererile oficiale (Iesniegumu likums, în vigoare de la 1 ianuarie 2008) și cu articolul 64 din Legea privind procura administrativă (în vigoare de la 1 februarie 2004), inspectoratul trebuie să examineze o cerere sau o plângere formulată în atenția sa și să furnizeze un răspuns în termen de o lună de la primirea acesteia. Acest termen poate fi prorogat dacă sunt necesare informații suplimentare în scopul examinării cererii sau plângerii.

Inspectoratul are competența de a impune sancțiuni în cazuri de încălcare a legii privind protecția datelor cu caracter personal. Deciziile inspectoratului pot fi atacate în instanță.

Datele de contact ale Inspectoratului de Stat privind Protecția Datelor:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Tel.: +371 67223131
E-mail: info@dvi.gov.lv

Accesul publicului se face pe bază de programare.

Personalul inspectoratului este disponibil pentru consultații telefonice în fiecare zi, între 14.00-16.00.

Alte organisme specializate

Centrul leton pentru Drepturile Omului (Latvijas cilvēktiesību centrs, „LCC”) este o organizație independentă neguvernamentală cu atribuții în ceea ce privește educația privind drepturile omului, cercetarea în materia drepturilor omului și al relațiilor naționale. Obiectul său de activitate cuprinde integrarea socială, toleranța și combaterea discriminării, instituțiile închise, consilierea juridică, protecția intereselor în cazul persoanelor care suferă de boli mintale și prevenirea discriminării lor, infracțiunile motivate de ură și solicitanții de azil.

Datele de contact ale Centrului leton pentru Drepturile Omului

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Latvia

Tel.: +371 67039290
Fax: +371 67039291

E-mail: office@humanrights.org.lv

Alte entități

Serviciul pentru asistență juridică (Juridiskās palīdzības administrācija, „JPA”) funcționează în temeiul Legii privind asistența juridică asigurată de stat (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), al Legii privind despăgubirea victimelor de către stat (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) și al Regulamentului nr. 869 al Consiliului de miniștri din 15 noiembrie 2005 privind Statutul Serviciului pentru asistență juridică (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Serviciul examinează cererile de asistență juridică din partea statului și hotărăște dacă acordă sau nu asistența solicitată; examinează cererile de despăgubiri din partea statului și hotărăște dacă acordă sau plata acestora; examinează cererile referitoare la acordarea statutului de furnizor de servicii de asistență juridică și încheie contracte cu furnizorii acestor servicii; îndeplinește alte sarcini, în conformitate cu legile și cu regulamentele menționate anterior.

Formularul necesar pentru obținerea statutului de furnizor al unei asistențe juridice din partea statului este disponibil pe site-ul web al serviciului, la adresa https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng, la secțiunea „Juridiskās palīdzības sniedzējiem” [furnizori de asistență juridică].

Datele de contact al Serviciului de asistență juridică

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Număr de telefon netaxabil: + 371 680001801, tel.: +371 67514208
Fax: +37167514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv

Asociația neguvernamentală pentru adăposturi și azil

Asociația neguvernamentală [NVO „Patvērums ”Drošā māja”"] a fost înființată în scopul furnizării de servicii de sprijin pentru persoanele care sunt victime ale traficului de persoane și pentru imigranți, inclusiv pentru persoanele care solicită azilul, pentru refugiați și persoane cărora li se acordă un statut alternativ, obiectivul urmărit fiind asigurarea dreptului persoanei de a beneficia de un nivel adecvat de asistență și de protecție; promovarea reabilitării și reintegrării persoanelor care au fost victimele traficului de persoane; furnizarea de servicii de asistență pentru imigranții legali, prin elaborarea de forme interactive de pregătire și cooperare cu instituțiile ale administrației centrale și locale, precum și cu organizații creștine din Letonia și din lume. În septembrie 2010, asociația a fost recunoscută ca asociație de interes public. Începând din 2007, asociația a fost abilitată să furnizeze servicii de reabilitare socială finanțate de stat în beneficiul persoanelor care au fost victime ale traficului de persoane.

Date de contact:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Tel.: +371 67898343, +371 28612120

E-mail: drosa.maja@gmail.com

Ultima actualizare: 25/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.