Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

Instanțe naționale

Drepturile fundamentale sunt consacrate în texte internaționale cum ar fi Convenția Europeană a Drepturilor Omului și convențiile Organizației Națiunilor Unite, dar și prin Constituția Luxemburgului și prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în ceea ce privește dreptul european

Drepturile fundamentale consacrate în aceste texte juridice pot fi invocate în fața oricărei instanțe naționale, indiferent dacă aceasta este o instanță penală, civilă, comercială sau administrativă.

Ar trebui remarcat faptul că orice încălcare a unui drept fundamental poate fi sancționată prin hotărârile care urmează să fie pronunțate de instanțele naționale, indiferent dacă acestea sunt instanțe penale sau civile sau, după caz, instanțe comerciale sau administrative.

https://justice.public.lu/fr.html

https://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Mediatorul instituțional (Médiateur institutionnel)

Mediatorul instituțional

Instituția mediatorului instituțional funcționează pe lângă Parlament (Chambre des députés) și, în exercitarea atribuțiilor sale, nu primește instrucțiuni din partea niciunei alte autorități.

Misiunea mediatorului este de a primi plângerile din partea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, formulate în cadrul unei cauze care le privește, în legătură cu modul de funcționare a administrației de stat și a comunelor, precum și a instituțiilor publice care țin de stat și de comune, cu excepția activităților industriale, financiare și comerciale ale acestora. În acest context, mediatorul instituțional poate fi sesizat cu plângeri care se referă în mod direct sau indirect la drepturile omului.

Orice persoană fizică sau juridică de drept privat care consideră, într-o cauză care o privește, că o autoritate menționată la paragraful anterior nu a funcționat în conformitate cu misiunea pe care aceasta trebuie să o îndeplinească sau că aceasta contravine convențiilor, legilor și reglementărilor în vigoare, poate, printr-o plângere individuală scrisă sau o declarație orală făcută în fața secretariatului acestuia, să solicite ca respectiva cauză să fie adusă în atenția mediatorului.

Plângerea trebuie să fie precedată de demersuri administrative corespunzătoare pe lângă organismele contestate, în vederea rezolvării situației.

Plângerea adresată mediatorului nu întrerupe termenele căilor de atac, în special în fața instanțelor competente.

Mediatorul nu poate interveni într-o procedură pe rolul unei instanțe și nici nu poate pune la îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare. Acesta poate însă, în cazul neexecutării unei hotărâri judecătorești având autoritate de lucru judecat, să dispună ca organismul în cauză să se conformeze hotărârii respective într-un termen stabilit de către mediatorul instituțional.

Plângerea trebuie să se refere la o cauză concretă cu privire la reclamant. Plângerile nu trebuie să afecteze buna funcționare a administrației în general.

În cazul în care mediatorul instituțional consideră că o plângere este îndreptățită, acesta va oferi consultanță reclamantului și administrației și va prezenta toate recomandările privind serviciul vizat și reclamantul pe care le consideră de natură să permită o soluționare amiabilă a plângerii. Recomandările pot cuprinde, în special, propuneri pentru îmbunătățirea funcționării serviciului în cauză.

Atunci când, cu ocazia unei plângeri cu care a fost sesizat, mediatorul instituțional consideră că aplicarea deciziei contestate conduce la o nedreptate, acesta poate, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, să recomande serviciului în cauză orice soluție care permite soluționarea echitabilă a situației reclamantului și să propună orice modificări care se impun a fi aduse textelor legislative sau de reglementare pe care se întemeiază decizia.

Decizia mediatorului de a nu da curs unei plângeri nu poate face obiectul unei căi de atac în fața unei instanțe judecătorești.

Mediatorul instituțional

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728, Luxemburg

Tel. +352 26270101
Fax +352 26270102

Site internet: http://www.ombudsman.lu/
E-mail: info@ombudsman.lu

Organisme specializate în drepturile omului

Comisia consultativă privind drepturile omului (Commission consultative des droits de l'Homme)

Comisia consultativă pentru drepturile omului (CCDH) este un organism consultativ al guvernului, fiind responsabil cu promovarea și apărarea drepturilor omului în Marele Ducat al Luxemburgului. În acest scop, aceasta trimite guvernului avize, studii, documente de poziție și recomandări pe care le elaborează în mod independent cu privire la toate aspectele generale legate de drepturile omului în Marele Ducat al Luxemburgului. În avizele sale, aceasta atrage atenția guvernului cu privire la măsurile pe care le consideră adecvate pentru a încuraja protejarea și promovarea drepturilor omului. Prim-ministrul transmite Camerei Deputaților avizele, studiile, documentele de poziție și recomandările Comisiei.

Comisia este un organism pur consultativ al guvernului, neavând nicio putere de decizie.

CCDH nu are competența de a se ocupa de cazuri individuale.

În cadrul activității sale, CCDH:

 • examinează în mod liber orice chestiune care intră în sfera sa de competență, indiferent dacă a fost sesizată cu respectiva chestiune de către guvern sau dacă examinarea are loc din proprie inițiativă, la propunerea unuia dintre membrii săi sau a oricărei persoane sau organizații;
 • este contactată de persoane și primește toate informațiile sau documentele relevante care sunt necesare pentru a evalua situațiile care intră în sfera sa de competență;
 • se adresează opiniei publice, direct sau prin intermediul presei, în special pentru a face cunoscute avizele și recomandările sale;
 • menține dialogul cu alte organisme, atât judiciare, cât și extrajudiciare, în scopul promovării și apărării drepturilor omului.

Comisia consultativă pentru drepturile omului

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520, Luxemburg

Tel. +352 26202852
Fax +352 26202855
Fax +352 26202855

Site internet: https://ccdh.public.lu/
E-mail: info@ccdh.public.lu

Mediatorul instituțional pentru copii și tineri [Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu)]

Atribuțiile OKaJu

Atribuțiile OKaJu, astfel cum sunt prevăzute în Legea din 1 aprilie 2020 privind stabilirea instituției mediatorului pentru copii și tineri, sunt:

 1. să examineze plângeri referitoare la încălcări ale drepturilor copiilor; să formuleze recomandări pentru remedierea situației cu care a fost sesizat;
 2. să analizeze sistemele instituite cu scopul de a recomanda autorităților competente, dacă este necesar, adaptări prin care să se asigure o mai bună apărare și promovare a drepturilor copiilor pe termen lung;
 3. să sesizeze autoritățile competente cu cazuri de încălcare a drepturilor copiilor;
 4. să ofere consultanță persoanelor fizice sau juridice cu privire la modul de exercitare a drepturilor copiilor;
 5. să sporească gradul de conștientizare a copiilor cu privire la drepturile lor și să sensibilizeze opinia publică referitor la drepturile copiilor;
 6. să emită avize cu privire la toate legile, proiectele de lege și proiectele de regulamente ale Marelui Ducat care au un impact asupra respectării drepturilor copiilor;
 7. să emită avize la cererea guvernului sau a Parlamentului, cu privire la orice chestiune care vizează drepturile copiilor.

Membrii OKaJU își îndeplinesc atribuțiile fără a interveni în procedurile judiciare în curs.

Orice persoană fizică sau juridică poate adresa o cerere scrisă sau orală mediatorului instituțional pentru copii și tineri prin care să solicite asistență privind exercitarea drepturilor copiilor.

În funcție de forma cererii, răspunsul mediatorului instituțional pentru copii și tineri poate fi formulat în scris sau oral.

Mediatorul instituțional pentru copii și tineri

2, rue Fort Wallis
L-2714, Luxemburg

Tel. +352 26123124
Fax +352 26123125

Site internet: http://ork.lu/index.php/en/

Centrul pentru egalitatea de tratament (Centre pour l'égalité de traitement)

Centrul pentru egalitatea de tratament, care își îndeplinește sarcinile în mod independent, are drept misiune promovarea, analizarea și supravegherea egalității de tratament între toate persoanele, fără discriminare pe motive de rasă, origine etnică, sex, religie sau credință, handicap și vârstă.

În îndeplinirea sarcinilor sale, centrul poate, în special:

 • să publice rapoarte, să emită avize și recomandări și să efectueze studii privind toate aspectele legate de tipurile de discriminare menționate mai sus;
 • să prezinte și să furnizeze orice informații și documente utile în exercitarea atribuțiilor sale;
 • să acorde ajutor persoanelor care se consideră victime ale discriminării în temeiul articolului 1 din Legea privind egalitatea de tratament din 28 noiembrie 2006, oferindu-le consiliere și orientări privind drepturile lor individuale, legislația, jurisprudența și mijloacele prin care își pot exercita drepturile.

Informațiile referitoare la situații sau cazuri individuale pe care membrii le iau la cunoștință în cursul îndeplinirii sarcinilor lor fac obiectul secretului profesional. Această obligație de confidențialitate nu împiedică centrul să transmită autorităților judiciare competente informații privind discriminarea la care a fost supusă victima în temeiul articolului 1 din Legea privind egalitatea de tratament din 28 noiembrie 2006.

Membrii centrului își exercită funcțiile fără a interveni în procedurile judiciare în curs de desfășurare.

Membrii centrului au dreptul de a solicita orice informație, înscris sau document, cu excepția celor care fac obiectul secretului medical sau al unui alt secret profesional, care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Centrul pentru egalitatea de tratament

B.P. 2026
L-1020, Luxemburg

Tel. +352 26483033
Fax +352 26483873

Site internet: http://cet.lu/fr/
E-mail: info@cet.lu

Comisia națională pentru protecția datelor (Commission nationale pour la protection des données)

Comisia națională pentru protecția datelor este o autoritate publică înființată sub forma unei instituții publice. Comisia își îndeplinește atribuțiile în condiții de independență deplină.

În fiecare an, aceasta prezintă cabinetului un raport scris privind activitatea desfășurată.

Atribuțiile Comisiei naționale pentru protecția datelor includ:

 • monitorizarea și verificarea legalității colectării și utilizării datelor prelucrate și informarea persoanele împuternicite de operator cu privire la obligațiile care le revin;
 • asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, în special a vieții private a acestora, precum și informarea publicului cu privire la drepturile persoanelor în cauză;
 • primirea și examinarea plângerilor și a solicitărilor de verificare a legalității prelucrării datelor;
 • consilierea Guvernului, fie la cererea acestuia, fie la inițiativa Comisiei, cu privire la consecințele evoluțiilor din domeniul prelucrării datelor și al tehnologiei informațiilor în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale; în acest scop, comisia poate efectua studii, anchete sau rapoarte de expertiză.

Comisia națională este responsabilă, de asemenea, pentru asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor Legii modificate din 30 mai 2005 privind protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și a regulamentelor sale de punere în aplicare.

Comisia națională poate fi sesizată de orice persoană care acționează în nume propriu sau prin intermediul unui avocat sau de oricare altă persoană fizică sau juridică împuternicită în mod corespunzător cu o cerere referitoare la respectarea drepturilor și libertăților sale fundamentale în ceea ce privește o operațiune de prelucrare a datelor. Persoana respectivă este informată cu privire la acțiunile întreprinse ca urmare a cererii sale.

Comisia națională poate, în special, să fie sesizată de orice persoană în cauză cu o cerere de verificare a legalității prelucrării datelor cu caracter personal în caz de refuz sau de limitare a exercitării dreptului de acces al persoanei în cauză.

Aceasta semnalează autorităților judiciare infracțiunile de care are cunoștință.

Comisia națională pentru protecția datelor

15, Boulevard du Jazz
L-4370, Belvaux

Tel. +352 261060-1
Fax +352 261060-29

Site internet: https://cnpd.public.lu/fr.html

Biroul național de primire [Office national de l'accueil (ONA)]

Biroul național de primire (ONA) a fost instituit prin Legea din 4 decembrie 2019. Dispozițiile noii legi privind primirea au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020.

ONA înlocuiește Biroul luxemburghez de primire și integrare [Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI)] instituit prin Legea din 16 decembrie 2008 privind primirea și integrarea străinilor în Marele Ducat al Luxemburgului, astfel cum a fost aceasta modificată.

ONA are următoarele atribuții:

 1. să organizeze primirea solicitanților de protecție internațională, astfel cum sunt definiți în Legea din 18 decembrie 2015 privind protecția internațională și protecția temporară;
 2. să gestioneze unitățile de cazare destinate utilizării ca locuință de urgență pentru solicitanții de protecție internațională, refugiați și persoanele eligibile pentru protecție subsidiară, astfel cum sunt definite în Legea din 18 decembrie 2015 menționată anterior;
 3. să colaboreze cu alte organisme în vederea stabilirii și gestionării unităților de cazare destinate utilizării ca locuință de urgență pentru solicitanții de protecție internațională, refugiați și persoanele eligibile pentru protecție subsidiară;
 4. să colaboreze cu autoritățile competente în vederea promovării construirii și amenajării de unități de cazare destinate ca locuință de urgență pentru solicitanții de protecție internațională, refugiați și persoanele eligibile pentru protecție subsidiară.

Pentru îndeplinirea acestor atribuții, ONA colaborează cu organisme europene și internaționale.

În situații excepționale motivate în mod corespunzător prin rațiuni de ordin familial, umanitar sau medical, ONA poate acorda sprijin ad-hoc resortisanților unei țări terțe, astfel cum sunt definiți la articolul 3 litera (c) din Legea modificată din 29 august 2008 privind libera circulație a persoanelor și regimul străinilor, care nu au dreptul la ajutoarele și alocațiile existente.

Biroul național de primire (Office national de l'accueil - ONA)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734, Luxemburg

Tel. +352 24785700
Fax +352 24785720

Site internet: https://ona.gouvernement.lu/en/service.html
E-mail: info@olai.public.lu

Accesul la justiție

Serviciul de primire și de informare juridică (Service d’accueil et d’information juridique)

Acest serviciu, înființat în cadrul instanțelor judecătorești, se află sub autoritatea procurorului general (procureur général d’Etat). Acesta are sarcina de a primi persoanele și de a le furniza informații generale cu privire la sfera de aplicare a drepturilor lor și la căile și mijloacele care trebuie exercitate în vederea protejării acestora.

Serviciul de primire și de informare juridică este responsabil pentru:

 • să răspundă la întrebările persoanelor fizice și să le direcționeze către departamentele corespunzătoare, oferindu-le informațiile și mijloacele tehnice de care au nevoie;
 • să ofere persoanelor fizice informații generale cu privire la sfera de aplicare a drepturilor lor în raport cu problemele ridicate, precum și cu privire la căile și mijloacele de exercitare a acestor drepturi;
 • să asculte nemulțumirile acestora referitoare la dificultățile întâmpinate în exercitarea drepturilor lor și să propună modalități pentru a le depăși.

Serviciul oferă exclusiv informații orale. Acesta nu oferă niciun fel de consultări scrise.

Service d'accueil et d'information juridique - Luxembourg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxemburg

Tel. +352 475981-345/325/600

pgsin@justice.etat.lu

Service d'accueil et d'information juridique - Diekirch

Tribunalul de pace (Justice de paix)

Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Tel. +352 802315

Asistența judiciară

În ceea ce privește asistența judiciară, aceasta poate fi acordată pentru proceduri judiciare, extrajudiciare, necontencioase și contencioase, fie în calitate de reclamant sau de pârât. Pentru a fi eligibil pentru asistență judiciară, solicitantul trebuie să aibă un venit insuficient, adică echivalent cu venitul de integrare socială [revenu d'insertion sociale (REVIS)]. Insuficiența resurselor este evaluată în raport cu venitul și averea persoanei care solicită asistență și ale persoanelor care locuiesc cu aceasta în gospodărie.

Asistența judiciară îi este refuzată persoanei a cărei acțiune apare în mod vădit ca fiind inadmisibilă, neîntemeiată, abuzivă sau disproporționată din punct de vedere al obiectului său față de cheltuielile potențiale.

Asistența judiciară este refuzată dacă solicitantul este îndreptățit să obțină de la un terț, indiferent cu ce titlu, rambursarea cheltuielilor cu asistența judiciară.

Beneficiarul asistenței judiciare are dreptul să fie asistat de un avocat și de toți funcționarii judiciari al căror ajutor este cerut în timpul acțiunii, pentru hotărâre și pentru executarea acesteia.

Decizia cu privire la acordarea asistenței judiciare este adoptată de Decanul Baroului (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) sau de un membru al Consiliului Baroului numit de Decan în acest scop din districtul în care își are reședința solicitantul. În cazul nerezidenților, decizia este adoptată de Decanul Baroului din Luxemburg sau de un membru al Consiliului Baroului numit de cel dintâi în acest scop.

Persoanele care nu dispun de resurse suficiente se pot adresa Decanului fie în cadrul ședințelor de judecată, fie în scris.

În cazul în care o persoană reținută de poliție susține că are dreptul să beneficieze de asistență judiciară și o solicită, avocatul care îl asistă în timpul reținerii transmite cererea la Decanul Baroului.

Site webhttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

Pentru circumscripția judiciară Luxemburg

Decanul Baroului din Luxemburg Bar
Serviciul pentru asistență judiciară (Service de l'Assistance Judiciaire)
45, Allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
L-2013 Luxemburg

Tel. +352 467272-1

Pentru circumscripția judiciară Diekirch

Decanul Baroului din Diekirch
B.P. 68
L-9201, Diekirch

Ultima actualizare: 24/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.