NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Drepturi fundamentale

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe naționale

Drepturile fundamentale sunt consacrate în texte internaționale cum ar fi Convenția Europeană a Drepturilor Omului și convențiile Organizației Națiunilor Unite, dar și prin Constituția Luxemburgului și prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în ceea ce privește dreptul european

Drepturile fundamentale consacrate în aceste texte juridice pot fi invocate în fața oricărei instanțe naționale, indiferent dacă aceasta este o instanță penală, civilă, comercială sau administrativă.

Ar trebui remarcat faptul că orice încălcare a unui drept fundamental poate fi sancționată prin hotărârile care urmează să fie pronunțate de instanțele naționale, indiferent dacă acestea sunt instanțe penale sau civile sau, după caz, instanțe comerciale sau administrative.

https://justice.public.lu/fr.html

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Mediatorul instituțional

Ombudsman

Mediatorul se află în subordinea directă a Camerei Deputaților și nu primește, în exercitarea atribuțiilor sale, instrucțiuni din partea niciunei alte autorități.

Misiunea mediatorului este de a primi plângerile din partea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, formulate în cadrul unei cauze care le privește, în legătură cu modul de funcționare a administrației de stat și a comunelor, precum și a instituțiilor publice care țin de stat și de comune, cu excepția activităților industriale, financiare și comerciale ale acestora. În acest context, mediatorul poate fi sesizat cu plângeri care se referă în mod direct sau indirect la drepturile omului.

Orice persoană fizică sau juridică de drept privat care consideră, într-o cauză care o privește, că o autoritate menționată la paragraful anterior nu a funcționat în conformitate cu misiunea pe care aceasta trebuie să o îndeplinească sau că aceasta contravine convențiilor, legilor și reglementărilor în vigoare, poate, printr-o plângere individuală scrisă sau o declarație orală făcută în fața secretariatului acestuia, să solicite ca respectiva cauză să fie adusă în atenția mediatorului.

Plângerea trebuie să fie precedată de demersuri administrative corespunzătoare pe lângă organismele contestate, în vederea rezolvării situației.

Plângerea adresată mediatorului nu întrerupe termenele căilor de atac, în special în fața instanțelor competente.

Mediatorul nu poate interveni într-o procedură pe rolul unei instanțe și nici nu poate pune la îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare. Acesta poate însă, în cazul neexecutării unei hotărâri judecătorești având autoritate de lucru judecat, să dispună organismului contestat să se conformeze hotărârii respective într-un termen stabilit de acesta.

Plângerea trebuie să se refere la o cauză concretă cu privire la reclamant. Plângerile nu trebuie să afecteze buna funcționare a administrației în general.

În cazul în care o plângere pare justificată, mediatorul oferă consiliere reclamantului și administrației și sugerează toate recomandările referitoare la serviciul vizat și la reclamant pe care acesta le consideră de natură să permită o soluționare amiabilă a plângerii cu care a fost sesizat. Recomandările pot cuprinde, în special, propuneri pentru îmbunătățirea funcționării serviciului în cauză.

Atunci când, cu ocazia unei plângeri cu care a fost sesizat, mediatorul consideră că aplicarea deciziei incriminate generează o inechitate, acesta poate, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, să recomande serviciului contestat orice soluție de natură să reglementeze în echitate situația reclamantului și poate să sugereze modificările care se impun a fi aduse textelor legislative sau de reglementare care stau la baza deciziei.

Decizia mediatorului de a nu da curs unei plângeri nu poate face obiectul unei căi de atac în fața unei instanțe judecătorești.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Tel: (+352) 26 27 01 01
Fax: (+352) 26 27 01 02

Site internet: http://www.ombudsman.lu/
E-mail: info@ombudsman.lu

Organisme specializate în drepturile omului

Comisia consultativă privind drepturile omului

Comisia consultativă privind drepturile omului (Commission consultative des droits de l’Homme, CCDH) este un organism consultativ al guvernului și este responsabilă cu promovarea și protejarea drepturilor omului în Marele Ducat al Luxemburgului. În acest scop, aceasta trimite guvernului avize, studii, documente de poziție și recomandări pe care le elaborează în mod independent cu privire la toate aspectele generale legate de drepturile omului în Marele Ducat al Luxemburgului. În avizele sale, aceasta atrage atenția guvernului cu privire la măsurile pe care le consideră adecvate pentru a încuraja protejarea și promovarea drepturilor omului. Prim-ministrul transmite Camerei Deputaților avizele, studiile, documentele de poziție și recomandările Comisiei.

Comisia este un organism pur consultativ al guvernului, neavând nicio putere de decizie.

CCDH nu are competența de a se ocupa de cazuri individuale.

În cadrul activității sale, CCDH:

 • examinează în mod liber toate chestiunile care țin de competența sa, indiferent dacă acest lucru a fost solicitat de către guvern sau se efectuează din proprie inițiativă, la propunerea membrilor săi sau a oricărei alte persoane sau organizații;
 • audiază toate persoanele, primește, după caz, toate informațiile și documentele necesare pentru a evalua situațiile care intră în sfera sa de competență;
 • se adresează opiniei publice, direct sau prin intermediul oricărui organ de presă, în special pentru a face cunoscute opiniile și recomandările sale;
 • organizează o consultare cu alte organisme, fie în sfera de competență sau de alt tip, pentru promovarea și protecția drepturilor omului.

Commission consultative des droits de l'Homme

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 20 28 52
Fax. : (+352) 26 20 28 55

Site internet: https://ccdh.public.lu/
E-mail: info@ccdh.public.lu

Comitetul luxemburghez pentru drepturile copilului, denumit Ombuds­Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK)

Membrii ORK își exercită mandatul în spiritul neutralității și al imparțialității.

În exercitarea misiunii sale, ORK poate, în special:

 • să analizeze modalitățile instituite pentru protejarea și promovarea drepturilor copilului în scopul de a recomanda organelor competente adaptările necesare, după caz;
 • să emită un aviz cu privire la legi și reglementări, precum și cu privire la proiectele referitoare la drepturile copilului;
 • să informeze cu privire la situația copiilor și să asigure punerea în aplicare a Convenției cu privire la drepturile copilului; să prezinte guvernului și Camerei Deputaților un raport anual privind situația drepturilor copilului, precum și cu privire la propriile sale activități;
 • să promoveze dezvoltarea libertății de exprimare a copilului, precum și a participării sale active la chestiunile care îl privesc;
 • să examineze situațiile în care drepturile copilului nu sunt respectate și să formuleze recomandări în vederea remedierii acestora;
 • să primească informații și plângeri referitoare la încălcări ale drepturilor copiilor și să asculte în acest scop, în conformitate cu procedurile pe care urmează a le stabili, orice copil care solicită acest lucru;
 • să emită, pe baza informațiilor și a plângerilor sau în legătură cu anumite cazuri investigate de acesta, recomandări sau indicații care să permită asigurarea unei mai bune protecții a drepturilor și intereselor copilului.

În exercitarea atribuțiilor care îi revin, informațiile referitoare la situații sau cazuri individuale intră sub incidența secretului profesional. Obligația de păstrare a secretului profesional nu împiedică transmiterea către autoritățile judiciare competente a tuturor informațiilor de natură să lezeze interesul superior al copilului.

Membrii ORK își exercită funcțiile fără a interveni în procedurile judiciare în curs de desfășurare.

În exercitarea atribuțiilor care le revin și în limitele stabilite prin legislația și normele aplicabile, membrii ORK pot avea acces liber la toate clădirile organismelor publice sau private implicate în primirea cu sau fără cazare, consultarea, acordarea de asistență, îndrumarea, formarea sau animarea copiilor.

Membrii ORK au dreptul de a solicita orice informație, înscris sau document, cu excepția celor care fac obiectul secretului medical sau al unui alt secret profesional.

Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand {ORK)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 123 124
Fax: (+352) 26 123 125

Site internet: http://ork.lu/index.php/en/

Centrul pentru egalitatea de tratament

Centrul pentru egalitatea de tratament, care își îndeplinește sarcinile în mod independent, are drept misiune promovarea, analizarea și supravegherea egalității de tratament între toate persoanele, fără discriminare pe motive de rasă, origine etnică, sex, religie sau credință, handicap și vârstă.

În îndeplinirea sarcinilor sale, centrul poate, în special:

 • să publice rapoarte, să emită avize și recomandări și să efectueze studii privind toate aspectele legate de discriminare menționate mai sus;
 • să producă și să furnizeze toate informațiile și documentele utile în cadrul misiunii sale;
 • să furnizeze asistență persoanelor care se consideră victime ale discriminării menționate la articolul 1 din Legea privind egalitatea de tratament din 28 noiembrie 2006 punând la dispoziția acestora un serviciu de consiliere și orientare al cărui scop este de a informa victimele despre drepturile lor individuale, legislație, jurisprudență și mijloacele prin care pot impune respectarea drepturilor lor.

Informațiile referitoare la situații sau cazuri individuale pe care membrii le iau la cunoștință în cursul îndeplinirii sarcinilor lor fac obiectul secretului profesional. Obligația de păstrare a secretului profesional nu împiedică transmiterea către autoritățile judiciare competente a tuturor informațiilor care pot constitui o discriminare pentru victimă astfel cum este definită la articolul 1 din Legea privind egalitatea de tratament din 28 noiembrie 2006.

Membrii centrului își exercită funcțiile fără a interveni în procedurile judiciare în curs de desfășurare.

Membrii centrului au dreptul de a solicita orice informație, înscris sau document, cu excepția celor care fac obiectul secretului medical sau al unui alt secret profesional, care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Centre pour l'égalité de traitement

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 30 33
Fax: (+352) 26 48 38 73

Site internet: http://cet.lu/fr/
E-mail: info@cet.lu

Comisia națională pentru protecția datelor

Comisia națională pentru protecția datelor este o autoritate publică, care este constituită sub forma unei instituții publice. Comisia națională pentru protecția datelor își exercită în deplină independență funcțiile care i-au fost atribuite.

În fiecare an, aceasta prezintă, în cadrul unui raport către membrii Guvernului reunit în Consiliu, cu privire la îndeplinirea atribuțiilor.

Atribuțiile Comisiei naționale pentru protecția datelor includ:

 • controlul și verificarea legalității colectării și utilizării datelor supuse prelucrării și informarea operatorilor cu privire la obligațiile acestora;
 • asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, în special respectarea vieții private, precum și informarea publicului cu privire la drepturile persoanelor în cauză;
 • primirea și examinarea plângerilor și a solicitărilor de verificare a legalității prelucrării datelor;
 • consilierea Guvernului, fie la cererea acestuia, fie din proprie inițiativă, cu privire la consecințele evoluției tehnologiilor de prelucrare a informațiilor în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor; în acest scop, comisia poate efectua studii, anchete sau rapoarte de expertiză.

Comisia națională este responsabilă, de asemenea, pentru asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor Legii modificate din 30 mai 2005 privind protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și a regulamentelor sale de punere în aplicare.

Comisia națională poate fi sesizată de orice persoană care acționează în nume propriu sau prin intermediul unui avocat sau de oricare altă persoană fizică sau juridică împuternicită în mod corespunzător cu o cerere referitoare la respectarea drepturilor și libertăților sale fundamentale în ceea ce privește o operațiune de prelucrare a datelor. Persoana respectivă este informată cu privire la acțiunile întreprinse ca urmare a cererii sale.

Comisia națională poate, în special, să fie sesizată de orice persoană în cauză cu o cerere de verificare a legalității prelucrării datelor cu caracter personal în caz de refuz sau de limitare a exercitării dreptului de acces al persoanei în cauză.

Aceasta semnalează autorităților judiciare infracțiunile de care are cunoștință.

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 26 10 60 -1
Fax.: (+352) 26 10 60 - 29

Site internet: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Biroul luxemburghez de primire și integrare (OLAI)

OLAI este mandatat să organizeze primirea străinilor nou-veniți, să faciliteze procesul de integrare a cetățenilor străini prin punerea în aplicare și coordonarea politicii de primire și de integrare, un element esențial al acesteia fiind combaterea discriminării, împreună cu autoritățile locale și cu actorii societății civile, precum și să organizeze asistența socială pentru cetățenii străini care nu au dreptul la ajutoarele și indemnizațiile existente, precum și pentru solicitanții de protecție internațională.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini, OLAI colaborează cu organismele comunitare și internaționale, precum și cu cele din țările de origine ale cetățenilor străini.

OLAI este responsabil pentru întocmirea, în consultare cu comitetul interministerial pentru integrare, a unui proiect de plan de acțiune național multianual pentru integrare și combaterea discriminării în care se identifică principalele axe strategice de intervenție și măsurile de politică aflate în curs de desfășurare și cele care urmează să fie puse în aplicare.

Ministrul prezintă proiectul de plan spre aprobare Guvernului.

Guvernul va prezenta o strategie cuprinzătoare și va stabili măsuri specifice de integrare și combatere a discriminării.

Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI)

7,-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-85700

Site internet: http://www.olai.public.lu/fr/index.html
E-mail: info@olai.public.lu

Accesul la justiție

Serviciul de primire și de informare juridică

Acest serviciu, înființat în cadrul instanțelor judecătorești, se află sub autoritatea procurorului general al statului. Acesta are sarcina de a primi persoanele și de a le furniza informații generale cu privire la sfera de aplicare a drepturilor lor și la căile și mijloacele care trebuie exercitate în vederea protejării acestora.

Serviciul de primire și de informare juridică este responsabil pentru:

 • primirea persoanelor și orientarea acestora către serviciile competente, oferindu-le acestora informațiile și mijloacele tehnice necesare;
 • furnizarea de informații generale cetățenilor cu privire la sfera drepturilor lor în raport cu problemele ridicate și cu privire la căile și mijloacele pentru realizarea acestora;
 • ascultarea plângerilor acestora referitoare la dificultățile întâmpinate în punerea în aplicare a drepturilor lor și propunerea de modalități pentru a le depăși.

Serviciul de primire și de informare juridică furnizează doar informații orale, excluzând orice consultări scrise.

Service d'accueil et d'information juridique - Luxembourg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Service d'accueil et d'information juridique - Diekirch

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Tel. :(+352) 80 23 15

Service d’accueil et d'information juridique - Esch sur Alzette

Justice de paix
Place Norbert Metz
L-4239 - Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

Asistența judiciară

În ceea ce privește asistența judiciară, aceasta poate fi acordată pentru proceduri judiciare, extrajudiciare, necontencioase și contencioase, fie în calitate de reclamant sau de pârât. Pentru a putea beneficia de asistență judiciară, este necesar ca resursele persoanei care formulează cererea să fie insuficiente, și anume echivalente venitului minim garantat (VMG). Insuficiența resurselor este evaluată în raport cu venitul și averea persoanei care solicită asistență și ale persoanelor care locuiesc cu aceasta în gospodărie.

Asistența judiciară îi este refuzată persoanei a cărei acțiune apare în mod vădit ca fiind inadmisibilă, neîntemeiată, abuzivă sau disproporționată din punct de vedere al obiectului său față de cheltuielile potențiale.

Asistența judiciară este refuzată dacă solicitantul este îndreptățit să obțină de la un terț, indiferent cu ce titlu, rambursarea cheltuielilor cu asistența judiciară.

Beneficiarul asistenței judiciare are dreptul să fie asistat de un avocat și de toți funcționarii judiciari al căror ajutor este cerut în timpul acțiunii, pentru hotărâre și pentru executarea acesteia.

Decanul Ordinului avocaților sau membrul în Consiliul ordinului delegat de decan în acest scop din districtul în care își are reședința solicitantul hotărăște cu privire la atribuirea asistenței judiciare. Dacă reclamantul nu este rezident, decanul Ordinului din Luxemburg sau membrul din Consiliul ordinului delegat de către acesta are competență în acest scop.

Persoanele ale căror resurse sunt insuficiente se adresează decanului, fie în cadrul audiențelor acestuia, fie în scris.

Dacă o persoană reținută de poliție afirmă că are dreptul să beneficieze de asistență judiciară și o solicită, avocatul care îl asistă în timpul reținerii îi transmite cererea decanului.

Site internethttp://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Pentru circumscripția judiciară Luxemburg

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg
B.P. 361
L-2013 Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Pour l’arrondissement judiciaire de Diekirch

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Ultima actualizare: 29/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.