Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Instanțele naționale

În cazul în care le sunt încălcate drepturile fundamentale, cetățenii pot introduce o acțiune în fața instanțelor. Instanțele portugheze (instanțele civile și administrative) sunt responsabile cu administrarea justiției, garantarea drepturilor și intereselor protejate de lege ale cetățenilor, preîntâmpinarea încălcării principiilor statului de drept democratic, precum și soluționarea litigiilor publice sau private (articolul 202 din Constituția Republicii Portugheze).

Curtea Constituțională are o responsabilitate deosebită în administrarea justiției în chestiuni juridice și constituționale. În cazul în care au fost epuizate toate căile de atac ordinare [articolele 70 alineatul (2) și 72 din Legea organică privind Curtea Constituțională], partea care, în cursul procedurii, a invocat neconstituționalitatea unei legi aplicate are dreptul să introducă o cale de atac la Curtea Constituțională.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați pagina privind Sistemele judiciare în statele membre - Portugalia.

Instituții naționale pentru drepturile omului

Ombudsmanul (O Provedor de Justiça)

Din 1999, Ombudsmanul portughez are, pe lângă funcțiile descrise mai jos, rolul de instituție națională pentru drepturile omului, acreditată cu statutul „A” de către Organizația Națiunilor Unite ca fiind în deplină conformitate cu Principiile de la Paris.

În consecință, activitatea Ombudsmanului include promovarea și protecția drepturilor fundamentale, acordând o atenție deosebită drepturilor persoanelor care sunt cel mai vulnerabile în funcție de vârstă sau tulburări psihomotorii: copiii, persoanele vârstnice și persoanele cu handicap.

Plângerile sunt depuse și instrumentate în conformitate cu procedura la care se face referire în secțiunea privind Ombudsmanul.

Ombudsmanul

Ombudsmanul este un organism statutar a cărui sarcină este „de a apăra și a promova drepturile, libertățile, garanțiile și interesele legitime ale cetățenilor” [articolul 1 alineatul (1) din Legea nr. 9/91 din 9 aprilie 1991 în versiunea curentă] care pot fi încălcate în mod nejustificat în cadrul relațiilor cetățenilor cu autoritățile publice. Atunci când nu dispun de nicio altă posibilitate, întrucât toate căile de atac (administrative și/sau judiciare) au fost epuizate sau pentru că termenul pentru introducerea unei căi de atac a expirat, cetățenii pot să contacteze Ombudsmanul și să depună o plângere fără a suporta vreun cost, motivându-și poziția.

Astfel cum s-a menționat mai sus, în Portugalia, Ombudsmanul este, de asemenea, instituția națională pentru drepturile omului cu rol de Mecanism Național de Prevenire.

În mai 2013, în temeiul Protocolului opțional la Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Consiliul de Miniștri a decis să atribuie Ombudsmanului rolul de Mecanism Național de Prevenire. În consecință, Ombudsmanul este responsabil cu efectuarea de vizite de inspecție la locurile de izolare - închisori, clinici, spitale de psihiatrie, centre de educare pentru minori, etc. - pentru a monitoriza calitatea serviciilor de cazare și a hranei pentru persoanele private de libertate, pentru a verifica dacă sunt respectate drepturile fundamentale ale deținuților (inclusiv, acolo unde este posibil, dreptul la viață privată și la contactul legitim cu rudele și reprezentanții legali) și pentru a verifica existența (sau inexistența) programelor terapeutice individuale.

Tratarea plângerilor:

Plângerile pot fi adresate Ombudsmanului prin scrisoare, fax, e-mail, telefon sau pot fi depuse personal la Biroul Ombudsmanului (faceți clic aici pentru adrese), prin intermediul unui formular electronic de depunere a plângerii, precum și la orice parchet.

Nu toate comunicările primite de Ombudsman sunt plângeri reale – adesea acestea sunt explicații anonime, simple solicitări de informații și de consiliere juridică sau declarații generale cu privire la anumite probleme. Acestora nu li se poate da curs.

Plângerile conduc la deschiderea unei proceduri (nu neapărat una nouă, având în vedere că plângerile privind chestiuni similare pot fi tratate în cadrul unei singure proceduri, din motive de rapiditate și de economie procedurală), care este investigată în mod corespunzător. Cu alte cuvinte, se efectuează anchetele necesare pentru stabilirea faptelor, de exemplu prin audierea entității împotriva căreia a fost formulată plângerea și chiar a reclamantului însuși, care poate solicita, de asemenea, o audiere cu Ombudsmanul.

La finalul acestei proceduri, plângerile pot conduce la recomandări, sugestii, observații și alte modalități alternative de a reconcilia interesele divergente și pot avea ca rezultat, de asemenea, cereri de control al constituționalității sau al legalității anumitor elemente.

Pe lângă faptul că răspunde la plângerile primite de la cetățeni, Ombudsmanul poate iniția proceduri din proprie inițiativă pentru a investiga situații care îi sunt aduse la cunoștință prin orice mijloace și care intră în domeniul său de competență.

Organisme specializate în domeniul drepturilor omului

Organizația pentru protecția drepturilor copiilor

Comisia națională pentru promovarea drepturilor și protecția copiilor și tinerilor (Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens - CNPDPCJ)

Rolul Comisiei este de a ajuta la planificarea intervenției statului și de a coordona, monitoriza și evalua acțiunile întreprinse de organismele publice și de comunitate pentru a proteja și promova drepturile copiilor și tinerilor. Una dintre cele mai importante sarcini ale acesteia este de a încuraja semnarea protocoalelor de coordonare și colaborare între Comitetele pentru protecția copiilor și tinerilor (Comissões de Proteção de Crianças e Jovens - CPCJ) din întreaga țară, printre alte organisme.

CPCJ sunt instituții nejudiciare oficiale cu autonomie funcțională care vizează promovarea drepturilor copiilor și tinerilor și prevenirea sau stoparea situațiilor care le pot afecta siguranța, sănătatea, formarea, educația sau dezvoltarea globală. Parchetul (Ministério Público) monitorizează activitatea CPCJ și evaluează legalitatea și temeinicia deciziilor acestora, exercitând un control jurisdicțional, după caz.

Comitetele funcționează în modul plenar și în modul restrâns. Comitetul plenar este responsabil de măsurile de punere în aplicare pentru promovarea drepturilor și prevenirea situațiilor periculoase pentru copii și tineri.

Comitetul restrâns intervine în situații în care un copil sau un tânăr este în pericol, în special prin: asistarea și acordarea de consultanță persoanelor care se adresează comitetului pentru protecție; decizia privind deschiderea și desfășurarea procedurilor de promovare și protecție, efectuarea unei evaluări preliminare a situațiilor de care are cunoștință comitetul pentru protecție, investigarea cazurilor, solicitarea participării membrilor comitetului plenar la investigarea cazurilor ori de câte ori este necesar, decizia privind aplicarea măsurilor de promovare și protecție și monitorizarea și revizuirea acestora (cu excepția măsurii care implică aprobarea unei persoane selectate pentru adopție sau a unei instituții de adopție), investigarea și monitorizarea măsurilor de promovare și protecție care i-au fost solicitate în contextul cooperării cu alte comitete de protecție, raportarea către comitetul plenar la fiecare șase luni, fără identificarea persoanelor implicate, cu privire la procedurile care sunt lansate și la stadiul procedurii în curs.

Tratarea plângerilor:

Oricine poate transmite informații referitoare la o situație periculoasă direct comitetului CPCJ prin scrisoare, telefon, fax sau e-mail sau personal la birourile comitetelor. Comitetele sunt responsabile de zona municipală în raza căreia sunt situate. Faceți clic aici pentru a vedea lista de contacte a CPCJ în funcție de regiunea în care locuiește copilul.

Intervenția CPCJ necesită consimțământul și acordul părinților și pot conduce la punerea în aplicare a următoarelor măsuri:

 • Sprijin comun acordat părinților;
 • Sprijin comun acordat unui alt membru al familiei;
 • Încredințarea minorului unei persoane cu reputație bună;
 • Sprijin pentru o viață independentă;
 • Asistență maternală;
 • Plasament într-o instituție.

Măsurile de promovare și de protecție sunt desfășurate într-un mediu de viață normal sau în plasament, în funcție de natura lor.

Organismele de promovare a egalității

Comisia pentru cetățenie și egalitatea de gen (Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género - CIG)

Comisia pentru cetățenie și egalitatea de gen este organismul național responsabil de promovarea și respectarea principiului egalității între femei și bărbați. Aceasta își desfășoară activitatea în următoarele domenii: educația civică; egalitatea între femei și bărbați; protejarea maternității și a paternității; promovarea unor mijloace de a facilita participarea egală a femeilor și a bărbaților în diferitele domenii ale vieții; reconcilierea vieții profesionale, private și familiale a femeilor și bărbaților; combaterea violenței domestice și a celei bazate pe gen și a traficului de persoane, precum și acordarea de sprijin victimelor.

CIG este un serviciu central aflat în administrarea directă a statului și are autonomie administrativă. CIG face parte din Președinția Consiliului de Miniștri și se află sub autoritatea Secretarului de stat pentru cetățenie și egalitate.

În special, aceasta este responsabilă cu primirea plângerilor privind cazurile de discriminare sau de violență pe criterii de gen și transmiterea acestora către autoritățile competente sau entitățile implicate prin emiterea de avize și recomandări către autoritățile competente sau entitățile implicate, după caz.

Tratarea plângerilor:

Plângerile privind cazurile de discriminare sau de violență bazate pe criterii de gen sunt primite de CIG prin e-mail, prin pagina de Facebook a Comisiei, precum și pe suport de hârtie.

Plângerile primite sunt analizate și clasificate de serviciile interne, care răspund direct reclamantului utilizând același canal. Avizele și/sau recomandările pot fi trimise entităților vizate și/sau cazurile pot fi înaintate autorităților competente [de exemplu, parchetul, ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – Autoritatea pentru Siguranță Alimentară și Economică), ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social – Autoritatea de reglementare în mass-media)], o copie fiind transmisă entităților implicate.

Înaltul Comisariat pentru Migrație (Alto Comissariado para as Migrações - ACM)

[Comisia pentru egalitate și combaterea discriminării rasiale (Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial - CICDR)]

Înaltul Comisariat pentru Migrație (ACM) este o instituție publică care lucrează la definirea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor publice sectoriale și intersectoriale privind migrația care sunt relevante pentru atragerea migranților într-un context național și internațional și în contextul țărilor a căror limbă este portugheza pentru a integra imigranții și grupurile etnice, în special comunitățile de romi, precum și pentru a gestiona și promova diversitatea dintre culturi, etnii și religii. Una dintre cele mai importante sarcini ale sale este combaterea tuturor formelor de discriminare bazate pe culoare, naționalitate, origine etnică sau religie, indiferent de forma pe care o ia această discriminare, prin intermediul acțiunilor, campaniilor sau evenimentelor de creștere a gradului de conștientizare al publicului și prin intermediul prelucrării contravențiilor prevăzute de lege.

Sub egida ACM există o Comisie pentru egalitate și împotriva discriminării rasiale (Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial - CICDR). Scopul acestei Comisii este prevenirea și interzicerea discriminării rasiale și sancționarea faptelor comise de orice persoană care încalcă drepturile fundamentale sau împiedică sau restricționează exercitarea drepturilor economice, sociale sau culturale, pe motiv că o persoană este de o anumită rasă, etnie, culoare, naționalitate, descendență sau provine dintr-o anumită regiune, în conformitate cu termenii și limitele stabilite în Legea nr. 93/2017 din 26 august 2017 de stabilire a cadrului legal pentru prevenirea, interzicerea și acțiunile împotriva discriminării. Legea nr. 93/2017 interzice orice formă de discriminare, astfel cum este definită în lege, inclusiv o serie de practici bazate pe rasă, etnie, culoare, naționalitate, descendență sau regiune de origine.

Tratarea plângerilor:

Plângerile pot fi depuse la ACM sau direct la CICDR prin poștă, fax, e-mail sau telefon. Un formular electronic de depunere a plângerii este disponibil, de asemenea, pe site-ul CICDR.

Un act de discriminare de către o persoană fizică constituie o contravenție pedepsită cu o amendă egală cu valoarea indicelui de sprijin social sau cu dublul acesteia. Un act de discriminare de către o persoană juridică publică sau privată constituie o contravenție pedepsită cu o amendă egală cu valoarea indicelui de sprijin social înmulțită cu o cifră cuprinsă între 4 și 20.

Atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice private și publice, aplicarea amenzilor nu aduce atingere niciunei posibile răspunderi civile sau aplicării unei alte sancțiuni referitoare la același caz.

Comisia ține un registru cu detaliile persoanelor fizice și juridice care au primit amenzi și sancțiuni suplimentare. Instanțele și Autoritatea pentru Monitorizarea Condițiilor de Muncă trebuie să transmită Comisiei toate deciziile care confirmă practicile discriminatorii. Când termenul limită pentru o cale de atac judiciară a expirat și nu a fost exercitată nicio cale de atac judiciară sau când decizia Comisiei a dobândit autoritate de lucru judecat, extrasele din respectiva decizie sunt publicate pe site-ul ACM pentru o perioadă de cinci ani. Aceste extrase includ cel puțin identificarea persoanei juridice găsită vinovată, informații cu privire la tipul și natura actului de discriminare și amenzile și sancțiunile suplimentare aplicate.

Organismul pentru protecția datelor

Autoritatea portugheză pentru protecția datelor (Comissão Nacional de Proteção de Dados - CNPD)

CNPD este un organism administrativ independent, sub conducerea Adunării Republicii. Rolul său este de a monitoriza și de a supraveghea prelucrarea datelor cu caracter personal în deplină conformitate cu drepturile omului și cu libertățile și garanțiile consacrate de Constituție și de legislație. Comisia este Autoritatea națională pentru monitorizarea datelor cu caracter personal. CNPD cooperează cu autoritățile de supraveghere a protecției datelor din alte state pentru a proteja și a respecta drepturile persoanelor care trăiesc în străinătate.

Tratarea plângerilor:

Plângerile și cererile persoanelor fizice referitoare la încălcări privind datele cu caracter personal ar trebui să fie adresate în scris Comisiei CNPD. De asemenea, plângerile pot fi depuse electronic prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul CNPD. Trebuie furnizate numele, adresa și semnătura autorilor plângerilor.

Odată ce a fost înregistrată o plângere, aceasta este analizată și este prezentată pentru evaluare prealabilă de către un membru al CNPD. În cazul în care problema ridicată nu intră în domeniul de competență a CNPD sau nu este posibil să se emită o decizie având în vedere natura declarației persoanei respective, aceasta poate fi evaluată sau transmisă în mod corespunzător de către membrul căruia i-a fost atribuită.

Deciziile CNPD sunt adoptate cu majoritate de voturi, sunt obligatorii și fac obiectul contestațiilor și al acțiunilor în justiție.

Alte organisme specializate

Institutul Național de Reabilitare, IP (Instituto Nacional para a Reabilitação, IP - INR, I.P.)

Institutul Național de Reabilitare este o instituție publică integrată în prezent sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarității și Securității Sociale, cu autonomie administrativă și resurse proprii. Institutul lucrează pentru a asigura egalitatea de șanse, pentru combaterea discriminării și pentru a oferi persoanelor cu handicap instrumente adecvate, prin promovarea drepturilor lor fundamentale.

INR poate primi plângeri referitoare la discriminarea pe motive de handicap prevăzute în Legea nr. 46/2006 din 28 august 2006, care interzice și sancționează discriminarea pe motive de handicap și de existență anterioară a unui risc grav pentru sănătate. Discriminarea este considerată a fi orice act care încalcă orice drept fundamental sau refuză sau restricționează exercitarea oricăror drepturi de către orice persoană pe motiv de handicap.

Tratarea plângerilor:

O descriere completă a situației considerate a fi discriminatorii ar trebui să fie trimisă institutului pentru a lansa procedura de depunere a plângerilor. Un formular de depunere a plângerii este disponibil pe site și poate fi trimis prin e-mail la adresa inr@inr.mtsss.pt.

Plângerea trebuie să identifice reclamantul (nume și prenume, număr de identificare sau numărul de card al cetățeanului, numărul de identificare a contribuabilului, adresa completă, numărul de telefon sau alte date de contact) și să ofere o descriere clară a tuturor faptelor. Aceasta trebuie să specifice martorii, indicând numele, adresele și detaliile de contact ale acestora și trebuie să fie însoțită, pe cât posibil, de obiecte, probe sau documente care dovedesc existența actului discriminatoriu.

După ce s-a depus plângerea, cazul va fi trimis autorității administrative competente (inspectorate generale, autorități de reglementare sau alte organisme competente) în materie de inspecție și/sau de sancționare pentru faza de anchetă, în cursul căreia vor fi colectate probe, după care fie cazul este închis, fie se impun amenzi (împreună cu eventuale sancțiuni suplimentare). O copie a deciziei este transmisă Institutului Național pentru Reabilitare.

Comiterea unui act discriminatoriu este pasibilă de plata unei amenzi care poate varia între de cinci până la de 30 de ori valoarea salariului lunar minim garantat, în funcție de faptul dacă încălcările sunt comise de persoane fizice sau juridice.

În funcție de gravitatea infracțiunii și de vinovăția infractorului, pot fi impuse sancțiuni suplimentare, cum ar fi confiscarea bunurilor, interdicția de a profesa sau de a desfășura activități, refuzarea dreptului la subvenții sau prestații acordate de autoritățile publice, închiderea unităților și publicarea condamnărilor.

Comisia pentru egalitatea de tratament în ceea privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego - CITE)

CITE este un organism colegial tripartit și echilateral cu autonomie administrativă și personalitate juridică. Aceasta promovează egalitatea și nediscriminarea între femei și bărbați la locul de muncă, în ocuparea forței de muncă și în formarea profesională și cooperează în ceea ce privește aplicarea legislației și a obligațiilor care decurg din acordurile încheiate în acest domeniu, precum și a obligațiilor referitoare la protecția parentală și reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie și cu viața privată în sectorul privat, sectorul public și sectorul cooperativ.

Printre sarcinile sale principale, aceasta evaluează plângerile pe care le-a primit sau situațiile de care are cunoștință care indică încălcarea dispozițiilor legale cu privire la egalitate și la nediscriminare între femei și bărbați la locul de muncă, în ocuparea forței de muncă și în formarea profesională. CITE contribuie, de asemenea, la asigurarea protecției parentale și a reconcilierii vieții profesionale cu viața de familie și cu viața privată și oferă informații și asistență juridică în acest sens.

Tratarea plângerilor:

Orice persoană poate depune o plângere cu privire la anunțurile de angajare și alte metode de recrutare a angajaților care nu garantează dreptul la egalitatea dintre bărbați și femei în ceea ce privește accesul la ocuparea forței de muncă.

Orice lucrător poate depune o plângere în caz de discriminare între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la ocuparea forței de muncă, la locul de muncă și la formarea profesională.

Plângerile pot fi depuse prin scrisoare, fax sau e-mail. De asemenea, acestea pot fi depuse telefonic apelând numărul gratuit 800 204 684 sau la sediul CITE cu programare prealabilă – tel. 21 780 37 09.

CITE are obligația de a raporta avizele care confirmă sau indică existența unor practici de muncă discriminatorii pe criterii de gen către serviciul responsabil de inspecția muncii (Autoritatea pentru Monitorizarea Condițiilor de Muncă), care poate iniția o procedură de constatare a unei încălcări administrative, conform precizărilor de mai jos.

Autoritatea pentru Monitorizarea Condițiilor de Muncă (Autoridade para as Condições do Trabalho - ACT)

Autoritatea pentru Monitorizarea Condițiilor de Muncă este un serviciu de stat al cărui scop este de a promova îmbunătățirea condițiilor de muncă pe întreg teritoriul continental portughez prin monitorizarea respectării dreptului muncii în contextul relațiilor de muncă private și prin promovarea siguranței și sănătății la locul de muncă în toate sectoarele private.

De asemenea, ACT monitorizează respectarea legislației în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă în toate sectoarele și în serviciile și organismele administrației publice centrale (directe, indirecte și locale), inclusiv institutele publice și procedurile pentru furnizarea unor servicii personalizate sau fonduri publice.

Se pot depune plângeri cu privire la deficiențele ale unităților sau la neconformitatea cu dispozițiile care intră în sfera de competență a ACT, inclusiv: condițiile de siguranță și sănătate la locul de muncă; contractele de muncă pe durată determinată; inegalitatea și discriminarea la locul de muncă; detașarea lucrătorilor; durata și organizarea timpului de lucru; reprezentarea colectivă a lucrătorilor; munca la negru sau ilegală; munca temporară; munca efectuată de imigranți.

Tratarea plângerilor:

Orice lucrător, reprezentant al angajaților sau alte părți interesate pot depune o plângere prin completarea formularului electronic pus la dispoziție pe pagina de internet a ACT.

În cazul în care, în exercitarea atribuțiilor sale, inspectorul de muncă constată sau dovedește personal și direct (inclusiv după evenimentul în cauză) orice încălcare a normelor care se pedepsește cu o amendă, se întocmește un raport oficial. Pentru încălcări care nu sunt constatate în mod personal, inspectorul de muncă întocmește un raport privind incidentul, susținut de dovezile disponibile și numele a cel puțin doi martori.

După întocmirea raportului, acuzatul este notificat și dispune de un termen de 15 zile să plătească amenda în mod voluntar, să prezinte un răspuns în scris, împreună cu orice documente justificative și o listă a martorilor, sau să se prezinte în persoană pentru a fi audiat.

Termenul de finalizare a anchetei este de 60 de zile, acesta putând fi extins pentru perioade egale în cazuri justificate în mod corespunzător.

Infracțiunile administrative foarte grave sau recidivele unor infracțiuni administrative comise în mod intenționat sau prin neglijență gravă pot fi făcute publice ca o formă de sancțiune suplimentară. În cazul unei recidive a infracțiunii administrative menționate anterior, se pot aplica sancțiuni suplimentare, de exemplu o interdicție temporară privind desfășurarea de activități, retragerea dreptului de a participa la licitații sau cererile de oferte publice, sau publicarea sentinței, ținând seama de efectele dăunătoare asupra angajatului sau de avantajul economic retras de angajator.

În cazul în care infracțiunea constă în omiterea unei obligații, plata amenzii nu exonerează autorul infracțiunii de la îndeplinirea obligației, în cazul în care acest lucru este în continuare posibil. În cazul în care infracțiunea rezultă din neplata unor sume, ACT poate decide, în plus față de amenzi, că sumele datorate lucrătorilor trebuie să fie plătite până la termenul pentru plata amenzii.

Agenția Portugheză de Mediu (Agência Portuguesa do Ambiente - APA)

Agenția Portugheză de Mediu are drept misiune să propună, să dezvolte și să monitorizeze gestionarea integrată și participativă a politicilor de dezvoltare durabilă și de mediu în coordonare cu alte politici sectoriale și în colaborare cu entități publice și private care lucrează în același scop. Aceasta lucrează în vederea atingerii un nivel ridicat de protecție și de îmbunătățire a mediului și a furnizării de servicii de înaltă calitate pentru cetățeni. De asemenea, aceasta este autoritatea națională însărcinată cu aplicarea sistemului de responsabilitate față de mediu.

Daunele aduse mediului includ: (i) daunele cauzate speciilor și habitatelor naturale protejate; (ii) daunele aduse apelor; (iii) daunele aduse solului.

Observații referitoare la daunele aduse mediului sau amenințarea iminentă de producere a unor astfel de daune poate fi transmisă agenției solicitându-i-se să ia măsuri. Persoana care transmite observația ar trebui să prezinte, de asemenea, orice date relevante sau intervenții aflate la dispoziția sa.

Tratarea plângerilor:

Orice persoană fizică/părți interesate pot trimite o cerere prin poștă sau prin e-mail. Un formular electronic de contact este disponibil, de asemenea, pe pagina de internet a agenției.

Autoritatea competentă examinează cererea de acțiune și informează părțile interesate dacă aceasta este acceptată sau respinsă. În cazul în care autoritatea competentă confirmă existența unei daune aduse mediului și susține cererea reclamantului, operatorul este notificat cu privire la solicitarea de luare de măsuri în vederea adoptării unei decizii cu privire la măsurile care urmează să fie aplicate.

Inspectoratul General al Agriculturii, Mării, Mediului și Amenajării Teritoriului (Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território - IGAMAOT)

IGAMAOT este un serviciu central aflat în administrarea directă a statului și răspunde de controlul, auditul și supravegherea departamentelor și organismelor din domeniul de activitate a IGAMAOT în ceea ce privește administrarea, gestionarea și misiunea. În materie de alimentație și securitate alimentară, IGAMAOT monitorizează sprijinul din fondurile naționale și ale UE. În domenii precum mediul, amenajarea teritoriului și conservarea naturii, IGAMAOT asigură monitorizarea continuă și evaluarea legalității.

Activitatea sa vizează operatorii din sectorul public și pe cei din sectorul privat, cetățeni individuali în chestiuni legate de legislația privind mediul, amenajarea teritoriului sau conservarea naturii, precum și beneficiarii de sprijin național sau european în domeniul agriculturii și al pescuitului.

IGAMAOT primește plângeri cu privire la actele care intră în domeniul său de competență. Acesta intervine în chestiunile cu potențial risc maxim în colaborare cu celelalte autorități competente, în funcție de situația raportată.

Tratarea plângerilor:

IGAMAOT oferă un serviciu electronic de asistență pe site-ul său de internet, prin intermediul căruia plângerile pot fi depuse prin completarea unui formular electronic cu o descriere detaliată a situației observate, împreună cu numele și datele de contact ale reclamantului. Reclamantul poate solicita ca aceste informații să rămână confidențiale bifând căsuța corespunzătoare din formular.

Plângerile, declarațiile, rapoartele cu privire la incidente și alte cereri depuse la IGAMAOT conținând materiale care pot fi examinate în contextul unei inspecții vor conduce la deschiderea unei proceduri administrative specifice, desfășurată în conformitate cu Codul de procedură administrativă.

Cererile anonime nu sunt luate în considerare în continuare, cu excepția cazurilor în care acestea sunt suficient de justificate sau documentate.

În cursul procedurii administrative, IGAMAOT stabilește un termen-limită pentru răspunsul la solicitările sale de informații sau transmiterea de informații de către organismele în cauză.

În domeniul de aplicare a anchetei, pot fi desfășurate acțiuni suplimentare în legătură cu entitățile în cauză, în vederea colectării de informații și dovezi care să permită luarea unei decizii cu privire la efectuarea unei inspecții.

După examinarea cazului și fără a aduce atingere raportului obligatoriu în scopuri penale, se întocmește o propunere motivată pentru a fi prezentată Inspectorului General, care poate decide fie să claseze cazul, să îl monitorizeze, să ia măsuri extraordinare sau să sesizeze membrul guvernului responsabil de IGAMAOT, care decide modul în care ar trebui să fie abordat cazul respectiv.

Inspectoratul General al Serviciilor de Justiție (Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça - IGSJ)

IGSJ este un serviciu central al administrației directe a statului, cu autonomie administrativă, a cărui sarcină este de a audita, a inspecta și a supraveghea toate entitățile, departamentele și organismele aflate sub jurisdicția Ministerului de Justiție sau sub supravegherea sau reglementarea acestuia, inclusiv serviciile penitenciare, în vederea corectării ilegalităților sau neregulilor și a optimizării funcționării serviciilor.

Pot fi formulate plângeri cu privire la actele și omisiunile care sunt considerate a fi ilegale, în special întârzieri în furnizarea serviciului public; calitatea scăzută a serviciilor; comportamentul necorespunzător al angajaților sau agenților; starea proastă a spațiilor; și, în general, orice nereguli sau deficiențe în funcționarea serviciilor.

Tratarea plângerilor:

Plângerile pot fi depuse fără formalități speciale într-unul din următoarele moduri: în persoană, prin poșta standard sau prin telefon, fax sau e-mail. Un formular electronic în acest scop este disponibil pe site-ul IGSJ.

Plângerile, rapoarte privind incidentele și declarațiile depuse personal la IGSJ sunt primite de inspectorul repartizat în acest scop.

Plângerilor depuse li se atribuie întotdeauna un număr de caz. Reclamantul este informat cu privire la numărul de caz și trebuie să îl menționeze în orice contact cu IGSJ. După caz, plângerea poate fi combinată cu o inspecție sau un proces de audit aflat în desfășurare sau în așteptare.

Reclamanții pot solicita la IGSJ informații privind situația cazului lor prin orice mijloace de comunicare, menționând numărul dosarului în cauză. În cazul în care plângerea a fost depusă prin intermediul site-ului IGSJ, evoluția sa poate fi urmărită utilizând parola de acces care a fost generată în momentul transmiterii electronice.

Plângerile anonime vor fi analizate numai în cazul în care declarațiile prezentate sunt considerate a fi coerente și detaliate. Nu se va furniza reclamantului nicio informație cu privire la rezultatele oricăror anchete efectuate și nici nu va fi posibil accesul la informații privind situația cazului respectiv prin intermediul site-ului IGSJ, întrucât accesul la aceste informații depinde de înregistrarea utilizatorului.

Inspectoratul General al Afacerilor Interne (Inspeção-Geral da Administração Interna - IGAI)

IGAI este un serviciu independent pentru controlul extern al activității poliției. Acesta se află sub autoritatea Ministerului de Interne (Ministério da Administração Interna - MAI), iar sfera sa de competență cuprinde toate forțele de securitate [GNR (Guarda Nacional Republicana - Garda Republicană Națională), PSP (Polícia de Segurança Pública - Poliția de securitate publică) și SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - Serviciul pentru Străini și Frontiere)] care țin de acest minister. Acesta efectuează audituri la nivel înalt, inspecții și supravegherea organismelor respective și apără drepturile cetățenilor, punând un accent deosebit pe protecția drepturilor omului și menținerea ordinii publice.

Orice persoane (portugheză sau străină), grupuri de persoane, asociații, companii sau alte persoane juridice pot depune o plângere cu privire la actele și omisiunile considerate a fi ilegale, în special plângeri referitoare la încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor de către profesioniști din cadrul organismelor aflate sub autoritatea MAI. Astfel de încălcări includ: întârzieri în furnizarea unui serviciu public, calitatea scăzută a serviciilor, precum și comportamentul neadecvat al angajaților din sectorul public sau al altor angajați din serviciul public sau al altor angajați aflați în domeniul de competență a MAI, starea precară a spațiilor și, în general, orice nereguli sau deficiențe în funcționarea serviciilor.

Tratarea plângerilor:

Plângerile pot fi depuse fără formalități speciale în următoarele moduri: prin poștă standard, în persoană, prin e-mail sau prin utilizarea formularului electronic de depunere a plângerii.

Plângerea ar trebui să prezinte o descriere detaliată a situației observate, să identifice persoana responsabilă, să precizeze data exactă și locul (strada și numărul, orașul, parohia și municipalitatea) și, dacă este posibil, să fie însoțită de o hartă de localizare a situației semnalate.

În cazul în care nu este posibilă prezentarea de probe în momentul întocmirii raportului de incident, acestea trebuie prezentate cât mai curând posibil după aceea.

IGAI se va asigura că toate plângerile care intră în sfera sa de competență vor fi examinate în mod corespunzător și că toți reclamanții identificați vor primi un răspuns la declarațiile lor. Se pot solicita informații de la IGAI cu privire la situația cazurilor, menționând numărul dosarului în cauză.

Plângerile anonime vor fi analizate numai în cazul în care declarațiile prezentate sunt considerate a fi coerente și detaliate.

Inspectoratul General al Educației și Științei (Inspeção-Geral da Educação e Ciência - IGEC)

IGEC monitorizează legalitatea și regularitatea actelor desfășurate de organismele, serviciile și agențiile din cadrul Ministerului Educației sau sub autoritatea membrului respectiv al Guvernului. De asemenea, IGEC monitorizează, auditează și supraveghează funcționarea sistemului educațional în învățământul preșcolar și școlar (primar, secundar și superior). Domeniile sale de competență includ formele speciale de educație, educația în afara școlii, știința și tehnologia, precum și organismele, serviciile și agențiile din cadrul ministerului.

Ombudsmanul IGEC protejează, apără și promovează drepturile și interesele legitime ale cetățenilor și echitatea și justiția în cadrul sistemului de învățământ. Activitatea sa implică analizarea și soluționarea plângerilor din partea utilizatorilor și agenților din cadrul sistemului de învățământ și poate conduce la o anchetă sau la proceduri disciplinare.

Tratarea plângerilor:

Plângerile pot fi depuse prin scrisoare, fax sau e-mail (igec@igec.mec.pt). Înainte de a depune o plângere la IGEC, utilizatorii și agenții din sistemul de învățământ ar trebui, ori de câte ori este posibil, să explice situația organismelor competente ale grupurilor școlare/școlii negrupate, instituției de învățământ superior sau organismului/serviciului.

Activitatea Ombudsmanului este efectuată de inspectoratele teritoriale ale IGEC, responsabile cu evaluarea plângerilor depuse de utilizatorii și agenții din sistemul de învățământ și cu determinarea procedurii considerate a fi cea mai adecvată pentru tratarea acestora. De asemenea, aceștia pot efectua o anchetă preliminară care urmărește, în esență, definirea obiectului plângerii și prezentarea motivelor plângerii în mod rapid și eficient. Atunci când plângerile se referă la chestiuni care țin de competența directorului grupului școlar/școlii negrupate, rectorului/președintelui/directorului instituției de învățământ superior sau a directorului general al școlilor, prin intermediul delegațiilor regionale în materie de educație, plângerile se adresează direct acestora. Plângerile referitoare la educație/organismele științifice/serviciile sunt analizate direct de IGEC după audierea părților implicate.

Plângerile primite la sediul IGEC sunt trimise la inspectoratele teritoriale pentru a se stabili procedura cea mai adecvată.

Directorii grupurilor școlare/școlilor negrupate și rectorul/președintele/directorul instituției/unității de învățământ superior au autoritate disciplinară asupra cadrelor didactice, personalului nedidactic și studenților. La rândul său, directorul general al școlilor, prin intermediul delegațiilor regionale în materie de educație, are autoritate disciplinară asupra organismului administrativ și de conducere al grupurilor școlare/școlilor negrupate.

Cu toate acestea, în cazul în care se constată, în urma unei inspecții, că au avut loc infracțiuni disciplinare, inspectorul general are competența de a deschide procedura disciplinară corespunzătoare.

Plângerile primite la sediu sau la inspectoratele teritoriale referitoare la funcționarea altor sectoare ale administrației și/sau activitatea entităților private care nu se află sub autoritatea Ministerului Educației și Științei sunt transmise serviciilor administrative competente centrale, regionale sau locale, iar partea interesată primește o notificare cu privire la plângerile respective.

Inspectoratul General pentru Activități în Materie de Sănătate (Inspeção-Geral das Atividades em Saúde - IGAS)

Inspectoratul General pentru Activități în Materie de Sănătate este un serviciu central aflat în administrarea directă a statului, al cărui obiectiv este de a asigura respectarea legii și a înaltelor niveluri tehnice de performanță în toate domeniile furnizării de asistență medicală, atât de către organismele din cadrul Ministerului Sănătății sau aflate sub autoritatea acestuia, cât și de către organismele din sectorul public, privat sau social.

La IGAS pot fi raportate orice nereguli sau deficiențe în funcționarea serviciilor, precum: actele și omisiunile considerate a fi ilegale, utilizarea abuzivă a banilor sau a fondurilor publice, frauda sau corupția, obstacolele sau inegalitățile în ceea ce privește accesul la asistența medicală la nivelul unui furnizor sau al unei unități anume, abaterile din partea angajaților sau a profesioniștilor din domeniul asistenței medicale etc.

În cazul în care fapta raportată nu este de competența IGAS, declarațiile sau plângerile formulate de organismele identificate în mod corespunzător sunt transmise organismului competent.

Tratarea plângerilor:

Orice persoane (portugheză sau străină), grupuri de persoane, asociații, companii sau alte persoane juridice pot depune plângeri prin poștă sau e-mail.

Plângerile/declarațiile pot fi depuse în orice moment și trebuie să fie complete și motivate, furnizând, acolo unde este posibil, informații detaliate cu privire la persoana sau organizația în cauză, faptele în cauză, datele și locurile în care acestea au avut loc, identificarea persoanelor (numele și datele de contact) și informații cu privire la faptul dacă plângerea/declarația a fost depusă la un alt organism.

IGAS analizează plângerile/declarațiile în care timpul, metoda și locul faptelor sau actelor, autorii acestora și răspunderea potențială sunt considerate a fi coerente și detaliate.

Plângerile/declarațiile pot conduce la o inspecție sau procedură de clarificare, în conformitate cu regulamentul de inspecție al IGAS.
În cazul procedurilor de inspecție, se respectă întotdeauna principiul procedurilor contradictorii. Acest lucru permite audierea persoanelor implicate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, și anume cazurile în care investigarea în cadrul procedurilor penale și obținerea de probe pot fi astfel împiedicate în mod obiectiv.

Persoanele interesate care sunt identificate în mod corespunzător sunt informate cu privire la rezultatele intervenției IGAS.

Autoritatea de reglementare în domeniul sănătății (Entidade Reguladora da Saúde - ERS)

Autoritatea de reglementare în domeniul sănătății (ERS) este un organism public independent, a cărui sarcină este de a reglementa activitatea unităților de asistență medicală, și anume toate unitățile de asistență medicală din sectorul public, privat și social care deservesc publicul din Portugalia continentală, cu excepția farmaciilor.

Sarcina de reglementare și supraveghere a furnizorilor implică: gestionarea plângerilor formulate de utilizatori, furnizori și instituții; efectuarea de inspecții și audituri la sediile furnizorilor de asistență medicală; investigarea situațiilor care pot pune în pericol drepturile utilizatorilor; desfășurarea procedurilor de contravenție și impunerea de sancțiuni; emiterea de instrucțiuni, recomandări și avize; efectuarea de studii privind organizarea sistemului de sănătate.

Plângerile care intră în domeniul de competență a ERS se referă la:

 • Accesul la asistență medicală
 • Discriminare
 • Calitatea asistenței medicale
 • Calitatea asistenței administrative
 • Drepturile utilizatorilor
 • Timpul de așteptare pentru consultații
 • Timpul de așteptare pentru programări
 • Aspecte financiare
 • Aspecte juridice
 • Calitatea unităților

Tratarea plângerilor:

Utilizatorii de servicii de sănătate pot depune o plângere prin intermediul registrului de reclamații care trebuie să fie pus la dispoziție în unitățile unde se furnizează serviciul public, sau direct la compania sau prestatorul/furnizorul de servicii după eveniment.

De asemenea, se pot face declarații în mod direct la ERS prin poștă, telefon, personal sau prin intermediul registrului de reclamații online, disponibil pe portalul ERS. ERS tratează plângerile depuse prin intermediul registrului de reclamații online în exact același mod în care tratează plângerile din registrele tradiționale de reclamații disponibile la sediile furnizorilor de asistență medicală.

În cazul în care reclamantul și-a scris declarația în registrul de reclamații disponibil la sediul prestatorului, acesta poate trimite la ERS copia declarației, care trebuie să îi fi fost furnizată la momentul depunerii plângerii (foaie albastră). Prestatorul de servicii are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a trimite plângerea la ERS.

În cazul în care utilizatorul își adresează declarația în mod direct furnizorului trimițând o scrisoare oficială (poștă), un fax sau un e-mail, acesta poate transmite o copie a documentului original la ERS.

În urma primirii plângerii, ERS solicită reclamantului să prezinte orice declarații pe care le consideră relevante. În funcție de conținutul plângerii și de declarațiile depuse, ERS va lua măsurile pe care le consideră adecvate conform competențelor care îi sunt conferite prin lege. În cazul în care o plângere nu este identificată în mod adecvat sau nu este suficient de coerentă, aceasta va fi închisă. În cazul în care plângerea nu intră în sfera sa de competență, ERS informează reclamantul cu privire la organismul responsabil cu tratarea acesteia și o transmite în consecință.

Inspectoratul General al Ministerului Muncii, Solidarității și Securității Sociale (Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - IGMTSSS)

IGMTSSS este un serviciu aflat în administrarea directă a statului și face parte din Ministerul Muncii, Solidarității și Securității Sociale (Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - MTSSS). Acest inspectorat supraveghează serviciile și organismele MTSSS sau cele care se află sub autoritatea ministrului respectiv.

IGMTSSS evaluează conformitatea juridică și normativă a actelor departamentelor și organelor din cadrul ministerului sau aflate sub autoritatea ministrului respectiv și evaluează performanța și gestionarea acestora prin inspecții și audituri. Acesta evaluează calitatea serviciilor oferite cetățenilor și recomandă modificări și măsuri pentru rectificarea deficiențelor și neregulilor depistate.

Plângerile sau rapoartele de incident privind încălcările comise de organismele aflate sub autoritatea ministerului, inclusiv instituțiile aparținând instituțiilor Santa Casa da Misericórdia și instituțiile private de solidaritate socială, pot fi adresate inspectoratului.

Tratarea plângerilor:

Plângerile pot fi depuse prin poștă, prin e-mail sau prin intermediul unui formular electronic disponibil pe site. În afară de identificarea obiectului plângerii și a datei faptelor, plângerea ar trebui să includă o descriere scurtă și clară a evenimentelor care stau la baza sa.

Autoritatea pentru Securitate Alimentară și Economică (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - ASAE)

ASAE este autoritatea administrativă națională specializată în securitate alimentară și monitorizare economică. Aceasta este responsabilă cu evaluarea și comunicarea riscurilor din lanțul alimentar și cu reglementarea activităților economice din sectoarele alimentare și nealimentare prin monitorizarea respectării legislației de reglementare aplicabile.

Toți furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii care își desfășoară activitatea într-o unitate fizică fixă și permanentă, care au contact direct cu publicul și care furnizează bunuri sau servicii în Portugalia au obligația de a avea un registru de reclamații.

Tratarea plângerilor:

În cazul în care un client nu este pe deplin satisfăcut atunci când îi este furnizat un serviciu sau când cumpără un produs, acesta poate solicita registrul de reclamații, care poate fi utilizat pentru a consemna motivul nemulțumirii. Prestatorii de servicii trebuie să trimită la ASAE formularele originale de depunere a plângerii în termen de 10 zile lucrătoare.

De asemenea, actele ilegale pot fi raportate prin intermediul unui formular electronic de depunere a plângerii pus la dispoziție pe site-ul internet al ASAE și se pot referi la infracțiuni administrative sau chestiuni penale din sfera de competență a acestei autorități.

În cazul în care actul ilegal raportat nu intră în domeniul de competență a ASAE, plângerea este transmisă autorității competente.

Plângerea trebuie să fie completă și motivată, oferind, ori de câte ori este posibil, informații detaliate privind faptele și organismul la care se referă semnalarea, locul producerii faptelor (adresa și/sau alte elemente de referință), motivele plângerii, precum și alte aspecte relevante. În cazul în care o plângere este făcută în mod anonim, nu pot fi furnizate informații suplimentare la o dată ulterioară.

După primirea plângerii și a declarațiilor respective, ASAE va iniția procedura corespunzătoare în cazul în care faptele din plângere indică o infracțiune administrativă prevăzută în norma specifică aplicabilă. În caz contrar, ASAE va notifica furnizorul de bunuri sau servicii astfel încât acesta să poată formula declarațiile pe care le consideră adecvate în termen de 10 zile lucrătoare.

După analizarea conținutului declarațiilor și a fondului plângerii, ASAE poate trimite reclamația unui alt organism având competență în chestiunea care face obiectul plângerii sau poate propune închiderea plângerii dacă nu există nicio justificare pentru acțiune.

În cazul în care analiza faptelor prezentate în plângere conduce la un litigiu și după ce au fost luate toate măsurile necesare pentru soluționarea situației, ASAE informează reclamantul în scris (dacă acesta a fost identificat în mod corespunzător) cu privire la procedura sau măsurile care au fost sau vor fi luate în urma plângerii.

Alte organisme

Institutul de Securitate Socială (Instituto de Segurança Social, I.P. (ISS)

Institutul de Securitate Socială, I. P. este o instituție publică cu statut special în temeiul legii. Acesta se află sub administrarea indirectă a statului și are autonomie administrativă și financiară și active proprii.

Acesta este responsabil pentru asigurarea acordării de protecție juridică. Protecția juridică este un drept al persoanelor și al entităților fără scop lucrativ care nu pot să plătească cheltuielile asociate cu acțiunile în instanță în caz de concediere, divorț, evacuare, punere sub sechestru etc. sau cu procedurile extrajudiciare în cazul divorțului de comun acord.

Protecția juridică include:

Consultanță juridică – consultarea unui avocat pentru clarificare tehnică în ceea ce privește legea aplicabilă chestiunilor specifice sau cazurile în care drepturile sau interesele personale legitime sunt încălcate sau sunt în pericol de a fi încălcate (nu se aplică entităților fără scop lucrativ).

Asistență juridică – numirea unui avocat și plata onorariilor acestuia sau plata onorariilor avocatului numit din oficiu (defensor oficioso – numele dat avocaților părții acuzate în cadrul procedurilor penale sau contravenționale), scutirea de la plata cheltuielilor de judecată sau posibilitatea de a plăti în rate și numirea unui agent de executare (un executor judecătoresc exercită întotdeauna funcția de executor judecătoresc).

Următoarele persoane au dreptul la protecție juridică:

 • Cetățenii portughezi și cetățenii Uniunii Europene.
 • Cetățenii străini și apatrizii cu un permis de ședere valabil într-un stat membru al Uniunii Europene.
 • Străinii fără un permis de ședere valabil într-un stat membru al Uniunii Europene – în cazul în care legislația țărilor lor de origine acordă același drept cetățenilor portughezi.
 • Persoanele care locuiesc sau au reședința într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât statul membru în care urmează să se desfășoare procedurile (litigii transfrontaliere).
 • Persoanele juridice fără scop lucrativ – au dreptul la asistență juridică numai sub formă de scutire de la taxe judiciare și alte costuri de procedură, numirea și plata onorariilor avocatului, plata onorariilor avocatului din oficiu și numirea unui executor judecătoresc.

Toate persoanele enumerate mai sus trebuie să demonstreze că se află în imposibilitatea de a suporta costurile asociate cu procesul, angajarea unui avocat etc.

În conformitate cu dreptul portughez, persoanele care, pe baza veniturilor, activelor și cheltuielilor curente ale familiei lor, nu sunt în mod obiectiv în măsură să plătească cheltuielile de judecată sunt considerate a fi afectate de dificultăți financiare.

Formularele de cerere pentru acordarea asistenței juridice pot fi obținute gratuit de la orice birou de servicii pentru clienți din cadrul Serviciilor de securitate socială sau în format electronic pe site-ul Serviciilor de securitate socială.

Cererea poate fi predată personal sau trimisă prin poștă, la orice birou de servicii pentru clienți din cadrul Serviciilor de securitate socială (cu anexarea tuturor documentelor necesare).

Dreptul la protecție juridică poate fi verificat utilizând simulatorul de protecție juridică, disponibil în coloana din dreapta de pe următoarea pagină de internet: http://www.seg-social.pt/calculo-do-valor-de-rendimento-para-efeitos-de-proteccao-juridica

Pentru mai multe informații, a se vedea pagina Asistența judiciară.

Comisia pentru Protecția Victimelor Infracționalității (Comissão para a Proteção das Vítimas de Crimes)

Comisia pentru Protecția Victimelor Infracționalității este structura din cadrul Ministerului Justiției care este responsabilă cu primirea, analizarea și luarea deciziei cu privire la cererile de despăgubiri depuse de victimele actelor de violență și de victimele violenței domestice.

Obligația de a plăti despăgubiri revine persoanei care a săvârșit infracțiunea, dar, în unele cazuri, statul poate oferi despăgubiri în avans dacă un autor nu are posibilitatea de a plăti sau nu este posibil să se obțină despăgubirea într-un termen rezonabil, iar prejudiciul a cauzat perturbări considerabile ale nivelului de trai și ale calității vieții victimei.

Cererea de despăgubiri poate fi formulată în termen de maximum un an de la data infracțiunii sau, în cazul procedurilor penale, până la un an după adoptarea hotărârii definitive în cadrul procedurii. Victimele care erau minori la momentul săvârșirii infracțiunii pot depune o cerere până la un an după ce au împlinit vârsta majoratului sau sunt emancipate.

Cererea trebuie să fie depusă utilizând formularul corespunzător, care este disponibil la sediul comisiei sau la centrele de sprijinire a victimelor din cadrul APAV (Asociația Portugheză pentru Sprijinirea Victimelor – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima). Un formular de depunere a plângerii este, de asemenea, pus la dispoziția cetățenilor pe site-ul comisiei.

Cererea este scutită de la plata tuturor cheltuielilor de judecată de către victimă, iar documentele și certificatele necesare pentru dosar pot fi obținute în mod gratuit.

În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, cererea de despăgubiri care trebuie să fie plătite de statul în cauză se poate depune la Comisia pentru Protecția Victimelor Criminalității dacă reclamantul își are reședința obișnuită în Portugalia.

Ultima actualizare: 05/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.