Drepturi fundamentale

România

Conținut furnizat de
România

Instanțe naționale

Ombudsman

Organisme specializate în drepturile omului

Alte organisme specializate

Instanțe naționale

În funcție de materia în care se încadrează fapta, în sens generic, ce a avut drept consecință încălcarea unui drept al unei persoane (de exemplu, materie civilă, materie penală, contencios administrativ etc.), persoana respectivă se poate adresa fie direct instanței judecătorești, de regulă, printr-o cerere de chemare în judecată, cum e cazul materiei civile, fie altor instituții publice conform procedurilor instituite de lege.

Astfel, în materie penală, persoana ale cărei drepturi au fost încălcate printr-o faptă prevăzută de legea penală se poate adresa fie organelor de poliție, fie parchetului, urmând ca procesul penal să se deruleze conform procedurii penale.

În cazul contenciosului administrativ, conform dispozițiilor Legii nr. 554/2004, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Totodată, se poate adresa instanței de contencios administrativ și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. De regulă, înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana respectivă trebuie să urmeze o procedură prealabilă (detaliată în art. 7 din Legea nr. 554/2004) care constă în solicitarea autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, într-un anumit termen, revocarea, în tot sau în parte, a actului administrativ.

Competența instanțelor de judecată, precum și a celorlalte instituții menționate mai sus, este prevăzută de actele normative în vigoare (de exemplu, Codul de Procedură Civilă, Codul de Procedură Penală, Legea nr. 554/2004)

În ceea ce privește procedura în fața instanțelor de judecată, aceasta este, de regulă, cea de drept comun, având diferite particularități în funcție de materie (a se vedea pentru mai multe informații http://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx, disponibil doar în limba română).

Pentru datele de contact ale instanțelor de judecată, precum și pentru alte informații suplimentare se poate accesa Portalul instanțelor de judecată (disponibil doar în limba română).

Ombudsman

AVOCATUL POPORULUI

Adresă sediu central:

strada Eugeniu Carada nr. 3
Sector 3
București

Harta: http://www.avp.ro/locatie.jpg

Date de contact sediul central:

Telefon dispecerat: +4 (021) 312.71.34;
Telefon centrală: +4(021) 312.94.62
E-mail: avp@avp.ro
Adresa web: http://www.avp.ro/

Program de audiențe:

De luni până joi, între orele 9 – 16, vineri între orele 9-14 la personalul de specialitate, format din consilieri și experți (Cetățenii care doresc, pot fi primiți în audiență și de către conducerea instituției - avocatul Poporului și adjuncții acestuia).

Adrese sedii teritoriale :

România Avocatul Poporului Birouri Teritoriale

Prezentare generală a instituției (baza legală, prezentare, organizare, atribuții, cereri, proceduri)

http://www.avp.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=161&lang=ro-ro

Model cerere tip:

http://www.avp.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=182&lang=ro-ro

Principalele reglementări în vigoare privind Avocatul Poporului sunt cuprinse în:

 • Constituția României art. 58-60, art. 65 alin. (2), art. 146 lit. (a) și lit. (d);
 • Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 11 octombrie 2004, completat prin Hotărârea nr. 6/2007 a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 445, din 29 iunie 2007;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1154 din 7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul înființării și caracteristici:

 1. apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice;
 2. este autoritate publică autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică;
 3. are buget propriu care face parte integrantă din bugetul de stat;
 4. în exercitarea atribuțiilor sale nu se substituie autorităților publice;
 5. Avocatul Poporului nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, nimeni nu îl poate obliga să se supună instrucțiunilor sau dispozițiilor sale;
 6. activitatea sa are caracter public, dar la cererea persoanelor lezate în drepturile și libertățile lor sau datorită unor motive întemeiate, poate decide asupra caracterului confidențial al activității sale;
 7. își exercită atribuțiile, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a societăților comerciale, a asociațiilor sau altor persoane juridice. Petițiile pot fi adresate fără deosebire de cetățenie, vârstă, sex, apartenență politică sau convingeri religioase.

Adjuncții Avocatului Poporului

Avocatul Poporului este asistat de adjuncți, specializați pe următoarele domenii de activitate:

 1. drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale;
 2. drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;
 3. armată, justiție, poliție, penitenciare;
 4. proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe.

Cine se poate adresa Avocatului Poporului și pentru ce:

1. Actele și faptele supuse petiționării

Sunt supuse petiționării actele sau faptele administrative ale autorităților publice prin care s-au încălcat drepturile și libertățile persoanelor fizice.

Legea include în categoria actelor administrative care fac obiectul activității Avocatului Poporului și pe cele ale regiilor autonome.

Sunt asimilate actelor administrative tăcerea organelor administrației publice și emiterea tardivă a actelor.

Nu fac obiectul activității instituției Avocatul Poporului și vor fi respinse fără motivare petițiile privind:

 • actele emise de Camera Deputaților, Senat sau de Parlament;
 • actele și faptele deputaților și senatorilor;
 • actele și faptele Președintelui României;
 • actele și faptele Guvernului, cu excepția legilor și ordonanțelor;
 • actele și faptele Curții Constituționale;
 • actele și faptele Președintelui Consiliului Legislativ;
 • actele și faptele autorității judecătorești.

2. Cine se poate adresa Avocatului Poporului?

Instituției Avocatul Poporului i se poate adresa orice persoană fizică, fără deosebire de cetățenie, vârstă, sex, apartenență politică sau convingeri religioase.

3. Exercitarea atribuției Avocatului Poporului de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor în raporturile acestora cu autoritățile publice se face:

 • la cererea persoanei lezate;
 • din oficiu.

4. Condiții pentru primirea și examinarea petiției

 • să fie formulată în scris și poate fi transmisă prin poștă, inclusiv cea electronică, fax ori poate fi depusă personal sau prin mandatar (căruia i se vor solicita în mod obligatoriu datele de identificare) la sediul instituției sau la sediul birourilor teritoriale, cu prilejul audiențelor sau la registratură;
 • pentru motive temeinice, la solicitarea petiționarului, acestuia i se poate încuviința să își prezinte oral sau prin serviciul dispecerat cererea, care va fi consemnată de către personalul desemnat în acest scop, pe formulare tip;
 • trebuie semnată de petiționar;
 • trebuie să conțină:
  • informații complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate în drepturile și libertățile cetățenești (nume, prenume, domiciliu);
  • date despre vătămările produse (drepturile și libertățile încălcate, fapte invocate, descrierea lor);
  • autoritatea administrativă sau funcționarul public în cauză;
  • dovada întârzierii sau refuzului administrației publice de a soluționa cererea, potrivit legii, în termenul prevăzut;
  • mențiunea obligatorie dacă cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instanțe judecătorești sau dacă a format obiectul unei judecăți;
  • precizarea autorităților publice care au fost sesizate anterior;
  • se anexează orice acte care pot susține petiția;
 • cererea adresată Avocatului Poporului este scutită de taxa de timbru.

5. Situațiile în care petițiile nu pot fi luate în considerare:

 • atunci când petițiile nu sunt de competența Avocatului Poporului;
 • anonimele (nu se înregistrează) sau cele făcute în numele altei persoane fără acordul acesteia;
 • petițiile adresate mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoștință de ele;
 • pot fi respinse motivat petițiile vădit nefondate.

6. Modalități de lucru în soluționarea petițiilor:

 • Anchetele – Avocatul Poporului are dreptul să facă anchete proprii, să ceară autorităților administrației publice orice informații sau documente necesare anchetei, să audieze și să ia declarații de la conducătorii autorităților administrației publice și de la orice funcționar care poate da informațiile necesare soluționării petiției.
 • Recomandările – în exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandări. Prin recomandările emise, Avocatul Poporului sesizează autoritățile administrației publice asupra ilegalității actelor sau faptelor administrative.
 • Rapoarte speciale – în cazul în care Avocatul Poporului constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislație sau cazuri grave de corupție, ori de nerespectare a legilor țării, va prezenta un raport, conținând cele constatate, președinților celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului-ministru.
 • Dispeceratul – atât la sediul instituției Avocatul Poporului, cât și la nivelul celor 14 birouri teritoriale este asigurat serviciul de dispecerat (telefon 021.312.71.34, sediul central, http://www.avp.ro/linkuri/birouriteritoriale.pdf), la care cetățenii pot suna în zilele luni-joi între orele 9-16 și vineri între orele 9-14
 • Audiențele – sunt asigurate de personalul de specialitate al instituției. De asemenea, cetățenii pot fi primiți în audiență de către Avocatul Poporului și de adjuncții acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului cât și de birourile teritoriale

Organisme specializate în drepturile omului

Ombudsman pentru drepturile copilului

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE

Adresă:

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1
București
Cod poștal 010322

Date de contact:

Tel: +4 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90
Fax: +4 021-312.74.74
E-mail: office@anpfdc.ro
Adresă web: http://www.copii.ro/

Program relații cu publicul:

luni – joi: 8:30 – 16:30

vineri: 8:30 – 14:00

Compartiment adopții: marți și joi: 9.00 -12.00

Prezentare generală a instituției (baza legală, prezentare, organizare, atribuții, tipuri de servicii):

http://www.copii.ro/despre-noi/misiune/,
http://www.copii.ro/activitate/sistemul-de-protectie-a-copilului/prezentare-generala/.

Direcția Generală Protecția Drepturilor Copilului este direcție de specialitate în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

Atribuții:

 • elaborează și fundamentează programe în domeniul protecției familiei și pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului;
 • monitorizează respectarea drepturilor copilului și recomandă autorităților centrale sau locale luarea măsurilor care se impun;
 • centralizează și sintetizează informațiile referitoare la respectarea principiilor și normelor stabilite de Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și urmărește și ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului privind drepturile copilului;
 • coordonează și îndrumă metodologic activitățile serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi și ale celor de protecție specială a copilului, precum și activitățile desfășurate de comisiile pentru protecția copilului;
 • elaborează standarde, norme metodologice și proceduri de lucru pentru serviciile care asigură prevenirea separării copilului de părinții săi, protecția specială a copilului și tânărului, precum și pentru protecția familiei, a victimelor violenței în familie și pentru cele destinate agresorilor;
 • elaborează metodologia de licențiere și criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, protecției speciale a copilului și tânărului și victimelor violenței în familie și licențiază aceste servicii;
 • coordonează și îndrumă metodologic activitățile de sprijinire a familiei și victimelor violenței în familie, precum și ale serviciilor destinate acestora.

Organism de promovare a egalității

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII (CNCD)

Adresă sediu central:

Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 București

Telefon: +4 021 312.65.78 ; +4 021 312.65.79
Fax: +4 021 312.65.85
Email: support@cncd.org.ro
Adresă web: http://www.cncd.org.ro/

Program de lucru cu publicul:

Luni-Joi 08:00 - 16:30 Vineri: 08:00 - 14:00

Adrese sedii teritoriale și Centrul de documentare:

http://www.cncd.org.ro/contact/

Prezentare generală a instituției (baza legală, prezentare, organizare, atribuții, petiții, proceduri):

http://www.cncd.org.ro/ ,
http://www.cncd.org.ro/profil/,
http://www.cncd.org.ro/organizare/

Baza legală:

Consiliul National pentru Combaterea Discriminării funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr.137/2000 republicata privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

Prezentarea instituției:

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care își desfășoară activitatea în domeniul discriminării. Consiliul este garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr.137/2000 republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

1. Ce trebuie să conțină o petiție ?

Petiția trebuie să conțină următoarele date obligatorii:

 • numele și prenumele persoanei care sesizează;
 • adresa la care se dorește să se primească răspunsul, adresa de contact pentru ca CNCD să poată lua legătura cu petentul, pentru informații suplimentare, necesare soluționării cazului;
 • număr de telefon, pentru a putea contacta petentul pentru informații suplimentare;
 • conținutul plângerii, în care vor fi scrise detaliat faptele considerate discriminatorii;
 • datele de identificare ale persoanei acuzate de discriminare (adresa, eventual telefon etc.), necesare pentru contactarea acestuia, in vederea audierii acesteia de către Colegiul director al CNCD sau pentru investigații suplimentare.

2. Ce se întâmplă după depunerea petiției?

Petiția se înregistrează și se dă spre soluționare Colegiului director. Sesizarea se poate face în termen de un an de la data săvârșirii faptei de discriminare sau de la data la care persoana a luat cunoștință de ea. Persoana discriminată poate solicita în instanța de judecata înlăturarea consecințelor faptelor de discriminare si restabilirea situației anterioare faptei de discriminare. Termenul de soluționare a petiției este de 90 de zile.

Colegiul director va cerceta existenta faptei de discriminare prin citarea obligatorie a parților, care se realizează prin orice mijloc care asigura confirmarea primirii. Neprezentarea parților nu împiedica soluționarea petiției. Pentru luarea unei decizii corecte, se pot face investigații suplimentare, inclusiv audierea părților pentru audieri.

Petentul are obligația sa dovedească existenta faptelor de discriminare, iar persoana acuzată de discriminare are obligația sa dovedească ca acestea nu constituie discriminare.

Soluția (Hotărârea Colegiului director) se comunică în scris, în termen de 15 zile de la luarea deciziei în ședința Colegiului director. În termen de 15 zile de la data primirii Hotărârii Colegiului director, părțile o pot contesta in instanță. Taxa judiciară de timbru este gratuită pentru ambele parți.

3. Care sunt sancțiunile pentru faptele de discriminare?

Faptele de discriminare se sancționează contravențional:

 • cu avertisment
 • cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei dacă discriminarea vizează o persoană fizică
 • cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI (ANR)

Date de contact:

Str. Splaiul Independentei, nr. 202, et. 8, camera 23, București, Sector 6

Tel. : +4 021 311.30.48
Fax : +4 021 311.30.47
Email : info@anr.gov.ro.
Adresă web: http://www.anr.gov.ro

Date de contact birouri regionale și județene:

http://www.anr.gov.ro/index.php/contact/date-de-contact-ale-autoritatii

Prezentare generală a instituției (misiune, structură, rezultate):

http://www.anr.gov.ro

Baza legală:

Ordonanța de urgență nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005

În exercitarea funcțiilor prevăzute la art.3 din Hotărârea nr. 1703/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi cu modificările și completările ulterioare, instituția îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • asigură elaborarea politicii și strategiei Guvernului în domeniul protecției drepturilor minorității romilor și a altor atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate;
 • inițiază și desfășoară acțiuni de formare privind combaterea discriminării la nivelul romilor în cadrul administrației publice centrale și locale;
 • avizează proiecte de legi și alte acte normative care au incidență asupra drepturilor și îndatoririlor persoanelor aparținând minorității romilor;
 • monitorizează aplicarea actelor normative interne și internaționale referitoare la protecția minorității romilor;
 • primește și examinează cererile și sesizările adresate de către instituții, organizații sau persoane fizice și comunică punctul de vedere de specialitate al agenției;
 • dezvoltă un sistem de informare, formare și consultanță accesibil minorității romilor;
 • analizează și evaluează posibilele efecte discriminatorii ale reglementărilor actuale și acționează pentru perfecționarea cadrului juridic existent.

În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția Națională pentru Romi

 • colaborează cu ministerele și cu autoritățile administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane fizice și juridice;
 • colaborează cu organizații interguvernamentale și neguvernamentale din țară și străinătate;
 • instituția beneficiază de consultanță și asistență din țară și străinătate, precum și de programe de formare și perfecționare a personalului său, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din țară sau străinătate, potrivit legii;
 • inițiază, participă și promovează, împreună cu instituțiile și organizațiile neguvernamentale specializate, acțiuni, proiecte și programe sectoriale, în scopul îmbunătățirii situației romilor.

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Adresa sediu:

Calea Victoriei nr. 194
București

Date de contact:

Telefon: +4021-2125438; +4021-2125439; +4021-3220976 ; +4021- 3226303; +4021- 3226304; +4021-3207155
Fax: +4021- 2125443
Email: registratura@anph.ro

Program de lucru cu publicul :

Luni-Vineri orele 9.00 - 16.00 (telefonic)

Prezentare generală a instituției( structură, atribuții, regulament de organizare și funcționare):

http://anpd.gov.ro/web/

Baza legală:

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Autoritatea coordonează la nivel central activitățile de protecție specială și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, elaborează politicile, strategiile și standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu și controlul activităților de protecție specială a persoanelor cu dizabilități.

Actele normative în care sunt stabilite drepturile persoanelor cu dizabilități:

Persoanele cu dizabilități beneficiază de prevederile

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități

Organism de protecție a datelor

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

Adresa sediu:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1
cod poștal 010336
București, Romania

Date de contact:

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Adresă web: http://www.dataprotection.ro/

Program de lucru cu publicul:

 • Registratura Autorității naționale de supraveghere are program cu publicul de luni până vineri, între orele 09:00-13:00;
 • Program audiențe – luni – vineri între orele 11:00-13:00

Prezentare generală a instituției:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal își desfășoară activitatea în condiții de completă independență și imparțialitate. Autoritatea monitorizează și controlează sub aspectul legalității prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectiv:

Apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, familială și privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Baza legală:

Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Atribuții (selecție):

 • primește și analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • autorizează prelucrările de date în situațiile prevăzute de lege;
 • poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispozițiilor prezentei legi, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ștergerea parțială ori integrală a datelor prelucrate și poate să sesizeze organele de urmărire penală sau să intenteze acțiuni în justiție;
 • informează persoanele fizice și/sau juridice asupra necesității respectării obligațiilor și îndeplinirii procedurilor prevăzute de Legea nr. 677/2001;
 • păstrează și pune la dispoziția publicului registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • primește și soluționează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice și comunică soluția dată ori, după caz, demersurile efectuate;
 • efectuează controale prealabile în situația în care operatorul prelucrează date cu caracter personal care sunt susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor;
 • efectuează investigații din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări;
 • formulează recomandări și avize asupra oricărei chestiuni legate de protecția drepturilor și libertăților fundamentale în privința prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităților publice și a organelor administrației publice.

Procedura de primire și de soluționare a plângerilor sesizărilor, cererilor:

Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate se pot adresa în scris autorității de supraveghere în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu condiția de a nu fi introdus anterior o acțiune în justiție, cu același obiect, însă numai după ce s-au adresat în prealabil operatorului reclamat.

Posibile modele pentru a fi utilizate de petiționarii care intenționează să depună o plângere la ANSPDCP pot fi accesate pe site-ul instituției.

Alte organisme specializate

JUDECĂTORUL DELEGAT

Bază legală:

Legea Nr. 254 din 2 iunie 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității judecătorului de supraveghere a privării de libertate

Prezentare și rol:

Judecătorii delegați sunt magistrați din sistemul instanțelor române. Judecătorii sunt delegați anual de către președintele curții de apel pentru fiecare penitenciar aflat în circumscripția teritorială a curții de apel. Rolul judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate este de a supraveghea și controla asigurarea legalității în executarea acestor pedepse. Judecătorul delegat desemnat pentru penitenciarul în a cărui circumscripție se află un centru de reținere și arestare preventivă sau un centru de arestare preventivă, supraveghează și controlează, de asemenea, asigurarea legalității în executarea măsurilor preventive privative de libertate. Totodată, judecătorul delegat asigură respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.

Plângeri:

 1. Împotriva modului de stabilire a regimului de executare, persoana condamnată poate formula plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în termen de 3 zile de la data la care i s-a comunicat decizia de stabilire a regimului de executare a pedepselor privative de libertate. (art. 39, al. 3 din Legea 254/2013).
 2. Împotriva hotărârii comisiei de schimbare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate, persoana condamnată poate formula plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în termen de 3 zile de la data la care i s-a comunicat hotărârea (art. 40, al. 11 din din Legea 254/2013).
 3. Împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, luate de către administrația penitenciarului, persoanele condamnate pot face plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în termen de 10 zile de la data când au luat cunoștință de măsura luată hotărârea (art. 56, al. 2 din din Legea 254/2013).
 4. Împotriva hotărârii comisiei de disciplină, prin care a fost aplicată o sancțiune disciplinară, persoana condamnată poate face plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii (art. 104, al 1 din Legea 254/2013).

Împotriva deciziei comisiei privind schimbarea regimului de executare, persoana internată poate formula plângere, la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în termen de 3 zile de la data la care i s-a comunicat hotărârea (art. 153, al. 8 din Legea 254/2013)

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

Adresa sediu central:

Strada Lt. col. Marinescu C-tin nr.15A, Sector 5, București

Telefon: 021- 410.99.40

Fax: 021- 410.75.01

Email: igi@mai.gov.ro și document.igi@mai.gov.ro - adresa destinată exclusiv transmiterii copiei cărții de identitate

Adrese diverse direcții din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări:

http://igi.mai.gov.ro/contact/bucure%C8%99ti

Formațiuni teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări:

http://igi.mai.gov.ro/ro/node/contact

Prezentarea instituției:

Inspectoratul General pentru Imigrări este organizat și funcționează ca structură de specialitate a administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

Obiectiv:

Înființat prin reorganizarea Oficiului Român pentru Imigrări, Inspectoratul General pentru Imigrări își exercită atribuțiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migrație, azil și integrării străinilor, precum și a legislației relevante în aceste domenii.

Activitatea  Inspectoratul General pentru Imigrări constituie serviciu public și se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în exercitarea legii.

Baza legală:

Structura organizatorică și atribuțiile Inspectoratului General pentru Imigrări sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 639 din 20 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Ca organizare, Inspectoratul este constituit la nivel central din direcții, servicii și alte structuri funcționale, iar la nivel teritorial din centre regionale de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil, centre de cazare pentru străinii luați în custodie publică și structuri județene.

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Inspectoratului General pentru Imigrări cooperează cu structuri din cadrul Ministerului Administrației și Internelor și cu alte instituții ale statului, colaborează cu organizații neguvernamentale și cetățenii străini care își desfășoară activitatea în domeniul migrației și protecției umanitare, încheie acorduri cu instituții similare din străinătate, precum și cu organizații internaționale, în condițiile legii.

Alte informații referitoare la categoriile de cetățeni UE și non-UE, azil și imigrare, legislația, programele sau strategiile Inspectoratului General pentru Imigrări pot fi consultate pe pagina de internet a instituției.

INSPECȚIA MUNCII

Adresa instituției:

Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, București

Tel. 021/302.70.30

Fax: 021.302.70.64; 021.252.00.97

Email: comunicare@inspectiamuncii.ro

Adresa de email pentru transmiterea copiei de identitate: copiedoc@inspectiamuncii.ro

Website: https://www.inspectiamuncii.ro/

Program de funcționare a Inspecției Muncii

Luni – Joi: 8:00 – 16:30

Vineri: 8:00 – 14.00

Prezentarea instituției

Inspecția Muncii este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul București.

Instituția are personalitate juridică și îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței.

Obiectivul instituției:

Inspecția Muncii acționează pentru asigurarea protecției sociale a muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituția României, republicată și, respectiv, a prevederilor Convenției OIM nr. 81/1947 privind inspecția muncii în industrie și comerț, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 și ale Convenției OIM nr. 129/1969 privind inspecția muncii în agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

Baza legală:

Instituția este înființată și este organizată în baza:

 • Legii nr. 108/1999, republicată, cu modificări și completări ulterioare
 • H.G. nr. 1377/2009, cu modificări și completări ulterioare

În subordinea Inspecției Muncii funcționează:

Informații referitoare la eventualele petiții care pot fi transmise Inspecției Muncii pot fi consultate la pagina de internet a instituției.

Informații referitoare la informațiile de interes public pot fi consultate la pagina de internet a instituției.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Adresa sediul central:

Strada Avalanșei, nr.20-22, sector 4, București 040305

Program de lucru:

Luni-Joi: 8:00-16:30 , Vineri: 8:00-14:00

Program de audiențe:

Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă acordă audiențe lunar, în prima și a treia zi de marți, în intervalul orar 11.00 - 12.00. Programările se fac la telefon: 021.303.98.31.

Website: http://www.anofm.ro

Email de contact: anofm@anofm.ro

Informații privind paginile de internet ale Agențiilor Naționale Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pot fi consultate la pagina de internet a instituției.

Prezentarea instituției:

Agenția oferă o paletă largă de servicii, cum sunt: consilierea profesională, cursurile de formare profesională, serviciile de preconcediere, medierea muncii, consultanță pentru inițierea unei afaceri, subvenționarea locurilor de muncă în care sunt încadrate persoane din rândul categoriilor defavorizate ale populației, acordarea de credite avantajoase pentru crearea de noi locuri de munca și multe altele.

Serviciile sale se adresează șomerilor și agenților economici.

Principalul său obiectiv este creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și implicit scăderea ratei șomajului.

Baza legală:

- Legea nr. 202 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

- H.G. nr. 1610 privind Statutul ANOFM

Obiectivele principale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt:

 • Instituționalizarea dialogului social în domeniul ocupării și formării profesionale;
 • Aplicarea strategiilor în domeniul ocupării și formării profesionale;
 • Aplicarea măsurilor de protecție socială a persoanelor neîncadrate în muncă.

Mai multe informații pot fi consultate pe pagina de internet a instituției.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Sediu central:

Splaiul Independenței, nr.294, Corp B, Sector 6, București, Cod 060031

Telefon: 021-207.11.01; 021-207.11.02

Fax: 021-207.11.03

E-mail: office@anpm.ro

Web site: http://www.anpm.ro/

Program funcționare: Luni - Joi 8:00 – 16:30;  Vineri 8:00 - 14:00

Prezentarea instituției:

Agenția Națională pentru Protecția Mediului este instituția de specialitate a administrației publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului cu competențe în implementarea politicilor și legislației din domeniul protecției mediului, conferite în baza Hotărârii de Guvern nr.1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Obiectiv:

Agenția Națională pentru Protecția Mediului se înscrie în contextul european și internațional al cooperării, pentru apărarea principiilor și implementarea legislației în domeniul protecției mediului.

Atribuțiile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului sunt:

 • planificarea strategică de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activităților cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislației și politicilor de mediu la nivel național și local;
 • raportările către Agenția Europeană de Mediu, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apa.

Sesizările sunt înregistrate cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, putând fi trimise prin email office@anpm.ro.

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Adresa:

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, București

E-mail: cabinet@anpc.ro

Program de funcționare : Luni - joi: 08:00 - 16:30 , Vineri: 08:00 - 14:00

Baza legală:

 • Hotărârea nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor

Atribuțiile ANPC sunt, enumerativ:

 1. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice centrale și locale de specialitate cu atribuții în domeniu și cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecției consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;
 2. asigură armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecției consumatorilor;
 3. propune Guvernului spre adoptare și avizează proiecte de acte normative în domeniul protecției consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, precum și interzicerea penalităților asimetrice dintre client și prestatorul de servicii publice și alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea să nu pună în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile și interesele lor legitime;
 4. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administrației publice, proceduri privind obiectivele, condițiile și modul de colaborare în desfășurarea activității de protecție a consumatorilor;

Întreaga listă a atribuțiilor ANPC poate fi consultată pe pagina de internet a instituției.

Sesizări și reclamații:

Primirea sesizărilor și reclamațiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Regionale/ Județene pentru Protecția Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București, în funcție de raza teritorială în care își desfășoară activitatea operatorul economic reclamat.

Pentru a depune o sesizare/ reclamație vă rugăm să accesați link-ul INFO Reclamații unde veți putea consulta procedura de depunere a reclamațiilor și coordonatele de contact ale Comisariatelor Regionale și Județene pentru Protecția Consumatorilor.

Conform prevederilor legale reclamațiile și sesizările se fac în format scris sau în format electronic sau se depun personal.

Reclamațiile se depun în format electronic la această pagină de internet.

Reclamația sau sesizarea se face în nume personal.

Reclamația/sesizarea dumneavoastră se rezolvă în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu condiția ca aceasta să fie însoțită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanță, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz.

Reclamațiile dvs. pentru a putea fi instrumentate de către comisarii din cadrul Comisariatelor Județene trebuie să îndeplinească condițiile prezentate mai sus. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informații.

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Adresa:

Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, București

Website: http://www.cnas.ro/

Email: relpubl1@casan.ro

Tel: 0372309236

Fax: 0372309165

Prezentarea instituției:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituție publică, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

Baza legală:

 • O.U.G. nr. 150/20.11.2002
 • OUG nr.180/2000.
 • Legea nr. 145/1997

Obiective:

Realizarea și menținerea unui sistem de asigurări sociale de sănătate în care sunt respectate drepturile și nevoile asiguraților.

Obiective generale:

 • să protejeze asigurații față de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;
 • să asigure protecția asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu în condițiile utilizării eficiente a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Obiective specifice:

 • Asigurarea accesului la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale;
 • Asigurarea protecției în mod echitabil și nediscriminatoriu, în condițiile utilizării eficiente a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
 • Creșterea gradului de satisfacție a asiguraților față de calitatea serviciilor.
 • Creșterea gradului de informare a asiguraților

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Adresă sediul central:

Str. Stavropoleos, Nr. 6, București, Sector 3, 030084

Tel: 021.310.08.24

Website: http://www.roaep.ro/prezentare/

E-mail: comunicare@roaep.ro

Prezentarea instituției:

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituție administrativă autonomă cu personalitate juridică și cu competență generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în materie.

Baza legală:

 • Hotărârea nr. 4 din 22 iunie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente și a Centrului “Expert electoral”
 • Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată
 • Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare

Obiective:

 • Procese electorale periodice, libere, corecte cu utilizarea eficientă și transparentă a resurselor umane, financiare și economice;
 • Finanțare corectă și transparentă a partidelor politice și a campaniilor electorale;
 • Management electoral integrat.

Funcții (enumerarea nu este exhaustivă):

 • de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor sectoriale din domeniul său de activitate;
 • de reglementare, prin care se asigură elaborarea și supunerea spre aprobare a cadrului normativ necesar realizării atribuțiilor strategice în materie electorală, precum și elaborarea și aprobarea de normative și prescripții tehnice, obligatorii pentru toate organismele și autoritățile cu atribuții electorale;
 • de management, prin care se asigură organizarea și coordonarea activităților și resurselor necesare pentru derularea proceselor electorale;
 • de autoritate de stat, prin care se realizează urmărirea și asigurarea aplicării pe întreg cuprinsul țării a reglementărilor specifice sistemului electoral, precum și a celor stabilite pentru modernizarea și conectarea acestora la sistemele electorale din țările Uniunii Europene;
 • de control, prin care se realizează verificarea respectării legii și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, unde este cazul;

Restul funcțiilor pot fi consultate aici.

Atribuții (enumerarea nu este exhaustivă):

 • elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfășurării alegerilor, pe care le transmite spre însușire Guvernului și autorităților administrației publice locale și urmărește modul de îndeplinire a propunerilor;
 • urmărește modul de delimitare a secțiilor de votare, de stabilire a localurilor secțiilor de vot și a sediilor birourilor electorale;
 • urmărește realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de votare: urne și cabine tipizate, ștampile, tușiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot și altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale;
 • urmărește modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eșalonate, din timp, a logisticii necesare desfășurării procesului electoral;
 • monitorizează securitatea secțiilor de votare, a buletinelor de vot și a celorlalte documente și materiale specifice perioadei electorale;
 • monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente;
 • monitorizează și controlează actualizarea Registrului electoral.

Restul atribuțiilor pot fi consultate aici.

INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI

Adresa:

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, Sector 1, București

Tel.      (021) 311-4921

Website: http://www.irdo.ro/

E-mail office@irdo.ro

Prezentarea instituției:

Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), instituție națională, independentă, este învestită prin legea de înființare cu atribuții de cercetare, formare, informare și consultanță. Legea stabilește, de asemenea, garanții ale independenței și echidistanței, în concordanță cu criteriile stabilite pentru acest tip de instituții de către ONU și Consiliul Europei, care recomandă înființarea lor în toate statele democratice.

În activitatea Institutului Român pentru Drepturile Omului, normele și standardele înscrise în tratatele internaționale cu privire la drepturile omului, precum și jurisprudența în materie a tribunalelor internaționale reprezintă un obiect permanent de preocupare la nivelul tuturor atribuțiilor sale specifice, constând în cercetare, formare, informare și consultanță.

De asemenea, IRDO a fost ales în diferite structuri ale unor organisme internaționale consacrate promovării și protecției drepturilor omului.

Serviciile institutului sunt deschise tuturor utilizatorilor. Textele documentelor de bază și referințele bibliografice sunt difuzate gratuit sau cu plata numai a costului reproducerii.

Institutul va putea efectua cercetări, pe bază de contract, cu instituții sau organisme științifice și va putea elabora avize, la solicitarea unor foruri de specialitate din țară și din străinătate. Tarifele pentru astfel de servicii se vor stabili de conducerea institutului.

Baza legală:

Legea nr.9 / 1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului

Obiectivul:

Scopul institutului este de a asigura o mai bună cunoaștere de către organismele publice, asociațiile neguvernamentale și cetățenii români a problematicii drepturilor omului, a modului în care drepturile omului sunt garantate în alte țări, îndeosebi în țările participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.

Totodată, scopul institutului este să informeze opinia publică de peste hotare, organismele internaționale, în legătură cu modalitățile practice prin care drepturile omului sunt asigurate și respectate în România.

Activitățile IRDO:

 1. crearea, menținerea și funcționarea pentru toți utilizatorii a unui centru de documentare conținând texte de convenții internaționale, legi, documente, studii și publicații referitoare la drepturile omului, precum și referințe bibliografice;
 2. informarea organismelor publice, a organizațiilor neguvernamentale și a cetățenilor, în special prin aducerea la cunoștința acestora a documentelor, practicilor și uzanțelor internaționale în domeniul drepturilor omului, inclusiv prin traducerea lor, atunci când este necesar;
 3. organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au răspunderi speciale pentru protecția drepturilor omului sau pentru cunoașterea problematicii drepturilor omului în rândurile unor largi categorii ale populației;
 4. furnizarea, la cerere sau periodic, de informații privind eforturile guvernamentale și neguvernamentale din România pentru a promova și proteja drepturile omului, ca și eforturile similare din alte țări, precum și angajamentele internaționale asumate de România și modul în care ele sunt îndeplinite;
 5. furnizarea de documentații, la cererea comisiilor Parlamentului, asupra aspectelor care privesc drepturile omului din proiectele de legi și alte probleme examinate în Parlament;
 6. efectuarea de cercetări privind diverse aspecte ale promovării și respectării drepturilor omului în România și pe plan internațional;
 7. publicarea unui buletin privind drepturile omului și asigurarea unei largi difuzări a acestuia, inclusiv prin traducere în limbi străine;
 8. organizarea de sondaje de opinie publică pe diferite aspecte, privind protecția drepturilor omului în România.

Informații suplimentare referitoare la IRDO pot fi consultate pe pagina de internet a instituției.

Ultima actualizare: 10/04/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.