Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

Instanțe naționale

Curtea Constituțională a Republicii Slovenia (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Liubliana
p. p. 1713
Tel. + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
Email: info@us-rs.si,

Tribunalul Administrativ al Republicii Slovenia (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Liubliana
Tel.: + 386 (01) 47 00 100
Fax: + 386 (01) 47 00 150
Email: urad.uprlj@sodisce.si

Antena de la Maribor a Tribunalului Administrativ (Zunanji oddelek sodišča v Mariboru)
Tel.: + 386 (02) 230 00 100
Fax: + 386 (02) 230 00 150
Email: oddelek.uprmb@sodisce.si

Antena de la Nova Gorica a Tribunalului Administrativ (Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici)
Tel.: + 386 (05) 33 55 200
Fax: + 386 (05) 33 55 221
Email: oddelek.uprng@sodisce.si

Antena de la Celje a Tribunalului Administrativ (Zunanji oddelek sodišča v Celju)
Tel. + 386 (03) 42 75 380
Fax: + 386 (03) 42 75 388
Email: oddelek.uprce@sodisce.si

Instituții naționale de protecție a drepturilor omului

A se vedea secțiunea dedicată Mediatorului.

Mediatorul (Varuh človekovih pravic)

Republica Slovenia a instituit un mediator însărcinat cu protejarea generală a drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Mediatorul sau cei patru adjuncți ai săi (ori asistenții acestuia) primesc cereri din partea persoanelor care se consideră lezate în drepturile sau libertățile lor fundamentale prin emiterea unui act de către un organism de stat, o autoritate locală sau o persoană juridică de drept public. Acest lucru este prevăzut de Legea din 1994 privind medierea.

Mediatorul poate:

  • să pună în vedere autorului încălcării să corecteze sau să înceteze neregulile constatate;
  • să propună acordarea unei despăgubiri pentru daunele suferite;
  • în numele și cu autorizația dumneavoastră, să depună o cerere la Curtea Constituțională în vederea examinării constituționalității și legalității anumitor dispoziții sau acte;
  • să introducă un recurs constituțional întemeiat pe încălcarea unui drept;
  • să prezinte Guvernului sau Parlamentului inițiative de modificare a legilor și a altor dispoziții;
  • să propună tuturor autorităților aflate în răspunderea sa să își îmbunătățească modul de funcționare și relațiile cu părțile interesate;
  • să își dea avizul cu privire la un anumit caz de încălcare a drepturilor și libertăților, indiferent de tipul sau de stadiul procedurii inițiate în fața autorității.

Mediatorul nu poate să acționeze sau să corecteze încălcările sau neregulile, substituindu-se astfel organismelor publice, autorității administrative locale sau persoanelor juridice de drept public.

Partea care a comis încălcarea trebuie să o remedieze. În mod similar, mediatorul nu poate examina cazurile care se află pe rolul instanțelor judecătorești decât în cazuri excepționale.

Prin lege, mediatorul nu are nicio autoritate în sectorul privat, astfel încât acesta nu poate interveni în cazurile de încălcare a drepturilor de către o societate privată, de exemplu. În astfel de cazuri, mediatorul poate face presiuni asupra organismelor publice, autorităților administrative locale și titularilor unei funcții publice care exercită controlul asupra întreprinderii sau persoanei în cauză.

De asemenea, mediatorul monitorizează penitenciarele și tratamentul persoanelor care fac obiectul unei măsuri privative sau restrictive de libertate, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale și umanitare.

Mediatorul nu are competența de a lua decizii oficiale, ci are atribuții de control, de avertizare și de consiliere.

În plus, mediatorul organizează acțiunile de protecție a copiilor; aceasta se asigură că minorii beneficiază de protecția „apărătorilor copiilor”, o rețea de voluntari care garantează fiecărui copil accesul egal la protecție.

Scopul acestor acțiuni este de a oferi sprijin profesional copilului atunci când acesta trebuie ascultat în eventualele proceduri și cauze în care este implicat și de a transmite opiniile copilului către autoritățile și instituțiile competente care decid cu privire la drepturile și interesele sale. Apărătorul copilului nu este reprezentantul legal al acestuia. Sprijinul profesional include acordarea unei asistențe psihosociale, purtarea unui dialog cu privire la dorințele, sănătatea și opiniile copilului, informarea acestuia cu privire la proceduri și acțiuni într-un mod adecvat pentru persoana sa, căutarea celei mai potrivite soluții și însoțirea acestuia la autoritățile și instituțiile care decid cu privire la drepturile și interesele sale.

Date de contact:

Mediatorul Republicii Slovenia (Varuh človekovih pravic RS)

Dunajska cesta 56 (4. nadstropje)
1109 Liubliana
Telefon: 01 475 00 50
Număr de telefon gratuit: 080 15 30
Fax: 01 475 00 40
Email: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Organisme specializate în protecția drepturilor omului

  • Mediatorul pentru drepturile copilului

Are același mandat cu mediatorul, fiind un adjunct specializat al acestuia.

  • Avocatul general al principiului egalității (Zagovornik načela enakosti)

Avocatul general al principiului egalității urmărește să evite și să elimine discriminarea în Slovenia

SESIZĂRI (PLÂNGERI): acesta gestionează inițiativele sau plângerile privind cazuri de presupusă discriminare. Emite un aviz fără forță juridică obligatorie în cazuri de discriminare (inegalitate de tratament din cauza unor trăsături personale). În același timp, face recomandări cu privire la modul în care autorii încălcărilor pot rectifica situațiile create, precum și cu privire la motivele și consecințele unor astfel de încălcări. Prin intervenția sa, încearcă informal să rectifice încălcarea în cauză și să amelioreze practica pe termen lung. Dacă însă problema nu poate fi soluționată în acest mod, inspectoratele de resort pot iniția o acțiune în justiție. Procedura este gratuită și confidențială.

ASISTENȚĂ: Avocatul general vă poate acorda protecție juridică împotriva discriminării în alte proceduri, informându-vă, de exemplu, în legătură cu căile de atac disponibile și modalitățile de sesizare a altor organisme de stat.

SFATURI: puteți apela la serviciile avocatului general, de exemplu, dacă comportamentul dumneavoastră este sau poate fi susceptibil de a fi discriminatoriu, solicitând consiliere cu privire la modalitățile de a evita discriminarea și de a garanta într-un mod mai eficace respectarea dreptului la egalitate de tratament.

INFORMAȚII: veți primi informații generale cu privire la discriminare și la situația în acest domeniu în Slovenia.

Date de contact:

Avocatul general al principiului egalității (Zagovornik načela enakosti)
Železna cesta 16, SI-1000 Liubliana
Tel.: +386 (0)1 / 473 55 31
Email: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Toate informațiile de bază de pe site-ul web menționat anterior sunt disponibile integral și în engleză, germană, franceză, italiană, maghiară, serbă, bosniacă, albaneză și romani.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

  • Comisarul pe probleme de informare (Informacijski pooblaščenec)

Comisarul pe probleme de informare se pronunță în cazurile de încălcare prezumată a normelor de protecție a datelor cu caracter personal, în temeiul Legii-cadru din 2004 privind protecția datelor cu caracter personal și al altor legi specifice din acest domeniu (de exemplu, Legea privind cartea de identitate). De asemenea, acesta acționează din proprie inițiativă în cazul în care constată o eventuală încălcare a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și monitorizează, de asemenea, domenii sau materii specifice, chiar și în lipsa unor sesizări. Inspecțiile sunt efectuate de către inspectori de stat responsabili pentru protecția datelor cu caracter personal, care sunt angajați de comisarul pe probleme de informare. Comisarul poate să dispună corectarea datelor cu caracter personal, să constate o încălcare în cazul obținerii sau prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal și să sancționeze (prin amenzi) operatorii de date cu caracter personal. Deciziile sale pot fi atacate în fața Tribunalului Administrativ al Republicii Slovenia (Upravno sodišče Republike Slovenije).

Date de contact:

Comisarul pe probleme de informare (Informacijski pooblaščenec)
Zaloška 59
1000 Liubliana
Tel.: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
Email: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Ultima actualizare: 16/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.