Instanțe și organisme extrajudiciare naționale

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Organe judiciare naționale

Instituții naționale pentru apărarea drepturilor omului

Avocatul Poporului

Organisme specializate în drepturile omului

Altele

Organe judiciare naționale

Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional)

Garantarea libertăților și drepturilor fundamentale ale persoanelor este asigurată, în primul rând, de judecători și de instanțe, chiar dacă prin Constituție s-a instituit un sistem specific, ca ultimă posibilitate de a acționa pentru apărarea acestor drepturi - recursul constituțional (amparo constitucional), pentru care instanța competentă este Curtea Constituțională. Curtea Constituțională este instanța supremă de interpretare a Constituției. Astfel, aceasta reprezintă instanța superioară în materie de garanții constituționale și garantul ultim al drepturilor și libertăților fundamentale recunoscute prin Constituție.

Pentru orice întrebare, există patru căi prin care Curtea Constituțională poate fi contactată:

 • prin curier poștal, la următoarea adresă:
  Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional)
  Calle Domenico Scarlatti, 6
  28003 Madrid
  Spania.
 • prin telefon, la numărul +34 915508000.
 • prin fax, la numărul: +34 915444088.
 • prin email, la adresa: buzon@tribunalconstitucional.es.

Informații suplimentare sunt disponibile la adresele: https://www.tribunalconstitucional.es/en y https://www.poderjudicial.es

Instituții naționale pentru apărarea drepturilor omului

A se vedea secțiunea referitoare la Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului

Avocatul Poporului este instituția care protejează și apără drepturile fundamentale și libertățile publice ale cetățenilor, ceea ce înseamnă că este abilitat să controleze activitatea administrațiilor și organismelor care gestionează serviciile publice pe ansamblul teritoriului național, precum și a delegațiilor administrative spaniole care îi asistă pe cetățenii spanioli în străinătate.

Funcția de Avocat al Poporului este în prezent exercitată de dl Francisco Fernandez Marugan.

Atunci când primește plângeri referitoare la funcționarea neregulamentară a administrației justiției, Avocatul Poporului le transmite fie Ministerului Public spre investigare și adoptare de măsuri corespunzătoare în conformitatea cu legea, fie Consiliului general al puterii judecătorești (Consejo General del Poder Judicial). De asemenea, puteți adresa recomandări guvernului cu privire la necesitatea adoptării unor modificări legislative.

Avocatul Poporului are dreptul de a introduce excepția de neconstituționalitate (recurso de inconstitucionalidad), acțiunea în garantarea dreptului la apărare (recurso de amparo), precum și de a iniția procedura habeas corpus.

Avocatul Poporului NU poate interveni în următoarele cazuri:

 • când administrațiile publice nu au intervenit;
 • când este vorba de conflicte între persoane particulare;
 • când a trecut mai mult de un an de la momentul în care cetățeanul a luat cunoștință de faptele care fac obiectul plângerii sale;
 • când este vorba de plângeri anonime, fără pretenții concrete, în care se observă reaua-credință sau a căror abordare ar putea ocaziona prejudicii drepturilor legitime ale unor terți;
 • când există o divergență față de conținutul unei hotărâri judecătorești.

Cetățenii care doresc să se adreseze Avocatului Poporului pot face acest lucru fără a avea nevoie să recurgă la serviciile unui avocat sau reprezentant legal. Întreaga procedură este gratuită pentru cetățeni.

Procedura se inițiază odată cu depunerea plângerii. În scrisoarea de plângere, care trebuie semnată, trebuie să se menționeze în mod obligatoriu numele și prenumele, adresa de contact, precum și relatarea faptelor care fac obiectul plângerii, cu specificarea administrației sau administrațiilor implicate.

Este de preferat ca plângerea să fie însoțită de copii ale documentelor mai importante referitoare la problema semnalată. Odată ce plângerea a fost examinată, se va trimite reclamantului un document în care se va indica numărul atribuit plângerii, astfel încât reclamantul să poată obține informații cu privire la aceasta.

Plângerea poate fi depusă prin oricare din următoarele căi de transmitere:

 • On-line: accesând registrul electronic disponibil în secțiunea Presenta tu queja (Depuneți-vă plângerea) a paginii web.
 • Personal: La biroul de relații cu publicul al instituției, situat în Madrid, calle Zurbano nº 42. Orarul de lucru cu publicul este de luni până vineri de la ora 9:00 la ora 14:00 și de luni până joi de la ora 16:00 la ora 18:00 (cu excepția după-amiezelor din luna august);
 • prin poștă: printr-o scrisoare trimisă la următoarea adresă
  Avocatul Poporului
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Spania
 • Fax: trimițând scrisoarea semnată la numărul de fax +34 913081158.

Dacă aveți nevoie de informații privind instituția sau doriți să cunoașteți stadiul examinării plângerii dumneavoastră, puteți:

 • contacta direct biroul de relații cu publicul, situat în Madrid, calle Zurbano nº 42.
 • prin email, la adresa: registro@defensordelpueblo.es.
 • la următoarele numere de telefon:
  - 900101025 (numai din Spania): la acest număr de telefon gratuit puteți primi informații cu privire la această instituție, la rolul și funcțiile sale, precum și cu privire la modul în care vă puteți depune plângerea.
  - +34 914327900: pentru a cunoaște stadiul examinării unei plângeri.
  Orarul normal de funcționare al acestor numere de telefon este:
  - de la ora 9:00 la ora14:00 și de la ora 15:00 la ora 18:00, de luni până joi.
  - de la ora 9:00 la ora 14:00 și de la ora 16:00 la ora 18:00, vinerea (cu excepția după-amiezelor din luna august).

Informații suplimentare sunt disponibile la adresa https://www.defensordelpueblo.es

Organisme specializate în apărarea drepturilor omului

 • Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

Avocatul Poporului asigură apărarea drepturilor tuturor cetățenilor, indiferent de vârsta acestora. În plus, anumite comunități autonome au creat instituții pentru apărarea drepturilor minorilor.

Legislația spaniolă recunoaște dreptul minorilor de a depune plângeri la Avocatul Poporului sau la instituțiile autonome omoloage.

 • Organismul pentru egalitatea șanselor (Organismo de igualdad)

Consiliul pentru promovarea egalității și de luptă împotriva discriminării persoanelor pe bază de origine rasială și etnică

Consiliul este format din diferite administrații publice naționale, regionale și locale, organisme reprezentative patronale și sindicale, precum și din organizații fără scop lucrativ cu activitate în domeniul promovării egalității de tratament și al nediscriminării persoanelor pe baza originii rasiale sau etnice.

Obiectivul consiliului este de a promova principiul egalității de tratament și al nediscriminării persoanelor pe baza originii lor rasiale sau etnice în domenii precum educația, sănătatea, accesul la prestații sociale, la servicii sociale, la locuințe, la muncă, la formare etc. și, în general, la orice bunuri sau servicii.

În acest scop, Consiliul exercită 4 funcții principale:

 1. consiliere independentă a victimelor discriminării în momentul depunerii plângerilor lor;
 2. publicarea de studii, anchete și rapoarte cu caracter autonom și independent;
 3. promovarea măsurilor care contribuie la egalitatea de tratament și la eliminarea discriminării, prin formularea de recomandări și propuneri utile;
 4. elaborarea și aprobarea raportului anual de activitate al consiliului și transmiterea acestuia către ministerul responsabil în materie de egalitate.

Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es și https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm.

 • Organismul pentru protecția datelor

Agenția spaniolă de protecție a datelor

Agenția spaniolă de protecție a datelor este autoritatea independentă de control care veghează la respectarea normelor privind protecția datelor și garantează și protejează dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal.

Această agenție tratează cererile și reclamațiile cetățenilor și informează cu privire la drepturile recunoscute prin Legea organică de protecție a datelor (Ley Orgánica de Protección de Datos). Totodată, agenția îi informează și îi sprijină pe responsabilii dosarelor care conțin date cu caracter personal (întreprinderi, instituții și administrații) să respecte cerințele legii.

În ceea ce privește persoanele lezate

 • tratează cererile și reclamațiile acestora;
 • informează cu privire la drepturile recunoscute prin lege;
 • promovează campanii de difuzare prin mijloacele de comunicare.

În ceea ce privește operatorii de date

 • emite autorizațiile prevăzute de lege;
 • solicită măsuri corective;
 • ordonă, în caz de prelucrare ilegală, încetarea acesteia și anularea datelor;
 • are competențe de sancționare;
 • solicită ajutorul și informațiile de care are nevoie;
 • autorizează transferurile internaționale de date.

Pentru orice chestiune, clarificare, reclamație, denunț, sugestie sau plângere, există trei căi de a contacta Agenția spaniolă pentru protecția datelor:

 • prin curier poștal, la următoarea adresă:
  Agencia Española de Protección de Datos.
  Calle Jorge Juan, 6
  28001 Madrid
  Spania
 • prin telefon, la numărul +34 912663517.
 • prin email, la adresa ciudadano@agpd.es.

Informații suplimentare sunt disponibile la adresele: https://www.agpd.es/.

 • Alte organisme specializate

Comitetul spaniol al reprezentanților persoanelor cu handicap

Comitetul spaniol al reprezentanților persoanelor cu handicap, cunoscut mai bine sub sigla sa, CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), reprezintă platforma de reprezentare, apărare și acțiune a cetățenilor spanioli care suferă de un handicap. Acest lucru privește peste 3,5 milioane de persoane și membri de familie ai acestora, care, conștienți de situația grupului lor social defavorizat, au decis să se unească prin intermediul organizațiilor din care fac parte, în scopul de a promova recunoașterea drepturilor lor și de a beneficia de cetățenie deplină în ceea ce privește egalitatea de drepturi cu alte grupuri sociale.

Pentru orice chestiune, există trei căi de a contacta CERMI:

 • prin curier poștal, la următoarea adresă:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General

  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spania
 • prin telefon, la numărul +34 913601678.
 • prin fax, la numărul: +34 914290317.
 • prin email, la adresa cermi@cermi.es.

Informații suplimentare sunt disponibile la adresele: http://www.cermi.es/.

Precum și: Observatorul național pentru persoanele cu handicap (Observatorio Estatal de la discapacidad) https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Biroul pentru azil și refugiați (Oficina de Asilo y Refugio)

Biroul pentru azil și refugiați este subordonat Ministerului Internelor și este responsabil de elaborarea propunerilor de acordare a autorizațiilor sau permiselor de ședere în Spania în conformitate cu legislația care reglementează dreptul de azil.

În plus, biroul are următoarele atribuții:

 • instrumentarea și soluționarea dosarelor pentru stabilirea statelor responsabile de examinarea cererilor de azil, în conformitate cu acordurile internaționale în vigoare;
 • studierea și soluționarea tuturor cererilor de azil prezentate la posturile de frontieră, pe teritoriul național și la misiunile diplomatice ale Spaniei în străinătate.

Informații suplimentare se pot obține:

 • prin curier poștal, la următoarea adresă:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Spania
 • prin telefon, la numărul +34 915372170.

Pentru mai multe informații, a se consulta secțiunea corespunzătoare Ministerului de Interne.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

Instituția penitenciară este un element inconturnabil atât al politicii de securitate a unei țări, cât și al politicii de intervenție socială. Scopul atribuit prin Constituție, și principalul obiectiv al instituției, este urmărirea și conducerea tuturor activităților legate de serviciul public de executare a pedepselor și măsurilor penale.

Informații suplimentare se pot obține:

 • prin curier poștal, la următoarea adresă:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá, 38-40
  28014 Madrid
  Spania
 • prin telefon, la numărul +34 913354700.
 • prin fax, la numărul: +34 913354052.

Pentru informații suplimentare, a se consulta pagina http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Alte organisme

Consiliul general al barourilor din Spania (Consejo General de la Abogacía Española)

Consiliul general al barourilor din Spania este organul superior, reprezentativ, coordonator și executiv al colegiilor avocaților din Spania și deține, din toate punctele de vedere, statutul de organism de drept public, cu personalitate juridică proprie și depline capacități pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

Consiliul este organul responsabil de reglementarea exercitării profesiei de avocat și veghează la păstrarea reputației profesiei. În Spania există 83 de barouri de avocați, care cuprind, în prezent, un total de 137 447 de avocați în activitate (date din luna decembrie 2016), precum și 10 consilii regionale ale barourilor de avocați.

Dreptul de a beneficia de asistență juridică gratuită în Spania are un conținut foarte larg care, în cazul barourilor, se materializează prin intermediul: sistemului de asistență juridică, serviciilor de asistență pentru deținuți, serviciilor de consiliere juridică, serviciilor de asistență și consiliere juridică pentru imigranți, serviciilor de consiliere din penitenciare, serviciilor de asistență și consiliere juridică pentru femei, serviciilor de asistență pentru victimele violenței domestice, precum și serviciilor de asistență și consiliere juridică pentru persoanele în vârstă, garantând în toate cazurile dreptul fundamental la protecție juridică efectivă al tuturor cetățenilor.

Pentru orice chestiune, există trei căi de a contacta Consiliul:

 • prin curier poștal, la următoarea adresă:
  Consiliul general al barourilor din Spania (Consejo General de la Abogacía Española)
  Paseo Recoletos, 13
  28004 Madrid
  Spania
 • prin telefon, la numărul +34 915232593.
 • prin email, la adresa informacion@cgae.es.

Informații suplimentare sunt disponibile la adresele: http://www.cgae.es/ și https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Ultima actualizare: 17/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.