Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Súdy

Ombudsmani

Špecializované orgány pre ľudské práva

Iné

Súdy

Na belgické súdy možno predložiť všetky spory súvisiace s uplatňovaním alebo užívaním práv vrátane základných práv. Konania sa môžu začať z podnetu súkromných osôb alebo inštitúcií.

Príslušnosť súdu bude závisieť od charakteru a závažnosti trestného činu alebo postavenia strán (podnikateľ, novinár atď.).

Ústavný súd zisťuje, či zákony, nariadenia a vyhlášky sú v súlade s týmito článkami ústavy:

 • hlava II „Belgičania a ich práva“ (články 8 až 32),
 • články 170 a 172 (zákonnosť a spravodlivosť daní),
 • článok 191 (ochrana cudzincov).

Informácie o spôsobe organizácie súdov a ich príslušnosti sú uvedené na stránkach tohto portálu a podľa konkrétnych tém:

Súvisiace odkazy

Ombudsmani

Ombudsmani, nazývaní aj inštitucionálni mediátori, sú nezávislé dozorné orgány zriadené (federálnymi alebo regionálnymi) parlamentnými zhromaždeniami na skúmanie sťažností zo strany verejnosti, ktoré sa týkajú opatrení prijatých správnymi orgánmi alebo spôsobu, akým tieto orgány konajú. V tomto všeobecnom rámci môže byť potrebné, aby skúmali sťažnosti, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo ľudských práv. Ombudsmani kontrolujú, či správny orgán koná v súlade s nástrojmi na ochranu ľudských práv a pravidlami dobrej správnej praxe.

Títo verejní ombudsmani by sa nemali zamieňať s orgánmi pôsobiacimi v oblasti súkromnej mediácie v rámci občianskych alebo trestnoprávnych konaní.

Na ombudsmanov sa môže obrátiť každý, kto chce podať sťažnosť na správny orgán. Ich zapojenie je bezplatné. Majú rozsiahle vyšetrovacie právomoci.

Ombudsmani sa usilujú riešiť sťažnosti spolu so správnym orgánom a poskytujú príslušnému orgánu odporúčania, ako riešiť prípadné problémy. Správa o ich činnosti sa zverejňuje.

Právomoc ombudsmana sa líši v závislosti od príslušného správneho orgánu.

V prípade federálnych záležitostí je potrebné kontaktovať federálneho ombudsmana.

V prípade záležitostí patriacich do právomoci regiónov a komunít sa možno obrátiť na tieto inštitúcie:

Ustanovení sú aj špecializovaní detskí ombudsmani:

Špecializované orgány pre ľudské práva

 • Organizácie na podporu rovnosti

Centrum pre rovnosť príležitostí a boj proti rasizmu

K úlohám Centra pre rovnosť príležitostí a boj proti rasizmu patrí presadzovanie rovnakých príležitostí a boj proti všetkým formám diferencovania, vylúčenia, obmedzovania alebo uprednostňovania na základe: národnosti, tzv. rasy, farby pleti, príslušnosti alebo národného alebo etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, pôvodu, majetku , veku, náboženského alebo filozofického presvedčenia, súčasného alebo budúceho zdravotného stavu, telesného postihnutia, politického presvedčenia, fyzických alebo genetických vlastností alebo sociálneho pôvodu.

Centrum môže kontaktovať:

 • každý, kto má otázky o diskriminácii, rasizme, pobyte alebo základných právach cudzích štátnych príslušníkov alebo má záujem získať stanovisko k týmto oblastiam,
 • každý, kto sa stal obeťou alebo svedkom, diskriminácie alebo rasizmu.

Základná služba centra poskytne úvodnú odpoveď a v prípade potreby zhromaždí ďalšie informácie pre následný postup.

Ak je potrebná analýza alebo dôkladná štúdia, alebo je potrebné kontaktovať tretie strany na účely spracovania žiadosti, spis sa postúpi špecialistovi v odbornej službe centra.

Ak z analýzy vyplynie, že centrum nemá právomoc, oznámi to dotknutej strane a ak je to možné, nasmeruje ju na inú službu alebo osobu, ktoré budú vedieť vyriešiť žiadosť (správny orgán, súkromný alebo verejný orgán špecializovaný na základnú alebo odbornú pomoc, polícia alebo právnik).

Centrum je možné kontaktovať priamo. Na webovej stránke centra sú uvedené aj adresy jednotlivých asociácií alebo inštitúcií, ktoré majú odborné znalosti alebo sú aktívne na miestnej úrovni, s ktorými centrum podpísalo dohodu o spolupráci a ktoré možno kontaktovať aj na účely poskytnutia pomoci vo veciach týkajúcich sa diskriminácie.

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
138 rue Royale
1000 Bruxelles.
Tel.: (+32) 800 12 800 – (bezplatná informačná linka)
(+32) 2 212 30 00

Súvisiaci odkaz:

Centrum pre rovnosť príležitostí a boj proti rasizmu

Inštitút pre rodovú rovnosť

Inštitút pre rodovú rovnosť je nezávislým verejným orgánom, ktorý presadzuje rovnosť medzi ženami a mužmi a bojuje proti diskriminácii na základe pohlavia.

Inštitút môže poskytnúť právnu pomoc a začať súdne konanie v prípadoch týkajúcich sa diskriminácie medzi mužmi a ženami alebo diskriminácie transsexuálov.

Inštitút možno kontaktovať pomocou online formulára alebo na tejto adrese:

Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
1 Rue Ernest Blerot
1070 Bruxelles
Tel.: (+32) 800 12 800 – (bezplatná informačná linka)
(+32)2 233 42 65
Fax: (+32)2 233 40 32
E-mail: egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be

Súvisiaci odkaz

Inštitút pre rodovú rovnosť

 • Komisia pre ochranu súkromia

Komisia pre ochranu súkromia je nezávislá komisia zriadená snemovňou reprezentantov. Bola vytvorená po prijatí zákona o ochrane súkromia zo dňa 08.12.1992. Nepatrí do právomoci ministra spravodlivosti.

Komisia pre ochranu súkromia je nezávislý dozorný orgán zodpovedný za zabezpečenie ochrany súkromia pri spracúvaní osobných údajov.

Úlohy komisie pre ochranu súkromia sú rôzne a delia sa na päť hlavných oblastí činnosti: pomocná funkcia, informačná funkcia, vybavovanie sťažností, poradná funkcia, a napokon politika dodržiavania noriem.

– Pomocná funkcia: Táto oblasť činnosti úzko súvisí s informačnou funkciou. Komisia pre ochranu súkromia je v rámci pomocnej funkcie otvorená každej osobe: úradom, súkromnému sektoru, občanom, osobám zodpovedným za spracovanie údajov (fyzickým aj právnickým).

Medzi úlohy komisie v tejto oblasti patria: oznamovanie informácií požadovaných akoukoľvek osobou, či už ide o osobu, ktorej sa týka spracovanie údajov, alebo spracovateľa údajov (prevádzkovateľ), výkon práva na prístup a opravu, spracovanie vyhlásení, aktualizácia verejného registra, poskytovanie informácií v rámci vybavovania sťažností, poskytovania informácií požadovaných jednotlivcami alebo spracovateľmi údajov a vypracovanie výročnej správy pre parlament.

Komisia pre ochranu súkromia pomáha tak verejným orgánom, ako aj osobám zodpovedným za spracovanie (prevádzkovateľom) a odpovedá na žiadosti o predbežné neformálne konzultácie, ktoré umožňujú zohľadniť požiadavky zákona o ochrane súkromia počas fázy vývoja projektu. Komisia pre ochranu súkromia pomáha aj jednotlivcom, ktorých údaje sú spracovávané na uplatnenie ich práv, a to najmä tým, že ich informuje o ich právach a postupe, ktorý treba dodržať. V kontexte medzinárodnej výmeny údajov Komisia pre ochranu súkromia podporuje orgány, ktoré vykonávajú cezhraničné aktivity. Na tejto úrovni a na úrovni členských štátov Komisia pre ochranu súkromia podporuje všetky osoby, ktorých údaje sú spracovávané a začlenené do cezhraničných tokov údajov.

– Informačná funkcia: Komisia pre ochranu súkromia poskytuje informácie tak orgánom, ako aj osobám zodpovedným za spracovanie (prevádzkovateľom) a dotknutým osobám.

Do tejto oblasti činnosti patrí: vypracovanie výročnej správy pre parlament a vypracovanie plánu riadenia, vypracovanie vnútorných predpisov, udržiavanie verejného registra a všeobecnejšie informácií vo vzťahu k verejnosti (webové stránky, konferencie, odpovede orientované na klienta, zvyšovanie povedomia atď.). Treba zdôrazniť aj to, že v rámci týchto rôznych oblastí činnosti sa Komisia pre ochranu súkromia nemusí nutne obmedzovať na vnútroštátne územie. Činnosť Komisie pre ochranu súkromia má často aj medzinárodný rozmer a zohráva dôležitú úlohu pri informovaní a zvyšovaní povedomia na medzinárodnej scéne.

– Vybavovanie sťažností: Komisia pre ochranu súkromia zasahuje ako ombudsman v súvislosti so sťažnosťami dotknutých osôb.

Ak prevádzkovateľ (spracovateľ údajov) nebude dodržiavať práva občana, ktorého údaje spracúva, Komisia pre ochranu súkromia zasiahne na žiadosť dotknutej osoby, aby sa uplatnili jej práva (právo na námietku, opravu, nepriamy prístup atď.). Na tento účel Komisia pre ochranu súkromia uplatní prostriedky, ktoré má k dispozícii (vyhlásenie pre štátneho prokurátora, konanie pred občianskym súdom atď.). V prípade medzinárodných trestných činov súvisiacich s ochranou údajov Komisia pre ochranu súkromia pomáha pri medzinárodných vyšetrovaniach s cieľom zaviesť užitočné riešenia, ktoré vyžadujú zapojenie všetkých subjektov, ktorých sa ochrana údajov týka.

– Poradná funkcia: Komisia pre ochranu súkromia poskytuje stanoviská v oblasti predpisov a noriem.

Práca Komisie pre ochranu súkromia v tejto oblasti sa zameriava predovšetkým na príslušné orgány a/alebo úrady: formuluje stanoviská a odporúčania k návrhom právnych predpisov s aspektmi ochrany súkromia. Komisia pre ochranu súkromia sa zapája do rozhodovacieho procesu v oblasti ochrany súkromia prostredníctvom účasti v národných a medzinárodných pracovných skupinách (napr. pracovná skupina zriadená podľa článku 29, Berlínska pracovná skupina, konferencia splnomocnencov alebo iné dozorné orgány v oblasti ochrany súkromia atď.) a prostredníctvom kontaktov s podobnými organizáciami v zahraničí.

– Politika dodržiavania noriem: Komisia pre ochranu súkromia zabezpečuje dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Právomoci Komisie pre ochranu súkromia v súvislosti s povoľovaním spočívajú v tom, že úradu v určitom sektore, ktorý je prevádzkovateľom pri spracovaní údajov, udeľuje povolenie na spracovanie a získanie údajov súkromného charakteru. V súvislosti s týmito prevádzkovateľmi Komisia pre ochranu súkromia tiež vykonáva úlohy dozoru a kontroly, vydáva odporúčania a hodnotí prijaté bezpečnostné opatrenia.

Každú žiadosť o informácie alebo pomoc a každú sťažnosť je možné odoslať priamo Komisii pre ochranu súkromia poštou, telefonicky alebo elektronicky. Kontaktné údaje:

Commission de la protection de la vie privée

Rue de la presse, 35
1000 Bruxelles
Tel (+32) 2 274 48 00
Fax(+32) 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Kancelárie Komisie pre ochranu súkromia je možné navštíviť každý pracovný deň. Základnú pomoc môžete získať na telefónnom čísle +32 (0)2 274 48 79 alebo po vyplnení kontaktného online formulára.

Súvisiaci odkaz

Komisia pre ochranu súkromia

 • Ďalšie organizácie na podporu rovnosti

Výbory na monitorovanie väzníc

Výbory na monitorovanie väzníc zabezpečujú externý dohľad nad zaobchádzaním s väzňami. Sťažnosti väzňov sa postupujú väzenským orgánom alebo ministrovi spravodlivosti s cieľom nájsť riešenia.

Každá väznica má monitorovací výbor. Každý výbor pozostáva z osôb zastupujúcich občiansku spoločnosť a najmenej jedného lekára a jedného právnika a predsedá mu sudca. Centrálna monitorovacia rada (Conseil central de surveillance) koordinuje prácu miestnych výborov a poskytuje ministrovi spravodlivosti vyjadrenia k zaobchádzaniu s väzňami buď na jeho žiadosť alebo z vlastného podnetu.

Súvisiace odkazy

Výbor pre sťažnosti (so zodpovednosťou za cudzincov držaných v uzavretých zadržiavacích centrách, ubytovacích centrách alebo záchytných centrách).

Výbor pre sťažnosti spracováva jednotlivé sťažnosti podané cudzincami zadržiavanými v zadržiavacích centrách, ubytovacích centrách alebo záchytných centrách týkajúce sa podmienok ich zadržiavania a najmä, pomerov v týchto zadržiavacích a ubytovacích centrách ktoré sa týkajú práv a povinností ustanovených v kráľovskom dekréte z 2. augusta 2002 (uzavreté centrá), 8. júna 2009 (záchytné centrá) a 14. mája 2009 (ubytovacie centrá).

V týchto centrách môžu byť zadržiavaní nelegálni prisťahovalci, odmietnutí žiadatelia o azyl alebo cudzinci, ktorí nespĺňajú požiadavky na vstup alebo pobyt.

Sťažovatelia, ktorí chcú napadnúť rozhodnutie, môžu Štátnej rade predložiť odvolanie.

Výbor možno kontaktovať na tejto adrese:

Secrétariat permanent de la Commission des plaintes
Service Public Fédéral Intérieur –
Rue de Louvain, 1
1000 Bruxelles

Súvisiaci odkaz

Federálne ministerstvo vnútra

Stály policajný monitorovací výbor

Stály policajný monitorovací výbor je externý policajný monitorovací orgán, ktorý predkladá správy parlamentu. Výbor sa v rámci dozornej činnosť zameriava na ochranu práv, ktoré sú jednotlivcom priznané ústavou a právnymi predpismi, koordináciu a efektívnosť policajných síl.

Každá osoba ovplyvnená zásahom polície môže podať sťažnosť, oznámiť zneužívanie moci alebo predložiť akékoľvek ďalšie informácie Stálemu policajnému monitorovaciemu výboru.

Každý príslušník polície môže tiež podať sťažnosť alebo správu o zneužití moci výboru bez toho, aby najprv požiadal o dovolenie svojich nadriadených a nesmie byť za to potrestaný.

Sťažnosti možno podať prostredníctvom elektronického formulára.

Výbor možno kontaktovať na tejto adrese:

Comité permanent de contrôle des services de police

Rue de la Presse 35/1
1000 Bruxelles
Tel.: (+32) 2 286 28 11
Fax: (+32) 2 286 28 99
E-mail: info@comitep.be

Súvisiaci odkaz

Stály policajný monitorovací výbor

Iné

Základné poradenské služby pre občanov

K základným poradenským službám pre občanov patrí poskytovanie informácií verejnosti v prípade otázok týkajúcich sa justičného systému alebo problémov súvisiacich s týmto systémom vo veľmi špecifických oblastiach.

 • Občianske právo: odlúčenie, rozvod, všeobecné informácie o rodičovskej zodpovednosti, hlavné, druhé alebo alternatívne miesto pobytu detí, práva týkajúce sa osobného styku.
 • Trestné právo: mediácia v trestnoprávnych veciach, alternatívy k predbežnému zadržaniu, probácia, verejnoprospešné práce, podmienečné prepustenie, dočasné prepustenie zo zadržania na ochranu verejnosti, rehabilitácia, amnestia, elektronický dohľad, opustenie väznice, podmienečný trest, obmedzené zadržanie, dočasné prepustenie s cieľom vyhostenia alebo vydania, dočasné prepustenie zo zdravotných dôvodov, nahradenie trestu odňatia slobody verejnoprospešnými prácami.
 • Informácie pre obete trestných činov: práva civilných strán/poškodených strán.
 • Všeobecné informácie o konaniach na občianskych a trestných súdoch.

adresár federálneho ministerstva spravodlivosti obsahuje zoznam justičných centier.

Súvisiaci odkaz:

Publikácia federálneho ministerstva spravodlivosti o prístupe k justícii v Belgicku

Základné a následné právne poradenstvo a právna pomoc

Základné právne poradenstvo pozostáva z praktických alebo právnych informácií alebo počiatočného právneho stanoviska, ktoré sa poskytujú v rámci krátkej konzultácie. Základné právne poradenstvo poskytujú príslušníci právnickej profesie, obvykle právnici.

Na účely následného právneho poradenstva sa za určitých podmienok určí právnik, ktorý bude pracovať bezplatne alebo za malú odmenu. Náklady na konanie (súdni úradníci, experti, kópie atď.) nie sú úplne alebo čiastočne bezplatné, môžu byť však pokryté z právnej pomoci.

Osoby využívajúce právnu pomoc sú oslobodené v plnom rozsahu alebo čiastočne od platenia súdnych alebo mimosúdnych nákladov na konanie, ak nemajú dostatočný príjem na ich uhradenie.

Ďalšie informácie sa uvádzajú na stránke portálu elektronickej justície o nákladoch konania v Belgicku.

Súvisiaci odkaz:

Výbor pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov a osobám, ktoré im poskytujú pomoc

Zákon obsahuje ustanovenia o štátnej finančnej pomoci obetiam úmyselných násilných činov a osobám, ktoré im poskytujú pomoc a v niektorých prípadoch ich príbuzným.

Výbor možno kontaktovať priamo, žiadosti však možno predkladať aj prostredníctvom právnika „pre pomoc obetiam“ alebo pohotovostnej telefonickej linky na oddeleniach sociálnej pomoci, ktorých zoznam je k dispozícii na webovej lokalite federálneho ministerstva spravodlivosti (pozri Index, Justícia od A po Z, finančná pomoc obetiam).

Výbor možno kontaktovať na tejto adrese:

Service public fédéral de la Justice
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
Boulevard de Waterloo 115,
Tel.: (+32)2 542 72 07
(+32)2 542 72 08
commission.victimes@just.fgov.be

Ďalšie informácie sa uvádzajú na stránke portálu elektronickej justície o právach obetí.

Súvisiaci odkaz

Federálne ministerstvo spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 19/12/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.