Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Vnútroštátne súdy

Vnútroštátne inštitúcie pre základné práva

Ombudsman

Špecializované orgány pre ľudské práva

Iné

Vnútroštátne súdy

Každý bulharský sudca môže viesť pojednávanie vo veciach týkajúcich sa právnych predpisov v oblasti základných práv v EÚ ako sudca súdu prvého stupňa, pretože Charta základných práv je súčasťou primárnych európskych právnych predpisov (uplatňuje sa v rovnakom rozsahu ako Lisabonská zmluva). Bulharskí občania môžu teda podať podnet na oblastný súd („Окръжен съд“) a odvolať sa na chartu, ak sa domnievajú, že im boli odopreté ich základné práva. Bulharské súdy majú rovnaké právomoci v oblasti základných práv, aké sú zakotvené v bulharskej ústave a vo vzťahu k všetkých medzinárodným zmluvám, ktorých je Bulharsko zmluvnou stranou.

Sťažnosti na individuálne správne rozhodnutia je možné podať na správnych súdoch a na najvyššom správnom súde („Върховен административен съд“).

Každý súd v Bulharsku má svoje vlastne webové sídlo, na ktorom je uvedené, ako je organizovaný a čím sa zaoberá. Webové sídlo Najvyššej súdnej rady (Висшия съдебен съвет) poskytuje podrobný zoznam bulharských súdov s ich adresami a webovými sídlami (len v bulharčine).

Vnútroštátne inštitúcie pre základné práva

Pozrite si nasledujúci oddiel o ombudsmanovi.

Ombudsman

Ombudsmana Bulharskej republiky (Омбудсман на Република България)

Adresa:

Ul. George Washington č. 22
Sofia 1202, Bulharsko
Tel. +359 2 810 69 55
E-mail: priemna@ombudsman.bg
Webové sídlo: http://www.ombudsman.bg/
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Ombudsman využíva prostriedky stanovené zákonom na vyšetrovanie prípadov, keď štátne a obecné úrady a ich správy alebo osoby poverené poskytovaním verejných služieb porušia práva a slobody občanov svojím konaním alebo opomenutím konania. Mandát ombudsmana je široký a vzťahuje sa na všetky politické, hospodárske, občianske, sociálne, kultúrne a iné práva občanov. Je to orgán, ktorý chráni práva všetkých občanov vrátane detí, osôb so zdravotným postihnutím, menšín, cudzích štátnych príslušníkov atď.

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Sťažnosti je možné podať ombudsmanovi poštou, osobne, e-mailom alebo aj ústne a úradne ich zaregistruje úradník. Spracováva ich prijímacie oddelenie („priemna“) a podateľňa („delovodstvo“). Prijímacie oddelenie, ktoré funguje od 5. januára 2006, je otvorené každý deň. Odborníci na oddelení komunikujú s verejnosťou osobne alebo telefonicky. Ombudsman prijíma verejnosť aj osobne, každý štvrtok od 9.00 do 12.30 hod. na základe vopred dohodnutého stretnutia.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Akákoľvek osoba bez ohľadu na občianstvo, pohlavie, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie môže podať ombudsmanovi sťažnosti alebo upozornenia. Anonymné sťažnosti alebo upozornenia týkajúce sa udalostí, ku ktorým došlo pred viac než dvomi rokmi, sa nepreskúmavajú. Ombudsman môže začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, ak sa domnieva, že je to vo verejnom záujme.

Po zaznamenaní sťažností v registri ich vedúci úradu ombudsmana postúpi odboru príslušnému podľa charakteru sťažnosti. Vedúci odboru priradí prípad pracovníkovi, ktorý sa ním bude zaoberať a ktorý má jeden mesiac na jeho prešetrenie. V prípadoch, ktoré vyžadujú rozsiahlejšie prešetrenie, sa táto lehota predĺži na tri mesiace. Pracovník, ktorý sa zaoberá prípadom, môže sťažovateľa požiadať o ďalšie informácie alebo požiadať príslušný správny orgán, aby podnikol určité kroky alebo poskytol určité informácie. Vnútroštátne orgány, obecné úrady a ich správy, právnické osoby a verejnosť musia dobrovoľne poskytnúť informácie, ktoré im boli zverené, a spolupracovať s ombudsmanom v súvislosti so sťažnosťami zaslanými orgánu. Ak sa sťažnosť týka veci, ktorá sa môže postúpiť vyššiemu správneho orgánu alebo inej špecializovanej inštitúcii (výboru alebo agentúre), ombudsman môže odporučiť sťažovateľovi, aby sa obrátil na dotknutú inštitúciu, pokiaľ si záležitosť nevyžaduje preskúmanie zo strany ombudsmana. Ak prípad nepatrí do pôsobnosti ombudsmana, ombudsman namiesto jeho preskúmania zodpovedajúcim spôsobom upozorní sťažovateľa a poradí mu, aby sa obrátil na príslušný orgán. Ak sťažovateľ súhlasí, ombudsman môže postúpiť sťažnosť tomuto orgánu.

Ombudsman môže kedykoľvek ponúknuť mediáciu s cieľom dosiahnuť zmierlivé riešenie tak, že zašle ponuku na mediáciu sťažovateľovi a orgánu alebo osobe, na ktorú bola podaná sťažnosť. Ak obidve strany súhlasia, ombudsman pomôže urovnať spor všetkými možnými prostriedkami, napríklad nadviazaním kontaktu alebo poskytnutím pomoci pri rokovaniach medzi stranami.

 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

V závislosti od zistení vyšetrovania môže okrem odpovede sťažovateľa poskytnúť príslušnému orgánu odporúčania, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré môže prijať na odstránenie príčin alebo postupov, ktoré viedli k porušeniu práv osoby. Ombudsman často vydáva stanoviská ku konkrétnym otázkam, ktoré sa potom zverejňujú na webovom sídle a postúpia príslušnému orgánu a médiám. Ak sa zistí, že problém spočíva v existujúcom právnom rámci, ombudsman môže vydať odporúčanie národnému zhromaždeniu a rade ministrov, aby vykonali príslušné legislatívne zmeny. Ak sa zistí, že zákony sú v rozpore s ústavou a porušujú sa nimi občianske práva a slobody, ombudsman je oprávnený postúpiť vec ústavnému súdu, aby určil, či je to naozaj tak. Okrem toho, ak sa zistia rozpory v judikatúre, ombudsman má právomoc predložiť vec najvyššiemu kasačnému súdu alebo najvyššiemu správnemu súdu, aby vydali výkladové rozhodnutie.

Špecializované orgány pre ľudské práva

Národný orgán pre rovnosť (Орган по въпросите на равенството)

1. Komisia na boj proti diskriminácii (Комисия за защита от дискриминация)

Adresa:

Bul. Dragan Tsankov č. 35
Sofia 1125, Bulharsko
Tel.: + 359 2 807 30 30
Fax: + 359 2 807 30 58
E-mail: kzd@kzd.bg
Webové sídlo: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Komisia na boj proti diskriminácii (Комисия за защита от дискриминация)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Prípady možno predložiť komisii na boj proti diskriminácii:

 • na základe písomnej sťažnosti postihnutej osoby alebo osôb,
 • z vlastnej iniciatívy komisie na boj proti diskriminácii,
 • na základe informácií získaných od fyzických alebo právnických osôb, štátnych alebo verejných orgánov.

Sťažnosť alebo upozornenie sa musia podať komisii na boj proti diskriminácii do troch rokov od spáchania deliktu. Po uplynutí troch rokov sa sťažnosť nebude skúmať, alebo ak vyšetrovanie už prebieha, prípad sa uzavrie. Ak záležitosť už bola predložená súdu, komisia nezačne konanie. Ak sa sťažnosť alebo upozornenie stiahne alebo ak sťažovateľ neopraví chybu v lehote stanovenej komisiou, prípad sa uzavrie.

Sťažnosť musí obsahovať:

 • meno sťažovateľa,
 • kontaktnú adresu alebo sídlo sťažovateľa,
 • opis okolností, na ktorých je sťažnosť založená: v prípade konaní spáchaných osobne, k akému konaniu alebo opomenutiu konania došlo a kedy, kde a kto ich spáchal, alebo v prípade zamestnancov odporcu, aké konanie alebo opomenutie konania vyplývajúce z ich zákonných alebo zmluvných povinností a týkajúce sa ich činností vedú k tomu, že odporca je zodpovedný za spáchanú diskrimináciu,
 • konkrétne podrobnosti o požadovanej náprave. Nápravné opatrenie musí byť v právomoci komisie na boj proti diskriminácii, ktoré sú stanovené v zákone o ochrane proti diskriminácii. Sťažovatelia musia poskytnúť dôkazy, napríklad písomné dokumenty alebo iné konkrétne dôkazy, o ktorých sa domnievajú, že by ich komisia na boj proti diskriminácii mala preskúmať (uvedú sa napríklad osoby, ktoré by sa mali vypočuť ako svedkovia, a miesto, kde sa nachádzajú písomné dôkazy v držbe tretích strán, ktoré nie sú účastníkmi konania),
 • dátum a podpis sťažovateľa alebo jeho zástupcu.
 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Predseda komisie na boj proti diskriminácii pridelí spis výboru, ktorý sa špecializuje na daný druh diskriminácie. Výbor spomedzi svojich členov vymenuje predsedu a spravodajcu. Spravodajca zhromaždí písomné dôkazy potrebné na zdokumentovanie skutočností. Vyšetrovanie sa musí ukončiť v lehote 30 dní. V zložitých prípadoch môže predseda komisie na boj proti diskriminácii túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní. Keď sa ukončí vyšetrovanie, spravodajca predloží svoje zistenia predsedovi výboru. Predseda stanoví dátum verejného vypočutia a vyzve účastníkov, aby sa na ňom zúčastnili.

Komisia na boj proti diskriminácii je oprávnená:

 • požiadať o dokumenty a ďalšie informácie týkajúce sa vyšetrovania,
 • požadovať vysvetlenie od osôb, ktorých sa vyšetrovanie týka,
 • vypočúvať svedkov.

Všetky osoby a štátne a miestne orgány sú povinné spolupracovať s komisiou pre boj proti diskriminácii poskytnutím informácií a dokumentácie a poskytnutím písomného vysvetlenia vždy, keď o to budú požiadaní. Odmietnutie povedie k pokute.

 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Na prvom zasadnutí predseda výboru vyzve účastníkov, aby vyriešili svoj spor zmierom. Ak ho tak vyriešia, výsledná dohoda sa schváli rozhodnutím a prípad sa uzavrie. Ak strany dospejú k čiastočnému riešeniu, konanie bude pokračovať, pokiaľ ide o tú časť, o ktorej sa nedosiahla dohoda. Dohoda je vykonateľná a na jej dodržiavanie dohliada komisia.

Ak nie je možné dosiahnuť dohodu, komisia na boj proti diskriminácii posúdi skutkovú podstatu prípadu v lehote 14 dní po verejnom vypočutí.

Vo svojom rozhodnutí môže komisia pre boja proti diskriminácii:

 • stanoviť, či došlo alebo nedošlo k porušeniu,
 • stanoviť, kto spáchal delikt a kto je obeť,
 • uložiť pokutu a/alebo záväzné správne opatrenia, ak dospeje k záveru, že bol spáchaný delikt.

Komisia na boj proti diskriminácii môže prijať tieto záväzné správne opatrenia:

 • môže poskytnúť zamestnávateľom a verejným činiteľom záväzné pokyny na nápravu porušení právnych predpisov na boj proti diskriminácii,
 • môže zrušiť nezákonné rozhodnutia alebo pravidlá vydané zamestnávateľmi, ktoré vedú alebo by mohli viesť k diskriminácii.

Komisia na boj proti diskriminácii presadzuje dodržiavanie svojich rozhodnutí v súlade s právom.

Proti rozhodnutiam komisie na boj proti diskriminácii možno podať odvolanie na Správny súd v Sofii do 14 dní.

2. Národná rada pre rodovú rovnosť (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

Adresa:

Rada ministrov
bul. Dondukov č. 1
Sofia 1594, Bulharsko
Webové sídlo: https://saveti.government.bg/web/cc_19/1
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Národná rada pre rodovú rovnosť v rámci rady ministrov (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Národná rada pre rodovú rovnosť zabezpečuje spoluprácu medzi štátnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami pri vytváraní a vykonávaní vnútroštátnej politiky rodovej rovnosti sprostredkovaním konzultácií, spolupráce a koordinácie.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Národná rada pre rodovú rovnosť:

 • radí rade ministrov,
 • skúma návrhy legislatívnych a iných aktov týkajúcich sa rodovej rovnosti a vydáva k nim stanoviská,
 • skúma návrhy rozhodnutí vypracované radou ministrov a vydáva stanovisko k tomu, či sú alebo nie sú v súlade s politikou rodovej rovnosti,
 • koordinuje činnosti štátnych orgánov a mimovládnych organizácií pri vykonávaní vnútroštátnej politiky rodovej rovnosti a medzinárodných záväzkov Bulharska v tejto oblasti,
 • navrhuje opatrenia vnútroštátnej politiky rodovej rovnosti buď samostatne, alebo spoločne s komisiou na boj proti diskriminácii,
 • udržiava kontakty so svojimi partnermi v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami poverenými podobnými úlohami a pôsobiacimi v podobných oblastiach,
 • pomáha sociálnym partnerom a mimovládnym organizáciám realizovať národné a regionálne projekty v oblasti rodovej rovnosti a zosúladenia rodinných/rodičovských povinností s profesijnými činnosťami a monitoruje výsledky,
 • organizuje výskum otázok ovplyvňujúcich jej činnosť.
 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Rozvoj a vykonávanie vnútroštátnej politiky rodovej rovnosti.

Orgán na ochranu údajov

1. Komisia pre ochranu osobných údajov (Комисията за защита на личните данни)

Adresa:

Bul. Prof. Tsvetan Lazarov č. 2
Sofia 1592, Bulharsko
Tel. + 359 2 91 53 518
Fax: + 359 2 91 53 525
E-mail: kzld@cpdp.bg
Webové sídlo: http://www.cpdp.bg/
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Komisia pre ochranu osobných údajov (Комисията за защита на личните данни)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Komisia pre ochranu osobných údajov pomáha vláde pri vykonávaní jej politiky v oblasti ochrany osobných údajov.

Má právomoc prešetrovať sťažnosti, ktorých cieľom je dosiahnuť ochranu porušených práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Každý má právo nahlásiť porušenie svojich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov komisii pre ochranu osobných údajov do jedného roka od jeho zistenia a najneskôr do piatich rokov od okamihu, keď k nemu dôjde. Po predložení sťažnosti komisii sa pridelí riaditeľstvu pre právne postupy a dohľad, ktoré poskytne komisii svoje stanovisko ku klasifikácii a prípustnosti sťažnosti. Komisia potom zasadne za zatvorenými dverami, aby rozhodla, či je sťažnosť prípustná a ako by sa malo postupovať. Môže začať vyšetrovanie, zhromaždiť dôkazy alebo požiadať o stanoviská tretie strany. Ak sa zistí, že sťažnosť je prípustná, zúčastnené strany sa riadne informujú a stanoví sa dátum verejného vypočutia. Strany sa vyzvú, aby sa spolu so všetkými ostatnými zainteresovanými stranami zúčastnili na vypočutí. Komisia vydá rozhodnutie v lehote 30 dní od prijatia sťažnosti. Kópia rozhodnutia sa zašle dotknutým stranám a všetkým ostatným zainteresovaným stranám. Komisia môže vydať záväzné pokyny pre porušovateľa, stanoviť lehotu, v ktorej sa musí príčina porušenia odstrániť, alebo uloží správnu sankciu. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie na najvyššom správnom súde do 14 dní od jeho doručenia.

 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Verejnosť, právnické osoby alebo štátne orgány môžu požiadať komisiu, aby vydala stanovisko k legislatívnemu návrhu súvisiacemu so zákonom o ochrane osobných údajov.

Komisia môže vydať záväzné pokyny správcom osobných údajov

a uložiť dočasné zákazy spracovávania osobných údajov v prípade porušenia noriem o ochrane osobných údajov.

Iné špecializované orgány

1. Národná rada pre etnické menšiny a integráciu („Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет“)

Adresa:

Rada ministrov
bul. Dondukov č. 1
Sofia 1594, Bulharsko
Tel. +359 2 940 36 22
Fax: +359 2 940 21 18
E-mail: Rositsa.Ivanova@government.bg – tajomníčka NSSIEV
Webové sídlo: http://www.nccedi.government.bg/
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Národná rada pre etnické menšiny a integráciu pri ministerskej rade („Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет“)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Tento orgán a jeho sekretariát sa zaoberajú všetkými otázkami súvisiacimi s etnickou príslušnosťou.

Aj keď sekretariát nemá osobitné oddelenie na vybavovanie sťažností alebo žiadostí, jeho odborníci sa nimi v prípade potreby zaoberajú.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Národná rada pre etnické menšiny a integráciu je poradným a koordinačným orgánom, ktorý pomáha rade ministrov pri vytváraní a vykonávaní politiky týkajúcej sa etnických menšín a ich integrácie.

Sprostredkuje spoluprácu medzi vládnymi a mimovládnymi organizáciami obhajujúcimi záujmy etnických menšín a podporujúcimi vzťahy medzi etnickými skupinami.

Okrem toho koordinuje vykonávanie národného akčného plánu dekády začleňovania rómskej populácie na roky 2005 – 2015 a záväzkov, ktoré prijali všetky štátne orgány v súlade s ich prevádzkovou oblasťou pôsobnosti, pokiaľ ide o dekádu začleňovania Rómov, a dohliada naň.

Každá oblasť má svoju radu pre etnické menšiny a integráciu, ktorá spolupracuje s guvernérom oblasti. Rady sú poradné a koordinačné orgány, ktoré podporujú vykonávanie politiky v oblasti etnických a integračných otázok na okresnej úrovni.

Obecné rady môžu zriadiť svoje vlastné miestne rady pre etnické menšiny a integráciu.

 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Sekretariát národnej rady pre etnické menšiny a integráciu je okrem svojich rozsiahlych administratívnych úloh zodpovedný za udržiavanie operatívnych väzieb a poskytovanie metodickej pomoci oblastným a miestnym radám pre spoluprácu v oblasti etnických a integračných otázok.

2. Agentúra pre ľudí so zdravotným postihnutím (Агенция за хора с увреждания)

Adresa:

Ul. Sofroni Vrachanski č. 104-106
Sofia 1233, Bulharsko
Tel. +359 2 940 80 95; 832 90 73
Fax: +359 2 832 41 62
E-mail: ahu@mlsp.government.bg
Webové sídlo: https://ahu.mlsp.government.bg
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Agentúra pre ľudí so zdravotným postihnutím (Агенция за хора с увреждания)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Agentúra sa zaoberá hlavne žiadosťami o zaradenie do registra dodávateľov zdravotníckych pomôcok a zariadení a registra špecializovaných spoločností prevádzkovaných osobami so zdravotným postihnutím a pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa venujú právam osôb so zdravotným postihnutím. Riadi aj projekty v rámci rôznych programov financovaných agentúrou.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Žiadosti po zaregistrovaní v automatizovanom informačnom systéme „Dokman“ postúpi výkonný riaditeľ vedúcemu kancelárie agentúry a jej riaditeľom, ktorí ich pridelia príslušným pracovníkom, ktorí sa nimi budú zaoberať.

 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Podanie sa spracuje alebo sa pošle odpoveď.

3. Štátna agentúra na ochranu detí (Държавната агенция за закрила на детето)

Adresa:

Ul. Triaditsa č. 2
Sofia 1051, Bulharsko
Tel. +359 2 933 90 10, +359 2 933 90 16
Fax: +359 2 980 24 15
E-mail: sacp@sacp.government.bg
Webové sídlo: http://sacp.government.bg/
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Štátna agentúra na ochranu detí (Държавната агенция за закрила на детето)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Práva detí stanovené v Dohovore OSN o právach dieťaťa sú v Bulharsku zaručené zákonom na ochranu detí prijatým v roku 2000 a štátnou agentúrou na ochranu detí, ktorá bola zriadená v roku 2001. Bulharsko sa teda zaviazalo poskytovať primeranú pomoc rodičom a poručníkom a vytvoriť infraštruktúru inštitúcií a služieb starostlivosti o deti.

Za ochranu detí v Bulharsku sú zodpovední:

 • predseda štátnej agentúry na ochranu detí (Държавната агенция за закрила на детето), ktorá mu pomáha pri výkone jeho právomocí,
 • pobočky úradu sociálnych služieb,
 • ministri: práce a sociálnej politiky, vnútra, školstva, mládeže a vedy, spravodlivosti, zahraničných vecí, kultúry, zdravia, ako aj miestni starostovia.
 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Zákon o ochrane detí poskytuje osobitnú ochranu ohrozeným deťom a upravuje právo všetkých detí na ochranu pred násilím, ktoré zahŕňa aj stav, keď je dieťa nútené vykonávať činnosti škodlivé pre jeho telesný, duševný, morálny alebo vzdelávací vývoj, vystavenie výchovným metódam škodlivým ich zmyslu pre dôstojnosť alebo telesnému a duševnému násiliu, prípadne iným formám násilia a nátlaku, ktoré sú v rozpore s jeho záujmami, využívanie na žobranie, prostitúciu, rozširovanie pornografie, zhromažďovanie nezákonných príjmov alebo vystavenie sexuálnemu zneužívaniu. .

V Bulharsku sú zavedené tieto opatrenia na ochranu detí:

 • v rámci rodinného prostredia: poradenstvo, pomoc, právna pomoc, psychologické poradenstvo a sociálne služby. Tieto opatrenia prijíma agentúra sociálnych služieb na žiadosť rodičov, poručníkov, opatrovateľov dieťaťa alebo samotného dieťaťa alebo z vlastnej iniciatívy. Služby poskytuje agentúra sociálnych služieb alebo iní poskytovatelia,
 • mimo rodinného prostredia: umiestnenie dieťaťa do rodiny príbuzných alebo blízkych priateľov alebo do pestúnskej rodiny a sociálne služby poskytované v mieste bydliska dieťaťa alebo v špecializovanej inštitúcii. Opatrenia tohto druhu nariadi súd. Agentúra sociálnych služieb zabezpečí dočasné ubytovanie až do vynesenia súdneho rozhodnutia,
 • do špecializovanej inštitúcie sa umiestni len vtedy, ak zlyhajú všetky pokusy umiestniť dieťa do rodinného prostredia.
 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Štátna agentúra pre ochranu detí presadzuje práva detí:

 • vykonávaním inšpekcií na zabezpečenie ochrany práv detí vo všetkých verejných a súkromných školách, v materských školách a centrách starostlivosti o dieťa alebo ich oddeleniach služieb, zdravotníckych zariadeniach, pobočkách sociálnych služieb, u poskytovateľov sociálnych služieb pre deti a v neziskových organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany detí,
 • vykonávaním dozoru nad centrami, ktoré ponúkajú špecializované služby starostlivosti o deti,
 • presadzovaním minimálnych štandardov v sociálnych službách. Pre všetky uvedené otázky agentúra vydala záväzné pokyny na nápravu porušovania. Nedodržanie záväzného pokynu sa trestá pokutou alebo peňažnou sankciou, uloženiu ktorej predchádza dlhý postup. Ak vyšetrovanie preukáže porušenie práv dieťaťa, agentúra najprv vydá záväzný pokyn (individuálny správny akt), proti ktorému možno podať odvolanie na súd v zákonnej lehote 14 dní. Ak sa nepodá odvolanie, záväzný pokyn nadobudne účinnosť. Po uplynutí platnosti pokynu musí porušovateľ informovať agentúru o splnení pokynu.

4. Štátna agentúra pre utečencov (Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет)

Adresa:

Bul. Knyaginya Maria Luiza č. 114 B
Serdika
1233 Sofia; Bulharsko
Tel.: +359 2 80 80 901 – predseda
Fax: +359 2 295 59 905
E-mail: sar@saref.government.bg
Webové sídlo: http://www.aref.government.bg/
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Štátna agentúra pre utečencov (Държавна агенция за бежанците)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Žiadosti o azyl a zlúčenie rodiny sa skúmajú v súlade so zákonom o azyle a utečencoch (v článku 34 sa upravuje zlúčenie rodiny). Podľa tohto zákona je možné podať odvolanie proti všetkým rozhodnutiam o azyle a zlúčení rodiny. Všetky ostatné žiadosti sa riadia internými pravidlami agentúry v oblasti poskytovania ochrany.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Hlavným zákonom upravujúcim práva žiadateľov o azyl, utečencov a žiadateľov o humanitárne postavenie (doplnkovú ochranu) v Bulharsku je zákon o azyle a utečencoch. Tento zákon spolu so správnym poriadkom a zákonom o cudzích štátnych príslušníkoch v Bulharsku tvorí právny rámec pre bulharský azylový systém.

Podľa zákona o azyle a utečencoch existujú štyri druhy osobitnej ochrany:

 • azyl: bulharský prezident ho udeľuje cudzím štátnym príslušníkom, ktorí sú prenasledovaní z dôvodu svojej viery alebo konania na podporu medzinárodne uznávaných práv a slobôd,
 • postavenie utečenca,
 • humanitárne postavenie (ktoré je rovnocenné doplnkovej ochrane opísanej v článku 15 kvalifikačnej smernice – 2004/83/ES),
 • dočasná ochrana: za určitých podmienok sa poskytuje v období masívneho prílevu utečencov.
 • Štátna agentúra pre utečencov je zodpovedná za preskúmanie žiadostí o postavenie utečenca alebo humanitárne postavenie. Jej predseda je jediným úradníkom, ktorý môže v Bulharsku udeliť postavenie utečenca alebo humanitárne postavenie.

V súčasnosti sa všetkými žiadosťami o postavenie utečenca zaoberajú utečenecké centrá v Sofii a v obci Banja pri Novej Zagore.

Žiadatelia o azyl sa musia dostaviť do agentúry osobne. Žiadosti podané na hranici alebo akémukoľvek inému orgánu sa musia bezodkladne postúpiť agentúre.

Žiadatelia o azyl sa zaregistrujú v deň, keď podajú žiadosť agentúre.

Agentúra musí žiadateľom o azyl poskytnúť informácie o postupe, ich právach a povinnostiach a organizáciách poskytujúcich právnu a sociálnu pomoc. Tieto informácie im musia byť poskytnuté v jazyku, ktorému rozumejú, a prečíta im ich tlmočník bezprostredne pred zaregistrovaním ich žiadosti. Dostanú kópiu v danom jazyku. Musia vyplniť formulár, v ktorom uvedú len svoje biologické znaky. Žiadosť sa potom spracuje v súlade s dublinským postupom. Žiadateľovi o azyl sa odoberú odtlačky prstov, aby sa mohli vložiť do systému Eurodac, a položia sa im viaceré štandardné otázky v súvislosti s ich cestou.

Ak je za spracovanie žiadosti zodpovedné Bulharsko, žiadosť sa vybavuje v zrýchlenom postupe, podľa ktorého oddelenie, ktoré preverilo žiadateľa (osoba, ktorú delegoval predseda) je zodpovedné za prijatie rozhodnutia. Tento útvar môže odmietnuť udeliť azyl, ak prípad nespĺňa kritériá stanovené v zákone o azyle a utečencoch, uzavrieť prípad alebo postúpiť spis na ďalšie spracovanie v štandardnom postupe.

Ak sa do troch dní neprijme žiadne rozhodnutie, žiadosť sa bude automaticky riešiť štandardným postupom. Rozhodnutie vyšetrovacieho útvaru musia schváliť zodpovední úradníci. V prípade potreby spis možno vrátiť na ďalšie prešetrenie. Po schválení sa rozhodnutie oficiálne vyhotoví v písomnej podobe, schváli ho metodické oddelenie, podpíše ho určitý počet úradníkov a predloží sa predsedovi agentúry na podpis.

 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Udelenie postavenia utečenca, humanitárneho postavenia alebo zamietnutie žiadosti o azyl.

5. Stála komisia pre ľudské práva a policajnú etiku (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

Adresa:

Ministerstvo vnútra
Ul. 6 Septemvri č. 29
Sofia 1000, Bulharsko
Tel.: + 359 2 982 50 00 – (ústredňa)
Webové sídlo: http://www.mvr.bg/
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Stála komisia pre ľudské práva a policajnú etiku (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Táto komisia slúži ako prepojenie medzi ministerstvom vnútra a organizáciami občianskej spoločnosti a ako taká zohráva dôležitú úlohu. Sekretariát má svoje pobočky v oblastných úradoch ministerstva.

Komisia skúma všetky materiály týkajúce sa ochrany ľudských práv, ktoré sú doručené útvarom ministerstva.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Práca komisie zahŕňa aktívnu spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti, podporu pozitívnych policajných postupov a harmonizáciu s povinnosťami vyplývajúcimi z členstva Bulharska v EÚ. Komisia pôsobí v súlade s pracovným plánom, ktorý sa každoročne aktualizuje. Jej ročný pracovný plán zahŕňa tieto činnosti:

 • skúmanie vykonávania príslušných právnych predpisov a navrhovanie zlepšení,
 • podporovanie etického správania a dodržiavania ľudských práv v každodennej policajnej práci,
 • poskytovanie odbornej prípravy v oblasti ľudských práv pre príslušníkov polície.
 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania
 • dodržiavanie práv podozrivých v policajnej väzbe,
 • dodržiavanie etického kódexu,
 • vykonanie kontrol na zabezpečenie dodržiavania práva a pravidiel a predpisov ministerstva vrátane tých, ktoré sa týkajú policajnej etiky a ľudských práv.

6. Výbor národného zhromaždenia pre ľudské práva, náboženské vyznanie, sťažnosti a petície (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

Adresa:

Pl. Narodno Sabranie č. 2 (Hemicycle)
Pl. Knyaz Aleksandar I č. 1 (Výbory a kabinety poslancov parlamentu)
Sofia 1169, Bulharsko
Ústredňa: +359 2 939 39
Fax: +359 2 981 31 31

E-mail: infocenter@parliament.bg
E-mail: humanrights@parliament.bg
Webové sídlo: https://www.parliament.bg

 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Výbor národného zhromaždenia pre ľudské práva, náboženské vyznanie, sťažnosti a petície (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Činnosti výboru sa vzťahujú na právne predpisy týkajúce sa ľudských práv a náboženského vyznania a iné záležitosti, medzi ktoré patria otázky predložené občanmi, mimovládnymi organizáciami, združeniami a nadáciami v podobe sťažností, žiadostí, upozornení, petícií, odporúčaní atď.

Pôsobnosť je veľmi rôznorodá a vzťahuje sa na všetky aspekty spoločnosti, ktorými sa nezaoberajú súdy. Väčšina sťažností sa týka spoločenských problémov, po ktorých nasleduje súdny systém, práva spotrebiteľa, konanie a opomenutie konania zo strany orgánov v rámci ministerstva vnútra, všeobecné a podrobné rozhodnutia o mestskom plánovaní, nelegálna výstavba a obnovenie vlastníctva poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Podporuje sa spolupráca v otázkach vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, konania a opomenutia konania miestnych orgánov a miestnej samosprávy, náboženských otázkach, pri sťažnostiach týkajúcich sa činností štátnych orgánov a diskriminácie, v otázkach etnickým menšín atď.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Výbor slúži ako priame spojenie bulharského parlamentu s občanmi krajiny. Jeho úloha je striktne vymedzená. V rokovacom poriadku sa podrobne stanovuje spôsob registrácie, postúpenia a archivovania veľkého počtu sťažností, žiadostí, petícií a návrhov zaslaných výboru poštou alebo e-mailom a/alebo prijatých v podateľni národného zhromaždenia a spôsob zaznamenávania všetkých krokov tohto postupu. Každému dokumentu sa pridelí referenčné číslo, zaznamená sa v špeciálnom registri a pridelí sa pracovníkovi, ktorý sa zaoberá prípadom, ktorý ho preskúma a odošle odpoveď alebo v prípade potreby včas postúpi spis príslušnému orgánu. Výbor venuje osobitnú pozornosť miestnym a štátnym orgánom, ktoré nedodržiavajú svoje zákonné lehoty na poskytnutie odpovede stanovené v správnom poriadku. Pracovníci výboru zaoberajúci sa prípadmi poskytujú poradenstvo v oblasti procesných práv aj telefonicky a vysvetľujú, v akých prípadoch môžu poskytnúť pomoc.

Anonymné petície sa neskúmajú.

 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Občanom sa poskytuje poradenstvo a pomoc v oblasti ochrany občianskych práv zaručených ústavou.

7. Generálne riaditeľstvo ministerstva spravodlivosti pre výkon trestu (Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“)

Adresa:

Bul. General N. Stoletov č. 21
Sofia 1309, Bulharsko
Tel.: + 359 2 813 91 90
Fax: +359 2 931 15 74
E-mail: mailto:gdin_ias@abv.bg; gdin@gdin.bg
Webové sídlo: http://www.gdin.bg/
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Generálne riaditeľstvo ministerstva spravodlivosti pre výkon trestu (Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Sťažnosti od osôb vo väzbe sa týkajú predovšetkým disciplinárnych opatrení, presunu do iných zariadení, väzenských podmienok, životných podmienok, zdravotnej starostlivosti a správania zamestnancov zariadenia.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Proti disciplinárnym opatreniam uloženým podľa článku 101 zákona o výkone trestu a väzbe možno do siedmich dní odo dňa oznámenia podať odvolanie generálnemu riaditeľovi riaditeľstva pre výkon trestov, ak ich vydal riaditeľ väznice alebo iného väzenského zariadenia, alebo ministrovi spravodlivosti, ak ich vydal generálny riaditeľ. Proti samoväzbe možno do troch dní od oznámenia podať odvolanie na okresnom súde príslušnom pre zariadenie.

Samoväzbu dlhšiu ako dva mesiace bez práva zúčastňovať sa na skupinových aktivitách (článok 120 zákona) musí uložiť generálny riaditeľ riaditeľstva pre výkon trestu a možno proti nej podať odvolanie na príslušnom oblastnom súde do 3 dní odo dňa oznámenia.

Presuny nariaďuje generálny riaditeľ riaditeľstva pre výkon trestu a možno proti nim podať odvolanie ministrovi spravodlivosti do 14 dní po ich oznámení.

Rozhodnutie o uložení prísnejších podmienok väzby vydáva komisia pre výkon trestu (článok 74 ods. 1 zákona) a do 14 dní odo dňa oznámenia je možné proti nemu podať odvolanie na oblastnom súde príslušnom pre zariadenie.

Na základe článku 1 ods. 1 zákona o zodpovednosti štátu a obcí za škody spôsobené občanom o sťažnostiach týkajúcich sa životných podmienok, zdravotnej starostlivosti a správania zamestnancov zariadenia rozhodujú správne súdy v súlade so správnym poriadkom. Proti rozhodnutiam sa možno odvolať len raz. Sťažnosťami sa podľa článku 71 ods. 1 zákona o ochrane pred diskrimináciou zaoberajú okresné súdy alebo komisia pre boj proti diskriminácii. Tento postup sa riadi občianskym súdnym poriadkom a proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie dvakrát. Proti rozhodnutiam komisie je možné podať odvolanie na najvyššom správnom súde v súlade so správnym poriadkom.

 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Správne rozhodnutia a súdne rozhodnutia sú po nadobudnutí účinnosti záväzné a vykonáva ich generálne riaditeľstvo a jeho regionálne útvary.

8. Národná Komisia pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

Adresa:

Blvd G. M. Dimitrov č. 52, 1797 Sofia, Bulharsko
Tel. 359 2 807 80 50
Fax: + 359 2 807 80 59
E-mail: office@antitraffic.government.bg
Webové sídlo: http://antitraffic.government.bg/
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Národná komisia rady ministrov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Upozornenia na obchodovanie s ľuďmi môžu sekretariátu komisie oznámiť samotné obete alebo osoba konajúca v ich mene.

Komisia sa zaoberá aj sťažnosťami od verejnosti, ktoré sa týkajú jej správneho fungovania. Lehoty na vybavenie takýchto sťažností sú stanovené zákonom.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Komisia postúpi upozornenia príslušnej štátnej službe, aby podnikla nadväzné kroky, vykonala vyšetrovanie a/alebo ich vyjasnila. Podľa článku 20 zákona o obchodovaní s ľuďmi je obetiam zaručená anonymita a ochrana ich osobných údajov. Ak je obeť maloletá osoba, komisia musí okamžite upozorniť štátnu agentúru na ochranu detí, ktorá prijme opatrenia požadované podľa zákona na ochranu dieťaťa.

Podľa článku 4 ods. 4 zákona o obchodovaní s ľuďmi sa na zasadnutiach komisie môžu zúčastniť zástupcovia neziskových právnických osôb a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti obchodovania s ľuďmi s kanceláriami v Bulharsku. Ak sa chcú zúčastniť, v súlade s článkom 12 vnútorného poriadku komisie musia predložiť písomnú žiadosť a poskytnúť určité podporné dokumenty.

 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Ak predložené dokumenty nie sú úplné alebo obsahujú chyby, komisia môže požiadať o ich doplnenie alebo opravu do určitej lehoty. Do 30 dní od doručenia žiadosti a jej podporných dokumentov predseda komisie alebo oprávnený úradník vydá rozhodnutie, proti ktorému je možné podať odvolanie na najvyššom správnom súde.

9. Centrálna komisia pre kriminalitu mladistvých (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

Adresa:

Bul. Knyaz Dondukov č. 9, 4. poschodie
Sofia 1000, Bulharsko
Tel.: + 359 2 981 11 33
Fax: +359 2 987 40 01
Webové sídlo: http://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Centrálna komisia pre boj proti kriminalite mladistvých (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Práca komisie zahŕňa:

 • koordinovanie práce štátnych orgánov a neziskových právnických osôb pri predchádzaní kriminalite mladistvých a boji proti nej,
 • riadenie miestnych komisií pre kriminalitu mladistvých po celej krajine a dohľad nad ich prácou,
 • analyzovanie a zhromažďovanie štatistických údajov, skúmanie trendov a vypracúvanie prognóz,
 • podieľanie sa na príprave právnych predpisov týkajúcich sa problémov, ktorým čelia maloleté osoby,
 • zvyšovanie povedomia verejnosti o problémovom správaní dospievajúcich,

informovanie verejnosti o situáciách, ktoré môžu vyvolať kriminálne správanie, o výchovných opatreniach, ktoré je možné prijať, o stave kriminality mladistvých v krajine a smere, akým sa vyvíja.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Miestne komisie pre kriminalitu mladistvých sú zodpovedné za organizovanie, riadenie úsilia vynakladaného na prevenciu a zníženie protispoločenského správania mladistvých na úrovni obcí a za dohľad nad ním.

Majú takisto právomoc na vyšetrovanie prípadov kriminality mladistvých. Trestný zákonník má kapitolu s názvom „Osobitné ustanovenia týkajúce sa maloletých osôb“, ktorá zodpovedá článku 40 Dohovoru OSN o právach dieťaťa a pravidlu 11 Pekinských pravidiel. Podľa tejto kapitoly sa uprednostňujú výchovné opatrenia, ktoré sú stanovené v článku 13 zákona o kriminalite mladistvých. Tieto opatrenia sa prijímajú mimo systému trestného súdnictva a majú čisto výchovnú a sociálnu funkciu. Opatrenia zahŕňajú poradenstvo týkajúce sa problémov správania, podporovanie užšieho zapájania rodičov a podporu zo strany odborných pedagógov.

 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Po analýze problémového správania sa prijmú príslušné opatrenia. Ak ide o zanedbávanie, môžu sa prijať aj opatrenia týkajúce sa rodičov.

10. Štátny úrad právnej pomoci (Национално бюро за правна помощ)

Adresa:

Ul. Razvigor č. 1
Sofia 1421, Bulharsko
Tel.: +359 2 81 93 200
Fax: + 359 2 865 48 12
E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Webové sídlo: https://mjs.bg
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Štátny úrad právnej pomoci (Национално бюро за правна помощ)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Žiadosti o právnu pomoc sa musia predložiť predsedovi úradu.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Aby mali žiadatelia nárok na právnu pomoc, musia:

 • byť prijímateľom mesačných sociálnych dávok alebo mať na ne nárok,
 • byť umiestnení v špecializovanej sociálnej inštitúcii alebo
 • byť pestúnskou rodinou alebo príbuznými alebo blízkymi priateľmi poverenými starostlivosťou o dieťa v súlade so zákonom na ochranu detí.

Žiadateľ musí predložiť jeden z týchto dokumentov:

 • originál vyhlásenia riaditeľa miestnej pobočky agentúry sociálnych služieb (známej aj ako riaditeľstvo sociálnych služieb) potvrdzujúceho, že žiadateľ v čase podania žiadosti dostáva mesačné sociálne dávky v súlade s článkom 9 vykonávacích ustanovení zákona o sociálnej pomoci,

alebo

 • originál vyhlásenia riaditeľa miestnej pobočky agentúry sociálnych služieb potvrdzujúceho, že žiadateľ spĺňa kritériá pre priznanie mesačných sociálnych dávok,

a

 • žiadateľ musí predložiť aj vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú podrobnosti o finančných zdrojoch jeho rodiny.
 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Predseda predsedníctva rozhodne o poskytnutí alebo zamietnutí právnej pomoci.

Proti jeho rozhodnutiu je v súlade so správnym poriadkom možné podať odvolanie na Správny súd v Sofii.

11. Národná rada pre pomoc obetiam trestných činov a ich odškodnenie (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Adresa:

Ministerstvo spravodlivosti
ul. Slavyanska č. 1
Sofia 1040, Bulharsko
Tel.: + 359 2 9 237 359
Fax: +359 2 980 62 93
E-mail: compensation@justice.government.bg
Webové sídlo: https://www.compensation.bg
 • Názov útvaru/inštitúcie prijímajúcej podania/sťažnosti/žiadosti vyplývajúce z porušenia práv (ak existuje)

Národná rada pre pomoc obetiam trestných činov a ich odškodnenie (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

 • Stručný opis podaní/sťažností/žiadostí spracovaných inštitúciou

Rada sa zaoberá žiadosťami o poskytnutie finančného odškodnenia na základe zákona o podpore a odškodnení obetí trestného činu. Na získanie nároku na odškodnenie musí obeť utrpieť finančnú stratu v dôsledku teroristických činov, vraždy, úmyselného ťažkého ublíženia na zdraví; znásilnenia alebo sexuálneho útoku s následkom vážnej ujmy na zdraví obete, obchodovania s ľuďmi, trestných činov spáchaných v mene organizovanej zločineckej skupiny a ďalších závažných úmyselných trestných činov s následkom smrti alebo ťažkého ublíženia na zdraví (článok 3 ods. 3 zákona). Trestný čin musí byť spáchaný po 30. júni 2005. V zákone je stanovené odškodnenie za tieto straty vyplývajúce priamo z trestného činu:

1. náklady na zdravotnú starostlivosť iné ako tie, ktoré uhrádza Národný fond zdravotného poistenia;

2. ušlá mzda;

3. trovy konania;

4. ušlé prostriedky na živobytie;

5. náklady na pohreb;

6. iné vecné škody.

Musia sa predložiť podporné dokumenty.

 • Stručný opis postupu/konania, podľa ktorého sa podania/sťažnosti/žiadosti spracovávajú

Obete trestných činov uvedené v článku 3 ods. 3 zákona o podpore a odškodnení obetí môžu predložiť žiadosti o finančné odškodnenie guvernérovi svojej oblasti alebo rade v lehote dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti právneho úkonu súdneho orgánu osobitne uvedeného v článku 12 zákona. Rada musí preskúmať žiadosť najneskôr do troch mesiacov od jej prijatia.

 • Stručný opis možných výsledkov postupu/konania

Rada zasadá najmenej raz za tri mesiace, aby rozhodla o žiadostiach o odškodnenie. Rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou prítomných, musia sa v nich uviesť dôvody prijatia alebo odmietnutia žiadosti a nemožno proti nim podať odvolanie.

Iné

Databáza MVO – http://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

Posledná aktualizácia: 08/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.