Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Vnútroštátne súdy

Krajské súdy, správne súdy, okresné súdy a najvyšší súd

Kontaktné údaje súdov a ďalšie informácie možno nájsť na webovom sídle súdov.

Krajské súdy ako súdy prvého stupňa prejednávajú všetky občianskoprávne a trestnoprávne veci a prečiny. Odvolanie proti rozhodnutiu krajského súdu možno podať na okresnom súde. V Estónsku existujú štyri krajské súdy: Krajský súd Harju, Krajský súd Viru, Krajský súd Tartu a Krajský súd Pärnu.

Správne súdy ako súdy prvého stupňa prejednávajú správne veci. Právomoci správnych súdov, postup podania žaloby na správnom súde a pravidlá správneho konania sú stanovené v Správnom súdnom poriadku. V Estónsku existujú dva správne súdy: Správny súd Tallinn a Správny súd Tartu.

Okresné súdy ako súdy druhého stupňa preskúmavajú rozhodnutia krajských a okresných súdov na základe podaných opravných prostriedkov a odvolaní. Preskúmanie vecí na okresných súdoch prebieha kolegiálne, t. j. odvolaniami sa zaoberá senát zložený z troch sudcov. V Estónsku existujú dva okresné súdy: Okresný súd Tallinn a Okresný súd Tartu.

Najvyšším súdom v Estónsku je Najvyšší súd. Podľa estónskej ústavy je najvyšší súd kasačným a ústavným súdom. Právomoc najvyššieho súdu je stanovená v zákone o súdoch. Najvyšší súd je zodpovedný za:

 • vykonávanie ústavného preskúmania,
 • preskúmanie súdnych rozhodnutí v rámci kasácie,
 • prešetrenie návrhov na preskúmanie,
 • vykonávanie ďalších funkcií vyplývajúcich zo zákona.

Návrh na použitie kasačného opravného prostriedku môže predložiť najvyššiemu súdu ktorákoľvek zo strán, ktorá nie je spokojná s rozhodnutím nižšieho súdu. Najvyšší súd prijme návrh na použitie kasačného opravného prostriedku, ak dôvody uvedené v odvolaní naznačujú, že nižší súd nesprávne uplatnil hmotnoprávne pravidlo alebo závažným spôsobom porušil procesné pravidlo, čo mohlo viesť k nesprávnemu rozhodnutiu.

Ak sa fyzická osoba domnieva, že osoba verejného práva (napr. štát alebo samospráva) porušila jej práva alebo obmedzila jej slobody správnym úkonom alebo procesom, môže túto vec predložiť správnemu súdu. Spory týkajúce sa reformy vlastníctva alebo pozemkových reforiem, verejných služieb, daňovej správy, záležitostí týkajúcich sa občianstva a migrácie, ako aj verejného obstarávania, majetku štátu, stavebníctva a plánovania a zodpovednosti štátu prejednávajú okresné súdy.

Krajskému súdu možno predložiť prípady týkajúce porušenia práv podľa občianskeho práva, ako napr. zmluvné spory, rodinné spory, spory týkajúce sa dedičského práva a majetkového práva, záležitosti týkajúce sa aktivít a riadenia podnikov a neziskových organizácií, ako aj spory týkajúce sa duševného vlastníctva a konkurzných konaní a otázky týkajúce sa pracovného práva.

Národné inštitúcie pre ľudské práva

Od 1. januára 2019 má verejný ochranca práv za úlohu chrániť a podporovať ľudské práva v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 48/134 z 20. decembra 1993 s názvom Národné inštitúcie na podporu a ochranu ľudských práv. Národné orgány pre ľudské práva môžu požiadať o formálnu medzinárodnú akreditáciu. Verejný ochranca práv formálne požiadal o začatie akreditačného procesu, ale k 30. septembru 2020 tento proces ešte nebol ukončený.

Ombudsman

Úlohu ombudsmana vykonáva verejný ochranca práv.

Úrad verejného ochrancu práv: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estónsko

Verejný ochranca práv vykonáva funkciu ombudsmana, strážcu ústavnosti a zákonnosti legislatívnych aktov a ombudsmana pre deti.

Vo funkcii ombudsmana monitoruje činnosť orgánov vykonávajúcich verejnú službu a kontroluje, či štátne orgány dodržiavajú základné práva a slobody ľudí a dobrú administratívnu prax. Verejný ochranca práv kontroluje:

 • činnosť štátnych orgánov a inštitúcií,
 • činnosť orgánov a inštitúcií miestnej samosprávy,
 • činnosť orgánov alebo inštitúcií právnických osôb verejného práva alebo súkromných subjektov vykonávajúcich verejné funkcie.

Každý má právo predložiť verejnému ochrancovi práv žiadosť o kontrolu činností inštitúcií vykonávajúcich verejnú službu.

Ak verejný ochranca práv zistí, že aktivity inštitúcie vykonávajúcej verejné funkcie sú protiprávne, pošle inštitúcii svoje stanovisko, v ktorom uvedie, akým spôsobom porušila zákon, a v prípade potreby jej odporučí, aby dodržiavala zákonnú a dobrú administratívnu prax, alebo predloží návrh na nápravu porušenia. V oboch prípadoch pred vydaním stanoviska posúdi, či inštitúcia dodržala zákon a či komunikácia s fyzickou osobou bola v súlade s dobrou administratívnou praxou. Verejný ochranca práv môže vo svojom stanovisku kritizovať, vyjadriť svoj názor alebo poskytnúť cielené odporúčania na nápravu porušenia.

Verejný ochranca práv

Úrad verejného ochrancu práv: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estónsko

Každý má právo požiadať verejného ochrancu práv o preverenie, či je zákon alebo iný právny predpis v súlade s ústavou a ostatnými zákonmi. Verejný ochranca práv kontroluje, či sú právne predpisy vydané zákonodarnou a výkonnou mocou a miestnymi samosprávami v súlade s ústavou a inými zákonmi.

Verejný ochranca práv kontroluje:

 • súlad zákonov s ústavou,
 • súlad vládnych nariadení s ústavou a ďalšími právnymi predpismi,
 • súlad nariadení ministerstiev s ústavou a inými právnymi predpismi,
 • súlad nariadení miestnych, obecných a mestských samospráv s ústavou a inými právnymi predpismi,
 • zákonnosť legislatívnych aktov vydaných právnickými osobami verejného práva.

Ak verejný ochranca práv zistí, že legislatívny akt je protiústavný alebo nie je v súlade s inými právnymi predpismi:

 • predloží orgánu, ktorý ho vydal, návrh, aby do 20 dní uviedol legislatívny akt do súladu s ústavou alebo príslušným právnym predpisom.
  V prípade nezohľadnenia návrhu verejný ochranca práv predloží na najvyšší súd žiadosť, aby vyhlásil legislatívny akt za neplatný,
 • môže predložiť najvyššiemu súdu správu, v ktorej upozorní na problémy v právnych predpisoch.

Špecializované orgány pre ľudské práva

Ombudsman pre deti (túto funkciu vykonáva verejný ochranca práv)

Verejný ochranca práv vykonáva povinnosti súvisiace s ochranou a podporou práv detí podľa článku 4 Dohovoru o právach dieťaťa.

Úrad verejného ochrancu práv: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estónsko

Povinnosti poradcov v sekcii pre práva detí a mládeže pozostávajú hlavne z:

 • vybavovania žiadostí týkajúcich sa práv detí v prípadoch zahŕňajúcich ústavné preskúmanie a ombudsmana,
 • prípravy a vykonávania inšpekcií zariadení pre starostlivosť o deti,
 • prípravy žiadostí a stanovísk v prípadoch ústavného preskúmania,
 • poskytovania vzdelávania o ľudských právach detí a zvyšovania informovanosti o Dohovore OSN o právach dieťaťa, zvyšovania informovanosti a poskytovania školení o právach detí,
 • vykonávania prieskumov a štúdií o otázkach týkajúcich sa presadzovania a ochrany práv detí,
 • organizovania spolupráce medzi organizáciami pre deti a mládež, občianskymi združeniami, mimovládnymi organizáciami, profesijnými organizáciami a vedeckými a štátnymi orgánmi.

Okrem uvedených povinností verejný ochranca práv vykonáva aj tieto funkcie:

 • rieši spory medzi súkromnými stranami týkajúce sa diskriminácie na základe ústavy a ostatných zákonov,
 • pôsobí ako vnútroštátny orgán prevencie podľa článku 3 Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,
 • monitoruje dodržiavanie základných práv a slobôd zo strany orgánov vykonávajúceho štátu pri organizovaní získavania, spracúvania, používania a dohľadu nad používaním osobných údajov a súvisiacich informácií skrytým spôsobom,
 • vykonáva úlohy súvisiace s podporou a monitorovaním vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s článkom 33 ods. 2 dohovoru.

Subjekt pre rovnaké zaobchádzanie

Komisár pre rodovú rovnosť a rovnaké zaobchádzanieRoosikrantsi 8b, 10119 Tallinn, Estónsko

Komisár pre rodovú rovnosť a rovnaké zaobchádzanie je nezávislý a nestranný odborník konajúci podľa zákona o rodovej rovnosti a zákona o rovnakom zaobchádzaní. Úlohou komisára je monitorovať dodržiavanie požiadaviek týchto dvoch zákonov. Komisár radí a pomáha ľuďom v sporoch súvisiacich s diskrimináciou a vydáva odborné posudky k prípadom diskriminácie.

Komisár pre rodovú rovnosť a rovnaké zaobchádzanie:

 • prijíma žiadosti od jednotlivcov a vydáva stanoviská k prípadom diskriminácie,
 • analyzuje vplyv právnych predpisov na situáciu žien a mužov a ľudí v menšinových skupinách v spoločnosti,
 • poskytuje vláde a vládnym orgánom, ako aj miestnym samosprávam a ich orgánom návrhy týkajúce sa právnych predpisov, ktoré sa majú zmeniť,
 • poskytuje rady a informácie vláde, vládnym orgánom a orgánom miestnych samospráv o otázkach týkajúcich sa vykonávania zákona o rodovej rovnosti a zákona o rovnakom zaobchádzaní,
 • prijíma opatrenia na podporu rodovej rovnosti a rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi.

Komisár poskytuje stanoviská obetiam diskriminácie a osobám s legitímnym záujmom o monitorovanie dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa rovnakého zaobchádzania. Cieľom týchto stanovísk je poskytnúť posúdenie, ktoré v súvislosti so zákonom o rodovej rovnosti, zákonom o rovnakom zaobchádzaní a medzinárodnými dohodami záväznými pre Estónsku republiku a ďalšími právnymi predpismi umožní vyhodnotiť, či v danom právnom vzťahu bola porušená zásada rovnakého zaobchádzania.

Na získanie stanoviska je potrebné komisárovi predložiť žiadosť, ktorá musí obsahovať opis skutočností naznačujúcich, že došlo k diskriminácii. Na účely poskytnutia stanoviska má komisár právo získať informácie od všetkých osôb, ktoré môžu mať potrebné informácie, aby mohol overiť skutočnosti vzťahujúce sa k prípadu diskriminácie, a požadovať písomné vysvetlenia súvisiace so skutočnosťami týkajúcimi sa údajnej diskriminácie a predkladanie dokumentov alebo ich kópií v lehote, ktorú komisár stanoví.

Orgán pre ochranu údajov

Inšpektorát ochrany údajov, Tatari 39, 10134 Tallinn, Estónsko

Inšpektorát ochrany údajov chráni tieto ústavné práva:

 • právo byť informovaný o výkone úloh vo verejnom záujme,
 • právo na súkromie v rámci ochrany osobných údajov,
 • právo na prístup k svojim vlastným údajom.

Ak boli práva osôb porušené v súvislosti so spracovaním osobných údajov alebo poskytnutím prístupu k verejným informáciám, môžu sa obrátiť na Inšpektorát ochrany údajov.

Inšpektorát ochrany údajov musí byť informovaný vždy, keď v rámci podniku alebo orgánu dôjde k porušeniu požiadaviek na spracovanie osobných údajov. Nie je to však potrebné, pokiaľ porušenie pravdepodobne nepredstavuje ohrozenie práv a slobôd fyzických osôb. Príslušný podnik alebo orgán musí Inšpektorátu ochrany údajov poskytnúť aj kontaktné údaje zodpovednej osoby.

Najjednoduchšie je kontaktovať Inšpektorát ochrany údajov prostredníctvom webového sídla https://www.aki.ee/en/contacts.

Iné špecializované orgány

Neexistujú iné špecializované orgány.

Iné

Estónska advokátska komora

Estónska advokátska komoraRävala pst 3, 10143 Tallinn, Estónsko

Estónska advokátska komora je združenie estónskych advokátov, ktorých hlavnou činnosťou je poskytovanie právneho poradenstva občanom. Estónska advokátska komora je profesijné združenie advokátov zriadené 14. júna 1919, ktoré koná na základe zásad miestnej samosprávy a organizuje poskytovanie právnych služieb v súkromnom aj verejnom záujme. Medzi činnosti estónskej advokátskej komory patrí organizovanie profesionálneho rozvoja advokátov, vzťahy s právnikmi, štátnymi orgánmi a celým radom miestnych aj zahraničných organizácií a aktívna účasť na príprave právnych predpisov. Združenie sa podieľa aj na organizácii vykonávania úloh v oblasti verejného a súkromného práva – poskytovaní obhajoby a zastupovania v občianskoprávnych a správnych veciach za poplatok hradený štátom.

Na získanie štátnej právnej pomoci sa spravidla predkladá žiadosť. Žiadosti o štátnu právnu pomoc sa spravidla predkladajú súdu. Žiadosť o štátnu právnu pomoc sa postúpi vyšetrovaciemu orgánu alebo prokuratúre, ak je osoba podozrivá z trestného činu, v prípade ktorého účasť právneho poradcu nie je povinná.

Žiadosti o štátnu právnu pomoc musia byť predložené v estónčine. Môžu sa predložiť aj v anglickom jazyku, ak je žiadateľ o štátnu pomoc fyzická osoba, ktorá má bydlisko v inom členskom štáte Európskej únie, alebo ak je občanom iného členského štátu EÚ alebo právnickou osobou so sídlom v inom členskom štáte EÚ.

Na žiadosť vyšetrujúceho orgánu, prokuratúry alebo súdu estónska advokátska komora určí advokáta na poskytnutie štátnej právnej pomoci. Vo všeobecnosti jednotlivec nemá právo vybrať si, ktorý advokát mu bude poskytovať štátnu právnu pomoc. Má však právo požiadať o poskytnutie štátnej právnej pomoci zo strany konkrétneho advokáta v prípade súhlasu advokáta s poskytnutím takejto pomoci. V takomto prípade sa meno advokáta, ktorý poskytol súhlas, musí priamo uviesť v žiadosti o štátnu právnu pomoc.

V konaní, kde sa zo zákona požaduje účasť právneho poradcu, príslušná osoba nemá žiadnu povinnosť, pokiaľ ide o získanie štátnej právnej pomoci (okrem prípadu, keď má vlastného advokáta) – úradník, ktorý vedie konanie, je povinný zabezpečiť, aby pre túto osobu bol určený advokát, a táto osoba nemusí predložiť žiadosť.

Posledná aktualizácia: 22/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.