Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Vnútroštátne súdy

Všetky subjekty verejného sektora sú povinné dodržiavať základné práva. Každá osoba, ktorá má pocit, že boli porušené jej základné práva, môže využiť právny prostriedok nápravy.

Ak sa domnieva, že konkrétne právne ustanovenie, ktoré ju ovplyvňuje, porušuje nemecký základný zákon (Grundgesetz), môže príslušnú vec predložiť špecializovanému súdu. Ak sa špecializovaný súd stotožní s jej názorom, dotknuté legislatívne ustanovenie postúpi Spolkovému ústavnému súdu (Bundesverfassungsgericht), aby prijal rozhodnutie formou osobitného súdneho preskúmania. Ak sa špecializovaný súd neriadi týmto rozhodnutím, po vyčerpaní súdneho prostriedku nápravy možno na Spolkový ústavný súd predložiť ústavnú sťažnosť.

V prípadoch, keď sa napadnutým zákonom alebo právnym ustanovením vykonáva právo EÚ, dotknutá osoba sa môže obrátiť na špecializovaný súd s tvrdením, že sa porušuje Charta základných práv. Špecializovaný súd je povinný postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie všetky otázky, ktoré vzniknú v tejto súvislosti (článok 267 ZFEÚ). Ak sa to nestane, možno na Spolkový ústavný súd predložiť ústavnú sťažnosť (Verfassungsbeschwerde) z dôvodu porušenia práva na riadny proces, ktoré sa stanovuje v článku 101 ods. 1 druhej vete základného zákona. Spolkový ústavný súd používa Chartu základných práv ako priamy štandard preskúmania pri posudzovaní ústavných sťažností, ktoré sa týkajú verí určených právom EÚ.

Proti rozhodnutiam Spolkového ústavného súdu sa nemožno odvolať a sú záväzné pre všetky ostatné štátne orgány.

Nemecký Spolkový ústavný súd (Bundesverfassungsgericht)

Spolkový ústavný súd sa považuje za strážcu základného zákona. Medzi úlohy tohto súdu patrí poskytovanie záväzných výkladov základného zákona a zabezpečovanie dodržiavania základných práv. Ide o spolkový súd, ktorý je samostatný a nezávislý od všetkých ostatných ústavných orgánov; je to nezávislý ústavný subjekt.

Podľa (okrem iného) článku 93 ods. 1 bodu 4a základného zákona Spolkový ústavný súd rozhoduje o ústavných sťažnostiach podaných akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá tvrdí, že nemecký subjekt verejného sektora porušil jedno z jej základných práv (pozri články 1 až 19 základného zákona) alebo práv rovnocenných so základnými právami (článok 20 ods. 4 a články 33, 38, 101 a 104 základného zákona).

Ústavná sťažnosť nie je rozšírením konania na špecializovaných súdoch nižšieho stupňa, ale mimoriadnym opravným prostriedkom, prostredníctvom ktorého sa skúma len porušenie špecifického ústavného práva. Podrobné ustanovenia sú stanovené v článku 93 ods. 1 bodoch 4a a 4b základného zákona a v článku 90 a nasl. zákona o Spolkovom ústavnom súde (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).

Informácie o ústavnej sťažnosti, predovšetkým informácie, ktoré by mala obsahovať, sú uvedené v informačnom letáku Spolkového ústavného súdu.

Kontaktné údaje Spolkového ústavného súdu:

Postfach 1771
76006 Karlsruhe

Tel.: +49 72191010
Fax: +49 7219101382

Webové sídlo: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva:

Nemecký inštitút pre ľudské práva (Deutsche Institut für Menschenrechte)

Nemecký inštitút pre ľudské práva je nezávislou vnútroštátnou inštitúciou Nemecka pre ľudské práva [článok 1 zákona o Nemeckom inštitúte pre ľudské práva (DIMR)]. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby Nemecko dodržiavalo a podporovalo ľudské práva v rámci domáceho územia, ako aj v rámci medzinárodných vzťahov. Inštitút takisto podporuje a monitoruje vykonávanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a Dohovoru o právach dieťaťa a vytvoril monitorovacie mechanizmy na tieto účely.

Inštitút sa venuje výhradne ľudským právam a je politiky nezávislý. V zákone o právnom postavení a úlohách Nemeckého inštitútu pre ľudské práva (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte) z roku 2015 sa upravuje právne postavenie, úlohy a financovanie inštitútu. Inštitút má formu neziskového združenia a financuje ho nemecký Spolkový snem spolu s financovaním z externých zdrojov pre individuálne projekty.

Medzi úlohy inštitútu nepatrí riešenie žiadostí jednotlivcov, ktorí boli ovplyvnení porušeniami ľudských práv. Inštitút však vyvíja maximálne úsilie s cieľom poskytnúť informácie o primeraných poradenských službách.

Kontaktné údaje Nemeckého inštitútu pre ľudské práva:

Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin

Tel.: +49 302593590
Fax: +49 3025935959

E-mail: info@institut-fuer-menschenrechte.de
Webové sídlo: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

Špecializované orgány pre ľudské práva

Spolková antidiskriminačná agentúra (Antidiskriminierungsstelle des Bundes)

Spolková antidiskriminačná agentúra, ktorá sídli na spolkovom ministerstve pre rodinu, staršie osoby, ženy a mládež, je nezávislým kontaktným miestom pre ľudí ovplyvnených diskrimináciou. Úlohy agentúry sú stanovené vo všeobecnom zákone o rovnakom zaobchádzaní [Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)]. Antidiskriminačná agentúra je kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí majú pocit, že sú diskriminovaní z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu, z dôvodu pohlavia, z dôvodu náboženstva alebo viery, z dôvodu zdravotného postihnutia, z dôvodu veku alebo z dôvodu sexuálnej identity.

Antidiskriminačná agentúra má tieto zákonné úlohy:

 • poskytovanie informácií, poradenstva a (na požiadanie) pomoci účastníkom konania pri urovnávaní sporu formou zmieru spolu s odporúčaním miestnych antidiskriminačných poradenských centier (v prípade potreby),
 • komunikácia s verejnosťou,
 • opatrenia na predchádzanie diskriminácii,
 • vykonávanie vedeckých štúdií,
 • pravidelné predkladanie správ nemeckému Spolkovému snemu spolu s odporúčaniami s cieľom odstrániť diskrimináciu a zabrániť jej.

Osoby, ktoré majú pocit, že sú diskriminované, alebo majú otázky o AGG, sa môžu obrátiť na antidiskriminačnú agentúru telefonicky, elektronickou poštou, poštou alebo prostredníctvom elektronického kontaktného formulára. V usmernení pre podniky, ktoré je k dispozícii na adrese http://www.antidiskriminierungsstelle.de/, sú zodpovedané základné otázky o vykonávaní AGG v podnikoch.

Kontaktné údaje antidiskriminačnej agentúry:

Glinkastraße 24
10117 Berlin

Tel.: +49 30185551855

E-mailová adresa určená pre otázky týkajúce sa poradenstva: beratung@ads.bund.de
E-mailová adresa určená pre všeobecné otázky: poststelle@ads.bund.de
Webové sídlo: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Spolkový splnomocnenec pre ochranu údajov a slobodný prístup k informáciám [Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)]

Spolkový splnomocnenec pre ochranu údajov a slobodný prístup k informáciám (BfDI) je samostatný a nezávislý dozorný orgán pre ochranu osobných údajov na spolkovej úrovni. Úlohy splnomocnenca sú stanovené v článku 57 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v článku 14 spolkového zákona o ochrane údajov [Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)]. Jeho hlavné úlohy sú:

 • monitorovanie a presadzovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov, BDSG a ďalších ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany údajov,
 • zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie verejnosti, pokiaľ ide o riziká, pravidlá, záruky a práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov,
 • poskytovanie poradenstva nemeckému Spolkovému snemu a nemeckej Spolkovej rade, spolkovej vláde a ďalším inštitúciám a výborom, pokiaľ ide o legislatívne a administratívne opatrenia na ochranu údajov,
 • zvyšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva prevádzkovateľom v ich oblasti zodpovednosti, pokiaľ ide o povinnosti, ktoré im vyplývajú zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov, BDSG a ďalších ustanovení o ochrane údajov,
 • vybavovanie sťažností od dotknutých osôb alebo sťažností od združení na ochranu údajov,
 • spolupráca s ďalšími dozornými orgánmi v Nemecku a v Európe, výmena informácií a poskytovanie vzájomnej pomoci,
 • vykonávanie vyšetrovaní a kontrol,
 • prispievanie k práci Európskeho výboru pre ochranu údajov.

BfDI môže takisto vydávať stanoviská pre nemecký Spolkový snem a jeho výbory, nemeckú Spolkovú radu, spolkovú vládu, ďalšie subjekty a agentúry, ako aj pre verejnosť. Na žiadosť nemeckého Spolkového snemu, jedného z jeho výborov alebo spolkovej vlády sa BfDI takisto zaoberá informáciami o procesoch súvisiacich s ochranou údajov v rámci verejných subjektov spolkovej vlády.

Podľa článku 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo (v rámci smernice o presadzovaní práva) článku 60 BDSG má každá osoba právo podať BfDI sťažnosť, ak je presvedčená, že subjekt, ktorý podlieha dohľadu BfDI, porušil jej práva.

Kontaktné údaje spolkového splnomocnenca pre ochranu údajov a slobodný prístup k informáciám:

Graurheindorferstraße 153
53117 Bonn

Tel.: +49 2289977990
Fax: +49 2289977995550

E-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Webové sídlo: http://www.bfdi.bund.de

Na kontaktovanie BfDI, podanie sťažností a oznámenie porušení ochrany údajov možno využiť aj elektronické formuláre.

Navyše sú na webovom sídle BFDI uvedené kontaktné údaje zodpovedných osôb pre verejnú a neverejnú sféru v jednotlivých spolkových krajinách, pre vysielateľov, cirkvi, ako aj zodpovedných osôb v Európe a v ďalších krajinách.

Posledná aktualizácia: 17/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.