Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Vnútroštátne súdy

V Grécku neexistuje príslušný špeciálny súd, na ktorom si možno uplatňovať nápravu v prípade porušenia základných práv. V závislosti od charakteru porušenia alebo konania si možno nápravu uplatniť na vnútroštátnych občianskych, trestných alebo správnych súdoch.

Či došlo alebo nedošlo k porušeniu základného práva, sa zisťuje na základe vnútroštátneho hmotného práva. Vnútroštátne procesné (občianske, trestné alebo správne) právo určuje konanie, ktoré bude prebiehať na príslušnom (občianskom, trestnom alebo správnom) súde.

Výsledkom príslušného konania je rozhodnutie, ktorým sa žaloba buď odmietne, alebo ak je konečné, je priamo vymáhateľné.

Špecializované orgány pre ľudské práva

Národný výbor pre ľudské práva

Neofitou Vamva 6
10674 Atény, Grécko

Národný výbor pre ľudské práva bol zriadený v súlade s pravidlami Organizácie Spojených národov a parížskymi zásadami ako nezávislý orgán poskytujúci vláde poradenstvo v oblasti ľudských práv. Členov výboru vymenúva 32 subjektov (nezávislé orgány, právnické a vedecké fakulty, odborové združenia, mimovládne organizácie, politické strany a ministerstvá).

Cieľom tohto výboru je neustále pripomínať všetkým štátnym orgánom potrebu účinnej ochrany ľudských práv všetkých osôb zdržiavajúcich sa na gréckom území.

Podľa zákona o zriadení Národného výboru pre ľudské práva (zákon č. 2667/1998 v znení zmien a v súčasnosti v platnosti) je výbor zodpovedný za tieto dôležité úlohy:

 1. skúmanie otázok týkajúcich sa ochrany ľudských práv, ktoré predložila vláda alebo Konferencia predsedov parlamentu alebo ktoré navrhli poslanci parlamentu alebo mimovládne organizácie;
 2. predkladanie odporúčaní a návrhov, príprava štúdií a predkladanie správ a stanovísk k legislatívnym, administratívnym alebo iným opatreniam prispievajúcim k zlepšeniu ochrany ľudských práv;
 3. príprava iniciatív na zvýšenie verejného a mediálneho povedomia o otázkach ľudských práv;
 4. prijímanie iniciatív na podporu rešpektovania ľudských práv vo vzdelávacom systéme;
 5. udržiavanie neustáleho kontaktu a spolupráca s medzinárodnými organizáciami, porovnateľnými orgánmi v iných krajinách a národnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami;
 6. poskytovanie stanovísk k národným správam o otázkach ľudských práv predkladaným medzinárodným organizáciám;
 7. zverejňovanie stanovísk Národného výboru pre ľudské práva všetkými dostupnými prostriedkami;
 8. príprava výročnej správy o ochrane ľudských práv;
 9. organizovanie Dokumentačného centra pre ľudské práva a
 10. skúmanie zlučiteľnosti gréckych a medzinárodných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ľudských práv a poskytovanie stanovísk na túto tému príslušným štátnym orgánom.

Ombudsman

Ombudsman je nezávislý orgán zakotvený v ústave. Inštitúcia ombudsmana bola zriadená podľa zákona č. 2477/97 s účinnosťou od 1. októbra 1998. Legislatívny rámec pre jeho činnosť je upravený zákonom č. 3094/03. Služby ombudsmana sú bezplatné.

Ombudsman skúma jednotlivé správne akty alebo prípady nečinnosti či konanie orgánov verejnej správy, ktorými sa porušujú práva alebo oprávnené záujmy fyzických alebo právnických osôb.

Každý občan, ktorý sa obráti na ombudsmana, musí najskôr kontaktovať orgán verejnej správy, ktorého sa prípad týka. Občan môže podať sťažnosť ombudsmanovi iba v prípade, keď sa na základe tohto kontaktu nepodarilo problém vyriešiť.

Poslaním ombudsmana je pôsobiť ako mediátor medzi občanmi a orgánmi verejnej správy s cieľom chrániť občianske práva, bojovať proti nesprávnym úradným postupom a dodržiavať zásady právneho štátu.

Ako mediátor poskytuje ombudsman rady a odporúčania orgánom verejnej správy. Ombudsman neukladá sankcie ani neruší nezákonné správne akty.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Atény, Grécko

Špecializované orgány pre ľudské práva

Činnosť ombudsmana v prípadoch týkajúcich sa práv detí

Ombudsman (pozri vyššie) skúma aj konanie alebo prípady nečinnosti orgánov verejnej správy a súkromných osôb, ktorými sa porušujú práva detí.

V záujme ochrany práv detí sa ombudsman zaoberá aj konaním súkromných osôb (právnických alebo fyzických osôb), ktorým sa porušujú práva detí.

Orgány s oficiálnou zodpovednosťou za presadzovanie zásady rovnosti

I. Zákon č. 3304/2005, ktorým sa transponujú smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 a 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ukladá zodpovednosť za presadzovanie zásady rovnakého zaobchádzania ombudsmanovi, Komisii pre rovnaké zaobchádzanie a útvarom inšpekcie práce (SEPE) a vymedzuje ich úlohy.

Konkrétne:

 1. Ombudsman je zodpovedný za presadzovanie zásady rovnosti v prípade porušenia tejto zásady orgánmi verejnej správy. Pojem „orgány verejnej správy“ v tejto súvislosti označuje orgány uvedené v článku 3 ods. 1 zákona č. 3094/2003 (Vládny vestník, séria I, č. 10), „Ombudsman a iné ustanovenia“.
 2. Komisia pre rovnaké zaobchádzanie je zodpovedná za presadzovanie zásady rovnosti v prípade porušenia tejto zásady inými fyzickými alebo právnickými osobami, ako sú vyššie uvedené osoby, okrem záležitostí týkajúcich sa zamestnania a práce.
 3. V záležitostiach týkajúcich sa zamestnania a práce zodpovedajú za presadzovanie zásady rovnosti v prípade porušenia tejto zásady inými fyzickými alebo právnickými osobami, ako sú osoby uvedené v odseku 1, útvary inšpekcie práce (SEPE).

ΙΙ. Zákon č. 3896/2010 (Vládny vestník, séria I, č. 207, 8.12.2010) o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v oblasti zamestnania a povolania – Harmonizácia existujúcich právnych predpisov so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 a inými relevantnými ustanoveniami zavádza absolútny zákaz všetkých foriem priamej alebo nepriamej diskriminácie na základe pohlavia.

Cieľom zákona je zabezpečiť vykonávanie zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v oblasti zamestnania a povolania, pokiaľ ide o:

 1. prístup k zamestnaniu vrátane kariérneho postupu a k odbornému vzdelávaniu;
 2. pracovné podmienky vrátane odmeňovania a
 3. systémy sociálneho zabezpečenia, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES.

Ombudsman je zodpovedný za monitorovanie a presadzovanie vykonávania zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v rámci pôsobnosti uvedeného zákona (článok 25 zákona č. 3896/2010).

Helénsky orgán pre ochranu osobných údajov

Helénsky orgán pre ochranu osobných údajov je nezávislý orgán zriadený podľa zákona č. 2472/1997, ktorým sa transponuje smernica 95/46/ES.

Helénsky orgán pre ochranu osobných údajov je zodpovedný za ochranu osobnosti a súkromia jednotlivcov v Grécku, ako je stanovené v zákonoch č. 2472/1997 a 3471/2006.

Hlavným cieľom Helénskeho orgánu pre ochranu osobných údajov je chrániť občanov pred nezákonným spracúvaním osobných údajov a pomáhať im vždy, keď v akejkoľvek oblasti činnosti došlo k porušeniu ich práv.

Jeho cieľom je tiež poskytovať podporu a poradenstvo spracovateľom údajov pri plnení ich zákonných povinností vzhľadom na potreby moderných služieb v Grécku a zavádzanie nových digitálnych komunikačných technológií a sietí.

Helénsky orgán pre ochranu osobných údajov konajúci z úradnej moci alebo na základe sťažnosti vykonáva administratívne kontroly údajov uchovávaných vo verejnom a súkromnom sektore. Tieto kontroly vykonávajú pracovníci audítorského oddelenia, ktorým v dôležitých prípadoch pomáhajú členovia Helénskeho orgánu pre ochranu osobných údajov. Kontrolóri, ktorí sú špeciálnymi vyšetrovateľmi, majú prístup ku všetkým záznamom a nepodliehajú žiadnym obmedzeniam, pokiaľ ide o dôvernosť údajov.

Kontroly zahŕňajú overenie, či kontrolované orgány konajú v súlade s požiadavkami zákonov č. 2472/97 a 3471/2006 (pokiaľ ide o oznamovanie, informácie, iné prípadné povinnosti a dôkazy). Potom nasleduje kontrola IT systému vrátane základných charakteristík systému, charakteru údajov a úrovne zabezpečenia zaistenej organizačnými a technickými opatreniami na ochranu údajov, ktoré prijal prevádzkovateľ údajov, ako je stanovené v článkoch 6 a 10 zákona č. 2472/1997. Závery kontroly sa uvedú v správe, ktorá sa predloží Helénskemu orgánu pre ochranu osobných údajov.

Helénsky orgán pre ochranu osobných údajov vykonáva tiež nezávislé preskúmanie národnej sekcie Schengenského informačného systému v súlade s článkom 114 ods. 1 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (zákon č. 2514/1997, Vládny vestník, séria I, č. 140), pôsobí ako národný dozorný orgán v zmysle článku 23 Dohovoru o Europole (zákon č. 2605/1998, Vládny vestník, séria I, č. 88) a ako národný dozorný orgán v zmysle článku 17 Dohovoru o využívaní informačných technológií na colné účely (zákon č. 2706/1999, Vládny vestník, séria I, č. 77) a vykonáva úlohy v oblasti dohľadu vyplývajúce z akejkoľvek inej medzinárodnej dohody.

Helénsky orgán pre ochranu osobných údajov skúma sťažnosti a otázky týkajúce sa uplatňovania zákona a ochrany žiadateľov, ak sú porušované spracúvaním údajov, a vydáva príslušné rozhodnutia. Ukladá tiež administratívne sankcie prevádzkovateľom údajov alebo ich prípadným zástupcom za porušenie ich povinností vyplývajúcich zo zákona č. 2472/97, ako aj iných predpisov o ochrane jednotlivcov pri spracovávaní osobných údajov. Napokon, Helénsky orgán pre ochranu osobných údajov môže oznámiť porušenie právnych predpisov o ochrane údajov príslušným správnym a justičným orgánom.

Κifissias 1 – 3
11523 Atény, Grécko

Užitočné odkazy

Národný výbor pre ľudské práva

Helénsky orgán pre ochranu osobných údajov

Grécky ombudsman

Posledná aktualizácia: 12/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.