Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Základné práva

Grécko

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Vnútroštátne súdy

Ombudsman

Špecializované úrady pre ochranu ľudských práv

Vnútroštátne súdy

V Grécku neexistuje príslušný špeciálny súd, na ktorom si možno uplatňovať nápravu v prípade údajného porušenia základných práv. V závislosti od charakteru porušenia alebo konania si možno nápravu uplatniť na vnútroštátnych občianskych, trestných alebo správnych súdoch.

Či došlo alebo nedošlo k porušeniu základného práva, sa zisťuje na základe vnútroštátneho hmotného práva. Vnútroštátne procesné (občianske, trestné alebo správne) právo určuje konanie, ktoré bude prebiehať na príslušnom (občianskom, trestnom alebo správnom) súde.

Výsledkom príslušného konania je rozhodnutie, ktorým sa žaloba buď odmietne, alebo ak je konečné, je priamo vymáhateľné.

Občianske a trestné súdy

Správne súdy

Špecializované úrady pre ochranu ľudských práv

Národný výbor pre ľudské práva

Neofitou Vamva 6
10674 Atény, Grécko

Národný výbor pre ľudské práva (NVĽP) bol nedávno zriadený na základe parížskych zásad ako orgán poskytujúci poradenstvo vláde v oblasti ľudských práv. Členov výboru vymenúva 32 subjektov (nezávislé orgány, právnické a vedecké fakulty, odborové združenia, MVO, politické strany a ministerstvá).

Cieľom výboru NVĽP je poskytovať neustále usmerňovanie pre všetky štátne orgány o potrebe podporovať ľudské práva všetkých osôb zdržiavajúcich na gréckom území.

Podľa zákona o zriadení výboru NVĽP(zákon č. 2667/1998 v znení zmien a doplnení a v súčasnej dobe v platnosti) výbor NVĽP je zodpovedný za tieto dôležité úlohy:

a) skúmanie otázok týkajúcich sa ľudských práv, ktoré predložila vláda alebo Konferencia predsedov parlamentu, alebo ktoré navrhli jeho členovia alebo mimovládne organizácie;

b) predkladanie odporúčaní a návrhov, príprava štúdií a predkladanie správ a stanovísk k legislatívnym, administratívnym alebo iným akciám na podporu ľudských práv;

c) príprava iniciatív na zvýšenie verejného a mediálneho povedomia o otázkach ľudských práv;

d) prijímanie iniciatív na podporu rešpektovania ľudských práv vo vzdelávacom systéme;

e) udržiavanie neustáleho kontaktu a spolupráca s medzinárodnými organizáciami, porovnateľnými orgánmi v iných krajinách a národnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami;

f) poskytovanie stanovísk k národným správam predkladaným medzinárodnými organizáciami o otázkach ľudských práv,

g) zverejňovanie stanovísk výboru NVĽP všetkými dostupnými prostriedkami;

h) príprava výročnej správy o ľudských právach;

i) organizovanie Dokumentačného centra pre ľudské práva a

j) skúmanie zlučiteľnosti gréckych a medzinárodných právnych predpisov týkajúcich sa ľudských práv a poskytovanie príslušných stanovísk príslušným štátnym orgánom.

Mimovládne organizácie (MVO)

Existujú aj viaceré mimovládne organizácie, na ktoré sa možno obrátiť o pomoc v prípade porušenia základných práv. Príslušný orgán pre mimovládne organizácie je ministerstvo zahraničných vecí.

http://www.mfa.gr/

Ombudsman

Ombudsman je nezávislý orgán zakotvený v ústave. Inštitúcia ombudsmana bola zriadená podľa zákona č. 2477/97 s účinnosťou od 1. októbra 1998. Legislatívny rámec pre jeho činnosť je upravený zákonom č. 3094/03. Služby ombudsmana sú bezplatné.

Ombudsman skúma jednotlivé správne akty alebo prípady porušenia zákona alebo nedostatočného konania zo strany orgánov verejnej správy v prípade porušenia práv a oprávnených záujmov fyzických alebo právnických osôb.

Každý občan, ktorý sa obráti na ombudsmana, musí najskôr kontaktovať verejnú službu, ktorej sa prípad týka. Občan sa môže obrátiť na ombudsmana iba v prípade, keď sa na základe tohto kontaktu nepodarilo problém vyriešiť.

Poslaním ombudsmana je pôsobiť ako mediátor medzi občanmi a verejnou službou s cieľom chrániť občianske práva, bojovať proti nesprávnemu úradnému postupu a dodržiavať zásady právneho štátu.

Ombudsman ako mediátor poskytuje orgánom verejnej správy rady a odporúčania. Ombudsman neukladá sankcie, ani neruší nezákonné správne akty.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Atény, Grécko

Špecializované úrady pre ochranu ľudských práv

  • Ombudsman pre práva detí

Ombudsman (pozri vyššie) skúma aj opatrenia alebo prípady, keď verejná správa a súkromné osoby nekonajú v prípade porušovania práv detí.

V záujme ochrany práv detí ombudsman má na zodpovednosti aj konanie súkromných osôb, právnických alebo fyzických osôb v prípade porušovania práv detí.

  • Úrady na presadzovanie zásady rovnosti

I. Zákon č. 3304/2005, ktorým sa transponujú smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 a 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ukladá oficiálnu zodpovednosť za presadzovanie zásady rovnosti ombudsmanovi, orgánu pre rovnosť a organizácii inšpekcie práce (SEPE) a príslušne vymedzuje ich úlohy.

Konkrétne:

  1. Ombudsman je zodpovedný za dodržiavanie zásady rovnosti v prípade porušenia tejto zásady zo strany orgánov verejnej správy. Pojem „orgány verejnej správy“ v tejto súvislosti označuje orgány uvedené v článku 3 ods. 1 zákona č. 3094/2003 (Vládny vestník, séria I, č. 10), „Ombudsman a iné ustanovenia“.
  2. Orgán pre rovnosť je zodpovedný za dodržiavanie zásady rovnosti v prípade porušenia zo strany fyzických alebo právnických osôb iných, ako je uvedené vyššie, okrem záležitostí prípadov týkajúcich sa zamestnania a práce.
  3. V prípadoch týkajúcich sa zamestnania a práce je za dodržiavanie zásady rovnosti zodpovedná organizácia inšpekcie práce (SEPE) v prípade porušenia zo strany iných fyzických alebo právnických osôb, ako sú uvedené v odseku 1.

ΙΙ. Zákon č. 3896/2010 (Vládny vestník, séria I, č. 207, 8.12.2010) o vykonávaní zásady rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v oblasti zamestnania a povolania – Harmonizácia existujúcich právnych predpisov so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 a inými relevantnými ustanoveniami zavádza absolútny zákaz všetkých foriem priamej alebo nepriamej diskriminácie na základe pohlavia.

Cieľom zákona je zabezpečiť vykonávanie zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v oblasti zamestnania a povolania, pokiaľ ide o: a) prístup k zamestnaniu vrátane kariérneho postupu a k odbornému vzdelávaniu; b) pracovné podmienky vrátane odmeňovania a c) systémy sociálneho zabezpečenia, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES.

Ombudsman je zodpovedný za monitorovanie a presadzovanie vykonávania zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v rámci pôsobnosti vyššie uvedeného zákona (článok 25 zákona č. 3896/2010).

  • Úrad na ochranu údajov

Orgán pre ochranu údajov je nezávislý orgán zriadený podľa zákona č. 2472/1997, ktorým sa transponuje smernica 95/46/ES.

Orgán pre ochranu údajov je zodpovedný za dodržiavanie a presadzovanie práva na súkromie v Grécku, ako je stanovené v zákonoch č. 2472/1997 a 3471/2006.

Hlavným cieľom orgánu pre ochranu údajov je chrániť občanov pred nezákonným spracovaním osobných údajov a pomáhať im vždy, keď akýmkoľvek spôsobom došlo k porušeniu ich súkromia.

Cieľom orgánu na ochranu údajov je poskytovať podporu a poradenstvo spracovateľom údajov pri plnení ich zákonných povinností vzhľadom na potreby moderných služieb v Grécku a prenikanie nových digitálnych komunikačných technológií a sietí.

Κifissias 1 – 3
11523 Atény, Grécko

Administratívne kontroly

Orgán pre ochranu údajov konajúci z úradnej moci alebo na základe sťažnosti vykonáva administratívne kontroly údajov uchovávaných vo verejnom a súkromnom sektore. Tieto kontroly vykonávajú pracovníci audítorského oddelenia, ktorým v dôležitých prípadoch pomáhajú členovia orgánu pre ochranu údajov. Kontrolóri, ako špeciálni vyšetrovatelia, majú prístup ku všetkým záznamom a nepodliehajú žiadnym obmedzeniam vyplývajúcim z utajenia.

Kontroly zahŕňajú overenie, či kontrolované orgány konajú v súlade s požiadavkami zákonov č. 2472/97 a 3471/2006 (pokiaľ ide o oznamovanie, informácie, iné prípadné povinnosti a dôkazy). Potom nasleduje kontrola IT systému vrátane základných charakteristík systému, charakteru údajov a úrovne zabezpečenia zaistenej organizačnými a technickými opatreniami na ochranu údajov prijatými spracovateľom údajov, ako je stanovené v článkoch 6 a 10 zákona č. 2472/1997. Závery kontroly sa uvedú v správe, ktorá sa predloží orgánu pre ochranu údajov.

Orgán pre ochranu údajov vykonáva tiež nezávislé preskúmanie národnej sekcie Schengenského informačného systému v súlade s článkom 114 ods. 1 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (zákon č. 2514/1997, Vládny vestník, séria I, č. 140), pôsobí ako národný dozorný orgán, ako je stanovené v článku 23 Dohovoru o Europole (zákon č. 2605/1998, Vládny vestník I/88) a ako národný dozorný orgán, ako je stanovené v článku 17 Dohovoru o využívaní informačných technológií na colné účely (zákon č. 2706/1999, Vládny vestník I/77) a je zodpovedný za povinnosti vyplývajúce z každej medzinárodnej dohody.

Skúmanie podaní, sťažností a otázok

Orgán pre ochranu údajov skúma sťažnosti a otázky týkajúce sa zákonného presadzovania ochrany práv osôb, ak sú porušované spracovaním údajov a otázky súvisiace s príslušnými rozhodnutiami. Ukladá tiež administratívne sankcie spracovateľom údajov alebo ich prípadným zástupcom za porušenie ich povinností vyplývajúcich zo zákona č. 2472/97, ako aj iných nariadení o ochrane osôb pri spracovávania osobných údajov. Napokon, orgán pre ochranu údajov môže oznámiť porušenie právnych predpisov o ochrane údajov príslušným správnym a justičným orgánom.

  • Iné špecializované orgány

EPANODOS je nezisková verejná organizácia, ktorá sa riadi súkromným právom pod dohľadom ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv.

Hlavným cieľom organizácie EPANODOS je sociálna rehabilitácia bývalých páchateľov, najmä prostredníctvom odbornej prípravy, podporovaním pracovných zručností, poradenstva a psychologickej podpory a vytvorením primeraných podporných štruktúr.

Derigny 28 – 30 & Tritis Septemvriou pl.
Viktoria, 10434 Atény, Grécko

Posledná aktualizácia: 17/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.