Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Základné práva

Írsko

Autor obsahu
Írsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Ombudsman

Špecializované orgány pre ľudské práva

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Írska komisia pre ľudské práva a rovnosť

Adresa:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Telefón: + 353 018 589601
Fax: + 353 0 18 589609
E-mail: info@ihrec.ie

Írska komisia pre ľudské práva a Úrad pre rovnosť sa v roku 2013 zlúčili a vytvorili Írsku komisiu pre ľudské práva a rovnosť (IHREC). IHREC je zriadená ako nezávislý štatutárny orgán. Jej úlohou je chrániť a podporovať ľudské práva a rovnosť a podporovať rozvoj kultúry dodržiavania ľudských práv, rovnosti a medzikultúrneho porozumenia v Írsku.

Komisia spĺňa tieto funkcie:

 • ochrana a podporovanie ľudských práv a rovnosti,
 • podporovanie rozvoja kultúry dodržiavania ľudských práv, rovnosti a medzikultúrneho porozumenia v krajine,
 • podporovanie porozumenia a informovanosti o význame ľudských práv a rovnosti v krajine,
 • podporovanie osvedčených postupov v medzikultúrnych vzťahoch, podpora tolerancie a prijímania diverzity v krajine a rešpektovania slobody a dôstojnosti každého človeka, a
 • úsilie zamerané na odstránenie porušovania ľudských práv, diskriminácie a zakázaného správania.

Okrem toho táto komisia môže preskúmať primeranosť a účinnosť právnych predpisov a postupov v krajine týkajúcich sa ochrany ľudských práv a rovnosti. Môže tak urobiť z vlastného podnetu alebo na žiadosť ministra vlády, aby preskúmala hociktorý legislatívny návrh a informovala o svojom stanovisku o jeho vplyve na ľudské práva alebo rovnosť. Komisia ďalej môže buď z vlastného podnetu, alebo na žiadosť vlády vydať pre vládu také odporúčania, ktoré považuje za vhodné, a to v súvislosti s opatreniami, pri ktorých sa komisia domnieva, že by mali byť prijaté na posilnenie, ochranu a dodržiavanie ľudských práv a rovnosti v Írsku.

V oblasti právnych záležitostí je funkciou komisie pracovať na odstraňovaní porušovania ľudských práv, diskriminácie a zakázaného správania. IHREC môže taktiež požiadať o možnosť vystúpiť pred vyšším súdom alebo prípadne pred najvyšším súdom ako amicus curiae v konaní pred týmto súdom, ktoré sa týka ľudských práv alebo práva na rovnosť akejkoľvek osoby alebo sa týmito právami zaoberá, a vystúpiť na základe udelenia tejto možnosti ako amicus curiae (pričom každý z uvedených súdov je oprávnený takéto právo udeliť úplne na základe vlastného uváženia).

IHREC poskytuje aj praktickú pomoc vrátane právnej pomoci pre osoby pri obhajovaní ich práv, a to podľa vlastnej úvahy v súlade s par. 40. Podľa par. 41 alebo 19 zákona z roku 2003 IHREC môže v prípadoch, keď to považuje za vhodné, začať konanie. IHREC je oprávnená vykonávať vyšetrovania na základe a v súlade s par. 35. Komisia môže podľa vlastnej úvahy aj vypracovať a zverejniť správy, napríklad správy týkajúce sa výskumu, ktorý vykonala, sponzorovala, objednala alebo pri ktorom bola nápomocná.

Cieľom IHREC je umožňovať zmenu a môže sponzorovať, vykonávať alebo objednávať výskumné a vzdelávacie aktivity alebo na nich poskytovať finančnú či inú pomoc. IHREC môže poskytovať vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti ľudských práv a záležitostí rovnosti alebo pri týchto činnostiach asistovať. IHREC môže buď na vlastný podnet, alebo na žiadosť ministra vykonávať, sponzorovať alebo objednávať programy činností a projektov na podporu integrácie migrantov a iných menšín, rovnosti (vrátane rodovej rovnosti) a rešpektovania diverzity a kultúrnych rozdielov, alebo k týmto projektom poskytovať finančnú či inú pomoc. IHREC môže vykonávať preskúmavanie v oblasti rovnosti a pripravovať akčné plány alebo vo vhodných prípadoch vyzývať iné subjekty na túto činnosť.

Ombudsman pre práva dieťaťa

Adresa:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland
https://www.oco.ie
e-mail: ococomplaint@oco.ie

Úlohy: Úrad ombudsmana pre deti (OCO) je nezávislý štatutárny orgán zriadený v roku 2004 na podporu a ochranu práv a blaha detí a mladých ľudí vo veku do 18 rokov v Írsku. Je to národná inštitúcia pre ľudské práva v zmysle parížskych zásad OSN pre národné inštitúcie pre ľudské práva. Úrad OCO sa pri svojej práci riadi medzinárodnými povinnosťami Írska v oblasti ľudských práv, najmä povinnosťami stanovenými v Dohovore OSN o právach dieťaťa.

Ombudsman pre deti je vo výkone svojich funkcií nezávislý a zodpovedá sa priamo Oireachtas (parlamentu).

Úlohy úradu ombudsmana pre deti sú stanovené v zákone o ombudsmanovi pre deti z roku 2002. Hlavné úlohy:

 • poskytovať nezávislý, nestranný a bezplatný mechanizmus riešenia sťažností zameraný na preskúmanie sťažností na školy, verejné orgány alebo nemocnice predkladanými deťmi a mladými ľuďmi alebo dospelými v ich mene,
 • radiť ministrom vlády v oblasti právnych predpisov a politiky týkajúcich sa detí,
 • podporovať verejné orgány s cieľom zlepšiť ich prax a postupy v záujme detí,
 • poukazovať na problémy, ktoré sa týkajú samotných detí a mladých ľudí, a
 • podporovať informovanosť o otázkach týkajúcich sa práv a blaha detí a ako sa tieto práva môžu presadzovať.

V súvislosti s úlohou úradu spočívajúcou vo vybavovaní sťažností sú v zákone z roku 2002 uvedené štandardné dôvody nesprávneho úradného postupu, ktoré sa môžu sledovať pri preskúmavaní sťažností a vykonávaní vyšetrovaní. Predbežné skúmania alebo vyšetrovania sa môžu začať buď na základe sťažnosti predloženej úradu alebo z vlastného podnetu ombudsmana pre deti.

Vzhľadom na to, že predmetom každého vyšetrovania ombudsmana pre deti musí byť účinok konania na dieťa a že deti samotné môžu predkladať úradu sťažnosti, zákon obsahuje osobitné právne ustanovenia zohľadňujúce osobitnú zraniteľnosť detí:

 • povinnosť zohľadniť najlepší záujem dieťaťa,
 • povinnosť venovať náležitú pozornosť želaniam dieťaťa.

Postupy: Po predložení sťažnosti úradu ombudsmana pre deti sa posúdi jej prípustnosť a či si charakter sťažnosti vyžaduje rýchle vyriešenie sťažnosti.

Úrad OCO sa vždy usiluje o lokálne vyriešenie sťažností v čo najskoršom štádiu a je povinný v počiatočnom štádiu poskytnúť verejnému orgánu, na ktorý je podaná sťažnosť, príležitosť na vyriešenie sťažnosti predloženej sťažovateľom.

Ak je sťažnosť prípustná, ďalším štádiom bude predbežné preskúmanie. Ak po ukončení predbežného vyšetrovania úrad OCO je názoru, že vyšetrovanie je oprávnené, môže prikročiť k dôkladnejšiemu vyšetreniu sťažnosti.

Ďalšie informácie o postupe riešenia sťažností na úrade OCO sa uvádzajú na: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Výsledok: Po skončení vyšetrovania úrad ombudsmana pre deti môže príslušnému verejnému orgánu, škole alebo nemocnici na základe svojich zistení navrhnúť odporúčania. Tieto odporúčania sa môžu týkať zlepšenia situácie pre dotknuté dieťa alebo deti a/alebo uskutočnenia rozsiahlejších systémových zmien v záujme detí.

Tieto odporúčania nie sú právne záväzné, avšak jednou zo štatutárnych právomocí úradu OCO je predkladať osobitnú správu Oireachtas (parlamentu) v prípade, keď verejný orgán neprijme odporúčania úradu OCO.

Ombudsman

Adresa:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie
e-mail: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Telefón: +353 0 1 639 5600

Typ žiadostí, ktorými sa zaoberá

Osoba sa môže ombudsmanovi sťažovať na

 • ministerstvá vlády,
 • miestne orgány,
 • správu zdravotníckych služieb (HSE),
 • agentúry, napr. charitatívne a dobrovoľné organizácie, ktoré poskytujú zdravotné a sociálne služby v mene HSE,
 • poštu a
 • všetky verejné orgány, ktorých sa týka zákon o zdravotne postihnutých z roku 2005 na účely tohto zákona

Postup po podaní žiadosti
Dotknutý verejný orgán môže byť požiadaný, aby predložil správu. V prípade potreby sa spisy a záznamy môžu preskúmať a úradníkom sa môžu klásť otázky. Úrad ombudsmana potom rozhodne:

 • či je vaša sťažnosť platná a
 • či ste utrpeli ujmu v dôsledku konania alebo rozhodnutia verejného orgánu.

Vo väčšine prípadov sa sťažnosti riešia neformálnym spôsobom. Úrad ombudsmana môže problém prediskutovať priamo s verejným orgánom alebo môže preskúmať príslušné spisy. V zložitejších prípadoch môže byť potrebné uskutočniť dôkladné vyšetrovanie. Sťažovatelia, ktorí sú nespokojní s výsledkom riešenia svojej sťažnosti, majú tiež k dispozícii interné odvolacie konanie.

Možné výsledky konania

Ak úrad ombudsmana rozhodne, že ste utrpeli ujmu v dôsledku nespravodlivého alebo nesprávneho konania verejného orgánu a verejný orgán neprijal opatrenia na nápravu, úrad ombudsmana môže odporučiť, aby tak učinil. Úrad ombudsmana môže požiadať orgán, ak sa to považuje za vhodné, aby:

 • preskúmal svoje konanie,
 • zmenil svoje rozhodnutie a/alebo,
 • vám poskytol:
  – vysvetlenie,
  – ospravedlnenie, a/alebo
  – finančnú náhradu.

Ak úrad ombudsmana rozhodne, že vaša sťažnosť je neoprávnená, vysvetlí vám dôvody tohto rozhodnutia.

Špecializované orgány pre ľudské práva

Ombudsman pre práva dieťaťa

Pozri Národné inštitúcie pre ľudské práva.

Subjekty v oblasti rovnosti

Úrad pre otázky rovnosti

Birchgrove House,
Roscrea,
Co. Tipperary
Ireland
Telefón: +353 505 24126
Fax: +353 505 22388
E-mail: info@equality.ie

Úrad pre otázky rovnosti je pološtátny orgán, ktorého práca je zameraná na odstránenie nezákonnej diskriminácie, podporovanie rovnosti príležitostí a poskytovanie informácií verejnosti o právnych predpisoch v oblasti rovnosti a niektorých ďalších zákonoch.

Zákonom o rovnosti v zamestnaní z roku 1998 a zákonom o rovnakom postavení z roku 2000 sa zakazuje diskriminácia na základe deviatich rôznych dôvodov v zamestnaní, odbornej príprave, reklame, kolektívnych zmluvách, poskytovaní tovarov a služieb a iných oblastiach bežne prístupným verejnosti. Ide o:

 • pohlavie,
 • občiansky stav,
 • rodinný stav,
 • vek,
 • zdravotné postihnutie,
 • rasa,
 • sexuálna orientácia,
 • náboženské vyznanie, a
 • príslušnosť ku kočovnej komunite.

Úrad pre rovnosť má interné právne služby, ktoré môžu podľa svojho uváženia v prípade záležitostí strategického významu poskytovať bezplatnú právnu pomoc osobám, ktoré sa sťažujú na diskrimináciu podľa zákona o rovnosti v zamestnaní z roku 1998 a zákona o rovnakom postavení z roku 2000. Podľa kritérií stanovených radou úradu pre otázky rovnosti percentuálny podiel prípadov, v ktorých sa takáto pomoc poskytuje, je nízky.

Súd pre otázky rovnosti

3 Clonmel Street
Dublin 2
Ireland
Telefón: +353 1 4774100
Fax: +353 1 4774141
E-mail: info@equalitytribunal.ie
Webové sídlo: https://www.workplacerelations.ie

Súd pre otázky rovnosti bol zriadený na základe zákona o rovnosti v zamestnaní z roku 1998. Poskytuje zákonný rámec, na základe ktorého súd pre otázky rovnosti pomáha vyriešiť a/alebo vyšetruje tvrdenia o nezákonnej diskriminácii v súlade s ustanoveniami zákona. Od jeho založenia boli prijaté viaceré zmeny právnych predpisov a teraz má osobitnú zodpovednosť za mediáciu a vyšetrovanie sťažností na nezákonnú diskrimináciu podľa týchto právnych predpisov:

 • zákony o rovnosti v zamestnaní z rokov 1998 – 2008
 • zákony o rovnakom postavení z rokov 2000 – 2008
 • zákony o dôchodkoch z rokov 1990 – 2008.

Vyšetrovanie je kvázi súdny proces, ktorý vykonáva úradník súdu pre otázky rovnosti, ktorý posúdi podania oboch strán pred zorganizovaním spoločného vypočutia alebo vypočutí prípadu, aby mohol dospieť k rozhodnutiu vo veci. Vyšetrovania vykonávajú vyškolení úradníci pre otázky rovnosti, ktorí majú rozsiahle právomoci na vstup do budov a získavanie informácií, ktoré im umožnia uskutočniť vyšetrovanie. Rozhodnutia sú záväzné a zverejňujú sa.

Mediáciu vykonáva vyškolený mediačný úradník súdu pre otázky rovnosti, ktorý sporným stranám bude pomáhať dosiahnuť vzájomne prijateľnú dohodu. Mediačné dohody sú záväzné a dôverné.

Právomoc súdu pre otázky rovnosti rozsiahla a zahŕňa sťažnosti týkajúce sa zamestnania, zamestnaneckých dávok, napr. dôchodkov a rovnakého postavenia, t. j. prístupu k tovaru a poskytovaniu služieb s dvomi výnimkami:

 • sťažnosti týkajúce sa registrovaných klubov a priestorov s licenciami sa zaoberá okresný súd podľa zákona o opojných nápojoch z roku 2003,
 • sťažovatelia sťažujúci sa na diskrimináciu v zamestnaní na základe rodu, majú možnosť v prípade nezákonnej diskriminácie žiadať na obvodnom súde nápravu .

Orgán pre ochranu údajov

Úrad komisára pre ochranu údajov

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Ireland
https://www.dataprotection.ie

Úrad komisára pre ochranu údajov je zodpovedný za dodržiavanie práv jednotlivcov, ako je uvedené v zákonoch o ochrane údajov z rokov 1988 a 2003 a za presadzovanie povinností prevádzkovateľa údajov v oblasti ochrany údajov.

Jednotlivci, ktorí sa domnievajú, že ich práva sú porušované, môžu predložiť sťažnosť komisárovi, ktorý záležitosť vyšetrí a prijme akékoľvek opatrenia, ktoré môže byť potrebné na vyriešenie. Verejnosť môže komisárovi pre ochranu údajov písomne oznámiť podrobnosti o udalosti, ktorá viedla ku sťažnosti. Potrebné je jasne identifikovať organizáciu alebo jednotlivca, ktorí sú predmetom sťažnosti. Mali by uviesť aj kroky, ktoré podnikli s cieľom, aby sa organizácia zaoberala ich prípadmi a akú odpoveď dostali od organizácie. Ďalej je potrebné poskytnúť kópie korešpondencie s organizáciou a podporné dôkazy. Úrad komisára pre ochranu údajov bude potom záležitosť riešiť s dotknutou organizáciou.

V závislosti od povahy sťažnosti komisár pre ochranu údajov sa môže najskôr pokúsiť nájsť riešenie, ktoré je prijateľné pre všetky strany. V prípadoch, keď nie je možné dosiahnuť priateľské riešenie, komisár pre ochranu údajov predtým, než vydá formálne rozhodnutie, vyšetrí všetky skutočnosti v plnom rozsahu. Po ukončení vyšetrovania komisár písomne informuje zúčastnené strany o svojom rozhodnutí. V prípade sťažností na porušenie nariadení o elektronických komunikáciách (SI 535 z roku 2003 zmenené nariadením SI 526 z roku 2008) sa komisár môže rozhodnúť žalovať dotknutú organizáciu.

Ďalšie špecializované orgány

i) Útvar boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Department of Justice & Equality
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2
Telefón: +353 1 6028202
E-mail: AHTU@justice.ie

 • v prípade potreby útvar/zložka v rámci inštitúcie, ktorá prijíma žiadosti
  Útvar boja proti obchodovaniu s ľuďmi prijíma príslušné žiadosti o informácie prostredníctvom e-mailovej adresy AHTU@justice.ie.
  Informácie sú k dispozícii aj na https://www.blueblindfold.ie
 • krátke vysvetlenie typu žiadostí, ktorými sa inštitúcia zaoberá
  Žiadosti o informácie týkajúce sa obchodovania s ľuďmi v Írsku.

ii) Odvolací súd pre utečencov

Refugee Appeals Tribunal
6-7 Hanover Street East
Dublin 2

Úlohy Odvolací súd pre utečencov je nezávislý orgán, ktorý rozhoduje o odvolaniach žiadateľov o azyl proti negatívnemu odporúčaniu Úradu komisára pre žiadosti utečencov v súvislosti s priznaním postavenia utečenca žiadateľovi. Odvolací súd pre utečencov rozhoduje aj o odvolaniach so zreteľom na rozhodnutia Úradu komisára pre žiadosti utečencov podľa dublinského nariadenia II.

Postupy Ak sa chcete odvolať vo vašom prípade potrebné je vyplniť formulár odvolania. Tento formulár je pripojený k listu od komisára pre žiadosti utečencov, v ktorom informuje, že vaša žiadosť o priznanie postavenia utečenca bola zamietnutá. Formulár je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky súdu https://www.protectionappeals.ie.

Odo dňa vydania negatívneho odporúčania zo strany komisára pre žiadosti utečencov bude plynúť lehota na odvolanie vo vašom prípade. Táto lehota sa však líši v závislosti od zistení komisára pre žiadosti utečencov v súvislosti s vaším prípadom. Na odvolanie tak môžete mať 15, 10 alebo 4 pracovné dni. V liste komisára pre žiadosti utečencov, v ktorom vás informuje o tom, že vám nebolo priznané postavenie utečenca, sa dozviete, koľko dní máte na podanie odvolania.

Formulár odvolania by ste mali po vyplnení poslať na adresu predsedu odvolacieho súdu pre utečencov:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Fax: 00353 1 4748410

Uistite sa, že máte bezpečne uložené potvrdenie o odoslaní/odfaxovaní formulára.

Výsledok: Ak sa vyhovie vášmu odvolaniu, znamená to, že člen súdu odporučil, aby vám bolo priznané postavenie utečenca. O tomto rozhodnutí budete informovaní písomne. Spis sa potom odovzdá útvaru pre ministerské rozhodnutie ministerstva spravodlivosti a rovnosti.

Ak sa vaše odvolanie zamietne, znamená to, že člen súdu odporučil, aby vám nebolo priznané postavenie utečenca. O tomto rozhodnutí budete informovaní písomne. Spis sa potom odovzdá útvaru repatriácie ministerstvo spravodlivosti a rovnosti.

iii) Ombudsman polície Garda

Komisia ombudsmana pre políciu Garda Síochána

150 Abbey Street Upper
Dublin 1
Ireland.
https://www.gardaombudsman.ie

Krátke vysvetlenie typu žiadostí, ktorými sa inštitúcia zaoberá

Organizácia sa môže zaoberať sťažnosťami a hláseniami týkajúcimi sa správaním príslušníkov polície Garda Síochána. Medzi najčastejšie tvrdenia uvádzané v sťažnostiach patria tvrdenia o zneužívaní právomoci, nezdvorilosť, napadnutie, zanedbanie povinností.
Hlásenia sa týkajú smrti alebo vážnej ujmy.

Organizácia môže prijímať sťažnosti od verejnosti (nie príslušníkov Garda Síochána) prostredníctvom verejnej kancelárie osobne, elektronicky, telefonicky, poštou, prostredníctvom ktorejkoľvek stanice polície Garda alebo osobne odovzdané členovi komisie. Organizácia môže tiež prijímať hlásenia od komisára polície Garda Síochána v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, ktorá podľa komisára polície Garda naznačuje, že konanie príslušníka polície Garda Síochána môže mať za následok úmrtie osoby alebo vážnu ujmu spôsobenú osobe. Komisia môže začať vyšetrovanie aj bez doručenia sťažnosti, ak sa domnieva, že je to vo verejnom záujme.

Krátke vysvetlenie postupu po podaní žiadosti:

Po prijatí sťažnosti sa v súlade s právnymi predpismi posúdi, či je prípustná alebo neprípustná. Ak je neprípustná, nenasleduje žiadne vyšetrovanie.
Ak sa usúdi, že je prípustná a ak je to vhodné, komisia sa pokúsi so súhlasom sťažovateľa a príslušníka Garda Síochána, na ktorého je podaná sťažnosť, neformálne vyriešiť sťažnosť. V opačnom prípade môže byť vyšetrovaná ako potenciálne porušenie (disciplinárnych) predpisov polície Garda Síochána z roku 2007 alebo potenciálne porušenie trestného práva. Zúčastnené strany majú právo na informácie o priebehu a výsledkoch vyšetrovania.

Krátke vysvetlenie možných výsledkov konania:

Môže sa usúdiť, že sťažnosť je neprípustná.

Vyšetrovanie sa môže kedykoľvek uzavrieť, ak na základe informácií získaných po rozhodnutí o prípustnosti sťažnosti komisia zistí, že sťažnosť je neopodstatnená alebo problémová, že sťažnosť bola podaná s vedomím, že je nepravdivá alebo zavádzajúca, alebo ak komisia na základe všetkých okolností usúdi, že ďalšie vyšetrovanie nie je potrebné alebo reálne uskutočniteľné.

Na základe vyšetrovania môže byť polícii Garda uložená sankcia.

Na základe vyšetrovania sa môže začať disciplinárne konanie proti polícii Garda a môže jej byť uložená sankcia.

Spis možno poslať generálnemu prokurátorovi a môže byť vydaný príkaz na trestné stíhanie. V takom prípade môže nasledovať súdne konanie.

Posledná aktualizácia: 18/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.