Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Národné inštitúcie pre ľudské práva

Írska komisia pre ľudské práva a rovnosť

Adresa:

16-22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7,
D07 CR20

Tel.: +353 (0) 1 8589601 – Telefonické linky sú v prevádzke od pondelka do piatka od 9.00 do 13.00 a od 14.00 do 17.00.
Fax: +353 (0) 1 8589609

E-mail: info@ihrec.ie

Írska komisia pre ľudské práva a Úrad pre rovnosť sa v roku 2013 zlúčili a vytvorili Írsku komisiu pre ľudské práva a rovnosť (IHREC). IHREC je zriadená ako nezávislý verejnoprávny orgán. Jej úlohou je chrániť a podporovať ľudské práva a rovnosť a podporovať rozvoj kultúry dodržiavania ľudských práv, rovnosti a medzikultúrneho porozumenia v Írsku.

Komisia plní tieto funkcie:

 • ochrana a podpora ľudských práv a rovnosti,
 • podporovanie rozvoja kultúry dodržiavania ľudských práv, rovnosti a medzikultúrneho porozumenia v krajine,
 • podporovanie porozumenia a informovanosti o význame ľudských práv a rovnosti v krajine,
 • podporovanie osvedčených postupov v medzikultúrnych vzťahoch, podpora tolerancie a prijímania diverzity v krajine a rešpektovania slobody a dôstojnosti každého človeka a
 • úsilie zamerané na odstránenie porušovania ľudských práv, diskriminácie a zakázaného správania.

Okrem toho môže komisia preskúmať primeranosť a účinnosť právnych predpisov a postupov v krajine týkajúcich sa ochrany ľudských práv a rovnosti. Môže tak urobiť z vlastného podnetu alebo na žiadosť ministra vlády, aby preskúmala ktorýkoľvek legislatívny návrh a informovala o svojom názore na jeho vplyv na ľudské práva alebo rovnosť. Komisia ďalej môže buď z vlastného podnetu, alebo na žiadosť vlády vydať pre vládu také odporúčania, ktoré považuje za vhodné, a to v súvislosti s opatreniami, o ktorých sa komisia domnieva, že by mali byť prijaté na posilnenie, ochranu a dodržiavanie ľudských práv a rovnosti v Írsku.

V oblasti právnych záležitostí je úlohou komisie pracovať na odstraňovaní porušovania ľudských práv, diskriminácie a zakázaného správania. IHREC môže taktiež požiadať o možnosť vystúpiť pred Vyšším súdom alebo prípadne pred Najvyšším súdom ako amicus curiae v konaní pred týmto súdom, ktoré sa týka ľudských práv alebo práva na rovnosť akejkoľvek osoby alebo sa týmito právami zaoberá, a vystúpiť na základe udelenia tejto možnosti ako amicus curiae (pričom každý z uvedených súdov je oprávnený takéto právo udeliť úplne na základe vlastného uváženia).

IHREC poskytuje aj praktickú pomoc vrátane právnej pomoci pre osoby pri obhajovaní ich práv, a to podľa vlastnej úvahy v súlade s § 40. Podľa § 41 alebo § 19 zákona z roku 2003 IHREC môže v prípadoch, keď to považuje za vhodné, začať konanie. Podľa § 35 je IHREC oprávnená vykonávať vyšetrovania. Komisia môže podľa vlastnej úvahy aj vypracovať a zverejniť správy, napríklad správy týkajúce sa výskumu, ktorý vykonala, sponzorovala, objednala alebo pri ktorom bola nápomocná.

Cieľom IHREC je umožňovať zmenu a môže sponzorovať, vykonávať alebo objednávať výskumné a vzdelávacie aktivity alebo na ne poskytovať finančnú či inú pomoc. IHREC môže poskytovať vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti ľudských práv a záležitostí rovnosti alebo pri týchto činnostiach asistovať. IHREC môže buď na vlastný podnet, alebo na žiadosť ministra vykonávať, sponzorovať alebo objednávať programy činností a projektov na podporu integrácie migrantov a iných menšín, rovnosti (vrátane rodovej rovnosti) a rešpektovania diverzity a kultúrnych rozdielov, alebo k týmto projektom poskytovať finančnú či inú pomoc. IHREC môže vykonávať preskúmanie v oblasti rovnosti a pripravovať akčné plány alebo vo vhodných prípadoch vyzývať iné subjekty na túto činnosť.

Ombudsman pre práva dieťaťa

Adresa:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland

Telefón: 01 865 6800

Webové sídlo: http://www.oco.ie/
E-mail: ococomplaint@oco.ie


Úlohy: Úrad ombudsmana pre deti (Ombudsman for Children’s Office – OCO) je nezávislý verejnoprávny orgán zriadený v roku 2004 na podporu a ochranu práv a blaha detí a mladých ľudí vo veku do 18 rokov v Írsku. Je to národná inštitúcia pre ľudské práva v zmysle parížskych zásad OSN pre národné inštitúcie pre ľudské práva. Úrad OCO sa pri svojej práci riadi medzinárodnými povinnosťami Írska v oblasti ľudských práv, najmä povinnosťami stanovenými v Dohovore OSN o právach dieťaťa.

Ombudsman pre deti je vo výkone svojich funkcií nezávislý a zodpovedá sa priamo Oireachtas (parlamentu).

Úlohy úradu ombudsmana pre deti sú stanovené v zákone o ombudsmanovi pre deti z roku 2002. Hlavné úlohy:

 • poskytovať nezávislý, nestranný a bezplatný mechanizmus riešenia sťažností zameraný na preskúmanie sťažností detí a mladých ľudí alebo dospelých v ich mene na verejné orgány, školy alebo nemocnice,
 • radiť ministrom vlády v oblasti právnych predpisov a politiky týkajúcich sa detí,
 • nabádať verejné orgány, aby zlepšili svoje činnosti a postupy v záujme detí,
 • poukazovať na problémy, ktoré sa týkajú samotných detí a mladých ľudí, a
 • podporovať informovanosť o otázkach týkajúcich sa práv a blaha detí a o tom, ako sa tieto práva môžu presadzovať.

V súvislosti s úlohou úradu spočívajúcou vo vybavovaní sťažností sú v zákone z roku 2002 uvedené štandardné dôvody nesprávneho úradného postupu, ktoré sa môžu sledovať pri preskúmavaní sťažností a vykonávaní vyšetrovaní. Predbežné skúmania alebo vyšetrovania sa môžu začať buď na základe sťažnosti predloženej úradu, alebo z vlastného podnetu ombudsmana pre deti.

Vzhľadom na to, že predmetom každého vyšetrovania ombudsmana pre deti musí byť účinok konania na dieťa a že deti samotné môžu predkladať úradu sťažnosti, zákon obsahuje osobitné právne ustanovenia zohľadňujúce osobitnú zraniteľnosť detí:

 • povinnosť zohľadniť najlepší záujem dieťaťa,
 • povinnosť venovať náležitú pozornosť želaniam dieťaťa.

Postupy: Po predložení sťažnosti úradu ombudsmana pre deti sa posúdi jej prípustnosť a to, či si charakter sťažnosti vyžaduje rýchle vyriešenie sťažnosti.

Úrad OCO sa vždy usiluje o lokálne vyriešenie sťažností v čo najskoršom štádiu a je povinný v počiatočnom štádiu poskytnúť verejnému orgánu, na ktorý je podaná sťažnosť, príležitosť na vyriešenie sťažnosti predloženej sťažovateľom.

Ak je sťažnosť prípustná, ďalším štádiom bude predbežné preskúmanie. Ak po ukončení predbežného vyšetrovania úrad OCO zastáva názor, že vyšetrovanie je oprávnené, môže prikročiť k dôkladnejšiemu vyšetreniu sťažnosti.

Ďalšie informácie o postupe riešenia sťažností na úrade OCO sa uvádzajú na stránke: https://www.oco.ie/complaints/.

Výsledok: Po skončení vyšetrovania úrad ombudsmana pre deti môže príslušnému verejnému orgánu, škole alebo nemocnici na základe svojich zistení navrhnúť odporúčania. Tieto odporúčania sa môžu týkať zlepšenia situácie pre dotknuté dieťa alebo deti a/alebo uskutočnenia rozsiahlejších systémových zmien v záujme detí.

Tieto odporúčania nie sú právne záväzné, jednou zo zákonných právomocí úradu OCO je však predložiť osobitnú správu Oireachtas (parlamentu) v prípade, keď verejný orgán neprijme odporúčania úradu OCO.

Ombudsman

Adresa:

Office of the Ombudsman, 
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Webové sídlo: https://www.ombudsman.ie/
E-mail: communications@ombudsman.ie

Tel.: +353 (0) 1 639 5600

Typ žiadostí, ktorými sa zaoberá

Osoba sa môže ombudsmanovi sťažovať na

 • ministerstvá vlády,
 • miestne orgány,
 • správu zdravotníckych služieb (Health Service Executive – HSE),
 • agentúry, napr. charitatívne a dobrovoľné organizácie, ktoré poskytujú zdravotné a sociálne služby v mene HSE,
 • poštu a
 • všetky verejné orgány, ktorých sa týka zákon o zdravotnom postihnutí z roku 2005 na účely tohto zákona.

Postup po podaní žiadosti
Dotknutý verejný orgán môže byť požiadaný, aby predložil správu. V prípade potreby sa spisy a záznamy môžu preskúmať a úradníkom sa môžu klásť otázky. Úrad ombudsmana potom rozhodne:

 • či je vaša sťažnosť platná a
 • či ste utrpeli ujmu v dôsledku konania alebo rozhodnutia verejného orgánu.

Vo väčšine prípadov sa sťažnosti riešia neformálnym spôsobom. Úrad ombudsmana môže problém prediskutovať priamo s verejným orgánom alebo môže preskúmať príslušné spisy. V zložitejších prípadoch môže byť potrebné uskutočniť dôkladné vyšetrovanie. Sťažovatelia, ktorí sú nespokojní s výsledkom riešenia svojej sťažnosti, môžu využiť aj interné odvolacie konanie.

Možné výsledky konania

Ak úrad ombudsmana rozhodne, že ste utrpeli ujmu v dôsledku nespravodlivého alebo nesprávneho konania verejného orgánu a verejný orgán neprijal opatrenia na nápravu, úrad ombudsmana môže odporučiť, aby tak učinil. Úrad ombudsmana môže požiadať orgán, ak sa to považuje za vhodné, aby:

 • preskúmal svoje konanie,
 • zmenil svoje rozhodnutie a/alebo
 • vám poskytol:
  • vysvetlenie,
  • ospravedlnenie a/alebo
  • finančnú náhradu.

Ak úrad ombudsmana rozhodne, že vaša sťažnosť je neoprávnená, vysvetlí vám dôvody tohto rozhodnutia.

Špecializované orgány pre ľudské práva

Ombudsman pre práva dieťaťa

Pozri Národné inštitúcie pre ľudské práva.

Orgán pre ochranu údajov

Úrad komisára pre ochranu údajov

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2,
D02 RD28

Webové sídlo: https://www.dataprotection.ie/

Úrad komisára pre ochranu údajov je zodpovedný za dodržiavanie práv jednotlivcov, ako sú uvedené v zákonoch o ochrane údajov z rokov 1988 a 2003, a za presadzovanie povinností prevádzkovateľov údajov v oblasti ochrany údajov.

Jednotlivci, ktorí sa domnievajú, že ich práva sú porušované, môžu predložiť sťažnosť komisárovi, ktorý záležitosť vyšetrí a prijme akékoľvek opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na jej vyriešenie. Verejnosť môže komisárovi pre ochranu údajov písomne oznámiť podrobnosti o udalosti, ktorá viedla ku sťažnosti. Potrebné je jasne identifikovať organizáciu alebo jednotlivca, ktorí sú predmetom sťažnosti. Mali by uviesť aj kroky, ktoré podnikli s cieľom, aby sa organizácia zaoberala ich prípadmi, a odpoveď, akú dostali od organizácie. Ďalej je potrebné poskytnúť kópie korešpondencie s organizáciou a podporné dôkazy.  Úrad komisára pre ochranu údajov bude potom záležitosť riešiť s dotknutou organizáciou.

V závislosti od povahy sťažnosti sa komisár pre ochranu údajov môže najskôr pokúsiť nájsť riešenie, ktoré je prijateľné pre všetky strany. V prípadoch, keď nie je možné dosiahnuť priateľské riešenie, komisár pre ochranu údajov predtým, než vydá formálne rozhodnutie, vyšetrí všetky skutočnosti v plnom rozsahu. Po ukončení vyšetrovania komisár písomne informuje zúčastnené strany o svojom rozhodnutí. V prípade sťažností na porušenie nariadení o elektronických komunikáciách (SI 535 z roku 2003 zmenené nariadením SI 526 z roku 2008) sa komisár môže rozhodnúť žalovať dotknutú organizáciu.

Ďalšie špecializované orgány

i) Útvar boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Department of Justice
Criminal Justice Policy
Human Trafficking Policy
Community Safety Policy & Economic, Transnational and Organised Crime Policy
51 St Stephen's Green
Dublin, D02 HK52

Telefón: +353 1 602 8202

E-mail: info@justice.ie

Útvar vyšetrovania a koordinácie vyšetrovania obchodovania s ľuďmi,

An Garda Síochána (Írska národná policajná služba)

Garda National Protective Service Bureau,
Harcourt St
Saint Kevin's
Dublin

Telefón: +353 1 666 0000

E-mail: blueblindfold@garda.ie
Webové sídlo: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1
 • Krátke vysvetlenie typu žiadostí, ktorými sa inštitúcia zaoberá:
  žiadosti o informácie týkajúce sa problematiky obchodovania s ľuďmi v Írsku.

ii) Odvolací súd pre medzinárodnú ochranu

International Protection Appeals Tribunal,
7 Hanover Street East,
Dublin 2

Úlohy: Odvolací súd pre medzinárodnú ochranu je nezávislý orgán, ktorý rozhoduje o odvolaniach žiadateľov o azyl proti negatívnemu odporúčaniu Úradu komisára pre žiadosti utečencov v súvislosti s priznaním postavenia utečenca žiadateľovi. Odvolací súd pre medzinárodnú ochranu rozhoduje aj o odvolaniach so zreteľom na rozhodnutia Úradu komisára pre žiadosti utečencov podľa dublinského nariadenia II.

Postupy:

Žiadateľ o azyl, ktorého žiadosť o medzinárodnú ochranu bola zamietnutá Úradom pre medzinárodnú ochranu, sa môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať na Odvolacom súde pre medzinárodnú ochranu. V liste o zamietnutí sa uvádza, či máte právo na odvolanie, ako aj konkrétna lehota, v rámci ktorej treba odvolanie podať.

Spolu s listom o zamietnutí dostanete aj formulár na odvolanie. Ak ste nedostali formulár na odvolanie, môžete si ho stiahnuť z tejto stránky.

Všetky odvolania prijaté Odvolacím súdom pre medzinárodnú ochranu sú spracované v poradí, v akom prišli. Keď bude vášmu odvolaniu pridelený dátum pojednávania, dostanete oznámenie.

Pred podaním odvolania by ste mali:

 • skontrolovať, či ste vyplnili správny formulár pre požadovaný typ odvolania,
 • skontrolovať, či podávate odvolanie v lehote uvedenej v liste o zamietnutí, ktorý ste dostali od Úradu pre medzinárodnú ochranu,
 • skontrolovať, či sú vyplnené všetky časti odvolania a či je formulár podpísaný.

Formulár na odvolanie môžete podať:

poštou na adresu:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Tel.: +353 (0) 1 474 8400

naskenovaný e-mailom na adresu: info@protectionappeals.ie

Odo dňa vydania negatívneho odporúčania zo strany komisára pre žiadosti utečencov bude plynúť lehota na odvolanie vo vašom prípade. Táto lehota sa však líši v závislosti od zistení komisára pre žiadosti utečencov v súvislosti s vaším prípadom. Na odvolanie tak môžete mať 15, 10 alebo 4 pracovné dni. V liste komisára pre žiadosti utečencov, v ktorom vás informuje o tom, že odporúča nepriznať vám postavenie utečenca, sa dozviete, koľko dní máte na podanie odvolania.

Formulár na odvolanie by ste mali po vyplnení poslať na adresu:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Fax: 00353 1 4748410

Uistite sa, že máte bezpečne uložené potvrdenie o odoslaní/odfaxovaní formulára.

Výsledok: Ak sa vyhovie vášmu odvolaniu, znamená to, že člen súdu odporučil, aby vám bolo priznané postavenie utečenca. O tomto rozhodnutí budete informovaní písomne. Spis sa potom odovzdá útvaru pre ministerské rozhodnutie ministerstva spravodlivosti a rovnosti.

Ak sa vaše odvolanie zamietne, znamená to, že člen súdu odporučil, aby vám nebolo priznané postavenie utečenca. O tomto rozhodnutí budete informovaní písomne. Spis sa potom odovzdá útvaru repatriácie ministerstva spravodlivosti a rovnosti.

iii) Ombudsman polície

Komisia ombudsmana pre políciu Garda Síochána

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ireland

Webové sídlo: https://www.gardaombudsman.ie/

Krátke vysvetlenie typu žiadostí, ktorými sa inštitúcia zaoberá:

Organizácia sa môže zaoberať sťažnosťami a hláseniami týkajúcimi sa správaním príslušníkov polície Garda Síochána. Medzi najčastejšie tvrdenia uvádzané v sťažnostiach patria tvrdenia o zneužívaní právomoci, nezdvorilosť, napadnutie, zanedbanie povinností.
Hlásenia sa týkajú smrti alebo vážnej ujmy.

Organizácia môže prijímať sťažnosti od verejnosti (nie príslušníkov polície Garda Síochána) prostredníctvom verejnej kancelárie osobne, elektronicky, telefonicky, poštou, prostredníctvom ktorejkoľvek stanice polície Garda alebo osobne odovzdané členovi komisie. Organizácia môže takisto prijímať hlásenia od komisára polície Garda Síochána v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, ktorá podľa komisára polície Garda naznačuje, že konanie príslušníka polície Garda Síochána môže mať za následok úmrtie osoby alebo vážnu ujmu spôsobenú osobe. Komisia môže začať vyšetrovanie aj bez doručenia sťažnosti, ak sa domnieva, že je to vo verejnom záujme.

Krátke vysvetlenie postupu po podaní žiadosti:

Po prijatí sťažnosti sa v súlade s právnymi predpismi posúdi, či je prípustná alebo neprípustná. Ak je neprípustná, nenasleduje žiadne vyšetrovanie.
Ak sa usúdi, že je prípustná, a ak je to vhodné, komisia sa pokúsi so súhlasom sťažovateľa a príslušníka polície Garda Síochána, na ktorého je podaná sťažnosť, neformálne vyriešiť sťažnosť. V opačnom prípade môže byť vyšetrovaná ako potenciálne porušenie (disciplinárnych) predpisov polície Garda Síochána z roku 2007 alebo potenciálne porušenie trestného práva. Zúčastnené strany majú právo na informácie o priebehu a výsledkoch vyšetrovania.

Krátke vysvetlenie možných výsledkov konania:

Môže sa usúdiť, že sťažnosť je neprípustná.

Vyšetrovanie sa môže kedykoľvek uzavrieť, ak na základe informácií získaných po rozhodnutí o prípustnosti sťažnosti komisia zistí, že sťažnosť je neopodstatnená alebo šikanózna, že sťažnosť bola podaná s vedomím, že je nepravdivá alebo zavádzajúca, alebo ak komisia na základe všetkých okolností usúdi, že ďalšie vyšetrovanie nie je potrebné alebo reálne uskutočniteľné.

Na základe vyšetrovania môže byť polícii Garda uložená sankcia.

Na základe vyšetrovania sa môže začať disciplinárne konanie proti príslušníkovi polície Garda a môže mu byť uložená sankcia.

Spis možno poslať riaditeľovi prokuratúry a môže byť vydaný príkaz na trestné stíhanie. V takom prípade môže nasledovať súdne konanie.

Posledná aktualizácia: 16/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.