Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Občianskoprávne, trestné a správne prípady v Lotyšsku prejednávajú súdy na troch úrovniach – okresné alebo mestské súdy [rajonu (pilsētu) tiesas], krajské súdy (apgabaltiesas) a najvyšší súd (Augstākā tiesa). Pre zoznam súdov kliknite sem.

Existuje aj ústavný súd (Satversmes tiesa), ktorý v súlade s ústavou a zákonom o ústavnom súde (Satversmes tiesas likums) prejednáva prípady týkajúce sa dodržiavania zákonov a právnych predpisov a s ústavou a iné záležitosti, ktoré patria do jeho jurisdikcie na základe zákona.

V súlade so zákonom o súdnej moci (Likums “Par tiesu varu”) sú zásady a postupy pre súdne konania stanovené v zákone o ústavnom súde, zákone o občianskoprávnom konaní (Civilprocesa likums), zákone o trestnom konaní (Kriminālprocesa likums) a zákone o správnom konaní (Administratīvā procesa likums), ktoré upravujú prejednávanie prípadov, prijímanie rozhodnutí počas a na konci konania a postupy pri výkone rozhodnutí.

Špecializované orgány pre ľudské práva

Úrad ombudsmana (Tiesībsarga birojs) koná podľa zákona o ombudsmanovi (Tiesībsarga likums).

Každá osoba, ktorá sa domnieva, že došlo k porušeniu ľudských práv, či už jej vlastných alebo práv inej osoby alebo k porušeniu zásad dobrej správy, je oprávnená podať písomnú sťažnosť alebo podanie na úrad ombudsmana. Postup pre prijatie a preskúmanie sťažností sa riadi zákonom o ombudsmanovi a právnymi predpismi o vybavovaní sťažností (sūdzību izskatīšanas reglaments). Podľa týchto ustanovení musí ombudsman na základe písomnej sťažnosti rozhodnúť o jej prijatí alebo zamietnutí (sťažnosť sa zamietne, ak neobsahuje dostatočné podrobnosti o porušení alebo nepatrí do právomoci ombudsmana) a musí o tom informovať sťažovateľa. Prípad sa musí posúdiť do troch mesiacov. Prípad sa ukončí buď dohodou strán alebo odporúčaním ombudsmana. Odporúčanie ombudsmana nie je právne záväzné.

Článok 13 ods. 6 zákona o ombudsmanovi stanovuje, že ombudsman môže takisto iniciovať prípady z vlastnej iniciatívy.

Ombudsman Lotyšskej republiky – kontaktné informácie:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Je prístupný verejnosti každý deň od 9:00 do 16:00 hod.

Konzultácie sa uskutočňujú na základe dohody. Konzultácie sú bezplatné.

Ombudsman v prípadoch práv detí

Ombudsman koná podľa zákona o ombudsmanovi. Okrem toho v súlade s článkom 652 ods. 2 zákona o ochrane práv dieťaťa (Bērnu tiesību aizsardzības likums) sa úrad ombudsmana takisto zaoberá sťažnosťami týkajúcimi sa porušovania práv detí s osobitným dôrazom na porušovanie štátnymi orgánmi a orgánmi miestnej správy alebo ich zamestnancami.

Ombudsman Lotyšskej republiky – kontaktné informácie:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Je prístupný verejnosti každý deň od 9:00 do 16:00 hod.

Konzultácie sa uskutočňujú na základe dohody. Konzultácie sú bezplatné.

Štátny inšpektorát na ochranu práv detí (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) monitoruje a overuje presadzovanie zákonov a iných právnych predpisov v oblasti ochrany práv detí v súlade s článkom 651 zákona o ochrane práv dieťaťa.

Ochranu práv detí je možné konzultovať s inšpektormi na adrese:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Tel.: +371 67359128, +371 67359133

Prístupné pre verejnosť v pondelok od 13:00 do 18:00 hod. a vo štvrtok od 8:30 do 14:00 hod.
Pre podrobnejšie informácie o žiadostiach a sťažnostiach týkajúcich sa otázok v oblasti detských práv kliknite sem.

Orgán pre rovnosť

Ombudsman koná podľa zákona o ombudsmanovi.

Ombudsman Lotyšskej republiky – kontaktné informácie:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Je prístupný verejnosti každý deň od 9:00 do 16:00 hod.

Konzultácie sa uskutočňujú na základe dohody. Konzultácie sú bezplatné.

Orgán na ochranu údajov

Štátny inšpektorát na ochranu údajov (Datu valsts inspekcija, „DVI“) vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov. Overuje a monitoruje súlad so spracovaním osobných údajov v krajine s požiadavkami zákona na ochranu osobných údajov (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

Podľa článku 5 ods. 3 zákona o úradných žiadostiach (Iesniegumu likums, účinného od 1. januára 2008) a článku 64 zákona o správnom konaní (účinného od 1. februára 2004) musí inšpektorát posúdiť žiadosť alebo sťažnosť, ktorá mu bola podaná a odpovedať v lehote jedného mesiaca od jej doručenia. Táto lehota sa môže predĺžiť, ak sú potrebné ďalšie informácie na posúdenie žiadosti alebo sťažnosti.

Inšpektorát má právomoc ukladať sankcie za delikty v oblasti ochrany osobných údajov. Jeho rozhodnutia je možné napadnúť na súde.

Štátny inšpektorát na ochranu údajov – kontaktné informácie:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Tel.: +371 67223131
E-mail: info@dvi.gov.lv

Prijímania na základe dohody.

Zamestnanci poskytujú telefonické poradenstvo každý pracovný deň od 14:00 do 16:00 hod.

Iné špecializované orgány

Lotyšské centrum pre ľudské práva (Latvijas cilvēktiesību centrs, ‘LCC’) je nezávislá mimovládna organizácia zaoberajúca sa vzdelávaním a výskumom v oblasti ľudských práv a otázkami národných vzťahov. Oblasti jej činnosti zahŕňajú sociálnu integráciu, toleranciu a boj proti diskriminácii, uzavreté inštitúcie, právne poradenstvo, ochranu záujmov psychicky chorých ľudí a predchádzanie ich diskriminácii, trestný čin z nenávisti a žiadateľov o azyl.

Lotyšské centrum pre ľudské práva – kontaktné informácie:

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Latvia

Tel.: +371 67039290
Fax: +371 67039291

E-mail: office@humanrights.org.lv

Iné

Správa právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija, „JPA“) koná podľa zákona o právnej pomoci poskytnutej štátom (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), zákona o odškodnení obetí štátom (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) a vládneho nariadenia č. 869 z 15. novembra 2005, ktoré stanovuje chartu o správe právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Preskúmava žiadosti o právnu pomoc poskytnutú štátom a rozhoduje o jej poskytnutí alebo zamietnutí; posudzuje nároky na odškodnenie štátom a rozhoduje o zaplatení alebo zamietnutí platby; posudzuje žiadosti jednotlivcov na schválenie ako poskytovateľov právnej pomoci poskytnutej štátom a uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi právnej pomoci; a vykonáva ďalšie úlohy v súlade s uvedenými zákonmi a právnymi predpismi.

Formulár na získanie štatútu právnej pomoci poskytnutej štátom je k dispozícii na webovom sídle https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng v sekcii „Juridiskās palīdzības sniedzējiem“ [poskytovatelia právnej pomoci].

Správa právnej pomoci – kontaktné informácie:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Bezplatné telefónne číslo: + 371 680001801, tel.: +371 67514208
Fax: +37167514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv

Združenie bezpečný dom

Združenie bezpečný dom [NVO Patvērums „Drošā māja“] bolo založené s cieľom rozvoja podpory služieb pre osoby, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi a pre legálnych prisťahovalcov vrátane žiadateľov o azyl, utečencov a osôb s alternatívnym statusom, aby sa zabezpečilo právo jednotlivca na získanie adekvátnej pomoci a ochrany; podpora rehabilitácie a reintegrácie ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi; a poskytovanie podporných služieb pre legálnych prisťahovalcov s rozvojom interaktívnych foriem odbornej prípravy a spolupráce so štátnymi a miestnymi vládnymi inštitúciami a sociálnymi a kresťanskými organizáciami v Lotyšsku a inde vo svete. V septembri 2010 bolo združenie uznané ako verejnoprospešná organizácia. Od roku 2007 je združenie oprávnené poskytovať štátom financované sociálne rehabilitačné služby pre obete obchodovania s ľuďmi.

Kontaktné informácie:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Tel.: +371 67898343, +371 28612120

E-mail: drosa.maja@gmail.com

Posledná aktualizácia: 25/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.