Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Základné práva

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Súdy

Základné práva sú zakotvené v medzinárodných textoch, ako napríklad Európsky dohovor o ľudských právach a dohovory OSN, ako aj v luxemburskej v ústave a v Charte základných práv Európskej únie v záležitostiach týkajúcich sa európskeho práva.

Základné práva zakotvené v týchto právnych textoch sa môžu uplatniť pred vnútroštátnym súdom: trestným, občianskoprávnym, obchodným alebo správnym.

Je potrebné poznamenať, že porušenia základných práv možno sankcionovať prostredníctvom rozsudkov vynesených vnútroštátnymi súdmi, buď trestnými alebo občianskoprávnymi alebo v príslušných prípadoch obchodnými alebo správnymi súdmi.

https://justice.public.lu/fr.html

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ombudsman

Ombudsman

Ombudsman podlieha parlamentu (Chambre des députés) a v rámci svojej činnosti neprijíma pokyny od žiadneho iného orgánu.

Úlohou ombudsmana je prijímanie sťažností od fyzických osôb alebo súkromných právnických osôb o záležitosti, ktorá sa ich týka a ktorá súvisí s fungovaním štátnych a miestnych orgánov a verejných inštitúcií, za ktoré sú zodpovedné štátne a miestne orgány okrem ich hospodárskych, finančných a obchodných činností. V tejto súvislosti môže ombudsman prijímať sťažnosti, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s ľudskými právami.

Každá fyzická osoba alebo súkromná právnická osoba, ktorá zastáva názor, že v záležitosti, ktorá sa jej týka, orgán uvedený v predchádzajúcom odseku nekonal v súlade so svojou úlohou alebo porušil dohovory, platné zákony a právne predpisy, môže prostredníctvom individuálnej písomnej sťažnosti alebo ústneho vyhlásenia podaného na sekretariáte ombudsmana požiadať o oznámenie záležitosti ombudsmanovi.

Sťažnosť možno podať iba po uskutočnení príslušných administratívnych krokov na vyriešenie záležitosti s dotknutými orgánmi.

Podanie sťažnosti ombudsmanovi nepozastaví plynutie lehôt stanovených pre iné konania, najmä tých, ktoré stanovili príslušné súdy.

Ombudsman nemôže zasahovať do súdneho konania, ani spochybňovať dôvody súdneho rozhodnutia. Avšak v prípade nevykonania rozhodnutia, ktoré má právnu silu rozhodnutej veci, môže ombudsman nariadiť dotknutému orgánu, aby vykonal rozhodnutie v lehote, ktorú stanoví.

Sťažnosť musí súvisieť s konkrétnou záležitosťou, ktorá sa týka sťažovateľa. Sťažnosti nemôžu súvisieť s fungovaním administratívy vo všeobecnosti.

Ak sa ombudsman domnieva, že sťažnosť je odôvodnená, oznámi to sťažovateľovi a administratíve a predloží všetky odporúčania týkajúce sa dotknutej služby a sťažnosti, o ktorých sa domnieva, že umožnia mimosúdne vyriešenie sťažnosti. Tieto odporúčania môžu zahŕňať návrhy na zlepšenie spôsobu poskytovania služby.

Ak sa ombudsman domnieva, že vo vzťahu k sťažnosti, ktorú prijal by uplatnenie napadnutého rozhodnutia viedlo k nespravodlivosti, môže odporučiť danej službe v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami akékoľvek riešenie, ktoré umožní spravodlivo vyriešiť situáciu sťažovateľa a navrhne prijať akékoľvek zmeny právnych predpisov alebo nariadení, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, ktoré považuje za potrebné prijať.

Proti rozhodnutiu ombudsmana o neprijatí sťažnosti nie je možné podať odvolanie na súd.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxemburg

Tel.: (+352) 26 27 01 01
Fax: (+352) 26 27 01 02

Webové sídlo: http://www.ombudsman.lu/
E-mail: info@ombudsman.lu

Špecializované orgány pre ľudské práva

Poradná komisia pre ľudské práva (Commission consultative des droits de l'Homme)

Poradná komisia pre ľudské práva (CCDH) je poradný orgán vlády zodpovedný za presadzovanie a ochranu ľudských práv v Luxemburskom veľkovojvodstve. Na tento účel poskytuje vláde stanoviská, štúdie, pozičné dokumenty a odporúčania, ktoré vypracuje úplne nezávisle o všetkých otázkach všeobecného významu týkajúcich sa ľudských práv v Luxemburskom veľkovojvodstve. Vo svojich stanoviskách upriamuje pozornosť vlády na opatrenia, o ktorých sa domnieva, že pomôžu pri ochrane a presadzovaní ľudských práv. Predseda vlády predkladá parlamentu stanoviská výboru, štúdie, pozičné dokumenty a odporúčania.

Výbor je výlučne poradný orgán vlády, ktorý nemá rozhodovaciu právomoc.

CCDH nemá žiadnu právomoc zaoberať sa jednotlivými prípadmi.

V rámci svojej činnosti CCDH:

 • slobodne skúma každú otázku, ktorá patrí do jeho pôsobnosti bez ohľadu na to, či ju predloží vláda alebo samotný výbor na základe návrhu jedného z jeho členov alebo akejkoľvek osoby alebo organizácie,
 • vypočúva jednotlivcov a prijíma akékoľvek relevantné informácie alebo dokumenty potrebné na posúdenie situácií, ktoré patria do jeho pôsobnosti,
 • oslovuje verejnosť buď priamo alebo prostredníctvom tlače najmä s cieľom zverejňovania svojich stanovísk a odporúčaní,
 • vedie dialóg s inými orgánmi, so súdnymi a mimosúdnymi, ktorého cieľom je presadzovať a chrániť ľudské práva.

Poradná komisia pre ľudské práva (Commission consultative des droits de l'Homme)

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxemburg

Tel.: (+352) 26 202 852
Fax: (+352) 26 20 28 55

Webové sídlo: https://ccdh.public.lu/
E-mail: info@ccdh.public.lu

Výbor pre práva detí (Comité luxembourgeois des droits de l’enfant) známy ako Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand (ORK)

Členovia ORK konajú úplne nestranne a nezávisle pri vykonávaní svojich úloh.

V rámci svojej činnosti môže ORK najmä:

 • analyzovať mechanizmy na ochranu a presadzovanie práv detí s cieľom odporučiť nevyhnutné úpravy pre príslušné orgány, ak je to potrebné,
 • vydať stanovisko k zákonom a právnym predpisom, ako aj legislatívny návrh týkajúci sa práv detí,
 • poskytnúť informácie o situácii deťom a zabezpečiť uplatňovanie Dohovoru o právach dieťaťa; predložiť vláde a parlamentu výročnú správu o situácii práv detí a o svojich vlastných činnostiach,
 • presadzovať rozvoj slobodného prejavu detí a ich aktívnu účasť v otázkach, ktoré sa ich týkajú,
 • skúmať situácie v oblasti nerešpektovania práv detí a predložiť odporúčania na nápravu týchto situácií,
 • prijímať informácie a sťažnosti týkajúce sa porušovania práv detí a na tento účel vypočuť každé dieťa, ktoré žiada o vypočutie za podmienok, ktoré stanoví,
 • na základe informácií alebo sťažností alebo v konkrétnych prípadoch, ktoré vyšetruje predkladať odporúčania alebo rady na zabezpečenie lepšej ochrany práv a záujmov detí.

V rámci svojej činnosti sú informácie týkajúce sa jednotlivých situácií alebo prípadov dôverné. Táto dôvernosť nebráni ORK poskytovať príslušným súdnym orgánom akékoľvek informácie, ktoré by mohli zabrániť poškodeniu najlepších záujmov dieťaťa.

Členovia ORK vykonávajú svoju činnosť bez zasahovania do prebiehajúcich súdnych konaní.

V rámci svojej činnosti a v medziach vymedzených zákonom a právnymi predpismi môžu členovia ORK voľne vstupovať do všetkých budov patriacich verejným alebo súkromným subjektom, ktoré sú hostiteľmi detí s ubytovaním alebo bez ubytovania alebo ktoré poskytujú konzultácie, pomoc, poradenstvo, vzdelávanie alebo zábavu pre deti.

Členovia ORK majú právo požiadať o akékoľvek informácie, dôkazy alebo dokumenty okrem tých, ktoré sú predmetom lekárskeho tajomstva alebo akýchkoľvek iných pravidiel o zachovaní služobného tajomstva.

Ombuds-comité fir d'Rechter vum Kand (ORK)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxemburg

Tel.: (+352) 26 123 124
Fax: (+352) 26 123 125

Webové sídlo: http://ork.lu/index.php/en/

Centrum pre rovnaké zaobchádzanie:

Centrum pre rovnaké zaobchádzanie, ktoré vykonáva svoju činnosť úplne nezávisle sa zameriava na presadzovanie, analýzu a monitorovanie rovnakého zaobchádzania so všetkými ľuďmi bez diskriminácie na základe rasy, etnického pôvodu, pohlavia, náboženstva alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia alebo veku.

V rámci svojej činnosti môže centrum najmä:

 • uverejňovať správy, vydávať stanoviská a odporúčania, ako aj uskutočňovať štúdie o všetkých otázkach spojených s vyššie uvedenými druhmi diskriminácie,
 • vypracovať a poskytovať všetky informácie alebo dokumentáciu, ktorá je užitočná v rámci jeho činnosti,
 • poskytovať pomoc osobám, ktoré sa považujú za obete diskriminácie podľa článku 1 zákona o rovnakom zaobchádzaní z 28. novembra 2006 tým, že im poskytnú rady a usmernenia týkajúce sa ich individuálnych práv, právnych predpisov, judikatúry a spôsobov výkonu svojich práv.

Informácie týkajúce sa jednotlivých situácií alebo prípadov, o ktorých sa členovia centra dozvedeli v rámci svojej činnosti sú dôverné. Táto dôvernosť nebráni centru poskytovať príslušným súdnym orgánom akékoľvek informácie týkajúce sa diskriminácie obete podľa článku 1 zákona o rovnakom zaobchádzaní z 28. novembra 2006.

Členovia centra nemôžu zasahovať do prebiehajúcich súdnych konaní v rámci svojej činnosti.

Členovia centra majú právo požiadať o akékoľvek informácie, dôkazy alebo dokumenty, ktoré potrebujú pre výkon svojej činnosti okrem informácií, ktoré sú predmetom lekárskeho tajomstva alebo akýchkoľvek iných pravidiel o zachovaní služobného tajomstva.

Centrum pre rovnaké zaobchádzanie:

B.P. 2026
L-1020 Luxemburg

Tel.: (+352) 26 48 30 33
Fax: (+352) 26 48 38 73

Webové sídlo: http://cet.lu/fr/
E-mail: info@cet.lu

Národná komisia pre ochranu údajov

Národná komisia pre ochranu údajov (Commission nationale pour la protection des données). Národná komisia pre ochranu údajov je orgán verenej moci zriadený ako verejná inštitúcia.

Svoje úlohy vykonáva úplne nezávisle. Každý rok predkladá vláde písomnú správu o svojej činnosti.

Úlohou komisie je:

 • monitorovať a overovať zákonnosť zhromažďovania a používania spracovaných údajov a informovať tých, ktorí sú zodpovední za ich spracovanie o ich povinnostiach,
 • zabezpečiť dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, najmä ich súkromia a informovať verejnosť o právach dotknutých osôb,
 • prijímať a prešetrovať sťažnosti a žiadosti o overenie zákonnosti spracovania údajov,
 • radiť vláde buď na jej žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy komisie o dôsledkoch vývoja v oblasti spracovania údajov a informačných technológií z hľadiska dodržiavania základných práv a slobôd; na tento účel môže uskutočniť štúdie, prieskumy alebo odborné posudky.

Komisia je takisto zodpovedná za zabezpečenie uplatňovania novelizovaného zákona z 30. mája 2005 o ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií a jeho vykonávacích predpisov.

Každá osoba konajúca vo vlastnom mene, prostredníctvom svojho advokáta alebo prostredníctvom akejkoľvek riadne oprávnenej fyzickej alebo právnickej osoby môže komisii podať žiadosť týkajúcu sa dodržiavania základných práv a slobôd z hľadiska spracovania údajov. Dotknutá osoba bude informovaná o následných opatreniach týkajúcich sa jej žiadosti.

Žiadosť môže podať komisii najmä osoba, ktorá žiada o overenie zákonnosti spracovania osobných údajov, ak bolo jej právo prístupu zamietnuté alebo obmedzené.

Komisia informuje súdne orgány o akýchkoľvek porušeniach, o ktorých sa dozvie.

Národná komisia pre ochranu údajov

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 26 10 60 -1
Fax.: (+352) 26 10 60 - 29

Webové sídlo: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Luxemburská agentúra pre prijímanie a integráciu (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI))

Úlohou Luxemburskej agentúry pre prijímanie a integráciu je organizovať prijímanie nových prisťahovalcov zo zahraničia a uľahčiť proces integrácie cudzincov vykonávaním a koordináciou politiky prijímania a integrácie, spoločne s miestnymi orgánmi a aktérmi občianskej spoločnosti, ktorej základným prvkom je boj proti diskriminácii. Agentúra takisto organizuje sociálnu pomoc pre cudzincov, ktorí nemajú nárok na existujúcu pomoc alebo dávky a pre osoby, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu.

V rámci svojej činnosti úrad spolupracuje s EÚ a medzinárodnými orgánmi a s orgánmi v krajinách pôvodu cudzincov.

Úrad je v spolupráci s medzirezortným výborom pre integráciu zodpovedný za vypracovanie návrhu viacročného národného akčného plánu pre integráciu a boj proti diskriminácii, určenie hlavných strategických oblastí intervencie a prebiehajúcich a budúcich politických opatrení.

Minister predkladá vláde návrh plánu na schválenie.

Vláda predstaví globálnu stratégiu a určí cieľ opatrení pre integráciu a boj proti diskriminácii.

Luxemburská agentúra pre prijímanie a integráciu (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI))

7,-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxemburg

Tel.: (+352) 247-85700

Webové sídlo: http://www.olai.public.lu/fr/index.html
E-mail: info@olai.public.lu

Prístup k spravodlivosti

Súdna informačná služba (Service d’accueil et d’information juridique)

Táto služba zriadená na súdoch patrí do právomoci štátnej prokuratúry (procureur général d’Etat). Jej cieľom je odpovedať na otázky súkromných osôb a poskytnúť im všeobecné informácie o rozsahu ich práv a o kanáloch a zdrojoch, ktoré sa použijú na ich ochranu.

Úlohou služby je:

 • odpovedať na otázky súkromných osôb a nasmerovať ich na príslušné oddelenia, poskytovať im informácie a technické prostriedky, ktoré potrebujú,
 • poskytnúť súkromným osobám všeobecné informácie o rozsahu ich práv v súvislosti so vzniknutými problémami a o kanáloch a zdrojoch pre výkon týchto práv,
 • vypočuť ich sťažnosti týkajúce sa ťažkostí, s ktorými sa stretli pri uplatňovaní svojich práv a navrhnúť spôsoby, ako ich prekonať.

Služba poskytuje len ústne informácie. Neposkytuje žiadne písomné konzultácie.

Súdna informačná služba – Luxemburg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxemburg

Tel.: (+352) 22 18 46

Súdna informačná služba – Diekirch

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 – Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

Súdna informačná služba – Esch sur Alzette

Justice de paix
Place Norbert Metz
L-4239 – Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

Právna pomoc

Právna pomoc sa môže poskytnúť v súdnych a mimosúdnych konaniach, sporových a nesporových konaniach navrhovateľovi alebo odporcovi. S cieľom získať právnu pomoc musí mať nárokujúca osoba nedostatočné zdroje, t. j. rovnocenné garantovanému minimálnemu príjmu [revenu minimum garanti (RMG)]. Posúdi sa, či osoba, ktorá požaduje pomoc nemá dostatočné zdroje na základe jej príjmu a majetku, ako aj osôb, ktoré s ňou žijú v spoločnej domácnosti.

Právna pomoc sa zamietne, ak je žaloba zjavne neprípustná, neodôvodnená, nesprávna alebo ak vzniknuté náklady sú neprimerané jej cieľu.

Právna pomoc sa zamietne aj vtedy, ak má žiadateľ nárok na získanie náhrady nákladov na právnu pomoc od tretej strany na akomkoľvek základe.

Osoba, ktorá získa právnu pomoc má nárok na pomoc advokáta a akéhokoľvek člena právnickej profesie požadovanej pre daný prípad, konanie alebo ich výkon.

Predseda advokátskej komory (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) alebo člen rady komory (Conseil de l’ordre), ktorého predseda vymenoval pre okres v mieste pobytu žalobcu rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí právnej pomoci. Ak osoba nie je rezidentom v Luxembursku, o poskytnutí právnej pomoci nerozhoduje predseda ani člen rady komory vymenovaný predsedom.

Tí, ktorí nemajú dostatočné zdroje sa môžu obrátiť na predsedu buď na pojednávaní alebo písomne.

Ak osoba zadržaná políciou tvrdí, že má nárok na právnu pomoc a požiada o ňu, advokát, ktorý jej poskytuje pomoc počas zadržania odovzdá žiadosť predsedovi.

Webové sídlohttp://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Pre súdny obvod Luxemburg

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg
B.P. 361
L-2013 Luxemburg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Pre súdny obvod Diekirch

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Posledná aktualizácia: 29/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.