Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Vnútroštátne súdy

Základné práva sú zakotvené v medzinárodných textoch, ako napríklad Európsky dohovor o ľudských právach a dohovory OSN, ako aj v luxemburskej v ústave a v Charte základných práv Európskej únie, pokiaľ ide o európske právo.

Základné práva zakotvené v týchto právnych textoch sa môžu uplatniť pred vnútroštátnym súdom: trestným, občianskoprávnym, obchodným alebo správnym.

Je potrebné poznamenať, že porušenia základných práv možno sankcionovať prostredníctvom rozsudkov vynesených vnútroštátnymi súdmi, a to buď trestnými, alebo občianskoprávnymi, alebo v príslušných prípadoch obchodnými alebo správnymi súdmi.

https://justice.public.lu/fr.html

https://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Ombudsman (Médiateur institutionnel)

Ombudsman

Ombudsman podlieha parlamentu (Chambre des députés) a v rámci svojej činnosti neprijíma pokyny od žiadneho iného orgánu.

Úlohou ombudsmana je prijímanie sťažností od fyzických osôb alebo súkromných právnických osôb o záležitosti, ktorá sa ich týka a ktorá súvisí s fungovaním štátnych a miestnych orgánov a verejných inštitúcií, za ktoré sú zodpovedné štátne a miestne orgány, okrem ich hospodárskych, finančných a obchodných činností. V tejto súvislosti môže ombudsman prijímať sťažnosti, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s ľudskými právami.

Každá fyzická osoba alebo súkromná právnická osoba, ktorá zastáva názor, že v záležitosti, ktorá sa jej týka, orgán uvedený v predchádzajúcom odseku nekonal v súlade so svojou úlohou alebo porušil dohovory, platné zákony a právne predpisy, môže prostredníctvom individuálnej písomnej sťažnosti alebo ústneho vyhlásenia podaného na sekretariáte ombudsmana požiadať o oznámenie záležitosti ombudsmanovi.

Sťažnosť možno podať až po uskutočnení príslušných administratívnych krokov na vyriešenie záležitosti s dotknutými orgánmi.

Podanie sťažnosti ombudsmanovi nepozastaví plynutie lehôt stanovených pre iné konania, najmä tých, ktoré stanovili príslušné súdy.

Ombudsman nemôže zasahovať do súdneho konania, ani spochybňovať dôvody súdneho rozhodnutia. Avšak v prípade nevykonania rozhodnutia, ktoré má právnu silu rozhodnutej veci, môže ombudsman nariadiť dotknutému orgánu, aby vykonal rozhodnutie v lehote, ktorú stanoví.

Sťažnosť musí súvisieť s konkrétnou záležitosťou, ktorá sa týka sťažovateľa. Sťažnosti nemôžu súvisieť s fungovaním administratívy vo všeobecnosti.

Ak sa ombudsman domnieva, že sťažnosť je odôvodnená, poskytne poradenstvo sťažovateľovi a administratíve a predloží všetky odporúčania týkajúce sa daného orgánu a sťažnosti, o ktorých sa domnieva, že umožnia mimosúdne vyriešenie sťažnosti. Tieto odporúčania môžu predovšetkým zahŕňať návrhy na zlepšenie spôsobu fungovania daného orgánu.

Ak sa ombudsman domnieva, že vo vzťahu k sťažnosti, ktorú prijal, by uplatnenie napadnutého rozhodnutia viedlo k nespravodlivosti, môže odporučiť danému orgánu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami akékoľvek riešenie, ktoré umožní spravodlivo vyriešiť situáciu sťažovateľa, a navrhne prijať akékoľvek zmeny právnych predpisov alebo nariadení, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, ktoré považuje za potrebné prijať.

Proti rozhodnutiu ombudsmana o neprijatí sťažnosti nie je možné podať odvolanie na súd.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Telefón: +352 26270101
Fax: +352 26270102

Webové sídlo: http://www.ombudsman.lu/
E-mail: info@ombudsman.lu

Špecializované orgány pre ľudské práva

Poradná komisia pre ľudské práva (Commission consultative des Droits de l'Homme)

Poradná komisia pre ľudské práva (CCDH) je poradný orgán vlády zodpovedný za presadzovanie a ochranu ľudských práv v Luxemburskom veľkovojvodstve. Na tento účel poskytuje vláde stanoviská, štúdie, pozičné dokumenty a odporúčania o všetkých otázkach všeobecného významu týkajúcich sa ľudských práv v Luxemburskom veľkovojvodstve, ktoré vypracúva úplne nezávisle. Vo svojich stanoviskách upriamuje pozornosť vlády na opatrenia, o ktorých sa domnieva, že pomôžu pri ochrane a presadzovaní ľudských práv. Predseda vlády predkladá stanoviská, štúdie, pozičné dokumenty a odporúčania komisie parlamentu.

Komisia je výlučne poradný orgán vlády, ktorý nemá rozhodovaciu právomoc.

CCDH nemá žiadnu právomoc zaoberať sa jednotlivými prípadmi.

V rámci svojej činnosti CCDH:

 • slobodne skúma každú otázku, ktorá patrí do jej pôsobnosti bez ohľadu na to, či ju predloží vláda alebo samotná komisia na základe návrhu jedného z jej členov alebo akejkoľvek osoby alebo organizácie,
 • vypočúva jednotlivcov a prijíma akékoľvek relevantné informácie alebo dokumenty potrebné na posúdenie situácií, ktoré patria do jej pôsobnosti,
 • oslovuje verejnosť buď priamo alebo prostredníctvom tlače, najmä s cieľom zverejňovania svojich stanovísk a odporúčaní,
 • vedie dialóg s inými orgánmi, a to so súdnymi či mimosúdnymi, ktorého cieľom je presadzovať a chrániť ľudské práva.

Commission consultative des Droits de l'Homme (Poradná komisia pre ľudské práva)

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Telefón: +352 26202852
Fax: +352 26202855

Webové sídlo: https://ccdh.public.lu/
E-mail: info@ccdh.public.lu

Ombudsman pre deti a mládež (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher – OKaJu)

Úlohy OKaJu

Úlohy OKaJu vymedzuje zákon z 1. apríla 2020, ktorým sa zavádza Ombudsman pre deti a mládež, takto:

 1. Skúma sťažnosti v oblasti nedodržiavania práv dieťaťa. Predkladá odporúčania s cieľom dosiahnuť zlepšenie nahlásenej situácie.
 2. Analyzuje zavedené mechanizmy s cieľom odporučiť v prípade potreby príslušným orgánom úpravy na trvalé zabezpečenie lepšej ochrany a presadzovania práv dieťaťa.
 3. Nahlasuje príslušným orgánom prípady nedodržiavania práv dieťaťa.
 4. Radí fyzickým a právnickým osobám v oblasti uplatňovania práv dieťaťa.
 5. Pracuje na zvyšovaní povedomia detí o ich právach a verejnosti o právach dieťaťa.
 6. Vypracúva vyjadrenia k vládnym i poslaneckým návrhom zákonov a nariadení veľkovojvodstva, ktoré majú vplyv na dodržiavanie práv dieťaťa.
 7. Vypracúva vyjadrenia o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa práv dieťaťa, ktoré si vyžiada vláda alebo parlament.

Členovia kancelárie OKaJu vykonávajú svoju činnosť bez zasahovania do prebiehajúcich súdnych konaní.

Každá fyzická alebo právnická osoba môže písomne alebo ústne požiadať Ombudsmana pre deti a mládež, aby jej poskytol poradenstvo v oblasti uplatňovania práv dieťaťa.

Obmudsman pre deti a mládež môže odpovedať ústne alebo písomne podľa toho, akou formou bola podaná žiadosť.

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher – OKaJu (Ombudsman pre deti a mládež)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Telefón: +352 26123124
Fax: +352 26123125

Webové sídlo: http://ork.lu/index.php/en/

Centrum pre rovnaké zaobchádzanie (Centre pour l'égalité de traitement)

Centrum pre rovnaké zaobchádzanie, ktoré vykonáva svoju činnosť úplne nezávisle, sa zameriava na presadzovanie, analýzu a monitorovanie rovnakého zaobchádzania so všetkými ľuďmi bez diskriminácie na základe rasy, etnického pôvodu, pohlavia, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia alebo veku.

V rámci svojej činnosti môže centrum najmä:

 • uverejňovať správy, vydávať stanoviská a odporúčania, ako aj uskutočňovať štúdie o všetkých otázkach spojených s vyššie uvedenými druhmi diskriminácie,
 • vypracúvať a poskytovať všetky informácie alebo dokumentáciu, ktorá je užitočná v rámci jeho činnosti,
 • poskytovať pomoc osobám, ktoré sa považujú za obete diskriminácie podľa článku 1 zákona o rovnakom zaobchádzaní z 28. novembra 2006 tým, že im poskytne rady a usmernenia týkajúce sa ich individuálnych práv, právnych predpisov, judikatúry a spôsobov výkonu ich práv.

Informácie týkajúce sa jednotlivých situácií alebo prípadov, o ktorých sa členovia centra dozvedeli v rámci svojej činnosti, sú dôverné. Táto dôvernosť nebráni centru poskytovať príslušným súdnym orgánom akékoľvek informácie týkajúce sa diskriminácie obete podľa článku 1 zákona o rovnakom zaobchádzaní z 28. novembra 2006.

Členovia centra nemôžu v rámci svojej činnosti zasahovať do prebiehajúcich súdnych konaní.

Členovia centra majú právo požiadať o akékoľvek informácie, dôkazy alebo dokumenty, ktoré potrebujú pre výkon svojej činnosti, okrem informácií, ktoré sú predmetom lekárskeho tajomstva alebo iného služobného tajomstva.

Centre pour l'égalité de traitement (Centrum pre rovnaké zaobchádzanie)

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Telefón: +352 26483033
Fax: +352 26483873

Webové sídlo: http://cet.lu/fr/
E-mail: info@cet.lu

Národná komisia pre ochranu údajov (Commission nationale pour la protection des données)

Národná komisia pre ochranu údajov je orgán verenej moci zriadený ako verejná inštitúcia. Národná komisia pre ochranu údajov vykonáva svoje úlohy úplne nezávisle.

Každý rok predkladá členom vlády písomnú správu o svojej činnosti.

Úlohou Národnej komisie pre ochranu údajov je:

 • monitorovať a overovať zákonnosť zhromažďovania a používania spracúvaných údajov a informovať prevádzkovateľov o ich povinnostiach,
 • zabezpečiť dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, najmä rešpektovanie súkromia, a informovať verejnosť o právach dotknutých osôb,
 • prijímať a prešetrovať sťažnosti a žiadosti o overenie zákonnosti spracovania údajov,
 • radiť vláde buď na jej žiadosť, alebo z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o dôsledky vývoja v oblasti technológií na spracúvanie údajov z hľadiska dodržiavania základných práv a slobôd; na tento účel môže uskutočniť štúdie, prieskumy alebo odborné posudky.

Komisia je takisto zodpovedná za zabezpečenie uplatňovania novelizovaného zákona z 30. mája 2005 o ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií a jeho vykonávacích predpisov.

Každá osoba konajúca vo vlastnom mene, prostredníctvom svojho advokáta alebo prostredníctvom akejkoľvek riadne oprávnenej fyzickej alebo právnickej osoby môže komisii podať žiadosť týkajúcu sa dodržiavania základných práv a slobôd z hľadiska spracovania údajov. Dotknutá osoba bude informovaná o následných opatreniach týkajúcich sa jej žiadosti.

Žiadosť môže podať komisii najmä osoba, ktorá žiada o overenie zákonnosti spracovania osobných údajov, ak jej bolo právo prístupu zamietnuté alebo obmedzené.

Komisia informuje súdne orgány o akýchkoľvek porušeniach, o ktorých sa dozvie.

Commission nationale pour la protection des données (Národná komisia pre ochranu údajov)

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Telefón: +352 261060-1
Fax: (+352) 261060-29

Webové sídlo: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Národný úrad pre prijímanie (Office national de l'accueil – ONA)

Národný úrad pre prijímanie (ONA) bol vytvorený zákonom zo 4. decembra 2019. Ustanovenia nového zákona o prijímaní nadobudli účinnosť 1. januára 2020.

ONA nahradil Luxemburský úrad pre prijímanie a integráciu (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration – OLAI), ktorý vznikol na základe novelizovaného zákona zo 16. decembra 2008 o prijímaní a integrácii cudzincov v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Úlohou ONA je:

 1. organizovať prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ako ich vymedzuje zákon z 18. decembra 2015 o medzinárodnej a dočasnej ochrane;
 2. spravovať ubytovacie zariadenia určené na núdzové ubytovanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, utečencov a osôb, ktorým sa poskytuje doplnková ochrana, ako ich vymedzuje vyššie uvedený zákon z 18. decembra 2015;
 3. spolupracovať s inými subjektmi pri vytváraní a správe ubytovacích zariadení určených na núdzové ubytovanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, utečencov a osôb, ktorým sa poskytuje doplnková ochrana;
 4. podporovať spolu s príslušnými inštitúciami budovanie a zariaďovanie ubytovacích zariadení určených na núdzové ubytovanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, utečencov a osôb, ktorým sa poskytuje doplnková ochrana.

V rámci svojej činnosti ONA spolupracuje s inštitúciami EÚ a s medzinárodnými orgánmi.

Vo výnimočných prípadoch náležite odôvodnených rodinnou, humanitárnou alebo zdravotnou situáciou môže ONA poskytnúť jednorazovú podporu štátnym príslušníkom tretích krajín, ako ich vymedzuje článok 3 písm. c) novelizovaného zákona z 29. augusta 2008 o voľnom pohybe osôb a prisťahovalcoch, ktorí nemajú nárok na existujúcu pomoc a príspevky.

Office national de l'accueil – ONA (Národný úrad pre prijímanie)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Telefón: +352 24785700
Fax: +352 24785720

Webové sídlo: https://ona.gouvernement.lu/en/service.html
E-mail: info@olai.public.lu

Prístup k spravodlivosti

Súdna informačná služba (Service d’accueil et d’information juridique)

Táto služba zriadená na súdoch patrí do právomoci štátnej prokuratúry (procureur général d’Etat). Jej cieľom je odpovedať na otázky súkromných osôb a poskytnúť im všeobecné informácie o rozsahu ich práv a o spôsoboch a prostriedkoch na ich ochranu.

Úlohou služby je:

 • odpovedať na otázky súkromných osôb a nasmerovať ich na príslušné oddelenia, poskytovať im informácie a technické prostriedky, ktoré potrebujú,
 • poskytnúť súkromným osobám všeobecné informácie o rozsahu ich práv v súvislosti so vzniknutými problémami a o spôsoboch a prostriedkoch na výkon týchto práv,
 • vypočuť ich sťažnosti týkajúce sa ťažkostí, s ktorými sa stretli pri uplatňovaní svojich práv, a navrhnúť spôsoby, ako ich prekonať.

Služba poskytuje len ústne informácie. Neposkytuje žiadne písomné konzultácie.

Service d'accueil et d'information juridique (Súdna informačná služba) – Luxemburg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 – Luxembourg

Telefón: +352 475981-345/325/600

pgsin@justice.etat.lu

Service d'accueil et d'information juridique (Súdna informačná služba) – Diekirch

Justice de paix (Zmierovací súd)

Place Joseph Bech
L-9211 – Diekirch

Telefón: +352 802315

Právna pomoc

Právna pomoc sa môže poskytnúť v súdnych a mimosúdnych konaniach, ako aj v sporových a nesporových konaniach navrhovateľovi alebo odporcovi. Osoba, ktorá si ju nárokuje, môže získať právnu pomoc, pokiaľ má nedostatočné zdroje, t. j. rovnocenné garantovanému minimálnemu príjmu na sociálne začlenenie [revenu d'insertion sociale (REVIS)]. Posúdi sa, či osoba, ktorá požaduje pomoc, nemá dostatočné zdroje, a to na základe jej príjmu a majetku, ako aj príjmov a majetku osôb, ktoré s ňou žijú v spoločnej domácnosti.

Právna pomoc sa zamietne, ak je žaloba zjavne neprípustná, neodôvodnená, nesprávna alebo ak sú vzniknuté náklady neprimerané jej cieľu.

Právna pomoc sa zamietne aj vtedy, ak má žiadateľ nárok na získanie náhrady nákladov na právnu pomoc od tretej strany na akomkoľvek základe.

Osoba, ktorá získa právnu pomoc, má nárok na pomoc advokáta a akéhokoľvek člena právnickej profesie požadovanej pre daný prípad, konanie alebo ich výkon.

Predseda advokátskej komory (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) alebo člen rady komory (Conseil de l’ordre), ktorého predseda vymenoval pre obvod v mieste pobytu žalobcu, rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí právnej pomoci. Ak osoba nemá miesto pobytu v Luxembursku, rozhodne o tom predseda Luxemburskej rady komory (Conseil de l’ordre de Luxembourg) alebo člen rady komory vymenovaný na tieto účely predsedom.

Osoby, ktoré nemajú dostatočné zdroje, sa môžu obrátiť na predsedu advokátskej komory buď na pojednávaní, alebo písomne.

Ak osoba zadržaná políciou tvrdí, že má nárok na právnu pomoc a požiada o ňu, advokát, ktorý jej poskytuje pomoc počas zadržania, odovzdá žiadosť predsedovi advokátskej komory.

Webové sídlohttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

Pre súdny obvod Luxemburg

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg (Predseda advokátskej komory v Luxemburgu)
Service de l'Assistance Judiciaire (Útvar právnej pomoci)
45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Telefón: +352 467272-1

Pre súdny obvod Diekirch

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch (Predseda advokátskej komory v Diekirchi)
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Posledná aktualizácia: 25/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.