Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Malta

Autor obsahu
Malta

Vnitrostátní soudy

Veřejný ochránce práv

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Další

Vnitrostátní soudy

Adresa

First Hall Civil Court (Constitutional Jurisdiction)
Constitutional Court
Courts of Justice
Republic Street
Valletta
Malta

Stručné objasnění, jakými druhy žádostí se instituce zabývá

Kterákoli osoba, která tvrdí, že ve vztahu k ní došlo, dochází nebo pravděpodobně dojde k porušení některého z ustanovení článků 33 až 45 (základní lidská práva) Ústavy, nebo jiná osoba, kterou může soud (Civil Court, First Hall) na Maltě jmenovat na žádost osoby, která toto tvrdí, může (aniž jsou dotčeny jakékoli jiné kroky ve stejné věci, které jsou podle právních předpisů dostupné), požádat soud (Civil Court, First Hall) o zjednání nápravy.

Žalobu na porušení lidských práv může podat pouze osoba, která je přímo dotčena v právním smyslu. To představuje základní požadavek.

Je důležité uvést, že před podáním žaloby, kterou se jednotlivec domáhá zjednání nápravy u soudu (Civil Court, First Hall) v rámci jeho ústavní působnosti, musí tato osoba nejprve vyčerpat všechny dostupné právní prostředky, tj. ostatní adekvátní opravné prostředky.

Jestliže se proto určitá osoba domnívá, že byla porušena její základní práva, musí nejprve vyčerpat všechny dostupné právní prostředky. Pokud tato první možnost selže, může tato osoba podat žalobu Prvnímu občanskému soudu (ústavní působnost). Pokud soud vynese rozsudek, může kterýkoli účastník řízení podat odvolání k Ústavnímu soudu. Ústavní soud je tudíž soudem druhého stupně. Až poté, co Ústavní soud vynese rozsudek v neprospěch dotyčné osoby, nebo pokud tato osoba nadále nesouhlasí či není spokojena s rozsudkem Ústavního soudu, je možné obrátit se danou věcí na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Stručné objasnění postupu po podání žádosti

Je-li k nižšímu soudu (Magistrate’s Court) podána ústavní žaloba, tento nižší soud přezkoumá, není-li podání této žaloby neopodstatněné nebo šikanózní. Jestliže soud rozhodne, že se jedná o neopodstatněnou nebo šikanózní stížnost, není možné podat proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek. Pokud se na druhou stranu nemá za to, že se jedná o neopodstatněnou či šikanózní žalobu, postoupí nižší soud věc soudu s ústavní působností (Civil Court, First Hall). Jestliže se určitá osoba domnívá, že je rozsudkem soudu s ústavní působností poškozena, má právo podat opravný prostředek Ústavnímu soudu a poté je na základě rozsudku Ústavního soudu věc vrácena zpět nižšímu soudu.

V žalobách podaných soudu s ústavní působností (Civil Court, First Hall) je třeba uvést stručně a jasně skutkovou podstatu, na níž se žaloba zakládá, a ustanovení Ústavy, jež údajně byla, jsou nebo pravděpodobně budou porušena.

V žalobě je třeba rovněž upřesnit, jakou nápravu žalobce požaduje, shledá-li ji soud za zákonnou, soud případně rozhodne, je žaloba přípustná, o jiném způsobu zjednání nápravy, který může považovat za vhodnější.

Odvolací řízení

Ve věcech postoupených soudu s ústavní působností se žaloba neprodleně doručí žalovanému nebo odpůrci a do osmi pracovních dnů ode dne podání žaloby nebo ode dne podání žalobní odpovědi odpůrce ve stanovené lhůtě, nebo není-li žalobní odpověď podána, ode dne vypršení této lhůty, stanoví soud datum soudního jednání.

Odvolání je nutno podat do osmi pracovních dnů ode dne vynesení rozhodnutí, jehož se odvolání týká, a odpůrce může podat písemnou odpověď do šesti pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno odvolání.

Soud, který vynesl rozhodnutí, může s výhradou podání odvolání k Ústavnímu soudu v naléhavých případech na žádost (a to i slovní) některého účastníka řízení neprodleně po vynesení tohoto rozhodnutí lhůtu pro podání odvolání nebo lhůtu pro odpověď zkrátit. Není-li takováto žádost některým z účastníků řízení podána neprodleně po vynesení rozsudku, může tak kterýkoli účastník řízení učinit prostřednictvím žádosti, na jejímž základě soud, který vynesl rozhodnutí, vydá případně po stručném vyslechnutí účastníků řízení požadované rozhodnutí.

Jakmile je stanoveno datum jednání v dané věci, soud zajistí, aby bylo v souladu s řádným a náležitým výkonem spravedlnosti projednání a vyřešení sporu rychlé, a daná věc je projednávána během po sobě jdoucích dnů, nebo není-li to možné, ve dnech následujících brzy po sobě.

V případě právních sporů předložených na základě Ústavy a zákona o Evropské úmluvě, jakož i právních sporů, které mají být projednány bezodkladně, je datum soudního jednání stanoveno na odpoledne, je-li to nezbytné, aby nebyl narušen předem stanovený plán práce soudu, a daná věc je dále projednávána během po sobě jdoucích dnů, dokud není projednávání právního sporu ukončeno, a řízení je do vynesení rozsudku přerušeno.

Stručně informace o možných výsledcích řízení

Od roku 1987 má kterákoli osoba na Maltě, která po řízení u soudu s ústavní působností (1st Hall Civil Court) a Ústavního soudu Malty nadále nesouhlasí nebo není spokojena s rozsudkem Ústavního soudu, právo postoupit danou věc Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Zatímco Ústavnímu soudu může podat opravný prostředek jednotlivec nebo vláda, na Evropský soud pro lidská práva se může obrátit pouze jednotlivec (právo individuální stížnosti). Vláda proto nemůže postoupit konkrétní věc Evropskému soudu pro lidská práva.

Veřejný ochránce práv

Adresa

Office of the Ombudsman
11, St Paul’s Street
Valletta VLT 1210
Malta

Stručné objasnění, jakými druhy žádostí se instituce zabývá

Úřad parlamentního veřejného ochránce práv je založen na myšlence ochrany práv jednotlivce a nutnosti právního dohledu nad subjekty, kterým je svěřena veřejná moc. Ukázalo se, že je důležitým nástrojem pro rozvoj pravidel týkajících se fungování státní správy a rovněž rozvoj jednotného a řádného uplatňování práva. Veřejný ochránce práv, který je úředníkem parlamentu, doplňuje parlamentní práci a sleduje fungování státní správy. Tímto způsobem úřad veřejného ochránce práv posiluje rovněž instituci parlamentu a demokratický proces, na jehož základě parlament kontroluje státní správu.

Veřejný ochránce práv prověřuje stížnosti občanů, kteří se domnívají, že v důsledku nesprávného úředního postupu způsobeného neúmyslným či úmyslným nesprávným uplatněním výkonné moci nebo nepatřičným, neodůvodněným či nepřiměřeným jednáním na straně dotčených orgánů veřejné moci došlo k porušení jejich hospodářských, sociálních a kulturních práv.

Tyto žádosti se týkají:

 • nepřiměřených a zbytečných průtahů při vydávání rozhodnutí, odpovídání na korespondenci a přiznávání práv a nároků občanům;
 • nespravedlivého uplatňování předpisů a postupů a nedodržování správných postupů;
 • správní praxe a postupů, které nejsou v souladu se způsobem, jakým veřejné orgány jednaly v podobných situacích v minulosti;
 • neumožnění přístupu k informacím, které jsou v přímém zájmu občanů, a odmítnutí poskytnout přiměřené informace;
 • odlišného zacházení s občany, kteří se nacházejí ve stejné situaci;
 • nedostatečné zdvořilosti ze strany státních úředníků vůči občanům;
 • chyb při vyřizování záležitostí občanů;
 • přísného a nepružného uplatňování předpisů a postupů, které mají za následek nespravedlnost;
 • neinformování osob o jejich případných právech na odvolání a o postupu odvolání proti rozhodnutím, která poškozují jejich zájmy;
 • neposkytnutí náhrady za škodu, kterou veřejný orgán způsobil občanům, a nedostatečné otevřenosti vůči návrhům na zjednání přiměřené nápravy, jako je omluva, vysvětlení a vyplacení odškodnění ex gratia i v případě neexistence příslušných právních ustanovení;
 • nedodržení povinnosti orgánů veřejné moci odůvodnit své kroky a rozhodnutí osobám, kterých se přímo týkají;
 • nespravedlivého a závislého jednání a nezdržení se podjatosti, předsudků a zvýhodňování z jakýchkoli důvodů.

Stručné objasnění postupu po podání žádosti

První věcí, kterou veřejný ochránce práv po obdržení stížnosti učiní, je určení, zda je stížnost přípustná. Je-li stížnost nepřípustná, je stěžovatel vyrozuměn o tom, že se veřejný ochránce práv nebude danou věcí zabývat. Je-li na druhou stranu stížnost přípustná, bude daná věc prošetřena s cílem zjistit, zda skutečně došlo k nesprávnému úřednímu postupu.

Úřadu u každé stížnosti, kterou obdrží, do 48 hodin potvrdí její přijetí, a stěžovatele informuje o vyšetřujícím úředníkovi, který bude veřejnému ochránci práv nápomocen při vyřizování případu a který je připraven se s nimi sejít za účelem konzultací. V potvrzení jsou uvedeny rovněž informace o opatřeních, která budou přijata při vyřizování stížnosti.

Průměrná doba pro prošetření stížnosti činí 50 až 60 pracovních dnů.

V případě přípustných stížností veřejný ochránce práv nejprve přezkoumá okolnosti, jež vedly k podání stížnosti, aby zjistil fakta.

Veřejný ochránce práv informuje vedoucího dotyčného úřadu nebo v případě, že to vyžaduje daný případ, ředitele dotyčné organizace či předsedu dotyčného místního zastupitelstva o svém záměru provést šetření.

Veřejný ochránce práv může vyslechnout nebo získat informace od osob, které považuje za důležité, a může klást otázky, které považuje za vhodné. Veřejný ochránce práv má právo předvolat svědky a vzít pod přísahu jakéhokoli svědka nebo osobu, které se šetření týká, a požádat je, aby svědčili.

Pokud osoba, která byla předvolána, aby svědčila, odmítne bez dostatečného důvodu odpovědět podle svého nejlepšího vědomí na otázky, které jí veřejný ochránce práv položí, nebo odmítne předložit požadované dokumenty, může být obviněna z trestného činu. Osoby předkládající důkazy veřejnému ochránci práv však nesmí být nuceny odpovídat na otázky, které by je mohly vystavit trestnímu stíhání. Svědci mají nárok na stejné výsady jako svědci podávající svědectví u soudu.

V případě šetření, které se týká určitého úřadu, organizace nebo místního zastupitelstva, může veřejný ochránce práv kdykoli během šetření či posléze konzultovat ministra, vedoucího úřadu, ředitele, starostu či jakoukoli jinou osobu, která o to požádá, nebo které bylo vydáno doporučení, jež je předmětem tohoto šetření.

Jestliže se v průběhu šetření nebo posléze veřejný ochránce práv domnívá, že existují přesvědčivé důkazy o závažném porušení povinnosti nebo pochybení na straně úředníka nebo zaměstnance určitého úřadu, organizace nebo místního zastupitelstva, postoupí záležitost příslušnému orgánu včetně policie.

Stručné objasnění možných výsledků řízení

Na základě šetření vyhotoví veřejný ochránce práv nezávislé stanovisko, zda přezkoumávané jednání nebo rozhodnutí:

 • bylo (jak se zdá) v rozporu s právem,
 • bylo nepřiměřené, neoprávněné, nespravedlivé nebo nepatřičně diskriminační,
 • bylo v souladu s právním předpisem nebo postupem, který je nebo může být nepřiměřený, neoprávněný, nespravedlivý nebo nepatřičně diskriminační,
 • bylo zcela nebo částečně založeno na právním nebo skutkovém omylu,
 • bylo nesprávné.

Jestliže se veřejný ochránce práv domnívá:

 • že by záležitost měla být postoupena příslušnému orgánu k dalšímu uvážení nebo
 • že by opomenutí mělo být napraveno nebo
 • že by rozhodnutí mělo být zrušeno nebo pozměněno nebo
 • že by se měl změnit postup, na němž se rozhodnutí, doporučení, jednání nebo opomenutí zakládalo, nebo
 • že by se měl přehodnotit právní předpis, na němž se rozhodnutí, doporučení, jednání nebo opomenutí zakládalo, nebo
 • že by rozhodnutí mělo být odůvodněno nebo
 • že by měla být přijata jakákoli jiná opatření,

sdělí veřejný ochránce práv své stanovisko a jeho odůvodnění příslušnému úřadu, organizaci nebo místnímu zastupitelstvu a může vydat doporučení, která považuje za vhodná. V takovémto případě může úřad, organizaci nebo místní zastupitelstvo požádat, aby jej ve stanovené lhůtě informovaly o opatřeních, která navrhují k provedení jeho doporučení. V případě šetření zašle veřejný ochránce práv kopii zprávy nebo doporučení rovněž dotčenému ministru a starostovi v případě věci týkající se místního zastupitelstva.

Nejsou-li v přiměřené lhůtě po zaslání zprávy přijata žádná opatření, může veřejný ochránce práv po posouzení případných připomínek úřadu, organizace nebo místního zastupitelstva podle svého uvážení zaslat kopii zprávy a doporučení předsedovi vlády a poté může předložit zprávu o dotyčné záležitosti parlamentu, považuje-li to za vhodné.

Kromě důvodu týkajícího se nepříslušnosti nelze postup nebo doporučení veřejného ochránce práv napadnout u soudu.

Veřejný ochránce práv má obvykle pravomoc zahájit šetření a vyjádřit svůj názor, to znamená, že k tomu, aby přezkoumal určitou záležitost nebo případ, nepotřebuje stížnost. Veřejný ochránce práv má rovněž pravomoc vydávat správní nebo legislativní doporučení. Může rovněž rozhodnout, že státní správě doporučí změnu způsobu, jakým vyřizuje určité případy, a může doporučit také změnu zákona. Rozhodnutí veřejného ochránce práv však není závazné. Rozhodnutí veřejného ochránce práv má velkou morální a politickou sílu v tom smyslu, že instituce, která je nezávislá a respektovaná, navrhuje ukončení určitého postupu nebo změnu určitého právního předpisu. Nelze tedy vymáhat rozhodnutí veřejného ochránce práv u soudu.

Specializované úřady na ochranu lidských práv

 • Veřejný ochránce práv dětí

Komisař pro děti

Adresa

Commissioner for Children
Centru Hidma Socjali
469, St Joseph High Rd
Santa Venera SVR 1012
Malta

Případně útvar/oddělení v instituci přijímající žádosti

Agentura Appogg

Agentura poskytuje kvalitní službu, jež zajišťuje ochranu zranitelným dětem a osobám mladším 18 let, které jsou zneužívány a/nebo zanedbávány nebo u kterých hrozí nebezpečí, že budou zneužity a/nebo zanedbávány.

Agentura prověřuje podněty, které obdržela od široké veřejnosti a rovněž od odborníků, kteří pracují s dětmi a jejich rodinami, kdykoliv se objeví tvrzení, že dítěti trpí značnou újmou vyplývající z fyzického, sexuálního a emocionálního zneužívání a/nebo zanedbávání, nebo že mu takováto újma hrozí.

Stručné objasnění, jakými druhy žádostí se instituce zabývá

Stížnosti týkající se rodiny zahrnovaly záležitosti související s odlukou manželů a péčí o dítě. V rámci těchto řízení je jen ojediněle vyslechnuto i dítě. Vzhledem k tomu, že soudní rozhodnutí bude mít na život dítěte zásadní dopad, je velmi důležité, aby byly názory dítěte náležitě zohledněny.

Stížnosti týkající se vzdělávání se týkaly např. nebezpečných stavebních zařízeních v blízkosti škol a stavem některých mikrobusů, které se používají ke školní dopravě.

Stížnosti týkající se soudních rozsudků zahrnují záležitosti související s výživným na dítě a péčí o dítě, kdy rodiče často napadají vydaná soudní rozhodnutí a tvrdí, že jsou podjatá nebo že působí dítěti újmu.

Stížnosti ohledně registrace dětí v klubech, kdy jsou děti využívány kluby, jež jim neumožňují mít prospěch ze sportu a účastnit se sportovních činností. Stížnosti týkající se zhoršování stavu dětských hřišť, jež vyvolává obavy o bezpečnost dětí, které tyto prostory používají.

Stížnosti na zneužívání.

Stručné objasnění postupu po podání žádosti

Komisař může provést šetření za jakýmkoli účelem souvisejícím s plněním jeho úkolů na základě písemné stížnosti podané komisaři kteroukoli osobou, nebo z vlastního podnětu. Komisař však neprovádí šetření týkající se konkrétních, individuálních sporů mezi dítětem a jeho rodiči nebo opatrovníky, včetně záležitostí týkajících se výkonu rodičovské odpovědnosti či jakékoli jiné záležitosti, která spadá do působnosti soudu nebo tribunálu; v tomto případě komisař stěžovateli zamítavé rozhodnutí odůvodní.

Poté, co bylo rozhodnuto o prošetření stížnosti, sdělí komisař stěžovateli své rozhodnutí o zahájení šetření a vyrozumí dotyčný úřad, agenturu nebo subjekt o svém záměru provést šetření.

Komisař může stěžovateli poradit, aby využil veškeré dostupné správní nebo soudní opravné prostředky.

Za účelem šetření může komisař požádat osobu, která vlastní dokumenty nebo informace, jež jsou důležité pro šetření, aby předložila tyto dokumenty a/nebo poskytla informace písemně a/nebo aby se ve stanovený čas dostavila na určité místo a poskytla informace pod přísahou.

Komisař může předvolat svědky a má rovněž právo vzít pod přísahu jakoukoli osobu, jíž se šetření týká, a požádat ji, aby poskytla příslušné informace. Žádná osoba však nemůže být nucena k tomu, aby poskytla informace nebo předložila dokumenty, které by nebyla nucena poskytnout nebo předložit v občanskoprávním nebo trestním řízení u soudu.

Stručné objasnění možných výsledků řízení

Jestliže komisař v průběhu šetření zjistí, že jednání jednotlivce je nebo může být v rozporu s předpisy trestního práva, oznámí komisař tuto skutečnost neprodleně nejvyššímu státnímu zástupci.

Komisař vyhotoví a zveřejní zprávu o zjištěních případného oficiálního šetření a uvede v ní doporučení, která se jeví jako nezbytná nebo vhodná.

Komisař může vydat doporučení týkající se opatření, jež mají přijmout jiné osoby nebo subjekty a která mohou být nezbytná nebo vhodná, a může tato doporučení zveřejnit, pokud to pokládá za užitečné, aniž by odhalil totožnost osoby, jíž se zpráva týká.

V případech, kdy komisař rozhodne o vydání doporučení, je vyhotovena zpráva, v níž jsou objasněny důvody doporučení, a kopie této zprávy je zaslána osobě nebo subjektu, jemuž jsou doporučení určena.

Jestliže se zdá, že určitá osoba nebo subjekt nedodržuje ustanovení Úmluvy OSN o právech dítěte, kterou Malta ratifikovala, může komisař vydat doporučení ve formě oznámení o dodržování předpisů, v němž je uvedeno stanovisko komisaře, pokud jde o způsob nedodržování konkrétních ustanovení Úmluvy a opatření, jež by měla být přijata k zajištění souladu.

Jestliže se to jeví jako nutné, může komisař provést posouzení dopadů na dítě ve vztahu k jakémukoli rozhodnutí nebo návrhu politiky, jež se týká dětí. Komisař může posouzení dopadů na dítě rovněž zveřejnit.

 • Úřad pro otázky rovnosti

Národní komise pro podporu rovnosti

Adresa

National Commission for the Promotion of Equality
Flat 4, Gattard House
National Road
Blata l-Bajda
Malta
Stručné objasnění, jakými druhy žádostí se instituce zabývá

Stížnost může komisi podat každá osoba, která se domnívá, že se stala obětí diskriminace z důvodu pohlaví/rasy nebo etnického původu.

Komise se zabývá žádostmi týkajícími se diskriminace z důvodu pohlaví nebo rodinných povinností, jako je:

 • přímé nebo nepřímé znevýhodňování mužů a žen z důvodu jejich pohlaví nebo rodinných povinností,
 • méně příznivé zacházení se ženami z důvodu skutečného nebo možného těhotenství či narození dítěte,
 • méně příznivé zacházení s muži a ženami z důvodu rodičovství, rodinných povinností či z jiných důvodů souvisejících s pohlavím,
 • jakékoli zacházení, které je založeno na určitém ustanovení, kritériu nebo postupu, jenž určitým způsobem znevýhodňuje osoby jednoho pohlaví v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledaže je toto ustanovení, kritérium nebo postup přiměřený a nezbytný a lze je odůvodnit objektivními faktory, které nesouvisí s pohlavím.

Komise se zabývá rovněž žádostmi, které se týkají diskriminace v zaměstnání, tj. přímé nebo nepřímé diskriminace určité osoby při rozhodování o tom, komu by mělo být nabídnuto zaměstnání, nebo v podmínkách, za jakých je zaměstnání nabídnuto, nebo při rozhodování o tom, kdo by měl být propuštěn ze zaměstnání.

Další žádosti se týkají diskriminace určité osoby při poskytování úvěrů ze strany bank či finančních institucí nebo pojištění ze strany pojišťoven.

Diskriminace manželů/manželek samostatně výdělečně činných osob nebo partnerů, kteří se podílejí na činnosti samostatně výdělečně činných osob a vykonávají stejné nebo související úkoly jako jejich manžel/manželka.

Diskriminace určité osoby při přístupu k určitému kurzu, odborné přípravě nebo poradenství, při poskytování podpory při učení studentům a účastníkům kurzů, při výběru a provádění učebního plánu a při hodnocení dovedností a znalostí studentů nebo účastníků kurzů.

Žádosti týkající se sexuálního obtěžování, tj. vyhledávání fyzické blízkosti určité osoby nebo vyžadování sexuálních služeb od jiných osob či vystavení jiných osob jednání nebo chování se sexuálním podtextem, včetně ústního projevu, gest nebo vyhotovování, ukazování či rozesílání písemných projevů, obrázků nebo jiných materiálů, je-li toto jednání, slovní projev nebo chování osobám, jimž je určeno, nepříjemné a lze je přiměřeně považovat za urážející, ponižující nebo zastrašující osoby, kterým jsou určeny.

Diskriminace při zveřejňování nebo zobrazování reklamy nebo inzerování volných pracovních míst, přičemž se mezi uchazeči o zaměstnání činí rozdíly nebo se od nich vyžadují informace týkající se jejich soukromého života či rodinných plánů.

Stručné objasnění postupu po podání žádosti

Komisař může zahájit šetření v jakékoli záležitosti týkající se jednání nebo opomenutí, které je údajně nezákonné, po obdržení písemné stížnosti od osob, které tvrdí, že se staly obětí diskriminace.

Každá věc, která je předložena komisi k prošetření, je považována za důvěrnou.

Přijetí každé stížnosti je písemně potvrzeno.

Za účelem projednání obdržených stížností se schází podvýbor komise pro vyřizování stížností, který stranám, jichž se stížnost týká, zašle dopis, v němž je informuje o předložených tvrzeních, a požádá je, aby předložily svou verzi skutečností.

V rámci šetření se mohou uskutečnit taktéž osobní pohovory.

Komise může rovněž obě strany předvolat a vystupovat jako prostředník s cílem nalézt přijatelné řešení pro všechny dotčené osoby s výhradou souhlasu obou stran.

Komise se snaží zajistit, aby byla každá stížnost vyřízena v nejkratším možném čase.

Stručné objasnění možných výsledků řízení

Po provedení šetření může komisař stížnost zamítnout.

Jestliže komisař shledá, že stížnost je oprávněná, pak v případě, že jednání, jehož se stížnost týká, představuje trestný čin, podá zprávu policejnímu komisaři, aby mohl konat.

Pokud jednání, jehož se stížnost týká, nepředstavuje trestný čin, vyzve komisař osobu, jíž se stížnost týká, aby zjednala nápravu situace, a vystupuje jako prostředník mezi stěžovatelem a touto osobou s cílem záležitost urovnat.

V případě údajné diskriminace jedné osoby ze strany jiné osoby může komise sama postoupit věc příslušnému civilnímu soudu nebo pracovnímu soudu, aby zjednal nápravu.

 • Úřad pro ochranu údajů

Komisař pro ochranu údajů

Adresa

Office of the Information and Data Protection Commissioner
Airways House, Second Floor
High Street
Sliema SLM 1549
Malta

Stručné objasnění, jakými druhy žádostí se instituce zabývá

Ochrana údajů se stala obzvláště důležitou, jelikož správní orgány při své práci shromažďují obrovské množství informací, které představují osobní údaje fyzických osob. Je všeobecně uznáváno, že orgány veřejné moci mají určité povinnosti s ohledem na informace, které shromažďují. Tyto povinnosti mají usilovat o dosažení rovnováhy mezi svobodou jednotlivce přijímat a rozšiřovat informace, která je součástí svobody projevu jakožto základního lidského práva, na straně jedné a práva každé osoby na respektování soukromého a rodinného života na straně druhé.

Komisař prověřuje stížnosti týkající se:

 • osobních údajů, které nejsou zpracovávány korektním a zákonným způsobem,
 • osobních údajů, které nejsou zpracovávány v souladu s osvědčenými postupy,
 • osobních údajů, které jsou shromažďovány pro nelegitimní účely,
 • osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely neslučitelné s účelem, pro který jsou shromažďovány,
 • nevyžádaných obchodních sdělení pro účely přímého marketingu, které jsou obecně známé jako spam,
 • předávání osobních údajů do třetí země v rozporu se zákonem o ochraně údajů.

Stručné objasnění postupu po podání žádosti

Za účelem šetření je komisař oprávněn získat přístup k osobním údajům, které byly zpracovány, a k informacím o zpracovávání osobních údajů a příslušné dokumentaci týkající se tohoto zpracování.

Komisař konzultuje zúčastněné strany, jež mohou být šetřením bezprostředně dotčeny.

Komisař může předvolat jakoukoli osobu, aby se k němu dostavila a poskytla důkazy a předložila dokumenty.

Komisař má stejné pravomoci týkající se vstupu do prostor a provádění prohlídek, jaké jsou zákonem v platném znění svěřeny policii. V případě potřeby může proto komisař provést prohlídku v prostorách, jichž se stížnost týká.

Stručné objasnění možných výsledků řízení

Komisař může zahájit občanskoprávní řízení v případech, kdy byla nebo mohou být porušena ustanovení zákona o ochraně údajů.

Komisař postoupí příslušnému orgánu veřejné moci informace o jakýkoli trestném činu, jež získá v průběhu šetření.

Komisař může nařídit zablokování, výmaz nebo zničení údajů, dočasně nebo s konečnou platností uložit zákaz zpracovávat údaje nebo správce údajů varovat či napomenout.

Není-li komisař schopen získat dostatek informací k tomu, aby mohl dospět k závěru, že zpracování osobních údajů je zákonné, může správci osobních údajů zakázat jakékoli zpracovávání osobních údajů vyjma jejich ukládání.

Pokud komisař dospěje k závěru, že osobní údaje byly nebo mohly být zpracovány nezákonným způsobem, může nařídit nápravu, a není-li náprava zjednána nebo je-li věc naléhavá, může komisař zakázat správci osobních údajů, aby pokračoval v jakémkoli zpracovávání osobních údajů vyjma jejich ukládání.

Jestliže správce osobních údajů nezavede bezpečnostní opatření, může komisař uložit správní pokutu, a pokud správce údajů rozhodnutí nesplní, zahájí komisař se správcem údajů správní řízení.

Tuto správní pokutu je nutno komisaři zaplatit jako pohledávku podle občanského práva, která představuje exekuční titul, jako kdyby zaplacení pokuty bylo nařízeno rozsudkem civilního soudu.

Pokud komisař rozhodne, že osobní údaje byly zpracovány nezákonným způsobem, správci osobních údajů prostřednictvím oznámení nařídí, aby osobní údaje vymazal.

Opačně pokud se správce údajů cítí rozhodnutím komisaře poškozen, může do 15 dnů od obdržení oznámení podat žádost odvolacímu soudu, aby příkaz komisaře zrušil.

Každá osoba, která je rozhodnutím komisaře poškozena, má právo podat do 30 dnů ode dne doručení daného rozhodnutí písemný opravný prostředek k odvolacímu tribunálu pro ochranu údajů.

 • Další specializované úřady

Národní komise pro zdravotně postižené osoby

Adresa

National Commission Persons with Disability
Bugeja Institute
Braille Street
Santa Venera SVR 1619

Případně útvar/oddělení v instituci přijímající žádosti

Útvar pro dodržování rovných příležitostí

Národní komise pro zdravotně postižené osoby zřídila v rámci svého sekretariátu útvar pro dodržování rovných příležitostí, který je pověřen prosazováním rovných příležitostí a uplatňováním ustanovení zákona o rovných příležitostech (zdravotně postižené osoby), a prověřuje tudíž případy diskriminace z důvodu zdravotního postižení.

 • Útvar poskytuje rady a informace v této oblasti.
 • Podporuje zdravotně postižené osoby při zajišťování jejich práv podle zákona o rovných příležitostech.
 • Usiluje o změny politiky, postupů a informovanosti tak, aby bylo se zdravotně postiženými osobami zacházeno spravedlivěji.
 • Eviduje a prověřuje údajné případy diskriminace z důvodu zdravotního postižení, sjednává spravedlivé řešení a pouze v nejzazším případě usiluje o zjednání nápravy prostřednictvím soudů.

Stručné objasnění, jakými druhy žádostí se instituce zabývá

Zdravotně postižené osoby a jejich rodiny jsou si postupně stále více vědomi svých práv. Komise se všemožně snaží určit, prověřit a vyřešit stížnosti, které se týkají zdravotně postižených osob.

K druhům žádostí, které komise vyřizuje, patří:

 • žádosti o zkrácenou pracovní dobu,
 • žádosti o asistenta poskytujícího pomoc při učení,
 • stížnosti na neexistenci přístupné dopravy do školy,
 • stížnosti na neexistenci vhodných vstupů do kostelů, divadel, hudebních klubů, toalet, bankovních poboček, hotelů, obchodů, restaurací, neexistence nájezdů na chodník, nepřístupných chodníků,
 • stížnosti týkající se šikany zdravotně postižených osob,
 • stížnosti na neexistenci výtahů,
 • stížnosti na nedostatečný pronájem vozidel s ručním řízením,
 • stížnosti na nedostatek adekvátních ubytovacích služeb,
 • stížnosti na diskriminační cestovní pojištění.

Stručné objasnění postupu po podání žádosti

Komise může ze své iniciativy zahájit šetření v jakékoli věci, která se týká jednání, jež je údajně nezákonné podle některého z ustanovení zákona o rovných příležitostech (zdravotně postižené osoby).

Komise může zahájit šetření rovněž po obdržení písemné stížnosti, v níž se uvádí, že se určitá osoba dopustila jednání, které je nezákonné podle některého z ustanovení zákona o rovných příležitostech (zdravotně postižené osoby).

Stížnost může komisi podat jakákoli osoba, která je poškozena takovýmto jednáním, nebo osoba, která je rodičem, zákonným opatrovníkem či rodinným příslušníkem osoby s mentálním postižením.

Jestliže osoba, která chce podat stížnost, potřebuje pomoc při ústním nebo písemném zformulování stížnosti, poskytne komise této osobě odpovídající pomoc.

Po obdržení písemné stížnosti je zasláno potvrzení. Útvar stížnost posoudí, a je-li stížnost neodůvodněná, a následně je o tom žadatel písemně vyrozuměn a obdrží informace o možných alternativních opravných prostředcích.

Je-li stížnost oprávněná a došlo-li zjevně k diskriminaci, útvar stížnost prověří.

Oznámení o stížnosti je zasláno osobě, na kterou byla stížnost podána (obviněná strana), s žádostí o další připomínky. To útvaru pomáhá dospět k předběžnému názoru.

Obviněná strana bude požádána o předložení návrhu včetně časového rámce, který udává, jak a kdy lze zavést změny potřebné k odstranění diskriminace.

Útvar využívá postupy mediace s cílem dojednat rychlé a spravedlivé řešení.

Jestliže mediace není úspěšná, je komise povinna zahájit řízení u rozhodčího centra nebo u soudu.

Stručné objasnění možných výsledků řízení

Po šetření může komise podniknout příslušné právní kroky.

V případě údajné diskriminace určité osoby ze strany jiné osoby může komise sama postoupit věc občanskému soudu (First Hall of the Civil Court). Toto postoupení však nebrání jednotlivci, který má právní zájem, aby podal soudu žalobu na diskriminaci, včetně žaloby na náhradu škody.

Komise se snaží dosáhnout smírného řešení.

Komise pro emigranty a Odvolací výbor pro uprchlíky (Refugee Commission a Refugee Appeals Board)

Adresa

Malta Emigrants’ Commission
Dar l-Emigrant
Castille Place
Valletta
Malta

Komise pro emigranty je nevládní, nezisková, dobrovolná organizace, která byla založena s cílem pomáhat osobám v nouzi a chránit je, a to poskytováním bezplatných služeb, poradenství a ochrany.

Její služby se vztahují na veškeré migrující osoby, včetně přistěhovalců, uprchlíků a turistů.

Stručné objasnění, jakými druhy žádostí se instituce zabývá

Hlavní povinností úřadu komisaře pro uprchlíky je přijímat, vyřizovat žádosti o azyl podle zákona o uprchlících a rozhodovat o nich. Základním cílem úřadu je zajistit zcela nezávislý, spravedlivý, účinný a rychlý postup určování způsobilosti a současně zaručit co možná nejvyšší kvalitu, pokud jde o projednávání a analýzu žádostí a rozhodování o žádostech.

Žadatelé o azyl v ubytovacích střediscích se mohou sami zaevidovat u komisaře pro uprchlíky a vyplnit formulář, který se nazývá předběžný dotazník (Preliminary Questionnaire). Tento formulář spolu s příslušnými informacemi o právu požádat o mezinárodní ochranu je přistěhovalcům k dispozici v uzavřených střediscích.

Předběžný dotazník je k dispozici v řadě jazyků, aby jej přistěhovalci mohli snadněji vyplnit.

Zaměstnanci úřadu komisaře pro uprchlíky poskytují státním příslušníkům třetích zemí informace o azylovém řízení a informují je o jejich právech a povinnostech v průběhu celého řízení. Žadatelům o azyl jsou nápomocni rovněž tlumočníci, které úřad zajišťuje v zájmu náležitého vyplnění předběžného dotazníku.

Stručné objasnění postupu po podání žádosti

Po obdržení oficiálního tiskopisu žádosti o uznání postavení uprchlíka vede úřad se žadateli pohovory. Pohovory vedou zaměstnanci úřadu komisaře pro uprchlíky, v případě potřeby za pomoci tlumočníků.

Žadateli o azyl jsou připomenuta jeho práva a povinnosti podle zákona, včetně práva kontaktovat Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Žadatelům jsou poskytnuty potřebné prostředky a je jim umožněno plně objasnit svůj případ, doložit jej dostupnými svědectvími a dokumenty a podat náležité vysvětlení všech důvodů uvedených v žádosti.

Komisař pro uprchlíky nejprve přezkoumá, zda žadatel splňuje kritéria, aby mohl být podle zákona uznán za uprchlíka. V případě osob, které nejsou považovány za způsobilé pro přiznání postavení uprchlíka, přikročí úřad k dalšímu šetření, zda žadatel splňuje podle zákona kritéria pro přiznání doplňkové ochrany.

Stručné objasnění možných výsledků řízení

Doporučení komisaře pro uprchlíky se v každém jednotlivém případě postupuje ministerstvu vnitra. Žadatelé obdrží kopii doporučení spolu s důvěrným sdělením a odůvodněním vydaného doporučení. V případě záporného doporučení jsou žadatelé informováni rovněž o právu podat proti doporučení opravný prostředek Odvolacímu výboru pro uprchlíky a o příslušném postupu v tomto ohledu.

Úřad komisaře pro uprchlíky může doporučit dva druhy ochrany, tj. postavení uprchlíka a doplňkovou ochranu.

Pokud komisař pro uprchlíky rozhodne, že nejsou splněny podmínky pro přiznání postavení uprchlíka, může ministru doporučit, aby žadateli přiznal doplňkovou ochranu. To se vztahuje na neúspěšné žadatele o azyl, kteří by po vrácení do země původu čelili reálné hrozbě utrpění vážné újmy.

Komisař vydá toto doporučení i v případech, kdy reálná hrozba utrpění vážné újmy vznikne po vydání rozhodnutí o neposkytnutí doplňkové ochrany.

Úřad komisaře pro uprchlíky může ministerstvu vnitra doporučit rovněž jiný režim ochrany, a to dočasnou humanitární ochranu. Jedná se o správní postup, který se použije ve zvláštních a mimořádných případech, je-li shledáno, že žadatelé o azyl nejsou způsobilí k tomu, aby byli uznáni za uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, u nichž se však přesto usuzuje, že potřebují ochranu ze zvláštních humanitárních důvodů.

Další

Podpora obětí Malta

Adresa

Victim Support Malta
Dun Guzepp Gonzi Street
Tarxien TXN 1633
Malta

Stručné objasnění, jakými druhy žádostí se instituce zabývá

Organizace Podpora obětí Malta byla zřízena v červnu 2004 a oficiálně byla ustavena v červenci 2006. Organizace se zabývá všemi kategoriemi obětí trestných činů, od obětí domácího násilí, sexuálního obtěžování až po osoby blízké oběti, která zemřela v důsledku trestného činu.

Cíle organizace Podpora obětí Malta jsou tyto:

 • shromažďovat a spravovat procesní informace týkající se trestních, sankčních a terapeutických systémů,
 • navazovat kontakty s příslušnými úřady, a tudíž nabízet obětem a svědkům u soudu orientaci a poradenství při jejich kontaktech s výše uvedenými systémy,
 • radit obětem trestného činu a svědkům u soudu a sledovat jejich potřeby,
 • vybízet jednotlivce a organizace, aby provedli odborné studie týkající se systému trestního soudnictví a záležitostí souvisejících s trestnou činností, a napomáhat jim.

Stručné objasnění postupu po podání žádosti

Oběti jakéhokoli trestného činu, které se obrátí na organizaci Podpora obětí Malta, bude okamžitě kontaktovat koordinátor. Jakmile koordinátor naváže s obětí trestného činu kontakt, je provedeno rychlé prvotní posouzení. To se provádí tak, že koordinátor posoudí závažnost případu. Obvykle si za účelem dalšího kontaktu vyžádá jméno a kontaktní údaje oběti.

Po tomto krátkém rozhovoru postoupí koordinátor věc jednomu z odborně vyškolených dobrovolníků. To jsou občané, kteří se zúčastnili čtyř- až šestitýdenního cíleného školení za účelem poskytování informací a podpory obětem trestných činů.

Dobrovolník, kterému je případ přidělen, naváže s obětí trestného činu co nejdříve kontakt a domluví si s ní počáteční schůzku podle toho, jak to vyhovuje všem zúčastněným osobám. Během schůzky získá dobrovolník od oběti dostatek informací, aby mohl sestavit plán opatření. Oběť bude požádána o podepsání tiskopisu pro udělení souhlasu, aby mohlo dojít k dalšímu postupu.

Stručné objasnění možných výsledků řízení

Dobrovolník a koordinátor poté prostudují předběžný plán opatření a je stanoven další postup. Oběť je odpovídajícím způsobem informována. Od této chvíle je dobrovolník s obětí ve stálém a pravidelném kontaktu během celé doby zotavování obětí z následků trestného činu, jenž byl na ní spáchán.

Na veškeré úsilí organizace Podpora obětí Malta dohlíží ředitel, který sleduje její činnost a výsledky.

Poslední aktualizace: 16/10/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.