Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Nationale rechtbanken en relevante niet-justitiële instanties

Malta

Autor obsahu
Malta

Nationale Rechtbanken

Ombudsman

Gespecialiseerde organen op het gebied van de mensenrechten

Overige

Nationale rechtbanken

Adres

First Hall Civil Court (grondwettelijke bevoegdheid)
Grondwettelijk hof
Hoven van justitie
Republic Street,
Valletta
Malta

Korte beschrijving van het soort verzoeken dat door de instelling wordt behandeld

Elke persoon die beweert dat een van de bepalingen van artikelen 33 tot en met 45 (fundamentele mensenrechten) van de grondwet werd, wordt of waarschijnlijk zal worden geschonden in zijn nadeel, of een dergelijke andere persoon die door de First Hall Civil Court in Malta in de plaats wordt gesteld van de persoon die dit beweert, mag, onverminderd ongeacht welke andere actie die wettig beschikbaar is met betrekking tot dezelfde kwestie, een eis tot schadeloosstelling indienen bij de First Hall Civil Court.

Alleen de persoon die juridisch gezien direct betrokken is, mag een vordering met betrekking tot mensenrechten instellen. Dit is een absolute voorwaarde.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat de persoon eerst de beschikbare rechtsmiddelen moet uitputten, m.a.w. andere afdoende beroepsmogelijkheden, voordat een eis tot schadeloosstelling kan worden ingediend bij de First Hall Civil Court onder de grondwettelijke bevoegdheid.

Daarom moet een persoon die van mening is dat zijn fundamentele mensenrechten werden geschonden, eerst alle beschikbare rechtsmiddelen uitputten. Als dat mislukt, kan hij vervolgens een vordering instellen voor de First Hall Civil Court (grondwettelijke bevoegdheid). Wanneer de First Hall Civil Court een oordeel velt, kan elke partij beroep aantekenen bij het grondwettelijk hof. Het grondwettelijk hof is dus een rechtbank van tweede aanleg. Alleen als de persoon zijn zaak verliest voor het grondwettelijk hof, of nog steeds niet akkoord gaat of niet tevreden is met het oordeel van het grondwettelijk hof, mag hij zijn zaak voor het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg brengen.

Korte beschrijving van de procedure na het indienen van verzoeken

Wanneer een grondwettelijke kwestie voor een Magistrate's Court wordt gebracht, zal de Magistrate's Court onderzoeken of de zaak lichtzinnig of vexatoir is. Als deze rechtbank beslist dat de zaak lichtzinnig of vexatoir is, kan tegen deze beslissing geen beroep worden aangetekend. Als de zaak echter niet als lichtzinnig of vexatoir wordt beschouwd, kan de magistraat de zaak doorverwijzen naar de First Hall Civil Court (grondwettelijke bevoegdheid). Als de persoon het oneens is met het oordeel van de First Hall Civil Court (grondwettelijke bevoegdheid), kan hij beroep aantekenen bij het grondwettelijk hof en vervolgens wordt, na het oordeel van het grondwettelijk hof, de zaak teruggestuurd naar de Magistrate's Court.

Verzoekschriften voor de First Hall Civil Court moeten beknopt en duidelijk de feiten bevatten waarop de klacht is gebaseerd en moeten de bepaling of bepalingen vermelden van de grondwet die beweerdelijk werden, worden of waarschijnlijk zullen worden geschonden.

In het verzoekschrift moeten ook de beroepsmogelijkheden worden vermeld die de aanvrager heeft aangewend, op voorwaarde dat de rechtbank, als het verzoekschrift wordt toegestaan, binnen zijn bevoegdheid andere beroepsmogelijkheden mag toekennen die hij als meer gepast beschouwt.

Procedures in beroep

Wanneer zaken worden doorverwezen naar de First Hall Civil Court, vindt de betekening van het verzoekschrift aan de verweerder of de respondent onverwijld plaats en zal de rechtbank data vastleggen voor de hoorzitting. De rechtbank doet dit binnen acht werkdagen vanaf de datum van het indienen van het verzoekschrift, of vanaf het indienen van een repliek door de respondent binnen de voorziene termijnen, of vanaf het vervallen van die termijnen wanneer geen repliek wordt ingediend.

Het beroep moet worden aangetekend binnen acht werkdagen vanaf de datum van de beslissing waartegen beroep wordt aangetekend, en de respondent mag een schriftelijk antwoord indienen binnen zes werkdagen vanaf de datum van betekening.

De rechtbank die een uitspraak doet, waartegen beroep kan worden aangetekend voor het grondwettelijk hof, mag in dringende gevallen op (mondeling) verzoek door een van de partijen onmiddellijk na de beslissing, de termijn inkorten waarin beroep kan worden aangetekend of een repliek kan worden ingediend. Als geen van de partijen bij het vellen van het oordeel een dergelijk verzoek doet, mag elke partij een dergelijke vraag stellen door middel van een verzoekschrift. Vervolgens vaardigt de rechtbank die het oordeel heeft geveld, na de partijen kort te hebben gehoord als hij dat nodig acht, het nodige besluit uit.

Nadat de datum van de hoorzitting is vastgesteld, zal de rechtbank ervoor zorgen dat, ten behoeve van een correcte rechtshandhaving, de hoorzitting en oplossing van de zaak spoedig verloopt. De hoorzitting zal op opeenvolgende dagen plaatsvinden of, wanneer dit niet mogelijk is, op data die dicht bij elkaar liggen.

Rechtszaken die onder de grondwet en onder de wet Europese verdragen vallen, evenals rechtszaken die dringend moeten worden behandeld, worden gepland in de namiddag wanneer dit nodig is om de werking van de rechtbank niet te verstoren. Ze worden voortgezet in de daaropvolgende dagen tot de hoorzittingen zijn afgerond en de zaak wordt opgeschort tot het oordeel.

Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Sinds 1987 heeft elke persoon in Malta die de procedure voor de First Hall Civil Court en het grondwettelijk hof van Malta heeft doorlopen en die nog steeds niet akkoord gaat of niet tevreden is met het oordeel van het grondwettelijk hof, het recht om zijn zaak voor het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg te brengen.

Hoewel voor het grondwettelijk hof zowel een persoon als de overheid beroep kan aantekenen, mag alleen een persoon zijn zaak doorverwijzen naar het Europees Hof voor de rechten van de mens (recht van petitie). De overheid kan de zaak dus niet doorverwijzen naar het Europees Hof voor de rechten van de mens.

Ombudsman

Adres

Bureau van de Ombudsman
11, St Paul’s Street,
Valletta VLT 1210
Malta

Korte beschrijving van het soort verzoeken dat door de instelling wordt behandeld

Het instituut van parlementaire Ombudsman is gebaseerd op het idee dat de rechten van het individu beschermd moeten worden en dat er behoefte is aan juridisch toezicht op wie een openbaar ambt uitoefent. Het is een belangrijk instrument gebleken in de ontwikkeling van regels voor het functioneren van de administratie en ook voor de ontwikkeling van een uniforme en correcte toepassing van de wet. De Ombudsman vult als functionaris van het parlement het parlementaire werk aan en houdt de werkzaamheden van de administratie in het oog. Op die manier versterkt de Ombudsman ook de parlementaire instelling en het democratische proces waarbij het parlement de administratie controleert.

De Ombudsman onderzoekt klachten van burgers die van mening zijn dat hun economische, sociale of culture rechten werden geschonden door wanbeheer dat is veroorzaakt door onvrijwillig of opzettelijk onjuiste afhandeling of uitoefening van macht of door ongepaste, onredelijke of ontoereikende handelingen uit hoofde van de betrokken overheidsinstanties.

Het gaat daarbij onder meer om:

 • onnodige en vermijdbare vertraging bij het nemen van beslissingen, het antwoorden op briefwisseling en het toekennen van rechten en bevoegdheden aan burgers;
 • onrechtvaardige toepassing van regels en procedures en het niet naleven van de juiste procedures;
 • administratieve gedragingen en praktijken die niet in lijn zijn met de manier waarop openbare organen in het verleden hebben gereageerd op soortgelijke omstandigheden;
 • het achterhouden van informatie die belangrijk is voor burgers en het weigeren om redelijke informatie te verstrekken;
 • burgers die zich in dezelfde situatie bevinden, op een verschillende manier behandelen;
 • gebrek aan beleefdheid bij overheidsfunctionarissen ten aanzien van burgers;
 • fouten in de behandeling van burgerzaken;
 • een starre en inflexibele toepassing van regels en procedures die aanleiding geven tot ongelijkheid;
 • het niet informeren van mensen over een recht op hoger beroep dat ze mogelijk kunnen uitoefenen en hoe ze beroep kunnen aantekenen tegen beslissingen die hun belangen schaden;
 • het niet herstellen van door een overheidsinstantie veroorzaakte schade aan burgers en het niet openstaan voor voorstellen om gepaste genoegdoening te geven zoals verontschuldigingen, uitleg en ex-gratiabetaling, zelfs zonder relevante juridische bepalingen;
 • het niet naleven van de verplichting om als overheidsinstantie de redenen achter acties en beslissingen uit te leggen aan wie erdoor wordt getroffen;
 • Het niet handelen op een eerlijke en onafhankelijke manier en zonder vooringenomenheid of voorkeursbehandelingen om ongeacht welke reden.

Korte beschrijving van de procedure na het indienen van een verzoek

Het eerste wat de Ombudsman doet wanneer hij een klacht ontvangt, is bepalen of de klacht ontvankelijk is. Als de klacht onontvankelijk is, wordt de indiener ervan op de hoogte gebracht dat de Ombudsman de zaak niet kan behandelen. Als de klacht echter ontvankelijk is, wordt de zaak onderzocht om vast te stellen of er sprake is van wanbeheer.

Klachten die het bureau bereiken, worden binnen 48 uur bevestigd en indieners ervan worden op de hoogte gebracht welke onderzoeksfunctionaris de Ombudsman zal bijstaan bij de behandeling van hun zaak en daarnaast een gesprek met hen kan hebben. De bevestiging bevat ook informatie over de stappen die worden gezet om de klacht te verwerken.

De gemiddelde tijd voor het onderzoeken van een klacht is 50 tot 60 werkdagen.

In ontvankelijke zaken bekijkt de Ombudsman eerst de omstandigheden waaronder de klacht tot stand is gekomen, teneinde de feiten vast te stellen.

De Ombudsman informeert het hoofd van het betrokken departement of, naargelang van het geval, de hoogste functionaris van de betrokken organisatie of de burgemeester van de lokale bestuursraad van zijn intentie om de zaak te onderzoeken.

De Ombudsman mag naar eigen goeddunken informatie vragen of verkrijgen van personen en mag naar eigen goeddunken zijn onderzoek verrichten. De Ombudsman is bevoegd om getuigen op te roepen en de eed af te nemen van elke getuige of elke persoon die bij het onderzoek is betrokken en hij mag eisen dat ze een verklaring afleggen.

Als een persoon die is opgeroepen om een verklaring af te leggen, zonder gegronde reden weigert om naar beste vermogen de vragen te beantwoorden die de Ombudsman hem stelt, of weigert gevraagde documenten te leveren, maakt hij zich schuldig aan een inbreuk op de wet. Een persoon die een getuigenis aflegt voor de Ombudsman, mag echter niet worden gedwongen om vragen te beantwoorden die hem kunnen blootstellen aan strafrechtelijke vervolging. Elke getuige heeft dezelfde rechten als een getuige die verschijnt voor een rechtbank.

Wanneer een departement, organisatie of lokale bestuursraad betrokken is bij het onderzoek, mag de Ombudsman op elk moment tijdens of na het onderzoek een minister, departementshoofd, hoogste functionaris, burgemeester of ongeacht welke andere persoon raadplegen die daarom vraagt of aan wie een aanbeveling werd gedaan, die het onderwerp vormt van het onderzoek.

Als de Ombudsman tijdens of na een onderzoek van mening is dat er voldoende bewijzen zijn voor een significant plichtsverzuim of wangedrag van de kant van een functionaris of werknemer van een departement, organisatie of lokale bestuursraad, zal hij de zaak doorverwijzen naar de juiste instantie en de politie.

Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Op basis van het onderzoek vormt de Ombudsman zijn onafhankelijke mening over het feit of de onderzochte actie of beslissing:

 • in strijd lijkt te zijn met de wet;
 • onredelijk, onrechtvaardig, onderdrukkend of onterecht discriminerend was;
 • in overeenstemming was met een wet of praktijk die onredelijk, onrechtvaardig, onderdrukkend of onterecht discriminerend is of kan zijn;
 • geheel of gedeeltelijk was gebaseerd op een dwaling ten aanzien van het recht en/of de feiten;
 • verkeerd was.

Als de Ombudsman van mening is:

 • dat de zaak moet worden doorverwezen naar de juiste instantie voor verdere overweging;
 • dat de nalatigheid moet worden rechtgezet;
 • dat de beslissing moet worden ingetrokken of gewijzigd;
 • dat praktijken waarop de beslissing, aanbeveling, actie of weglating is gebaseerd, moeten worden gewijzigd;
 • dat wetten waarop de beslissing, aanbeveling, actie of weglating is gebaseerd, moeten worden heroverwogen;
 • dat redenen voor de beslissing gegeven hadden moeten worden; of
 • dat andere stappen moeten worden ondernomen,

maakt de Ombudsman zijn mening en redenen daaromtrent kenbaar in een verslag aan het departement, de organisatie of de lokale bestuursraad in kwestie, en mag hij naar eigen goeddunken aanbevelingen doen. In elk geval mag hij het departement, de organisatie of de lokale bestuursraad verzoeken om hem binnen een bepaalde termijn op de hoogte te stellen van de stappen die worden voorgesteld om gevolg te geven aan zijn aanbevelingen. In het geval van een onderzoek verstuurt de Ombudsman ook een kopie van zijn verslag of aanbeveling naar de betrokken minister en naar de burgemeester wanneer het gaat om een lokale bestuursraad.

Als binnen een redelijke termijn na het opstellen van het verslag geen actie wordt ondernomen, mag de Ombudsman naar eigen goeddunken na eventuele opmerkingen van het departement, de organisatie of de lokale bestuursraad te hebben overwogen, een kopie van het verslag en de aanbevelingen naar de eerste minister versturen en vervolgens het verslag indienen bij het huis van afgevaardigden als hij dat nodig acht.

Behalve op grond van onbevoegdheid, kunnen procedures of aanbevelingen van de Ombudsman niet worden betwist voor een rechtbank.

De Ombudsman is normaal gezien bevoegd om zelf onderzoeken op te starten en adviezen te geven. Hij hoeft dus niet te wachten op een klacht om een kwestie of zaak te bekijken. De Ombudsman is ook gemachtigd om administratieve of juridische aanbevelingen te doen. Hij kan ook aanbevelingen doen aan de regering over de manier waarop die met bepaalde zaken omgaat en hij kan ook aanbevelen om de wet te veranderen. De beslissing van de Ombudsman is evenwel niet bindend. De beslissing van de Ombudsman heeft een aanzienlijk moreel en politiek gewicht in die zin dat hij als onafhankelijke en gerespecteerde instelling aanbeveelt om een bepaalde praktijk te stoppen of een specifieke wet te wijzigen. Daarom is het ook niet mogelijk om naar de rechtbank te stappen of via de rechtbank een bevelschrift uit te vaardigen om de Ombudsman tot een beslissing te dwingen.

Gespecialiseerde organen op het gebied van de mensenrechten

 • Ombudsman voor kinderrechten

Commissaris voor kinderen

Adres

Commissaris voor kinderen
Centru Hidma Socjali
469, St Joseph High Rd,
Santa Venera SVR 1012
Malta

Indien relevant, eenheid/orgaan binnen de instelling die het verzoek aanvaardt

Appogg-agentschap

Dit agentschap levert een kwalitatieve dienstverlening die bescherming biedt aan kwetsbare kinderen en jongeren onder 18 jaar, die werden misbruikt en/of verwaarloosd of die het risico lopen om te worden misbruikt en/of verwaarloosd.

De kinderbescherming onderzoekt meldingen van particulieren en van overige personen die beroepsmatig met kinderen en hun familie werken zodra het vermoeden rijst dat een kind lijdt of het risico loopt om te lijden door letsels die het gevolg zijn van fysiek, seksueel, emotioneel misbruik en/of verwaarlozing.

Korte beschrijving van het soort verzoeken dat door de instelling wordt behandeld

Klachten waarbij gezinnen waren betrokken, betreffen onder meer scheidingen en voogdij. Binnen zulke procedures wordt de mening van het kind amper gevraagd. Aangezien de beslissing van de rechtbank een fundamentele impact heeft op het leven van het kind, is het essentieel dat het standpunt van het kind in acht worden genomen.

Klachten met betrekking tot onderwijs waarbij gevaarlijke bouwapparatuur in de buurt van scholen wordt geplaatst en de toestand van minibusjes die worden gebruikt voor schooltransport.

Klachten met betrekking tot uitspraken van rechtbanken over alimentatie en voogdij waarbij de ouders vaak beroep aantekenen tegen het oordeel van de rechtbank omdat dit vooringenomen zou zijn of schade zou berokkenen aan het kind.

Klachten over het lidmaatschap van kinderen bij verenigingen, waarbij kinderen door de vereniging worden uitgebuit en niet de kans krijgen om te profiteren van en deel te nemen aan sportactiviteiten. Klachten met betrekking tot de slechte staat van speelterreinen waardoor vragen rijzen over de veiligheid van de kinderen op het terrein.

Klachten over misbruik.

Korte beschrijving van de procedure na het indienen van verzoeken

De commissaris mag onderzoeken uitvoeren in het kader van de uitvoering van zijn taken, hetzij op basis van een schriftelijke klacht aan de commissaris door derden of op eigen initiatief. De commissaris mag echter geen onderzoeken uitvoeren naar specifieke, individuele conflicten tussen een kind en zijn ouders of voogden als het gaat om de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid of een andere kwestie die onder de bevoegdheid valt van een rechtbank of tribunaal. In zulke gevallen zal de commissaris de reden voor de weigering overmaken aan de klager.

Wanneer de commissaris beslist om over te gaan tot het onderzoeken van een klacht, zal hij de klager van die beslissing op de hoogte brengen en zal hij ook aan alle betrokken departementen, agentschappen of entiteiten melden dat hij van plan is een onderzoek te openen.

De commissaris mag een klager adviseren om alle administratieve of juridische middelen uit te putten.

Ten behoeve van het onderzoek mag de commissaris van elke persoon die documenten of informatie bezit die relevant zijn voor het onderzoek, eisen om die documenten voor te leggen en/of de informatie schriftelijk te leveren en/of op een overeengekomen tijdstip en plaats informatie onder ede te verstrekken.

De commissaris kan getuigen oproepen en is gemachtigd om een eed af te nemen van personen die betrokken zijn bij het onderzoek en hij mag van deze personen eisen dat ze de relevante informatie verstrekken. Niettegenstaande het voorgaande, mag een persoon nooit worden gedwongen om informatie te verstrekken of documenten te overhandigen die hij ook voor een rechtbank in een burgerlijke of strafrechtelijke procedure niet hoeft te geven.

Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Als de commissaris in de loop van een onderzoek ontdekt dat het handelen van een persoon een overtreding is of kan zijn van een wet van strafrechtelijke aard, meldt de commissaris dit onmiddellijk aan de procureur-generaal.

De commissaris staat in voor het opstellen en publiceren van een verslag met de bevindingen van elk formeel onderzoek en vermeldt in dat verslag ook aanbevelingen die nodig of nuttig blijken.

De commissaris mag aan andere personen of organen aanbevelingen voor acties doen wanneer dat nodig of nuttig kan zijn, en hij mag zulke aanbevelingen openbaar maken als hij dat gepast acht, zonder de identiteit kenbaar te maken van de persoon waarnaar het verslag verwijst.

Wanneer de commissaris beslist om aanbevelingen te doen, stelt hij een verslag op met de redenen voor de aanbeveling en stuurt hij een kopie van dat verslag naar elke persoon of instantie aan wie de aanbevelingen zijn gericht.

Wanneer blijkt dat een bepaalde persoon of instantie de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind zoals door Malta geratificeerd, niet naleeft, kan de commissaris aanbevelingen doen in de vorm van een nalevingsnota met daarin de mening van de commissaris over de manier waarop de bepalingen van het verdrag niet werden nageleefd en welke actie nodig is om dit recht te zetten.

Wanneer hij dat nodig acht, kan de commissaris een "Child Impact Assessment" (effectbeoordeling op het vlak van kinderen) uitvoeren over ongeacht welke beslissing die of ongeacht welk beleidsvoorstel dat kinderen treft. De commissaris mag de "Child Impact Assessment" ook publiceren.

 • Orgaan voor gelijke kansen

Nationale commissie voor de bevordering van gelijkheid (NCPE)

Adres

Flat 4, Gattard House,
National Road,
Blata l-Bajda
Malta

Korte beschrijving van het soort verzoeken dat door de instelling wordt behandeld

Iedereen die meent dat hij/zij slachtoffer is geworden van discriminatie op grond van geslacht/ras of etnische afkomst, kan een klacht neerleggen bij de NCPE.

De commissie verwerkt meldingen van discriminatie op basis van geslacht of familiale verantwoordelijkheden, m.a.w.:

 • een minder gunstige behandeling, direct of indirect, van mannen en vrouwen op basis van hun geslacht of hun familiale verantwoordelijkheden;
 • een minder gunstige behandeling van vrouwen wegens een feitelijke of potentiële zwangerschap of bevalling;
 • een minder gunstige behandeling van mannen en vrouwen op grond van ouderschap, familiale verantwoordelijkheid of een andere reden die te maken heeft met geslacht;
 • elke behandeling op basis van een bepaling, criterium of praktijk die personen van een bepaald geslacht benadeelt ten aanzien van personen van het andere geslacht, tenzij die bepaling, dat criterium of die praktijk gepast en nodig is en kan worden gerechtvaardigd aan de hand van objectieve factoren die niet verbonden zijn met geslacht.

De commissie verwerkt ook meldingen van discriminatie in de werkgelegenheid, m.a.w. directe of indirecte discriminatie van een persoon bij de regelingen die worden getroffen om te bepalen wie een baan aangeboden krijgt, of in de algemene voorwaarden waaronder de baan wordt aangeboden, of bij het bepalen wie ontslagen moet worden.

Andere verzoeken gaan over discriminatie van een persoon bij het ontvangen van diensten van banken, financiële instellingen of verzekeringsmaatschappijen.

Discriminatie van echtgenoten van zelfstandigen die geen werknemers zijn of partners die deelnemen aan de activiteiten van zelfstandigen en dezelfde of aanvullende taken uitvoeren als hun partner.

Discriminatie van een persoon bij de toegang tot een cursus, beroepsopleiding of begeleiding, het toekennen van onderwijsondersteuning voor studenten of stagiairs, bij het selecteren en uitvoeren van de curricula en bij de beoordeling van de vaardigheden en kennis van de studenten of stagiairs.

Verzoeken met betrekking tot seksuele intimidatie die een persoon onderwerpt aan fysieke intimiteit of het vragen van seksuele gunsten aan andere personen of het onderwerpen van andere personen aan handelingen of gedrag met seksuele connotaties, inclusief gesproken woorden, gebaren of het voortbrengen, weergeven of laten circuleren van tekst, afbeeldingen of ander materiaal waarbij de handeling, de tekst of het gedrag ongewenst zijn voor de personen aan wie ze zijn gericht en redelijkerwijs beschouwd kunnen worden als aanstootgevend, vernederend of intimiderend voor de persoon aan wie ze zijn gericht.

Discriminatie bij het publiceren of weergeven van advertenties of advertentieruimte voor een dienstverband, discriminatie tussen werkzoekenden of het vragen van informatie aan werkzoekenden over hun privéleven of gezinsplannen.

Korte beschrijving van de procedure na het indienen van verzoeken

De commissaris kan onderzoeken opstarten naar vermeende onwettige daden of nalatigheden en na ontvangst van een schriftelijke klacht van personen die beweren slachtoffer te zijn van discriminatie.

Elke zaak die wordt voorgelegd aan de commissie, wordt vertrouwelijk behandeld.

De ontvangst van elke klacht wordt schriftelijk bevestigd.

Het subcomité Klachten van de NCPE komt samen om de ontvangen klachten te bespreken en schrijft naar de partijen tegen wie de klachten gericht zijn om ze te informeren over de beweringen en om hun versie van de feiten te vragen.

Tijdens een onderzoek kunnen persoonlijke interviews worden afgenomen.

De commissie mag ook beide partijen oproepen en bemiddelen om een aanvaardbare oplossing te vinden voor iedereen, na instemming van beide partijen.

De NCPE streeft ernaar om elke klacht zo snel mogelijk te behandelen.

Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Wanneer het onderzoek is afgerond, kan de commissaris de klacht verwerpen.

Wanneer volgens de commissaris de klacht is bewezen en de handeling waarover wordt geklaagd een overtreding vormt, dient hij een verslag in bij de politiecommissaris om tot actie over te gaan.

Wanneer de handeling waarover wordt geklaagd geen overtreding inhoudt, zal de commissaris de persoon tegen wie de klacht is gericht, oproepen om de situatie recht te zetten en zal hij bemiddelen tussen die persoon en de klager om het geschil op te lossen.

Wanneer er sprake is van vermeende discriminatie door een persoon ten aanzien van een andere persoon, kan de commissie de zaak zelf doorverwijzen naar de bevoegde burgerrechtbank of naar de arbeidsrechtbank.

 • Gegevensbeschermingsinstantie

Commissaris voor gegevensbescherming

Adres

Bureau van de commissaris voor informatie- en gegevensbescherming
Airways House, Second Floor
High Street,
Sliema SLM 1549
Malta

Korte beschrijving van het soort verzoeken dat door de instelling wordt behandeld

Gegevensbescherming is erg belangrijk geworden sinds bestuurlijke autoriteiten grote hoeveelheden persoonlijke informatie verzamelen tijdens hun werk. Het is algemeen aanvaard dat overheidsinstanties bepaalde verplichtingen hebben wat betreft de informatie die ze verzamelen. Deze verplichtingen zijn bedoeld om een evenwicht te vinden tussen enerzijds het recht om informatie te ontvangen en te verstrekken als onderdeel van het recht op vrije meningsuiting, hetgeen een fundamenteel mensenrecht is, en anderzijds het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven.

De commissaris onderzoekt klachten met betrekking tot:

 • persoonsgegevens die niet eerlijk en wettig zijn verwerkt;
 • persoonsgegevens die niet in overeenstemming met goede praktijken zijn verwerkt;
 • persoonsgegevens die werden verzameld voor illegale doeleinden;
 • persoonsgegevens die werden verwerkt voor doeleinden die niet stroken met hetgeen waarvoor de informatie werd verzameld;
 • ongevraagde communicatie voor "direct marketing"-doeleinden, beter bekend als spam;
 • het overdragen van persoonlijke gegevens aan een derde land in strijd met de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

Korte beschrijving van de procedure na het indienen van een verzoek

Om onderzoeken te verrichten, mag de commissaris toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die werden verwerkt en tot informatie over en documentatie van de verwerking van persoonlijke gegevens.

De commissaris raadpleegt de belanghebbende partijen die direct betrokken zijn bij het onderzoek.

De commissaris mag personen oproepen om voor hem te verschijnen om een getuigenis af te leggen en documenten te overhandigen.

De commissaris heeft op basis van de geldende wetten dezelfde bevoegdheden als de politie om gebouwen en terreinen te betreden en te doorzoeken. Indien nodig mag de commissaris gebouwen en terreinen doorzoeken die relevant zijn voor de klacht.

Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

De commissaris mag civielrechtelijke procedures instellen wanneer de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming werden of zouden worden geschonden.

De commissaris verwijst alle strafbare feiten die hij ontdekt tijdens het onderzoek door naar de bevoegde overheidsinstantie.

De commissaris kan het blokkeren, wissen of vernietigen van gegevens bevelen, een tijdelijk of definitief verbod opleggen op de verwerking ervan of de beheerder waarschuwen of berispen.

Als de commissaris over onvoldoende informatie beschikt om te besluiten dat de verwerking van persoonsgegevens wettig verloopt, mag hij de beheerder van de persoonsgegevens verbieden om de persoonsgegevens te verwerken op ongeacht welke andere manier dan het opslaan ervan.

Wanneer de commissaris besluit dat persoonsgegevens werden of zouden kunnen worden verwerkt op een onwettige manier, mag hij een rectificatie bevelen en als die rectificatie niet wordt uitgevoerd of als het om een dringende kwestie gaat, kan de commissaris de beheerder van de persoonsgegevens verbieden om door te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens op ongeacht welke andere manier dan het opslaan van die gegevens.

Wanneer de beheerder van persoonsgegevens de veiligheidsmaatregelen niet uitvoert, kan de commissaris een administratieve boete opleggen en als de beheerder deze niet betaalt, kan de commissaris een gerechtelijke actie instellen tegen de beheerder.

Een dergelijke administratieve boete is verschuldigd aan de commissaris als een civielrechtelijke schuld, met een uitvoerende kwalificatie alsof de betaling van de boete werd bevolen door een uitspraak van een civiele rechtbank.

Wanneer de commissaris van oordeel is dat de persoonsgegevens op een illegale manier werden verwerkt, beveelt hij de beheerder van de persoonsgegevens via een bevelschrift om de persoonsgegevens te wissen.

Als de beheerder van de gegevens het echter oneens is met de beslissing van de commissaris, kan hij binnen 15 dagen na ontvangst van het bevelschrift via een verzoekschrift aan het hof van beroep vragen om het bevelschrift van de commissaris in te trekken.

Elke persoon die het oneens is met de beslissing van de commissaris heeft het recht om schriftelijk beroep aan te tekenen bij het beroepstribunaal inzake gegevensbescherming binnen 30 dagen na kennisgeving van de beslissing.

 • Andere gespecialiseerde organen

Nationale commissie voor personen met een handicap

Adres

Nationale commissie voor personen met een handicap
Bugeja Institute,
Braille Street,
Santa Venera SVR 1619

Indien relevant, eenheid/orgaan binnen de instelling die het verzoek aanvaardt

Eenheid voor naleving van gelijke kansen

De Nationale commissie voor personen met een handicap heeft binnen haar secretariaat de Eenheid voor naleving van gelijke kansen opgericht. Deze is verantwoordelijk voor het bevorderen van gelijke kansen en de tenuitvoerlegging van de bepalingen van de wet op gelijke kansen (personen met een handicap) en onderzoekt dus ook gevallen van discriminatie op basis van een handicap.

 • De eenheid levert advies en informatie over dit onderwerp.
 • De eenheid ondersteunt mensen met een handicap om hun rechten uit te oefenen op grond van de wet op gelijke kansen.
 • De eenheid werkt aan wijzigingen in het beleid, betere praktijken en bewustwording zodat mensen met een handicap eerlijker worden behandeld.
 • De eenheid registreert en onderzoekt vermeende gevallen van discriminatie op grond van een handicap, onderhandelt over een eerlijke oplossing en, als laatste redmiddel, zoekt genoegdoening via de rechtbanken.

Korte beschrijving van het soort verzoeken dat door de instelling wordt behandeld

Personen met een handicap en hun families worden zich geleidelijk aan beter bewust van hun rechten. De commissie doet haar uiterste best om klachten van personen met een handicap vast te stellen, te onderzoeken en tot een goed einde te brengen.

Het soort verzoeken dat door de commissie wordt behandeld, omvat:

 • aanvragen voor minder werkuren;
 • aanvragen met betrekking tot het aanvragen van een assistent voor leerondersteuning;
 • klachten met betrekking tot een gebrek aan toegankelijk transport voor school;
 • klachten over de toegang tot kerken, theaters, clubs, toiletten, bankfilialen, hotels, winkels, restaurants, gebrek aan hellingen in voetpaden en ontoegankelijke voetpaden;
 • klachten over het pesten van personen met een handicap;
 • klachten over het gebrek aan liftinstallaties;
 • klachten over het gebrek aan autoverhuurdiensten van met de hand bediende auto's;
 • klachten over het gebrek aan aangepaste accommodatie;
 • discriminerende reisverzekeringen.

Korte beschrijving van de procedure na het indienen van een verzoek

De commissie mag zelf een onderzoek opstarten naar elk geval van vermeende overtreding van de bepalingen van de wet op gelijke kansen (personen met een handicap).

De commissie mag ook onderzoeken opstarten na ontvangst van een schriftelijke klacht over een vermeende overtreding van een van de bepalingen van de wet op gelijke kansen (personen met een handicap).

Een dergelijke klacht kan bij de commissie worden ingediend door elke persoon die het niet eens is met een handeling of die de ouder, voogd of familielid is van een persoon met een mentale handicap.

Als de persoon die een klacht wil neerleggen, ondersteuning nodig heeft om de klacht mondeling of schriftelijk te formuleren, biedt de commissie de gepaste ondersteuning.

Wanneer een schriftelijke klacht wordt ontvangen, wordt een bevestiging verstuurd. De eenheid neemt de klacht in overweging en als ze niet kan worden gerechtvaardigd, wordt de klager daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld, met inbegrip van mogelijke alternatieve oplossingen.

Als de klacht kan worden gerechtvaardigd en er op het eerste gezicht discriminatie heeft plaatsgevonden, onderzoekt de eenheid de klacht.

Er wordt een kennisgeving van de klacht verstuurd naar de verweerder met de vraag om opmerkingen in te dienen. Dat helpt de eenheid om een voorlopig standpunt in te nemen.

De verweerder wordt gevraagd om een voorstel in te dienen, inclusief een termijn, om aan te geven hoe en wanneer de nodige wijzigingen moeten worden uitgevoerd om de discriminatie weg te nemen.

De eenheid maakt gebruik van bemiddelingsprocedures om tot een snelle en eerlijke oplossing te komen.

Als dit alles mislukt, is de commissie verplicht om juridische stappen te ondernemen via het arbitragecentrum of de rechtbanken.

Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Na het onderzoek kan de commissie gepaste juridische acties ondernemen.

Wanneer er sprake is van vermeende discriminatie door een persoon ten aanzien van een andere persoon, kan de commissie de zaak zelf doorverwijzen naar de First Hall van de Civil Court. Een dergelijke verwijzing mag personen met juridische belangen echter niet verhinderen om een rechtszaak aan te spannen op grond van de vermeende discriminatie, inclusief een eis tot schadevergoeding voor de rechtbank.

De commissie probeert een minnelijke schikking te treffen.

Commissie voor vluchtelingen en kamer van beroep voor vluchtelingen

Adres

Maltezer commissie voor emigranten

Dar l-Emigrant,
Castille Place,
Valletta
Malta

De commissie voor emigranten is een niet-gouvernementele non-profitorganisatie die is opgericht om mensen in nood te helpen en te beschermen door ze gratis diensten, advies en bescherming aan te bieden.

De organisatie levert diensten aan iedereen die getroffen wordt door migratie, inclusief immigranten, vluchtelingen en toeristen.

Korte beschrijving van het soort verzoeken dat door de instelling wordt behandeld

De belangrijkste verantwoordelijkheid van het bureau van de commissaris voor vluchtelingen is het ontvangen, verwerken en beoordelen van asielaanvragen, zoals bepaald door de wet op de vluchtelingen. De basisdoelstelling van het bureau is om te zorgen voor een volledig onafhankelijke, eerlijke, efficiënte en snelle beoordeling van dossiers, met garanties op de best mogelijke kwaliteit wat betreft het onderzoeken, analyseren en beoordelen van aanvragen.

Asielzoekers in opvangcentra kunnen zich registeren bij de commissaris voor vluchtelingen door een formulier in te vullen dat bekend staat als de "voorlopige vragenlijst". Dit formulier wordt beschikbaar gesteld aan immigranten in de gesloten centra samen met de relevante informatie. Ze krijgen dit in het kader van hun recht om internationale bescherming te vragen.

De voorlopige vragenlijst is beschikbaar in een aantal talen om immigranten te helpen bij het invullen van dit formulier.

Het personeel van het bureau van de commissaris voor vluchtelingen verstrekt informatie aan onderdanen van derde landen over de asielprocedure en licht hen in over hun rechten en plichten tijdens het hele proces. Asielzoekers krijgen ook hulp van tolken waarin het bureau voorziet zodat ze hun voorlopige vragenlijst correct kunnen invullen.

Korte beschrijving van de procedure na het indienen van een verzoek

Na ontvangst van de formele aanvraag voor erkenning als vluchteling, organiseert het bureau een interview met de aanvrager. De interviews worden afgenomen door het personeel van het bureau van de commissaris voor vluchtelingen, indien nodig met de hulp van tolken.

De asielzoeker wordt herinnerd aan de wettelijke rechten en plichten van de aanvrager, met inbegrip van het recht om de Hoge Commissaris van de VN voor de vluchtelingen te raadplegen.

De aanvragers krijgen de nodige faciliteiten en kansen om hun zaak volledig uiteen te zetten, deze te ondersteunen met de beschikbare getuigenissen en documenten en om voldoende uitleg te geven bij alle in hun aanvraag vermelde redenen.

De commissaris voor vluchtelingen onderzoekt eerst of de aanvrager voldoet aan de wettelijke criteria om te worden erkend als vluchteling. Wanneer hij of zij niet in aanmerking komt voor bescherming als vluchteling, stelt het bureau een volgend onderzoek in om na te gaan of de aanvrager voldoet aan de wettelijke criteria voor subsidiaire bescherming.

Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

De aanbeveling van de commissaris voor vluchtelingen wordt voor elke zaak voorgelegd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aanvragers krijgen een kopie van de aanbeveling, samen met een vertrouwelijke memo met de motivatie van de aanbeveling. Wanneer de aanbeveling negatief is, worden de aanvragers ook geïnformeerd over hun recht om beroep aan te tekenen tegen de aanbeveling bij de kamer van beroep voor vluchtelingen, alsmede over welke procedure daarvoor moet worden gevolgd.

Het bureau van de commissaris voor vluchtelingen kan twee soorten bescherming aanbevelen, namelijk vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming.

Als de commissaris voor vluchtelingen beslist dat niet is voldaan aan de voorwaarden om een asielzoeker de status van vluchteling te geven, kan hij de minister aanbevelen om de aanvrager subsidiaire bescherming te verlenen. Dat is van toepassing op afgewezen asielzoekers die, als ze zouden terugkeren naar hun land van herkomst, een reëel risico op ernstig letsel zouden lopen.

De commissaris doet deze aanbeveling ook in gevallen waar het reële risico op ernstig letsel zich voordoet nadat al een beslissing was genomen om geen subsidiaire bescherming te verlenen.

Het bureau van de commissaris voor vluchtelingen kan het ministerie van Binnenlandse Zaken ook aanbevelen om een ander beschermingsregime toe te passen, namelijk de tijdelijke humanitaire bescherming. Dit is een administratieve procedure die wordt toegekend in speciale en uitzonderlijke gevallen waarbij aanvragers niet in aanmerking komen voor erkenning als vluchteling dan wel niet van subsidiaire bescherming kunnen genieten, maar die evenwel bescherming nodig hebben op grond van speciale humanitaire redenen.

Overige

Slachtofferhulp Malta

Adres

Slachtofferhulp Malta
Dun Guzepp Gonzi Street,
Tarxien TXN 1633
Malta

Korte beschrijving van het soort verzoeken dat door de instelling wordt behandeld

Slachtofferhulp Malta werd opgericht in juni 2004 en is sinds juli 2006 een officiële instantie. Deze organisatie richt zich op alle soorten slachtoffers van misdrijven, van huiselijk geweld, seksuele intimidatie tot het verlies van dierbaren.

De doelstellingen van slachtofferhulp Malta zijn:

 • procedurele informatie te verzamelen en te beheren over criminele, strafrechtelijke en therapeutische systemen;
 • netwerken met gerelateerde agentschappen op te zetten teneinde slachtoffers en getuigen in de rechtbank oriëntatie en advies te verstrekken over het omgaan met bovengenoemde systemen;
 • advies te verstrekken en de behoeften op te volgen van de slachtoffers van misdrijven en getuigen in de rechtbank;
 • personen en organisaties aan te moedigen en te ondersteunen om professionele studies uit te voeren van het strafrechtelijke systeem en misdrijven.

Korte beschrijving van de procedure na het indienen van verzoeken

Slachtoffers van ongeacht welk misdrijf die contact opnemen met Slachtofferhulp Malta komen rechtstreeks in contact met de coördinator. Zodra de coördinator in contact komt met het slachtoffer van een misdrijf, wordt een eerste snelle beoordeling opgesteld. Zo krijgt de coördinator een idee van de ernst van de zaak. Doorgaans worden de naam en contactgegevens van het slachtoffer genoteerd.

Na deze korte conversatie draagt de coördinator de zaak over aan een van de professioneel opgeleide vrijwilligers. Dat zijn burgers die vier tot zes weken een intensieve opleiding hebben gevolgd om informatie en ondersteuning te kunnen bieden aan slachtoffers van misdrijven.

De vrijwilliger die de zaak krijgt toegewezen, legt contact met het slachtoffer van het misdrijf en regelt zo snel mogelijk een eerste bijeenkomst met alle betrokkenen. Op de bijeenkomst verzamelt de vrijwilliger voldoende informatie op basis van verklaringen van het slachtoffer om een actieplan op te stellen. Het slachtoffer wordt gevraagd om een toestemmingsformulier te ondertekenen zodat de zaak kan worden voortgezet.

Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Het voorlopige actieplan wordt vervolgens bestudeerd door de vrijwilliger en de coördinator. Daarop worden de vervolgstappen bepaald. Het slachtoffer wordt daarover geïnformeerd. Vanaf dan blijft de vrijwilliger regelmatig in contact met het slachtoffer gedurende het hele herstelproces.

Alles wat Slachtofferhulp Malta onderneemt, gebeurt onder het toeziend oog van de directeur die de werking en resultaten controleert.

Laatste update: 16/10/2012

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.