Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Holandsko

V prvej kapitole ústavy sú zakotvené základné práva. Ide o práva, ktoré občanom umožňujú žiť ich životy bez zásahov štátu. Ústava takisto zahŕňa práva na účasť v spoločenskom a politickom živote. Príkladmi základných práv sú: sloboda prejavu, právo na ochranu osobných údajov, právo voliť a právo na rovnaké zaobchádzanie.

Autor obsahu
Holandsko

Existujú dva druhy základných práv:

  • „Klasické“ základné práva – občianske a politické. Zahŕňajú právo voliť, slobodu prejavu, právo na súkromie, náboženskú slobodu a zákaz diskriminácie.
  • Základné „sociálne“ práva – ekonomické, sociálne a kultúrne práva. Patrí k nim právo na bývanie, sociálne zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť a štúdium.

Základné sociálne práva zvyčajne nie je možné vymáhať súdnou cestou, zatiaľ čo klasické základné práva sú vymáhateľné. Verejnosť môže začať právne konanie, ak orgán územného celku má v úmysle zakázať zhromaždenie bez udania dôvodu.

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.