Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Základné práva

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Vnútroštátne súdy

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Ombudsman

Špecializované orgány pre ľudské práva

Iné

Vnútroštátne súdy

1. Úrad pre súdy a špecializované súdy Jej Veličenstva

Úrad pre súdy a špecializované súdy Jej Veličenstva (Her Majesty's Courts & Tribunals Service) je zodpovedný za správu trestných, občianskych a rodinných súdov v Anglicku a vo Walese a nevyhranené súdy v Škótsku a Severnom Írsku. Zaisťuje spravodlivý, účinný a efektívny súdny systém na základe nezávislej justície.

Cieľom Úradu pre súdy a špecializované súdy Jej Veličenstva je zabezpečiť, aby sa všetci občania mali možnosť včas dostať k spravodlivosti v súlade so svojimi rozmanitými potrebami, buď ako obete alebo svedkovia trestného činu, obžalovaní obvinení z trestných činov, zadlžení spotrebitelia, deti ohrozené utrpením ujmy, podniky zapojené do obchodných sporov, alebo ako jednotlivci uplatňujúci svoje zamestnanecké práva alebo namietajúci proti rozhodnutiam štátnych orgánov.

Kontakty na jednotlivé súdy sa uvádzajú na: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Kontakty na jednotlivé špecializované súdy sa uvádzajú na: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Súdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service's)

Súdna služba Severného Írska (NICTS) je agentúrou Ministerstva spravodlivosti pre Severné Írsko. Poskytuje administratívnu podporu súdom Severného Írska, t. j. odvolaciemu súdu, vyššiemu súdu, kráľovskému súdu, krajským súdom, magistrátnym súdom a súdom koronerov. Poskytuje aj administratívnu podporu tribunálom a vykonáva rozsudky v občianskych veciach prostredníctvom Úradu pre výkon rozsudkov.

Webové sídlo: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Kontaktné údaje: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Doplňujúce informácie

Občianskoprávne konania

Konania v Severnom Írsku sú podobné ako v Anglicku a vo Walese. Konania krajského súdu sa začínajú návrhom na začatie konania (civil bill) alebo podaním s nízkou hodnotou sporu. Je potrebné ich doručiť žalovanému, ktorý má právo sa proti takémuto kroku brániť. Súdne rozhodnutia v občianskych veciach sa vykonávajú prostredníctvom centralizovaného postupu, ktorý vedie Úrad pre výkon rozsudkov.

Právna pomoc

 1. Vo všetkých troch jurisdikciách Spojeného kráľovstva existuje komplexný systém, v rámci ktorého osoba, ktorá potrebuje právne poradenstvo alebo zastupovanie na súde, môže dostať finančnú pomoc z verejných prostriedkov. Tieto schémy sa označujú ako „právna pomoc“ a sú nevyhnutné na uplatnenie zákonných práv každej osoby. Právna pomoc je zameraná na osoby s nízkymi a skromnými príjmami a môže byť poskytnutá bezodplatne alebo s finančným príspevkom osoby. V prípade poskytnutia právnej pomoci sa vo veci postupuje obvyklým spôsobom okrem toho, že osoba neplatí svojmu právnemu zástupcovi: všetky platby sa vykonávajú prostredníctvom fondu právnej pomoci.
 2. V Severnom Írsku je za poskytovanie právnej pomoci zodpovedná Komisia pre právne služby Severného Írska. Oprávnenosť právnej pomoci vo väčšine občianskych a trestných veciach sa určuje testom, ktorým sa zisťujú prostriedky a zásluhy na jej získanie.
 3. Ak sa osoba domnieva, že jej práva podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach boli porušené a má v úmysle predložiť svoj prípad na Európsky súd pre ľudské práva, má k dispozícii viaceré schémy, v rámci ktorých sa im môže poskytnúť právne poradenstvo a pomoc. V rámci schémy právneho poradenstva môže osobe pomáhať skúsený advokát alebo právny poradca v počiatočných štádiách jej podania. Ak Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu vyhlási, že podanie je prípustné, navrhovateľ môže dostať finančnú pomoc priamo zo Štrasburgu. Oprávnenosť sa určuje na základe toho, či by navrhovateľ bol alebo nebol oprávnený na domácu právnu pomoc.
 4. V niektorých mestských oblastiach právne centrá poskytujú právne poradenstvo a zastupovanie, ktoré môže byť v závislosti od finančnej situácie aj bezplatné. Právne centrá, ktoré sú financované z rôznych zdrojov, často aj z miestnych samospráv, spravidla zamestnávajú právnikov na plný úväzok; v mnohých z nich však pracujú komunitní pracovníci. Väčšinu svojho pracovného času venujú problémom s bývaním, zamestnanosťou, sociálnym zabezpečením a prisťahovalectvom. Bezplatné poradenstvo je dostupné aj v Citizens Advice Bureaux (Poradenský úrad pre občanov), poradenských centrách pre spotrebiteľov a bývanie a špecializovaných poradenských centrách prevádzkovaných rôznymi dobrovoľníckymi organizáciami. Refugee Legal Centre (Právne centrum pre utečencov), ako aj Immigration Advisory Service (Imigračná poradenská služba) sú financované vládou a poskytujú bezplatné poradenstvo a pomoc žiadateľom o azyl a právne centrum pre utečencov poskytuje tiež bezplatné poradenstvo a pomoc osobám s právami na odvolanie v súvislosti s prisťahovalectvom.

Obete trestnej činnosti

 1. Súdy môžu nariadiť odsúdenému páchateľovi zaplatiť odškodnenie obeti za osobnú ujmu, stratu alebo škodu utrpenú v dôsledku trestného činu. V Anglicku a vo Walese sú súdy povinné posúdiť odškodnenie v každom danom prípade a uviesť dôvody, ak sa odškodnenie neprizná. Odškodnenie obeti sa uprednostní pred pokutou, ak súd zvažuje obidve tieto možnosti a vymáhanie súm priznaných ako odškodnenie musí mať prednosť pred vymáhaním pokút.
 2. Ak Crown Prosecution Service (Úrad kráľovského prokurátora) odmietne uskutočniť trestné stíhanie, obete tak môžu v Anglicku a vo Walese urobiť súkromne, v praxi k tomu však len zriedkakedy dochádza. Obete môžu takisto požiadať o náhradu škody na občianskom súde. Súdne konanie bolo zjednodušené, aby osoby bez právnych znalostí mohli predložiť súdu veci s nízkou hodnotou na odškodnenie utrpenej straty alebo škody.
 3. Obete akejkoľvek štátnej príslušnosti, ktoré trpia ujmu v dôsledku násilného trestného činu v Anglicku, vo Walese alebo v Škótsku môžu uplatniť nárok na odškodnenie z verejných prostriedkov podľa systému odškodnenia za ujmu v dôsledku trestného činu (Criminal Injuries Compensation Scheme). Odškodnenie je založené na sadzobníku náhrad a platby sa pohybujú od 1 000 GBP do 500 000 GBP v prípade obetí, ktoré utrpeli najvážnejšiu ujmu.
 4. V Severnom Írsku existujú osobitné úpravy a za určitých okolností možno z verejných prostriedkov vyplatiť odškodnenie za utrpenú ujmu v dôsledku trestného činu a za úmyselné poškodenie majetku vrátane následnej straty zisku.
 5. V Spojenom kráľovstve existujú tri organizácie, ktoré poskytujú všeobecnú pomoc obetiam trestnej činnosti: Pomoc obetiam (Victim Support) – pre Anglicko a Wales – Pomoc obetiam v Škótsku (Victim Support Scotland) a Pomoc obetiam v Severnom Írsku (Victim Support Northern Ireland). Tieto organizácie dostávajú finančné prostriedky od vlády.
 6. V júni 1996 vláda uverejnila novú chartu obetí (Victim’s Charter), ktorá sa následne v apríli 2006 na základe kódexu obetí (Victims Code of Practice) stala právne záväznou požiadavkou. Obete teraz majú zákonné právo na kvalitné služby zo strany orgánov trestného súdnictva. V kódexe sa ďalej obetiam poskytujú rady, ako sa sťažovať, ak im nebudú poskytnuté kvalitné služby. Zavedením charty svedkov (Witness Charter) sa svedkom poskytuje podobný, ale nezáväzný súbor kritérií pre služby. V Severnom Írsku bol uverejnený osobitný kódex pre obete trestnej činnosti, v ktorom sú stanovené kritériá pre služby, ktoré by sa mali poskytnúť obetiam v rámci ich kontaktu so systémom trestného súdnictva Severného Írska, a postup podania sťažnosti. Všetkým obetiam oznámeného trestného činu sa poskytuje leták „Obete trestného činu“, v ktorom sú uvedené praktické rady o tom, čo robiť potom, ako sa stali obeťami trestného činu. Zjednodušene sa v ňom vysvetľujú policajné a súdne procesy, ako uplatniť nárok na odškodnenie a aké typy ďalšej pomoci sú k dispozícii.

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Komisia Severného Írska pre ľudské práva

Komisia Severného Írska pre ľudské práva (NIHRC) je vnútroštátna inštitúcia pre ľudské práva s úrovňou akreditácie od Organizácie Spojených národov status A. NIHRC je financovaná vládou Spojeného kráľovstva, ale je nezávislým verejným orgánom, ktorý funguje v úplnom súlade s parížskymi zásadami OSN.

Našou úlohou je zabezpečiť, aby vládne a iné verejné orgány chránili ľudské práva všetkých ľudí v Severnom Írsku. Okrem toho pomáhame ľuďom porozumieť ich ľudským právam a informovať ich o tom, čo môžu urobiť v prípade, že ich práva sú im odopreté alebo sú porušované.

Kontaktné údaje:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Severné Írsko
BT1 1NA
Telefón: +44 (0)28 9024 3987
E-mail: information@nihrc.org
Webové sídlo: http://www.nihrc.org/

Ombudsman

Parlamentný ombudsman a ombudsman pre zdravotné služby

Ombudsman bol zriadený parlamentom s cieľom pomáhať jednotlivcom aj verejnosti.

Našou úlohou je vyšetrovať sťažnosti o nespravodlivom zaobchádzaní s jednotlivcami alebo neuspokojivom poskytovaní služieb zo strany vládnych ministerstiev a iných verejných organizácií a inštitúcie NHS v Anglicku. Naše právomoci sú stanovené v právnych predpisoch a naše služby poskytujeme bezodplatne pre každého.

Kontaktné údaje

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Webové sídlo: https://www.ombudsman.org.uk/

Špecializované orgány pre ľudské práva

Ombudsman pre práva dieťaťa

Komisár Severného Írska pre deti a mládež

Komisár Severného Írska pre deti a mládež je mimovládny verejný orgán, ktorý bol zriadený v októbri 2003.

Súčasnou komisárkou je Koulla Yiasouma. Jej úlohou je zabezpečovať a podporovať práva a záujmy detí a mládeže v Severnom Írsku. Komisár zohľadňuje aj všetky relevantné ustanovenia Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Sponzorským orgánom je ministerstvo pre komunity.

Kontaktné údaje:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Telefón: 028 9031 1616
E-mail: info@niccy.org
Webové sídlo: http://www.niccy.org/

Komisár pre staršie osoby

Komisár pre staršie osoby je mimovládny verejný orgán, ktorý bol zriadený v novembri 2011. Súčasným komisárom je Eddie Lynch a jeho úlohou je zabezpečovať a podporovať práva a záujmy starších osôb v Severnom Írsku.

Kontaktné údaje:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Telefón: 028 9089 0892
E-mail: info@copni.org
Webové sídlo: http://www.copni.org/

Úrad pre otázky rovnosti

Komisia pre rovnosť v Severnom Írsku

Kontaktné údaje:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Telefón: 028 90 500 600
E-mail: information@equalityni.org
Webové sídlo:http://www.equalityni.org/

Komisia pre rovnosť v Severnom Írsku je mimovládny verejný orgán, ktorý bol zriadený na základe zákona Severného Írska z roku 1998. Naše právomoci a povinnosti vyplývajú z viacerých predpisov, ktoré boli prijaté počas posledných desaťročí, a poskytujú ochranu proti diskriminácii na základe veku, zdravotného postihnutia, rasy, náboženského presvedčenia a politického názoru, pohlavia a sexuálnej orientácie. Povinnosti nám vyplývajú aj zo zákona Severného Írska z roku 1998 týkajúceho sa zákonom danej rovnosti a dobrých vzťahov, ktoré sa vzťahujú na subjekty verejného sektora.

Našim sponzorským orgánom je výkonný úrad.

Orgán pre ochranu údajov

1. Komisár pre informácie

Úrad komisára pre informácie je nezávislým orgánom v Spojenom kráľovstve zriadeným na podporu práv na informácie vo verejnom záujme, presadzovanie otvorenosti zo strany verejných orgánov a na ochranu osobných údajov jednotlivcov.

Kontaktné údaje

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Telefón: 0303 123 1113 (alebo 01625 545745, ak nechcete volať na číslo začínajúce sa na „03“, alebo +44 1625 545745, ak voláte zo zahraničia)
Webové sídlo: https://ico.org.uk/

2. Komisár pre informácie – regionálny úrad

Severné Írsko

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast
Northern Ireland BT7 2JB
Telefón: 028 9026 9380
E-mail: ni@ico.org.uk

Iné

1. WEBOVÁ LOKALITA – Directgov

Oficiálna webová lokalita vlády Spojeného kráľovstva pre občanov Spojeného kráľovstva.

Webové sídlo: http://www.gov.uk/

2. Poradenská služba pre občanov

Poradenská služba pre občanov (Citizens Advice Service) pomáha ľuďom riešiť ich právne, finančné a ďalšie problémy prostredníctvom poskytovania bezplatného, nezávislého a dôverného poradenstva a ovplyvňovania tvorcov politík.

Webové sídlo: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Komisia pre právne služby Severného Írska

Komisia pre právne služby Severného Írska („komisia“) je mimovládny verejný orgán ministerstva spravodlivosti, ktorý bol zriadený na základe nariadenia o prístupe k spravodlivosti (Severné Írsko) z roku 2003. Minister spravodlivosti, David Ford, uviedol, že má v úmysle na jeseň 2014 presunúť úlohy tejto komisie na výkonnú agentúru v rámci ministerstva. Táto nová organizácia sa bude nazývať Agentúra pre právne služby Severného Írska. Presunom sa zásadným spôsobom nezmení celkové poskytovanie služieb, dôjde však k viacerým významným zlepšeniam v riadení a úsporám na základe efektívnosti.

Úlohou komisie je spravovať poskytovanie verejne financovaných právnych služieb v súlade so zákonnými schémami právnej pomoci. Pri určovaní toho, či jednotlivec má nárok na poskytnutie právnej pomoci, uplatňujeme zákonom stanovené testy a v prípade existencie nároku uhrádzame odmenu právnikom a právnym zástupcom za právne služby, ktoré poskytnú. Za poskytovanie právnej pomoci v trestnoprávnej oblasti je zodpovedné súdnictvo, komisia však platí aj za takéto poskytnuté právne služby. Okrem spravovania schémy právnej pomoci poskytujeme aj informácie na podporu ministerstva spravodlivosti v jeho programe činností zameraných na reformu právnej pomoci.

Kontaktné údaje:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor
Waterfront Plaza
8 Laganbank Road
Mays Meadow
Belfast
Northern Ireland BT1 3BN
Telefón: +44 (0)28 9040 8888
Webové sídlo:http://www.nilsc.org.uk/

Jej poslaním je podpora spravodlivého a rovnakého prístupu k spravodlivosti v Severnom Írsku poskytovaním právnych služieb financovaných z verejných zdrojov.

Jej cieľom je poskytovanie vysokokvalitných služieb zameraných na zákazníka, ktoré sa sústreďujú na ľudí v najväčšej núdzi, a preukázanie najlepšej hodnoty za vynaložené peniaze.

Právnici a iní poskytovatelia poradenstva:

 • pomáhajú ľuďom, ktorí majú nárok na právnu pomoc, ochraňovať ich práva v občianskych veciach,
 • pomáhajú ľuďom, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie alebo ktorí čelia obvineniam z trestných činov.

4. Komisár pre obete

Baroness Newlove of Warrington
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor
102 Petty France
London, SW1H 9AJ
E-mail: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Webové sídlo: http://victimscommissioner.org.uk/

Úlohou komisára pre obete je presadzovať záujmy obetí a svedkov, podporiť osvedčené postupy pri zaobchádzaní s nimi a pravidelne preskúmavať kódex zásad týkajúcich sa obetí, v ktorom je stanovené, aké služby sa môžu obetiam poskytovať.

Činnosťou komisára je vypočuť si názory obetí a svedkov, pochopiť systém trestného súdnictva z ich pohľadu a usilovať sa pomôcť pri zlepšovaní dostupných služieb a podpory.

Upozorňujeme, že komisár zo zákona nemá oprávnenie zasahovať do konkrétnych prípadov. Pokúsime sa však poskytnúť usmernenie týkajúce sa toho, kde získať najlepšie poradenstvo a podporu.

5. Organizácia na pomoc obetiam násilia Severného Írska

Kontaktné údaje:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Telefón: 028 9024 3133
E-mail: belfast@victimsupportni.org.uk

Organizácia na pomoc obetiam násilia Severného Írska je charitatívna organizácia pomáhajúca ľuďom, ktorí sa stali obeťami trestného činu. Obetiam, svedkom a ostatným osobám, ktoré sa stali obeťami trestného činu, poskytuje emocionálnu podporu, informácie a praktickú pomoc.

Organizácia na pomoc obetiam násilia Severného Írska je popredná charitatívna organizácia podporujúca ľudí, ktorí sa stali obeťami trestného činu. Ponúka bezplatné a dôverné služby bez ohľadu na to, či bol trestný čin nahlásený, alebo nie. Sme nezávislá organizácia, ktorá nie je súčasťou polície, súdov ani iných agentúr v oblasti trestného súdnictva.

Organizácia na pomoc obetiam násilia Severného Írska každoročne ponúkne pomoc takmer 30 000 ľuďom, ktorí sa stali obeťami trestného činu.

6. Väzenský ombudsman pre Severné Írsko

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Telefón: 028 90 44 3982
Bezplatné telefónne číslo: 0800 7836317
E-mail: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Webové sídlo: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Väzenského ombudsmana menuje minister spravodlivosti Severného Írska a väzenský ombudsman je úplne nezávislý od väzenskej služby Severného Írska (NIPS).

Väzenský ombudsman vyšetruje:

 • sťažnosti väzňov zadržaných v Severnom Írsku,
 • návštevníkov väzení v Severnom Írsku,
 • úmrtia, ku ktorým došlo počas väzby v Severnom Írsku.

V súčasnosti je ombudsmanom Tom McGonigle, ktorého podporuje tím vyšetrovateľov a iných pracovníkov.

7. Úrad komisára pre imigračné služby

Kontaktné údaje:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Telefón: 020 7211 1500

Úrad komisára pre imigračné služby (OISC) je mimovládny, nezávislý verejný orgán, ktorý bol zriadený podľa zákona o prisťahovalectve a azyle z roku 1999.

Na základe zákona o prisťahovalectve a azyle z roku 1999 a zákona o občianstve, prisťahovalectve a azyle z roku 2002 má Úrad komisára pre imigračné služby rôzne právomoci vrátane:

 • odmietnutia zahrnutia poradcu do systému regulácie,
 • vylúčenia poradcu z okruhu regulovaných poradcov,
 • obmedzených alebo rôznorodých úrovní činnosti, ktorú poradcovia môžu vykonávať,
 • ukladania disciplinárnych postihov regulovaným poradcom,
 • uplatňovania súdneho zákazu alebo súdneho príkazu;
 • stíhania nelegálneho poskytovania poradenstva a/alebo služieb v oblasti prisťahovalectva,
 • stíhanie nelegálneho inzerovania poradenstva a/alebo služieb v oblasti prisťahovalectva,
 • vstupu do priestorov poradcu,
 • zaistenia dokumentácie poradcu.

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.oisc.gov.uk/

8. Komisia pre obete a pozostalých

Kontaktné údaje:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Telefón: 028 9031 1000
Fax: 028 9060 7424

Komisia pre obete a pozostalých pre Severné Írsko sa zanietene venuje svojim úlohám a je presvedčená o práve všetkých obetí a pozostalých na vypočutie, rešpekt a prístup k čo najlepším možným službám. Cieľom komisie pre obete a pozostalých je zlepšovať životy obetí a pozostalých konfliktu.

Jej poslaním je zaoberať sa potrebami všetkých obetí a pozostalých a zabezpečovať vynikajúce poskytovanie služieb, uznanie odkazu minulosti a budovať lepšiu budúcnosť. Jej práca sa zakladá na viacerých základných hodnotách, ktoré uplatňuje aj pri každodennej činnosti. Usiluje sa o dosahovanie výsledkov, ktoré rešpektujú dodržiavanie týchto hodnôt. Ide o tieto hodnoty:

 • Zameranie sa na obete – obete a pozostalí sú stredobodom všetkej činnosti komisie a ich účasť sa podporuje a cení.
 • Otvorenosť a transparentnosť – všetka činnosť komisie je otvorená, úprimná, so zmyslom pre zodpovednosť a prístupnosť.
 • Rovnosť a diverzita – komisia pristupuje ku všetkým rovnako a proti nerovnosti bojuje nestrannosťou, nezávislosťou a integritou.
 • Rešpekt – prístup komisie ku každému, kto sa na ňu obráti, je zdvorilý a profesionálny.
 • Nestrannosť – komisia si zachová svoju nezávislosť a udrží kritický odstup, aby mohla vzniesť námietky proti činnosti vlády a relevantných orgánov.
 • Kvalitné výsledky – komisia sa bude usilovať o vykonávanie všetkých svojich programov vo vysokej kvalite.

Ďalšie informácie nájdete na http://www.cvsni.org/

Posledná aktualizácia: 10/04/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.