Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

VNÚTROŠTÁTNE SÚDY

Podľa poľskej ústavy („Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej“) má každý právo na spravodlivé a verejné prejednanie veci bez zbytočného odkladu pred príslušným, nestranným a nezávislým súdom. To znamená, že akékoľvek spory týkajúce sa výkonu práv a slobôd zaručených vnútroštátnym právom môžu byť predložené vnútroštátnym súdom. Vo veciach občianskeho, rodinného, pracovného práva a práva mladistvých, práva sociálneho zabezpečenia, obchodného a konkurzného práva, trestného práva a vo veciach väzby rozhodujú všeobecné súdy. Správne súdy kontrolujú činnosti orgánov verejnej správy z hľadiska zákonnosti. Vojenské súdy vykonávajú spravodlivosť v rámci poľských ozbrojených síl v rozsahu stanovenom zákonmi parlamentu a takisto v prípadoch uvedených v zákonoch parlamentu, pokiaľ ide o osoby, ktoré nie sú príslušníkmi poľských ozbrojených síl.

Všeobecné, správne a vojenské súdy pôsobia v súlade so zásadou dvojstupňového konania, podľa ktorej strana, ktorá nie je spokojná so spôsobom, akým súd vyriešil prípad, môže proti jeho rozhodnutiu podať opravný prostriedok na súde vyššieho stupňa.

Okrem toho, v poľskej ústave sa priznáva každému, koho ústavné práva alebo slobody boli porušené, právo podať ústavnú sťažnosť ústavnému súdu („Trybunału Konstytucyjnemu“). Túto sťažnosť môže podať iba advokát („adwokat“) alebo právny poradca („radca prawny“) [okrem sudcov („sędziowie“), prokurátorov („prokuratorzy“), advokátov („adwokaci“), právnych poradcov („radcowie prawni“), notárov („notariusze“) alebo profesorov a doktorov práv, ktorí konajú vo svojom mene] a je oslobodená od súdnych poplatkov. Predmetom sťažnosti môže byť právny akt, na základe ktorého súd alebo orgán verejnej moci vyniesol konečné rozhodnutie o právach, slobodách alebo povinnostiach stanovených v ústave.

VNÚTROŠTÁTNE INŠTITÚCIE NA OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV

Ombudsman („Rzecznik Praw Obywatelskich“)

Adresa: Aleja Solidarności 77, 00-090 Varšava

Úlohou ombudsmana je chrániť práva a slobody osôb a občanov, ktoré sú stanovené v ústave a v iných normatívnych právnych aktoch.

Každý má právo požiadať ombudsmana o pomoc v prípadoch, ktoré sa týkajú ochrany jeho práv alebo slobôd, ktoré boli porušené verejnými orgánmi.

Žiadosti adresované ombudsmanovi sú bezplatné.

Po preskúmaní žiadosti môže ombudsman:

 • prijať prípad,
 • oboznámiť žiadateľa s opravnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii,
 • postúpiť prípad príslušnému orgánu,
 • odmietnuť prijať prípad.

Po prijatí prípadu môže ombudsman:

 • sám preskúmať prípad,
 • požiadať príslušné orgány, aby preskúmali prípad alebo jeho časť,
 • požiadať Sejm (dolná komora poľského parlamentu), aby poveril Najvyšší kontrolný úrad („Najwyższa Izba Kontroli“) vykonaním auditu s cieľom preskúmať daný prípad alebo jeho časť.

Pri vykonávaní svojich činností má ombudsman právo:

 • preskúmať každý prípad na mieste (aj bez prechádzajúceho oznámenia),
 • požiadať o vysvetlenia a predloženie spisov vo všetkých prípadoch vedených príslušnými orgánmi,
 • požiadať o informácie o stave konania na súde, prokuratúre a iných orgánoch presadzovania práva a požiadať, aby po skončení konania a vydaní rozhodnutia vo veci predložili príslušne spisy k nahliadnutiu úradu ombudsmana,
 • zadať vypracovanie odborných a iných stanovísk.

Po preskúmaní prípadu môže ombudsman:

 • vysvetliť žiadateľovi, že nezistil nijaké porušenie práv a slobôd,
 • vyzvať orgán, organizáciu alebo inštitúciu, o ktorých činnosti zistil, že porušujú práva a slobody, na nápravu predmetného porušenia a následne monitorovať realizáciu jeho odporúčaní,
 • požiadať orgán nadriadený dotknutému orgánu, aby uplatňoval opatrenia stanovené zákonom,
 • požiadať o začatie konania a zúčastniť sa na akýchkoľvek prebiehajúcich občianskoprávnych konaniach,
 • požiadať príslušného prokurátora, aby začal prípravné konania v prípadoch trestných činov, ktoré sú trestne stíhané z úradnej povinnosti,
 • požiadať o začatie správnych konaní, podať sťažnosti správnemu súdu a zúčastniť sa na týchto konaniach,
 • podať návrh na uloženie sankcie, ako aj návrh na zrušenie konečného rozhodnutia v prípadoch menej závažných trestných činov,
 • podať žalobu alebo sťažnosť v rámci kasačného konania proti konečnému rozhodnutiu.

Ak sa ombudsman domnieva, že je potrebné zmeniť alebo vydať právny akt o právach a slobodách, môže o to požiadať príslušné orgány.

ŠPECIALIZOVANÉ ORGÁNY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Ombudsman pre práva detí („Rzecznika Praw Dziecka“)

Adresa: ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Varšava

Ombudsman pre deti sa zaoberá ochranou práv detí, najmä:

 • právom na život a zdravotnú starostlivosť,
 • právom na výchovu v rodine,
 • právom na dôstojné životné podmienky,
 • právom na vzdelanie,
 • právami detí so zdravotným postihnutím,
 • ochranou detí pred všetkými formami násilia, krutosti, vykorisťovania, demoralizácie, zanedbávania a iného zlého zaobchádzania.

Každý má právo požiadať ombudsmana pre deti o pomoc v prípadoch týkajúcich sa ochrany práv a záujmov dieťaťa.

Žiadosti adresované ombudsmanovi pre práva detí sú bezplatné.

V priebehu konaní môže ombudsman pre práva detí:

 • preskúmať každý prípad na mieste (aj bez prechádzajúceho oznámenia),
 • požiadať dotknuté orgány o vysvetlenia, informácie alebo o sprístupnenie spisov,
 • zadať vypracovanie odborných a iných stanovísk.

Po preskúmaní prípadu môže ombudsman pre práva detí:

 • požiadať príslušné orgány, aby podnikli kroky v prospech dieťaťa,
 • požiadať o začatie disciplinárneho konania alebo o uloženie disciplinárnych sankcií, ak sa zistí, že dotknutý orgán porušil práva alebo záujmy dieťaťa,
 • zúčastniť sa na konaniach pred ústavným súdom, ktoré sa začali na žiadosť ombudsmana alebo v prípadoch ústavných sťažností, ktoré súvisia s právami detí,
 • predložiť návrhy najvyššiemu súdu („Sąd Najwyższy“), aby vyriešil rozdiely vo výklade právnych predpisov týkajúcich sa práv dieťaťa,
 • podať žalobu alebo sťažnosť v rámci kasačného konania,
 • požiadať o začatie konania a zúčastniť sa na akýchkoľvek prebiehajúcich občianskoprávnych konaniach,
 • zúčastniť sa na konaniach vo veciach mladistvých,
 • požiadať príslušného prokurátora, aby začal prípravné konania v prípadoch trestných činov,
 • požiadať o začatie správnych konaní, podať sťažnosti správnemu súdu a zúčastniť sa na týchto konaniach,
 • podať návrh na uloženie sankcie v prípadoch menej závažných trestných činov.

Ak sa ombudsman pre práva detí domnieva, že je potrebné zmeniť alebo vydať právny akt o právach dieťaťa, môže o to požiadať príslušné orgány.

Ombudsman pre pacientov („Rzecznika Praw Pacjenta“)

Adresa: ul. Młynarska 46, 01-171 Varšava

Ombudsman pre pacientov je príslušným orgánom vo veciach ochrany práv pacientov.

Každý má právo požiadať o pomoc ombudsmana pre pacientov, ak došlo k porušeniu práv pacienta.

Žiadosti adresované ombudsmanovi pre pacientov sú bezplatné.

Po preskúmaní žiadosti ombudsman pre pacientov môže:

 • prijať prípad,
 • oboznámiť žiadateľa s opravnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii,
 • postúpiť prípad príslušnému orgánu,
 • odmietnuť prijať prípad.

Po prijatí prípadu môže ombudsman pre pacientov:

 • sám preskúmať prípad,
 • požiadať príslušné orgány, aby preskúmali prípad alebo jeho časť.

Pri vykonávaní svojich činností má ombudsman pre pacientov právo:

 • preskúmať každý prípad na mieste (aj bez prechádzajúceho oznámenia),
 • požiadať o vysvetlenia a predloženie spisov vo všetkých prípadoch vedených príslušnými orgánmi,
 • požiadať informácie o stave konania na súde, prokuratúre a iných orgánoch presadzovania práva a požiadať, aby po skončení konania a vydaní rozhodnutia vo veci predložili príslušne spisy k nahliadnutiu úradu ombudsmana pre pacientov,
 • zadať vypracovanie odborných a iných stanovísk.

Po preskúmaní prípadu môže ombudsman:

 • vysvetliť žiadateľovi, že nezistil nijaké porušenie práv pacienta,
 • vyzvať orgán, organizáciu alebo inštitúciu, o ktorých zistil, že svojou činnosťou porušili práva pacienta na nápravu predmetného porušenia,
 • požiadať orgán nadriadený uvedenému orgánu, aby uplatňoval opatrenia stanovené zákonom,
 • požiadať o začatie konania a zúčastniť sa na akýchkoľvek prebiehajúcich občianskoprávnych konaniach.

Ak sa ombudsman pre pacientov domnieva, že je potrebné zmeniť alebo vydať právny akt o právach pacientov, môže o to požiadať príslušné orgány.

Generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov („Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych“)

Adresa: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava

Generálny inšpektor je príslušným orgánom vo veciach ochrany osobných údajov.

V prípade, že boli porušené ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov („ustawa o ochronie danych osobowych“), dotknutá osoba môže podať sťažnosť generálnemu inšpektorovi.

Správne konania vedené generálnym inšpektorom spočívajú v preskúmaní spracovania osobných údajov žiadateľa.

V priebehu konaní generálny inšpektor, zástupca generálneho inšpektora a oprávnení zamestnanci majú právo:

 • vstúpiť do priestorov, v ktorých sa nachádza informačný systém, aj do priestorov, kde sa údaje spracúvajú, a vykonávať potrebné kontroly,
 • požadovať vysvetlenia a predvolať a vypočúvať osoby, aby zistil skutkový stav,
 • kontrolovať všetky dokumenty a údaje, ktoré sa priamo týkajú predmetu kontroly a vyhotoviť z nich kópie,
 • kontrolovať zariadenia, médiá a informačné systémy používané na spracovanie údajov,
 • zadať vypracovanie odborných a iných stanovísk.

Ak sa zistí porušenie predpisov, generálny inšpektor vydá po skončení konania rozhodnutie, ktorým nariadi obnovenie právneho stavu, najmä:

 • odstránenie nezrovnalostí,
 • doplnenie, aktualizáciu alebo opravu osobných údajov, ich sprístupnenie alebo neposkytnutie osobných údajov,
 • prijatie dodatočných opatrení na ochranu osobných údajov,
 • prerušenie prenosu osobných údajov do tretej krajiny,
 • zabezpečenie údajov alebo ich prenos iným subjektom,
 • odstránenie osobných údajov.

Bez ohľadu na uvedené, na základe informácií zhromaždených počas šetrenia prípadu generálny inšpektor rozhodne z úradnej moci, či vykoná tieto právomoci:

 • zašle list orgánu, ktorého sa sťažnosť týka,
 • požiada o začatie disciplinárneho alebo iného zákonného konania proti páchateľom,
 • oznámi orgánu presadzovania práva podozrenie zo spáchania trestného činu.

Ak sa generálny inšpektor domnieva, že je potrebné zmeniť alebo vydať právny akt o ochrane osobných údajov, môže o to požiadať príslušné orgány.

Splnomocnenec vlády pre rovnaké zaobchádzanie („Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania“)

Adresa: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Varšava

Splnomocnenec je orgán zodpovedný za realizáciu vládnej politiky v oblasti zásady rovnakého zaobchádzania a boja proti diskriminácii.

Každý má právo podať splnomocnencovi sťažnosť, žiadosť alebo petíciu.

Podanie sťažnosti, žiadosti alebo petície je bezplatné.

Ak si ich posúdenie vyžaduje predchádzajúce preskúmanie a objasnenie skutkového stavu, splnomocnenec zhromaždí potrebné dôkazy. Na tento účel môže požiadať iné orgány, aby mu poskytli potrebné dôkazy a vysvetlenia.

Sťažnosť, žiadosť alebo petícia by sa mali vybaviť bez zbytočného odkladu:

 • do jedného mesiaca v prípade sťažnosti alebo žiadosti,
 • do troch mesiacov v prípade petície.

Splnomocnenec informuje žiadateľa o spôsobe, akým bola vec vybavená.

Ak sa zistí, že došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania, splnomocnenec prijme opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov takéhoto porušenia.

Ak sa splnomocnenec domnieva, že je potrebné zmeniť alebo vydať právny akt o rovnakom zaobchádzaní a boji proti diskriminácii, môže o to požiadať príslušné orgány.

Splnomocnenec vlády pre osoby so zdravotným postihnutím („Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych“)

Splnomocnenec vykonáva vecný dohľad nad plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o pracovnej a sociálnej rehabilitácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“).

Splnomocnenec dohliada na vydávanie osvedčení o zdravotnom postihnutí a určenie stupňa zdravotného postihnutia.

Každý má právo podať splnomocnencovi sťažnosť, žiadosť alebo petíciu.

Ak si ich posúdenie vyžaduje predchádzajúce preskúmanie a objasnenie skutkového stavu, splnomocnenec zhromaždí potrebné dôkazy. Na tento účel môže požiadať iné orgány, aby mu poskytli potrebné dôkazy a vysvetlenia.

Sťažnosť, žiadosť alebo petícia by sa mali vybaviť bez zbytočného odkladu:

 • do jedného mesiaca v prípade sťažnosti alebo žiadosti,
 • do troch mesiacov v prípade petície.

Splnomocnenec informuje žiadateľa o spôsobe, akým bola vec vybavená.

Ak v rámci dohľadu splnomocnenec zistí, že existuje dôvodná pochybnosť o tom, či rozhodnutie odráža skutkový stav, alebo že rozhodnutie bolo vydané nezákonne, môže požiadať príslušný orgán o:

 • zrušenie rozhodnutia,
 • obnovenie konania.

INÉ ŠPECIALIZOVANÉ ORGÁNY

Národná rada pre rozhlas a televíziu („Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji“)

Adresa: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Varšava

Národná rada pre rozhlas a televíziu chráni slobodu prejavu v rozhlase a televízii, autonómiu poskytovateľov mediálnych služieb a verejný záujem a zabezpečuje otvorený a pluralitný charakter rozhlasového a televízneho vysielania

Každý má právo podať rade sťažnosť, žiadosť alebo petíciu.

Podanie sťažnosti, žiadosti alebo petície je bezplatné.

Ak sa sťažnosť týka konkrétneho vysielania, sťažovateľ musí uviesť čas a dátum vysielania, názov kanála a názov vysielania (alebo akékoľvek iné informácie umožňujúce identifikovať vysielanie, ktoré je predmetom sťažnosti).

Predseda rady môže požiadať poskytovateľa mediálnych služieb, aby poskytol akékoľvek dôkazy, dokumenty a vysvetlenia potrebné na zistenie, či poskytovateľ konal v súlade s právom.

Sťažnosť, žiadosť alebo petícia by sa mali vybaviť bez zbytočného odkladu: do jedného mesiaca v prípade sťažnosti alebo žiadosti a do troch mesiacov v prípade petície.

Rada informuje žiadateľa o spôsobe, akým bola žiadosť vybavená.

Predseda rady môže požiadať poskytovateľa mediálnych služieb, aby prestal poskytovať mediálne služby, ktoré sú v rozpore s právom.

V niektorých prípadoch môže predseda rady uložiť finančnú sankciu poskytovateľovi mediálnych služieb.

Typy právnických profesií
Posledná aktualizácia: 23/01/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.