Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Vnútroštátne súdy

Ombudsman

Špecializované orgány pre ľudské práva

Iné špecializované orgány

Vnútroštátne súdy

V závislosti od kategórie práva, ktoré sa vo všeobecnom zmysle vzťahuje na čin, ktorý viedol k porušeniu práv osoby (t. j. občianske právo, trestné právo, správne konanie atď.), sa dotknutá osoba môže obrátiť buď priamo na súd, obvykle prostredníctvom podania súdnej žaloby v rámci občianskeho práva, alebo na iné verejné inštitúcie v súlade s postupmi stanovenými zákonom.

V prípade trestného práva môže osoba, ktorej práva boli porušené činom, na ktorý sa vzťahuje Trestný poriadok, predložiť vec buď polícii alebo prokuratúre, a trestné konanie sa uskutoční v súlade s trestným konaním.

V prípade správneho konania podľa zákona č. 554/2004 môže akákoľvek osoba, ktorá tvrdí, že verejný orgán porušil právo alebo oprávnený záujem prostredníctvom administratívneho aktu alebo tým, že nevybavil žiadosť v zákonnej lehote, požiadať príslušný správny súd o zrušenie aktu, uznanie uplatňovaného práva alebo oprávneného záujmu a náhradu spôsobenej škody. Vec môže predložiť správnemu súdu rovnako aj osoba, ktorá tvrdí, že došlo k porušeniu práva alebo oprávneného záujmu prostredníctvom administratívneho aktu individuálnej povahy v prípade iného právneho subjektu. Spravidla platí, že pred predložením veci príslušnému správnemu súdu, sa daná osoba musí riadiť predbežným konaním (podrobne opísaným v článku 7 zákona č. 554/2004), ktoré pozostáva z podania žiadosti o úplné alebo čiastočné zrušenie aktu verejnému orgánu, ktorý vydal akt, alebo orgánu, ktorý je mu hierarchicky nadradený (ak takýto orgán existuje).

Právomoc súdov a ďalších už uvedených inštitúcií je stanovená v platných legislatívnych aktoch (napríklad Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon č. 554/2004).

Pokiaľ ide o konania na súdoch, sú to spravidla konania štatutárneho práva, ktoré majú určité špecifiká v závislosti od danej kategórie práva (viac informácií je uvedených na webovej stránke https://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx, k dispozícii iba v rumunskom jazyku).

Kontaktné údaje o súdoch a ďalšie doplňujúce informácie sú k dispozícii na portáli súdov Portalul instanţelor de judecată (k dispozícii iba v rumunskom jazyku).

Ombudsman

OMBUDSMAN

(AVOCATUL POPORULUI)

Adresa ústredia:

Strada Eugeniu Carada No 3
Sector 3
Bukurešť

Mapa: https://avp.ro/index.php/en/contact-2/

Kontaktné údaje ústredia:

Telefónny dispečing: +40 (0)213127134,
Telefónna ústredňa: +40 (0)213129462,
E-mail: avp@avp.ro
Webové sídlo: https://avp.ro

Úradné hodiny:

Pondelok až štvrtok od 9.00 do 16.00 hod. a piatok od 9.00 do 12.00 hod. na stretnutia so špecializovanými pracovníkmi (poradcovia a odborníci). Občania si v prípade záujmu môžu dohodnúť stretnutie s ombudsmanom a jeho zástupcami.

Adresy regionálnych kancelárií:

Regionálne kancelária ombudsmana v Rumunsku

Prehľad o inštitúcii (právny základ, predstavenie, organizácia, úlohy, žiadosti, postupy):

https://avp.ro/index.php/en/presentation/scurt-istoric/

Vzor sťažnosti:

https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/formularul-unei-petitii/

Hlavné platné predpisy týkajúce sa ombudsmana sú zahrnuté v:

 • článkoch 58 až 60, článku 65 ods. 2, článku 146 písm. a) a d) Ústavy Rumunska,
 • zákone č. 35/1997 o organizácii a fungovaní inštitúcie ombudsmana, ktorý bol znovu uverejnený v časti I Úradného vestníka Rumunska č. 844 z 15. septembra 2004, ktorý bol následne zmenený a doplnený,
 • nariadení o organizácii a fungovaní inštitúcie ombudsmana, ktoré bolo znovu uverejnené v časti I Úradného vestníka Rumunska č. 922 z 11. októbra 2004, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. 6/2007 o trvalých úradoch Poslaneckej snemovne a Senátu, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Rumunska č. 445 z 29. júna 2007,
 • zákone č. 554/2004 o správnych odvolaniach, ktorý bol uverejnený v časti I Úradného vestníka č. 1154 zo 7. decembra 2004, ktorý bol následne zmenený,
 • zákone č. 202/2010 o určitých opatreniach na urýchlenie riešenia sporov, ktorý bol uverejnený v časti I Úradného vestníka Rumunska č. 714 z 26. októbra 2010, ktorý bol následne zmenený a doplnený.

Účel inštitúcie a charakteristiky:

 1. chrániť práva a slobody jednotlivcov v ich vzťahoch s verejnými orgánmi;
 2. ombudsman je autonómny verejný orgán nezávislý od akéhokoľvek iného verejného orgánu;
 3. inštitúcia má svoj vlastný rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť štátneho rozpočtu;
 4. pri výkone svojich úloh nepôsobí ako náhrada verejných orgánov;
 5. ombudsman nesmie podliehať žiadnemu imperatívnemu ani zastupiteľskému mandátu a žiadna osoba nemôže prinútiť ombudsmana, aby sa podrobil jej pokynom alebo príkazom;
 6. činnosť ombudsmana je verejná, ale na žiadosť osôb, ktorých práva a slobody boli porušené, alebo v odôvodnených prípadoch sa jeho činnosť môže vyhlásiť za dôvernú;
 7. vykonáva svoje úlohy ex officio alebo na žiadosť fyzických osôb, spoločností, združení alebo iných právnických osôb. Sťažnosti možno podať bez ohľadu na štátne občianstvo, vek, pohlavie, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie.

Zástupcovia ombudsmana

Ombudsmanovi pomáhajú dvaja zástupcovia so špecializáciou v týchto oblastiach činnosti:

a)      ľudské práva, rovnosť príležitostí pre ženy a mužov, náboženstvá a národnostné menšiny;

b)      práva dieťaťa, rodiny, mladých ľudí, dôchodcov, osôb so zdravotným postihnutím;

c)      ozbrojené sily, systém súdnictva, polícia, nápravné ústavy;

d)      majetok, práca, sociálna ochrana, dane a clá.

Kto sa môže sťažovať u ombudsmana a v akých záležitostiach:

1. Akty a opatrenia, v súvislosti s ktorými možno podať sťažnosť

Sťažnosť možno podať v súvislosti s administratívnymi aktmi alebo opatreniami verejných orgánov, ktoré vedú k porušeniu práv a slobôd jednotlivcov.

Do kategórie administratívnych aktov, ktoré patria do právomoci ombudsmana, patria podľa zákona aj akty autonómnych verejných spoločností.

Za administratívny akt sa považuje aj nečinnosť verejných správnych orgánov a oneskorené vydanie aktov.

Tieto akty nepatria do právomoci ombudsmana a sú zamietnuté bez odôvodnenia, ak tvoria predmet sťažnosti:

 • akty vydané poslaneckou snemovňou, senátom alebo parlamentom,
 • akty a opatrenia poslancov a senátorov,
 • akty a opatrenia prezidenta Rumunska,
 • akty a opatrenia vlády s výnimkou zákonov a nariadení,
 • akty a opatrenia ústavného súdu,
 • akty a opatrenia predsedu legislatívnej rady,
 • akty a opatrenia súdneho orgánu.

2. Kto môže u ombudsmana podať sťažnosť?

U ombudsmana sa môžu sťažovať akékoľvek fyzické osoby bez ohľadu na štátne občianstvo, vek, pohlavie, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie.

3. Inštitúcia ombudsmana plní svoju povinnosť chrániť práva a slobody občanov v ich vzťahoch s verejnými orgánmi:

 • na žiadosť poškodenej osoby,
 • ex officio.

4. Podmienky na uznanie a preskúmanie sťažnosti

 • musí mať písomnú formu a môže byť zaslaná poštou vrátane elektronickej pošty alebo faxu; môže byť podaná aj osobne alebo splnomocneným zástupcom (ktorý bude požiadaný, aby poskytol svoje identifikačné údaje) v ústredí inštitúcie alebo v jednej z jej regionálnych kancelárií, buď počas stretnutia alebo v podateľni kancelárie,
 • ak na to existujú primerané dôvody, sťažovateľovi môže byť na požiadanie umožnené, aby predložil svoju žiadosť ústne alebo prostredníctvom dispečerskej služby; sťažnosť zaznamenajú na štandardných formulároch pracovníci určení na tento účel,
 • musí byť podpísaná sťažovateľom,
 • musí obsahovať:
  • úplné informácie týkajúce sa identifikačných údajov o osobe, ktorej práva a slobody ako občana boli údajne poškodené (priezvisko, meno, bydlisko),
  • podrobnosti o spôsobenej ujme (porušené práva a slobody, uplatnené opatrenia a ich opis),
  • údaje na identifikáciu správneho orgánu alebo príslušného štátneho zamestnanca,
  • dôkaz o tom, že orgán verejnej správy sa oneskoril alebo odmietol vybaviť predmetnú vec v súlade so zákonom v stanovenej lehote,
  • povinné uvedenie, či sťažnosť je/bola predmetom prebiehajúceho konania na súde,
  • údaje na identifikáciu orgánov verejnej moci, ktoré boli predtým informované,
  • akékoľvek dokumenty, ktorými možno odôvodniť sťažnosť, pripojené vo forme príloh;
 • sťažnosť podaná ombudsmanovi je oslobodená od kolkovného.

5. Prípady, v ktorých nemožno sťažnosť posudzovať:

 • keď predmet sťažnosti nepatrí do právomoci ombudsmana,
 • anonymné sťažnosti (nezaevidované) alebo sťažnosti podané v mene inej osoby bez jej súhlasu,
 • sťažnosti podané neskôr ako rok odo dňa, keď došlo k údajnému porušeniu, alebo odo dňa, keď sa príslušná osoba o údajnom porušení dozvedela,
 • sťažnosti, ktoré sú zjavne nepodložené, môžu byť zamietnuté, pričom sa uvedú dôvody na zamietnutie.

6. Pracovné metódy pri riešení sťažností:

 • Vyšetrovania – inštitúcia ombudsmana má právo uskutočniť svoje vlastné vyšetrovanie, požiadať orgány verejnej správy o akékoľvek informácie alebo dokumenty potrebné na vyšetrovanie, uskutočniť pohovor s vedením orgánov verejnej správy a s akýmkoľvek štátnym zamestnancom, ktorý môže poskytovať informácie potrebné na vybavenie sťažnosti, a získavať od nich vyjadrenia.
 • Odporúčania – pri výkone svojich povinností inštitúcia ombudsmana vydáva odporúčania. Prostredníctvom týchto odporúčaní ombudsman informuje orgány verejnej správy o prípadnej nezákonnej povahe administratívnych aktov alebo opatrení.
 • Osobitné správy – ak inštitúcia ombudsmana počas vedených vyšetrovaní zistí nedostatky v právnych predpisoch alebo závažné prípady korupcie alebo nesúladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi, predkladá predsedom oboch komôr parlamentu alebo v prípade potreby predsedovi vlády, správu obsahujúcu príslušné zistenia.
 • Dispečerský úrad – dispečerská služba je dostupná v ústredí ombudsmana a v jeho 14 regionálnych kanceláriách [Tel.: 021 3127134 (ústredie), https://avp.ro/index.php/contact/birouri-teritoriale/]. Občania môžu zavolať v týchto časoch: pondelok až štvrtok od 9.00 do 16.00 hod., piatok od 9.00 do 14.00 hod.
 • Stretnutia – sú dostupné ako stretnutia so špecializovanými pracovníkmi inštitúcie. Občania môžu dosiahnuť aj stretnutie so samotným ombudsmanom a jeho zástupcami v súlade s pravidlami o organizácii a fungovaní inštitúcie ombudsmana alebo so zástupcami regionálnych kancelárií.

Špecializované orgány pre ľudské práva

Ombudsman pre práva dieťaťa

ŠTÁTNY ORGÁN PRE OCHRANU A ADOPCIU DETÍ (AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE)

Adresa:

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru No 7
Sector 1
010322 Bukurešť

Kontaktné údaje:

Tel.: +40 (0)213153633, +40 (0)213153630, +40 (0)213100789, +40 (0)213100790
Fax: +40 (0)213127474
E-mail: office@anpfdc.ro
Webové sídlo: http://www.copii.ro

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok až štvrtok: 8.30 – 16.30 hod.

Piatok: 8.30 – 14.00 hod.

Oddelenie adopcií: Utorok a štvrtok: 9.00 – 12.00 hod.

Prehľad o inštitúcii (právny základ, predstavenie, organizácia, úlohy, druhy služieb):

http://www.copii.ro/despre-noi/misiune/,
http://www.copii.ro/activity/child-protection-system/overview/?lang=en.

Generálne riaditeľstvo pre ochranu dieťaťa je špecializované riaditeľstvo v rámci Štátneho orgánu pre ochranu práv dieťaťa a adopciu.

Úlohy:

 • vypracúvať a zdôvodňovať programy v oblasti ochrany rodiny a na predchádzanie domácemu násiliu a boj proti nemu a na ochranu a podporu práv dieťaťa,
 • monitorovať dodržiavanie práv dieťaťa a odporúčať ústredným alebo miestnym orgánom, aby prijali požadované opatrenie,
 • centrálne zaznamenať a zhrnúť informácie o dodržiavaní zásad a pravidiel stanovených v Dohovore o právach dieťaťa, ktorý bol ratifikovaný zákonom č. 18/1990, ktorý bol znovu uverejnený a následne zmenený, a uskutočniť a prijať požadované opatrenie s cieľom splniť odporúčania Výboru pre práva dieťaťa,
 • koordinovať a z metodického hľadiska usmerňovať činnosti služieb určených na predchádzanie oddeleniu dieťaťa od jeho rodičov, služby týkajúce sa osobitnej ochrany dieťaťa a činnosti vykonávané výbormi na ochranu dieťaťa,
 • vypracúvať normy, podrobné pravidlá a pracovné postupy pre služby poverené predchádzaním oddeleniu dieťaťa od jeho rodičov a na zabezpečovanie osobitnej ochrany dieťaťa a mládeže, ochrany rodiny a obetí domáceho násilia, ako aj pre služby zaoberajúce sa páchateľmi násilia,
 • vypracúvať metodiku vydávania licencií a kritériá posudzovania pre služby poverené predchádzaním oddeleniu dieťaťa od jeho rodičov, na osobitnú ochranu dieťaťa, mládeže a obetí domáceho násilia a vydávať licencie na tieto služby,
 • koordinovať a z metodického hľadiska usmerňovať činnosti vykonávané na podporu rodiny a obetí domáceho násilia, ako aj služby, ktoré sú im poskytované.

Orgán pre otázky rovnosti

NÁRODNÁ RADA PRE BOJ PROTI DISKRIMINÁCII (CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII – CNCD)

Adresa ústredia:

Piata Valter Maracineanu Nos 1-3, Sector 1, 010155 Bukurešť

Tel.: +40 (0)213126578; +40 (0)213126579
Fax: +40 (0)213126585
E-mail: support@cncd.org.ro
Webové sídlo: https://www.cncd.ro/

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 16.30 hod., piatok: 8.00 – 14.00 hod.

Adresy regionálnych kancelárií a výskumného centra:

https://www.cncd.ro/contact/

Prehľad o inštitúcii (právny základ, predstavenie, organizácia, úlohy, žiadosti, postupy):

https://www.cncd.ro/ ,
https://www.cncd.ro/proiecte,
https://www.cncd.ro/despre-cncd-prezentare-generala/

Právny základ:

Národná rada pre boj proti diskriminácii pôsobí v zmysle nariadenia vlády č. 137/2000 o predchádzaní všetkým formám diskriminácie a o ich sankcionovaní v znovu uverejnenom znení.

Predstavenie inštitúcie:

Národná rada pre boj proti diskriminácii je autonómny štátny orgán kontrolovaný parlamentom, ktorý vykonáva činnosti zamerané na boj proti diskriminácii. Rada je ručiteľom dodržiavania a uplatňovania zásady nediskriminácie v súlade s platnými vnútornými právnymi predpismi a s medzinárodnými dohodami, ktorých je Rumunsko zmluvnou stranou. Národná rada pre boj proti diskriminácii pôsobí na základe nariadenia č. 137/2000 o predchádzaní všetkým formám diskriminácie a o ich sankcionovaní v znovu uverejnenom znení.

1. Čo musí obsahovať sťažnosť?

Sťažnosť musí obsahovať tieto povinné údaje:

 • priezvisko a meno osoby podávajúcej sťažnosť,
 • adresu, na ktorú chce sťažovateľ dostať odpoveď, adresu, na ktorej sa národná rada pre boj proti diskriminácii môže spojiť so sťažovateľom, aby získala ďalšie informácie potrebné na vyriešenie prípadu,
 • telefónne číslo, na ktoré možno sťažovateľovi zavolať v prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií,
 • podstatu sťažnosti, ktorá by mala obsahovať podrobný opis údajných diskriminačných aktov,
 • identifikačné údaje o osobe obvinenej z diskriminácie (adresa, telefónne číslo, ak je to možné, atď.), ktoré sú potrebné na kontaktovanie danej osoby s cieľom predvolať ju pred výkonný výbor národnej rady pre boj proti diskriminácii alebo na účely ďalšieho vyšetrovania.

2. Čo nasleduje po podaní sťažnosti?

Sťažnosť sa zaeviduje a odošle výkonnému výboru na vybavenie. Sťažnosť možno predložiť národnej rade pre boj proti diskriminácii do jedného roka odo dňa, keď bol spáchaný údajný diskriminačný akt, alebo odo dňa, keď bola o tom dotknutá osoba informovaná. Údajne diskriminovaná osoba môže požiadať súd, aby nariadil nápravu dôsledkov diskriminačných aktov a dal obnoviť stav, ktorý existoval pred diskriminačným aktom. Lehota na vybavenie sťažnosti je 90 dní.

Výkonný výbor preskúma existenciu diskriminačného aktu prostredníctvom povinného predvolania strán akýmikoľvek prostriedkami, ktoré zabezpečujú potvrdenie prijatia. To, že sa strany nedostavia osobne, nebráni vybaveniu sťažnosti. Aby sa zabezpečilo prijatie správneho rozhodnutia, môže sa uskutočniť ďalšie vyšetrovanie vrátane vypočutia strán.

Sťažovateľ je povinný preukázať existenciu diskriminačného aktu, zatiaľ čo osoba obvinená z diskriminácie je povinná preukázať, že príslušný akt nepredstavuje diskrimináciu.

Rozhodnutie (rozhodnutie výkonného výboru) sa oznamuje písomne do 15 dní od prijatia rozhodnutia na zasadnutí výkonného výboru. Strany môžu rozhodnutie výkonného výboru napadnúť na súde do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Obe strany sú oslobodené od platby kolkovného.

3. Aké sú sankcie vzťahujúce sa na diskriminačné akty?

Postih za diskriminačné akty môže mať formu:

 • upozornenia,
 • pokuty vo výške od 1 000 do 30 000 RON, ak sa diskriminácia týka jednotlivca,
 • pokuty vo výške od 2 000 do 100 000 RON, ak sa diskriminácia týka skupiny osôb alebo komunity.

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE RÓMOV

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI – ANR)

Kontaktné údaje:

Str. Splaiul Independentei No 202, 8th floor, room 23, Sector 6, Bukurešť

Tel.: +40 (0)213113048
Fax: +40 (0)213113047
E-mail: info@anr.gov.ro.
Webové sídlo: http://www.anr.gov.ro

Kontaktné údaje regionálnych a okresných kancelárií:

http://www.anr.gov.ro/index.php/contact

Prehľad o inštitúcii (poslanie, štruktúra, výsledky):

http://www.anr.gov.ro

Právny základ:

Nariadenie vlády č. 78/2004, ktorým sa zriaďuje Národná agentúra pre Rómov, schválené v znení zmien podľa zákona č. 7/2005.

Pri výkone funkcií stanovených v článku 3 rozhodnutia č. 1703/2004 o organizácii a fungovaní Národnej agentúry pre Rómov, v znení následných zmien a doplnení, inštitúcia plní tieto hlavné úlohy:

 • vypracúva vládnu politiku a stratégiu ochrany práv rómskej menšiny a súčasne plní ďalšie úlohy stanovené legislatívnymi aktmi v rámci jej oblasti činnosti,
 • iniciuje a vykonáva činnosti odbornej prípravy v oblasti boja proti diskriminácii Rómov v rámci ústrednej a miestnej verejnej správy,
 • schvaľuje návrhy zákonov a ďalších legislatívnych aktov, ktoré sa týkajú práv a povinností osôb, ktoré sú príslušníkmi rómskej menšiny,
 • monitoruje uplatňovanie národných a medzinárodných legislatívnych aktov týkajúcich sa ochrany rómskej menšiny,
 • prijíma a prešetruje žiadosti a podania inštitúcií, organizácií alebo jednotlivcov a oznamuje odborné stanovisko agentúry,
 • rozvíja systém na poskytovanie informácií, odbornej prípravy a odborného poradenstva rómskej menšine,
 • analyzuje a posudzuje potenciálne diskriminačné dôsledky súčasných predpisov a aktívne sa usiluje zlepšiť zavedený právny rámec.

Pri výkone svojich funkcií Národná agentúra pre Rómov:

 • spolupracuje s ministerstvami a orgánmi ústrednej a miestnej verejnej správy, ako aj s ďalšími verejnými inštitúciami a fyzickými a právnickými osobami,
 • spolupracuje s medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami v Rumunsku a zahraničí,
 • využíva odborné poradenstvo a pomoc poskytované v Rumunsku a zahraničí a programy odbornej prípravy a vyššej odbornej prípravy pre svojich zamestnancov financovaných z pridelených rozpočtových prostriedkov alebo z ďalších zdrojov zákonne získaných v Rumunsku alebo zahraničí,
 • iniciuje akcie, projekty a sektorové programy, zúčastňuje sa na nich a podporuje ich spolu so špecializovanými mimovládnymi inštitúciami a organizáciami s cieľom zlepšiť situáciu Rómov.

ŠTÁTNY ORGÁN PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI)

Adresa ústredia:

Calea Victoriei No 194
Bukurešť

Kontaktné údaje:

Tel.: +40 (0)212125438; +40 (0)212125439; +40 (0)213220976; +40 (0)213226303; +40 (0)213226304; +40 (0)213207155
Fax: +40 (0)212125443
E-mail: registratura@anph.ro

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok až piatok: 9.00 – 16.00 hod. (telefonicky)

Prehľad o inštitúcii (štruktúra, úlohy, pravidlá organizácie a fungovanie):

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en/about-us

Právny základ:

Štátny orgán pre ľudí so zdravotným postihnutím je špecializovaný orgán s právnou subjektivitou v rámci ústrednej verejnej správy a podlieha ministerstvu pre zamestnanosť, rodinu, sociálnu ochranu a staršie osoby.

Tento orgán zabezpečuje ústrednú koordináciu činností týkajúcich sa osobitnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím a podpory ich práv, vypracúva politiky, stratégie a normy na podporu týchto práv a monitoruje uplatňovanie príslušných pravidiel a činnosti týkajúce osobitnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím.

Legislatívne akty zabezpečujúce práva osôb so zdravotným postihnutím:

Na osoby so zdravotným postihnutím sa vzťahujú ustanovenia:

 • mimoriadneho nariadenia vlády č. 86/2014, ktorým sa stanovujú určité reorganizačné opatrenia na úrovni ústrednej verejnej správy a ktorým sa menia a dopĺňajú určité legislatívne akty,
 • rozhodnutia vlády č. 50/2015 o organizácii, fungovaní a úlohách Štátneho orgánu pre osoby so zdravotným postihnutím.

Orgán pre ochranu údajov

NÁRODNÝ DOZORNÝ ORGÁN PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – ANSPDCP)

Adresa ústredia:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru Nos 28-30 Sector 1
010336 Bukurešť, Rumunsko

Kontaktné údaje:

Tel.: +40 (0)318059211; +40 (0)318059212
Fax: +40 (0)318059602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Webové sídlo: https://www.dataprotection.ro

Úradné hodiny pre verejnosť:

 • Kancelária národného dozorného orgánu je verejnosti otvorená pondelok až piatok od 09.00 do 13.00 hod.
 • Stretnutie je možné si dohodnúť pondelok až piatok v čase od 11.00 do 13.00 hod.

Prehľad o inštitúcii:

Národný dozorný orgán pre spracovanie osobných údajov vykonáva svoju činnosť v podmienkach úplnej nezávislosti a nestrannosti. Tento orgán monitoruje a kontroluje zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré patrí do pôsobnosti zákona č. 677/2001 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v znení neskorších zmien a doplnení.

Cieľ:

Chrániť základné práva a slobody jednotlivcov, najmä právo na súkromie a rodinný a súkromný život, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov.

Právny základ:

Zákon č. 102/2005 o zriadení, organizácii a fungovaní Národného dozorného orgánu pre spracovanie osobných údajov.

Úlohy (výber):

 • prijímať a analyzovať podania týkajúce sa spracovania osobných údajov,
 • povoľovať spracovanie údajov v prípadoch uvedených v zákone,
 • keď zistí akékoľvek porušenie ustanovení tohto zákona, rozhodnúť o dočasnom pozastavení alebo zastavení spracovania údajov, čiastočnom alebo úplnom vymazaní spracovaných údajov a informovať o tom orgány prokuratúry alebo postúpi vec súdu,
 • informovať jednotlivcov a/alebo právnické osoby o potrebe plniť povinnosti a vykonávať postupy uvedené v zákone č. 677/2001,
 • viesť register spracovania osobných údajov a sprístupňovať ho verejnosti,
 • prijímať a vybavovať sťažnosti, podania alebo žiadosti predložené jednotlivcami a oznamovať prijaté riešenia alebo podľa potreby prijaté opatrenia,
 • vopred vykonávať kontroly, keď prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, v prípade ktorých je pravdepodobné, že predstavujú osobitné riziko pre práva a slobody osôb,
 • viesť vyšetrovania ex officio alebo vždy, keď mu boli doručené sťažnosti alebo podania,
 • vydávať odporúčania a súhlas, pokiaľ ide o akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa ochrany základných práv a slobôd v súvislosti so spracovaním osobných údajov na žiadosť akejkoľvek osoby, verejného orgánu alebo orgánu verejnej správy.

Postup týkajúci sa prijímania a riešenia sťažností, podaní a žiadostí:

Osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, sa môžu obrátiť na dozorný orgán písomne, ak sa domnievajú, že boli porušené ich práva v zmysle zákona č. 677/2001, za predpokladu, že sa predtým v tej istej veci nezačalo žiadne konanie, ale iba vtedy, ak sa predtým spojili s prevádzkovateľom, proti ktorému bol podnet podaný.

Osoby, ktoré chcú podať sťažnosť národnému dozornému orgánu, môžu použiť štandardné formuláre dostupné na webovom sídle danej inštitúcie.

Iné špecializované orgány

POVERENÝ SUDCA (JUDECĂTORUL DELEGAT)

Právny základ:

Zákon č. 254 z 2. júna 2013 o výkone rozsudkov a opatrení odňatia slobody nariadených súdnymi orgánmi v rámci trestných konaní a rozhodnutie Najvyššej súdnej rady č. 89/2014, ktorým sa schvaľujú pravidlá organizácie činnosti sudcov poverených dohľadom nad vykonávaním trestov odňatia slobody.

Predstavenie a úloha:

V rumunskom súdnom systéme sú poverenými sudcami zmierovací sudcovia. Každý rok ich vymenúva predseda odvolacieho súdu pre každú väznicu nachádzajúcu sa v územnej právomoci odvolacieho súdu. Úlohou sudcu povereného dohľadom nad výkonom trestov odňatia slobody je dohliadať na zákonnosť pri výkone takýchto rozsudkov a monitorovať ju. Sudca poverený v súvislosti s väznicou zahŕňajúcou centrum na zaistenie alebo preventívne zadržanie alebo centrum na preventívne zadržanie vykonáva aj dohľad nad dodržiavaním zákonnosti pri vykonávaní preventívnych opatrení týkajúcich sa trestu odňatia slobody a monitoruje ho. Sudca súčasne zabezpečuje dodržiavanie práv osôb vo výkone trestu odňatia slobody stanovených zákonom.

Sťažnosti:

a)      Odsúdená osoba môže do troch dní odo dňa, keď bola informovaná o rozhodnutí stanovujúcom podmienky trestu odňatia slobody, podať sudcovi poverenému dohľadom nad výkonom trestov odňatia slobody sťažnosť týkajúcu sa spôsobu stanovenia uvedených podmienok (článok 39 ods. 3 zákona č. 254/2013).

b)      Odsúdená osoba môže do troch dní odo dňa, keď bola informovaná o rozhodnutí komisie o zmene podmienok trestu odňatia slobody, podať sudcovi poverenému dohľadom nad výkonom trestov odňatia slobody sťažnosť týkajúcu sa uvedeného rozhodnutia (článok 40 ods. 11 zákona č. 254/2013).

c)      Odsúdená osoba môže do desiatich dní odo dňa, keď bola informovaná o rozhodnutí správy väznice o opatreniach súvisiacich s výkonom práv stanovených v tomto zákone, podať sudcovi poverenému dohľadom nad výkonom trestov odňatia slobody sťažnosť týkajúcu sa uvedených opatrení (článok 56 ods. 2 zákona č. 254/2013).

d)      Odsúdená osoba môže do troch dní odo dňa, keď bola informovaná o rozhodnutí disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho postihu, podať sudcovi poverenému dohľadom nad výkonom trestov odňatia slobody sťažnosť týkajúcu sa uvedeného rozhodnutia (článok 104 ods. 1 zákona č. 254/2013).

Zaistená osoba môže do troch dní odo dňa, keď bola informovaná o rozhodnutí komisie o zmene podmienok zaistenia, podať sudcovi poverenému dohľadom nad výkonom opatrení zahŕňajúcich trest odňatia slobody sťažnosť týkajúcu sa uvedeného rozhodnutia (článok 153 ods. 8 zákona č. 254/2013).

GENERÁLNY INŠPEKTORÁT PRE PRISŤAHOVALECTVO

(INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI)

Adresa ústredia:

Strada Lt. col. Marinescu C-tin No 15A, Sector 5, Bukurešť

Tel.: +40 (0)214109940

Fax: +40 (0)214107501

E-mail: igi@mai.gov.ro a document.igi@mai.gov.ro – adresa určená výlučne na zaslanie kópie preukazu totožnosti

Adresy rôznych riaditeľstiev Generálneho inšpektorátu pre prisťahovalectvo:

https://igi.mai.gov.ro/contact/

Regionálne jednotky Generálneho inšpektorátu pre prisťahovalectvo:

https://igi.mai.gov.ro/en/contact-en/

Predstavenie inštitúcie:

Generálny inšpektorát pre prisťahovalectvo je organizovaný a funguje ako špecializovaný subjekt ústrednej verejnej správy. Je to verejná inštitúcia s právnou subjektivitou a je podriadená ministerstvu správy a vnútorných vecí (Ministerul Administrației și Internelor).

Cieľ:

Generálny inšpektorát pre prisťahovalectvo, ktorého zriadenie bolo súčasťou reorganizácie Rumunského úradu pre prisťahovalectvo (Oficiul Român pentru Imigrări), vykonáva úlohy vyplývajúce zo zákona zamerané na vykonávanie politiky Rumunska v oblastiach migrácie, azylu a integrácie cudzích štátnych príslušníkov a presadzovania príslušných právnych predpisov.

Činnosť Generálneho inšpektorátu pre prisťahovalectvo pozostáva z verejnej služby, ktorá slúži záujmom jednotlivcov, ako aj komunity, a podporuje štátne inštitúcie, a to výlučne na základe práva a v súlade s ním.

Právny základ:

Organizačná štruktúra a povinnosti Generálneho inšpektorátu pre prisťahovalectvo sú stanovené v rozhodnutí vlády č. 639 z 20. júna 2007 v znení neskorších zmien a doplnení.

Po organizačnej stránke sa inšpektorát skladá z ústredných riaditeľstiev, útvarov a ďalších funkčných jednotiek, regionálnych centier, ktoré poskytujú služby žiadateľom o azyl a spracúvajú ich žiadosti o azyl, regionálnych prijímacích centier pre cudzincov v rukách verejnej starostlivosti a okresných útvarov.

Generálny inšpektorát pre prisťahovalectvo pri vykonávaní svojich úloh spolupracuje s útvarmi ministerstva pre správu a vnútorné záležitosti a ďalšími štátnymi inštitúciami, ako aj s mimovládnymi organizáciami a cudzími štátnymi príslušníkmi zapojenými do činností súvisiacich s migráciou a humanitárnou ochranou. V súlade s právnymi predpismi uzatvára dohody s partnerskými inštitúciami v zahraničí a medzinárodnými organizáciami.

Ďalšie informácie o kategóriách občanov EÚ a štátnych príslušníkoch tretích krajín, azyle a prisťahovalectve, právnych predpisoch, ako aj o programoch a stratégiách Generálneho inšpektorátu pre prisťahovalectvo sú dostupné na webovom sídle inštitúcie.

INŠPEKTORÁT PRÁCE

(INSPECȚIA MUNCII)

Adresa inštitúcie:

Str. Matei Voievod No 14, Sector 2, Bukurešť

Tel.: +40 (0)213027030

Fax: +40 (0)213027064; +40 212520097

E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro

E-mailová adresa na zasielanie kópie dokladu totožnosti: copiedoc@inspectiamuncii.ro

Webové sídlo: https://www.inspectiamuncii.ro/

Úradné hodiny inšpektorátu práce

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 16.30 hod.

Piatok: 8.00 – 14.00 hod.

Predstavenie inštitúcie:

Inšpektorát práce je špecializovaný orgán v rámci ústrednej verejnej správy a podlieha ministerstvu pre zamestnanosť, rodinu, sociálnu ochranu a staršie osoby. Jeho ústredie sa nachádza v meste Bukurešť.

Táto inštitúcia má právnu subjektivitu a plní úlohu štátneho orgánu vykonávajúceho kontrolu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dohľadu na trhom.

Cieľ inštitúcie:

Inšpektorát práce zodpovedá za zabezpečovanie sociálnej ochrany na pracovisku v súlade s článkom 41 Ústavy Rumunska, znovu uverejnenej, s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 81/1947 o inšpekcii práce v priemysle a v obchode, ktorý bol ratifikovaný výnosom Štátnej rady č. 284/1973, a s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 129/1969 o inšpekcii práce v poľnohospodárstve, ktorý bol ratifikovaný výnosom Štátnej rady č. 83/1975.

Právny základ:

Inštitúcia je zriadená a organizovaná podľa:

 • zákona č. 108/1999, znovu uverejneného, v znení neskorších zmien a doplnení,
 • rozhodnutia vlády č. 1377/2009 v znení neskorších zmien a doplnení.

Inšpektorátu práce podliehajú tieto orgány:

Informácie týkajúce sa sťažností, ktoré možno zaslať inšpektorátu práce, nájdete na webovom sídle inštitúcie.

Informácie verejného záujmu sú dostupné na webovom sídle inštitúcie.

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ZAMESTNANOSŤ

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ – ANOFM)

Adresa ústredia:

Strada Avalanșei Nos 20-22, sector 4, 040305 Bukurešť

Úradné hodiny:

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 16.30 hod.

Piatok: 8.00 – 14.00 hod.

Stretnutia:

Stretnutie s riaditeľom Národnej agentúry pre zamestnanosť si možno rezervovať v prvý alebo tretí utorok v mesiaci v čase od 11.00 do 12.00 hod. Stretnutie si môžete dohodnúť na telefónnom čísle +40 (0)213039831.

Webové sídlo: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

E-mail: anofm@anofm.ro

Informácie o webových sídlach okresných pobočiek Národnej agentúry pre zamestnanosť nájdete na webovom sídle inštitúcie.

Predstavenie inštitúcie:

Agentúra ponúka široké spektrum služieb, okrem iného napríklad poradenstvo týkajúce sa povolania, kurzy odbornej prípravy, služby poradenstva pred prepustením z pracovného pomeru, odborné stáže, poradenstvo pre začínajúce podniky, subvencovanie zamestnávania osôb zo znevýhodnených skupín a poskytovanie výhodných pôžičiek na tvorbu pracovných miest.

Poskytuje služby nezamestnaným osobám aj podnikom.

Jej hlavným cieľom je zvýšiť mieru zamestnanosti a znížiť tak nezamestnanosť.

Právny základ:

– zákon č. 202 o organizácii a funkcii Národnej agentúry pre zamestnanosť,

– rozhodnutie vlády č. 1610 o stanovách Národnej agentúry pre zamestnanosť (ANOFM).

Národná agentúra pre zamestnanosť má tieto hlavné ciele:

 • inštitucionalizovať sociálny dialóg v oblasti zamestnanosti a odbornej prípravy,
 • vykonávať stratégie v oblasti zamestnanosti a odbornej prípravy,
 • vykonávať opatrenia sociálnej ochrany nezamestnaných osôb.

Ďalšie informácie sú dostupné na webovom sídle inštitúcie.

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI – ANPM)

Ústredie:

Splaiul Independenței No 294, Block B, Sector 6, 060031 Bukurešť

Tel.: +40 (0)212071101; +40 (0)212071102

Fax: +40 (0)212071103

E-mail: office@anpm.ro

Webové sídlo: http://www.anpm.ro/

Úradné hodiny:

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 16.30 hod.

Piatok: 8.00 – 14:00 hod.

Predstavenie inštitúcie:

Národná agentúra pre ochranu životného prostredia je špecializovaná inštitúcia ústrednej verejnej správy, ktorá patrí pod ministerstvo životného prostredia. V zmysle rozhodnutia vlády č. 1000 zo 17. októbra 2012 o reorganizácii a fungovaní Národnej agentúry pre ochranu životného prostredia a podriadených verejných inštitúciách sú tejto agentúre zverené právomoci týkajúce sa vykonávania politík a právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

Cieľ:

Agentúra pre ochranu životného prostredia vykonáva svoju činnosť v rámci európskeho a medzinárodného rámca spolupráce s cieľom chrániť zásady a vykonávať právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.

Národná agentúra pre ochranu životného prostredia má tieto úlohy:

 • zabezpečiť strategické plánovanie v oblasti životného prostredia,
 • monitorovať environmentálne faktory,
 • zaoberať sa povoľovaním činností, ktoré majú vplyv na životné prostredie,
 • vykonávať právne predpisy a politiky v oblasti životného prostredia na národnej a miestnej úrovni,
 • predkladať správy Európskej environmentálnej agentúre v týchto oblastiach: kvalita ovzdušia, zmena klímy, chránené územia, kontaminácia pôdy a vody.

Sťažnosti sa zaevidujú v súlade s nariadením vlády č. 27/2002, ktorým sa upravuje riešenie sťažností, ako je schválené zákonom č. 233/2002, a môžu sa zasielať e-mailom na adresu office@anpm.ro.

Anonymné sťažnosti alebo sťažnosti s chýbajúcimi informáciami potrebnými na identifikáciu sa neberú do úvahy a uzatvoria sa.

NÁRODNÝ ORGÁN PRE OCHRANU SPOTREBITEĽA

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR – ANPC)

Adresa:

Bulevardul Aviatorilor No 72, Sector 1, 011865 Bukurešť

E-mail: cabinet@anpc.ro

Úradné hodiny:

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 16.30 hod.

Piatok: 8.00 – 14:00 hod.

Právny základ:

 • rozhodnutie vlády č. 700/2012 o organizácii a fungovaní Národného orgánu pre ochranu spotrebiteľa.

Úlohy ANPC zahŕňajú:

a)      účasť, spolu s ďalšími orgánmi ústrednej a miestnej verejnej správy plniacimi úlohy v danej oblasti a s mimovládnymi spotrebiteľskými organizáciami, na vypracúvaní stratégie na ochranu spotrebiteľa a zabezpečovanie, aby táto stratégia bola prepojená so stratégiou EÚ,

b)      zosúlaďovanie vnútroštátneho právneho rámca s nariadeniami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa,

c)      vypracúvanie návrhov legislatívnych aktov na schválenie a prijatie vládou v oblasti ochrany spotrebiteľa v súvislosti s výrobou, balením, označovaním, uchovávaním, skladovaním, prepravou, dovozom výrobkov a obchodovaním s nimi, ďalej v súvislosti s poskytovaním služieb vrátane finančných služieb a so zákazom neúmerných pokút za porušenie zmluvy medzi klientmi a poskytovateľmi verejných služieb a iných služieb všeobecného záujmu tak, aby neboli ohrozené život, zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a neboli ovplyvnené ich legitímne práva a záujmy,

d)      príprava postupov v spolupráci s ďalšími špecializovanými orgánmi verejnej správy v súvislosti s cieľmi, podmienkami a metódami spolupráce pri vykonávaní činností v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Úplný zoznam úloh ANPC je uvedený na webovom sídle inštitúcie.

Oznamovanie a sťažnosti:

Spotrebitelia môžu posielať oznámenia a sťažnosti do ústredí regionálnych/okresných komisariátov pre ochranu spotrebiteľa alebo na komisariát pre ochranu spotrebiteľa v meste Bukurešť podľa toho, v ktorej konkrétnej jurisdikcii hospodársky subjekt, proti ktorému je sťažnosť vznesená, vykonáva svoju ekonomickú činnosť.

Ak chcete podať oznámenie/sťažnosť, prejdite na odkaz INFO sťažnosti, kde si môžete prečítať o  postupe podávania sťažností a získať kontaktné údaje regionálnych a okresných komisariátov pre ochranu spotrebiteľa.

V zmysle príslušných zákonných podmienok musia byť sťažnosti a oznámenia podané písomne alebo elektronicky a môžu byť vznesené aj osobne.

Sťažnosť možno podať elektronicky na tejto webovej stránke.

Sťažnosť alebo oznámenie musí byť podané v mene sťažovateľa alebo oznamujúcej osoby.

Sťažnosť/oznámenie sa vybaví v zákonnej lehote (v súlade s nariadením vlády č. 27/2002), pokiaľ sú k nemu priložené všetky potrebné sprievodné dokumenty, t. j. faktúra na daňové účely, pokladničný blok alebo iný doklad, príslušná zmluva alebo záručný list alebo iné dokumenty podľa potreby.

Sťažnosti musia spĺňať uvedené podmienky, aby sa nimi komisariáty zaoberali. V opačnom prípade budú uzatvorené z dôvodu nedostatku informácií.

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ZDRAVOTNÉ POISTENIE

(CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – CNAS)

Adresa:

Calea Călărașilor No 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, Bukurešť

Webové sídlo: http://www.cnas.ro/

E-mail: relpubl1@casan.ro

Tel.: +40 (0)372309236

Fax: +40 (0)372309165

Predstavenie inštitúcie:

Národná agentúra pre zdravotné poistenie (CNAS) je autonómna verejná inštitúcia národného záujmu s právnou subjektivitou. Do jej právomoci patrí zabezpečovanie konzistentného a koordinovaného fungovania systému sociálneho a zdravotného poistenia v Rumunsku.

Právny základ:

 • mimoriadne nariadenie vlády č. 150/20 z novembra 2002,
 • mimoriadne nariadenie vlády č. 180/2000,
 • zákon č. 145/1997.

Ciele:

Rozvíjať a udržiavať systém sociálneho a zdravotného poistenia, v ktorom sú rešpektované práva poistencov a plnia sa ich potreby.

Všeobecné ciele:

 • chrániť poistencov pred vznikom nákladov na služby zdravotnej starostlivosti v prípade choroby alebo nehody,
 • zabezpečovať efektívne využívanie rumunského fondu jednotného sociálneho a zdravotného poistenia so zahrnutím poistencov na univerzálnom, spravodlivom a nediskriminačnom základe.

Konkrétne ciele:

 • zabezpečovať prístup k službám zdravotnej starostlivosti, liekom a zdravotníckym pomôckam,
 • zabezpečovať spravodlivú a nediskriminačnú ochranu v rámci efektívneho využívania fondu jednotného sociálneho a zdravotného poistenia,
 • zvýšiť mieru spokojnosti poistencov s kvalitou služieb,
 • zlepšiť poskytovanie informácií poistencom.

STÁLY VOLEBNÝ ORGÁN

(AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ)

Adresa ústredia:

Str. Stavropoleos No 6, Sector 3, 030084 Bukurešť

Tel.: +40 (0)213100824

Webové sídlo: https://www.roaep.ro/prezentare/en/

E-mail: comunicare@roaep.ro

Predstavenie inštitúcie:

Stály volebný orgán je nezávislá administratívna inštitúcia s právnou subjektivitou, ktorej sú zverené všeobecné právomoci vo volebných otázkach. Jeho úlohou je zabezpečovať organizáciu a usporadúvanie volieb a referend a zaisťovať, aby financovanie politických strán a volebných kampaní bolo v súlade s ústavou a príslušnými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými a európskymi normami.

Právny základ:

 • rozhodnutie č. 4 z 22. júna 2016, ktorým sa schvaľujú pravidlá organizácie a fungovania Stáleho volebného orgánu a Centra volebných expertov,
 • zákon č. 334/2006 o financovaní činností politických strán a volebných kampaní, znovu uverejnený,
 • zákon č. 208/2015 o voľbách do senátu a poslaneckej snemovne a o organizácii a fungovaní Stáleho volebného orgánu, v znení neskorších zmien a doplnení.

Ciele:

 • zabezpečovať zákonné, slobodné a spravodlivé volebné procesy s efektívnym a transparentným využívaním ľudských, finančných a hospodárskych zdrojov,
 • zabezpečovať, že politické strany a volebné kampane využívajú správne a transparentné financovanie,
 • zabezpečovať integrovaný prístup k riadeniu volebných procesov.

Funkcie (neúplný zoznam):

 • strategická funkcia: zabezpečovať zavedenie odvetvových cieľov v oblasti činnosti orgánu,
 • regulačná funkcia: zabezpečovať prípravu a predkladanie schválenia legislatívneho rámca požadovaného na plnenie strategických úloh vo volebných otázkach a príprava a schvaľovanie noriem a povinných technických pravidiel pre všetky subjekty a orgány poverené úlohami v súvislosti s voľbami,
 • riadiaca funkcia: zabezpečovať organizáciu a koordináciu činností a zdrojov požadovaných na vykonávanie volebných procesov,
 • funkcia štátneho orgánu: zabezpečovať monitorovanie a celoštátne uplatňovanie nariadení, ktoré sa osobitne vzťahujú na volebný systém a pravidiel stanovených s cieľom modernizovať rumunský volebný systém a zaistiť jeho prepojenie s volebnými systémami iných štátov EÚ,
 • kontrolná funkcia: zabezpečovať kontroly dodržiavania právnych predpisov a uplatňovania zákonných pokút podľa potreby,

Informácie o ďalších funkciách sú dostupné tu.

Úlohy (neúplný zoznam):

 • vypracúvať návrhy týkajúce sa logistiky pri usporadúvaní volieb, ktoré odosiela vláde a príslušným miestnym orgánom, a monitorovať vykonávanie návrhov,
 • monitorovať spôsob vymedzovania oblastí volebných miestností a výberu budov a priestorov na umiestnenie volebných miestností volebných úradov,
 • monitorovať včasné poskytovanie zariadení a vybavenia pre volebné miestnosti: štandardné volebné urny a volebné kabínky, pečiatky a pečiatkové podušky, nádoby na prevoz volebných lístkov atď.; a monitorovať úschovu týchto zariadení a vybavenia v období medzi jednotlivými voľbami,
 • monitorovať spôsob, ktorým sa zabezpečuje, že sú včas dostupné potrebné finančné prostriedky na stupňované poskytovanie logistiky potrebnej pri vykonávaní volebných procesov,
 • monitorovať bezpečnosť volebných miestností, volebných lístkov a ďalších dokumentov a materiálov potrebných pri voľbách,
 • monitorovať prípravu a tlač stálych volebných zoznamov,
 • monitorovať a kontrolovať aktualizovanie zoznamu voličov.

Informácie o ďalších úlohách sú dostupné tu.

RUMUNSKÝ INŠTITÚT PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

(INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI – IRDO)

Adresa:

B-dul Nicolae Bălcescu No 21, Sector 1, Bukurešť

Tel.: +40 (0)213114921

Webové sídlo: https://irdo.ro/english/index.php

E-mail: office@irdo.ro

Predstavenie inštitúcie:

Rumunský inštitút pre ľudské práva (IRDO) je nezávislá štátna inštitúcia poverená v zmysle zákona, ktorým sa zriaďuje, úlohami v oblasti výskumu, odbornej prípravy, šírenia informácií a poskytovania odborného poradenstva. V uvedenom zákone sa ďalej poskytujú záruky nezávislosti a nestrannosti v súlade s kritériami OSN a Rady Európy, v ktorých sa odporúča zriadenie takýchto inštitúcií v každom demokratickom štáte.

Rumunský inštitút pre ľudské práva pri vykonávaní všetkých svojich osobitných úloh v oblasti výskumu, odbornej prípravy a poskytovania informácií a odborného poradenstva neustále dbá na pravidlá a normy stanovené v medzinárodných zmluvách, pokiaľ ide o ľudské práva, ako aj na príslušné judikatúry medzinárodných súdov.

IRDO má navyše volených zástupcov vo viacerých medzinárodných orgánoch zameraných na podporu a ochranu ľudských práv.

Služby inštitútu sú dostupné pre každého, kto ich potrebuje. Znenie základných dokumentov a bibliografické odkazy sú šírené bezplatne alebo sa poskytujú len za cenu vo výške nákladov na reprodukciu.

Inštitút môže uzatvárať zmluvy s vedeckými inštitúciami alebo orgánmi na vykonávanie špecializovaného výskumu a ponúka možnosť vypracovania stanovísk na požiadanie špecializovaných fór v Rumunsku a v zahraničí. Poplatky za takéto služby stanovuje vedenie inštitútu.

Právny základ:

zákon č. 9/1991, ktorým sa zriaďuje Rumunský inštitút pre ľudské práva.

Cieľ:

V právomoci inštitútu je zabezpečovať, aby boli verejné orgány, mimovládne organizácie a rumunskí občania dobre informovaní o otázkach týkajúcich sa ľudských práv a o spôsobe zaručovania ľudských práv v iných krajinách, najmä v tých, ktoré sú účastníkmi Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

Inštitút sa zároveň usiluje zvyšovať informovanosť medzinárodných orgánov, ako aj širokej verejnosti v zahraničí o praktických opatreniach zavedených na zaistenie dodržiavania a ochrany ľudských práv v Rumunsku.

Činnosti IRDO:

a)      zriadenie, udržiavanie chodu a prevádzkovanie centra dokumentácie pre všetkých používateľov, v ktorom sa nachádzajú znenia medzinárodných dohovorov, zákonov, dokumentov, štúdií a publikácií o ľudských právach a bibliografických odkazov,

b)      informovanie verejných orgánov, mimovládnych organizácií a občanov, najmä zvyšovaním ich informovanosti o medzinárodných dokumentoch, postupoch a praxi v oblasti ľudských práv vrátane poskytovania prekladov, ak je to potrebné,

c)      organizovanie programov odbornej prípravy, ktoré sú buď špeciálne pripravené podľa konkrétnych potrieb osôb s osobitnými úlohami pri ochrane ľudských práv, alebo sú určené na zvyšovanie informovanosti širších skupín verejnosti o otázkach ľudských práv,

d)      poskytovanie informácií, pravidelne alebo na požiadanie, o úsilí vlády a mimovládnych organizácií v Rumunsku zameranom na podporu a ochranu ľudských práv a o podobnom úsilí v iných krajinách, ako aj o medzinárodných záväzkoch, ktoré Rumunsko prijalo, a o spôsobe ich plnenia,

e)      poskytovanie dokumentov parlamentným komisiám, na ich vlastnú žiadosť, týkajúcich sa aspektov ľudských práv prítomných v návrhoch právnych predpisov a v iných otázkach, ktorými sa parlament zaoberá,

f)       vykonávanie výskumu v oblasti rôznych aspektov podpory a dodržiavania ľudských práv v Rumunsku a v zahraničí,

g)      vydávanie spravodajcu o ľudských právach a zabezpečovanie jeho všeobecného šírenia vrátane poskytovania prekladov do iných jazykov,

h)      organizovanie prieskumov verejnej mienky v súvislosti s ochranou ľudských práv v Rumunsku.

Ďalšie informácie o IRDO sú dostupné na webovom sídle inštitúcie.

Posledná aktualizácia: 23/08/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.