Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.
Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Ombudsman

Špecializované orgány pre ľudské práva

Iné

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Nasledujúce inštitúcie môžu poskytnúť poradenstvo v súvislosti s konkrétnymi okolnosťami vášho prípadu.

1. Komisia pre rovnosť a ľudské práva

Komisia pre rovnosť a ľudské práva je vnútroštátnym orgánom pre rovnosť pre Škótsko, Anglicko a Wales a pracuje na odstránení diskriminácie a presadzovaní rovnosti v oblasti deviatich chránených dôvodov v súlade so zákonom o rovnosti z roku 2010: vek, zdravotné postihnutie, rod, rasa, náboženstvo a vierovyznanie, tehotenstvo a materstvo, manželstvo a občianske partnerstvo, sexuálna orientácia a zmena pohlavia.  Ide o vnútroštátnu inštitúciu pre ľudské práva na najvyššej úrovni akreditácie („status A“) a spolu so Škótskou komisiou pre ľudské práva podporuje a chráni ľudské práva v Škótsku.

Komisia pre rovnosť a ľudské práva ako vnútroštátna inštitúcia pre ľudské práva:

 • podporuje informovanosť o ľudských právach, ich chápanie a ochranu,
 • podporuje orgány verejnej moci pri dodržiavaní zákona o ľudských právach,
 • poskytuje informácie o ľudských právach verejnosti, organizáciám občianskej spoločnosti a orgánom verejnej moci,
 • monitoruje situáciu v oblasti ľudských práv vo Veľkej Británii a podáva správy o svojich zisteniach a odporúčania OSN, vláde a parlamentu,
 • poskytuje poradenstvo vláde a parlamentu Spojeného kráľovstva a decentralizovaným správam Škótska a Walesu o následkoch politík a navrhovaných právnych predpisov na oblasť ľudských práv,
 • využíva svoje oprávnenia na zlepšenie ochrany ľudských práv.

Komisia pre rovnosť a ľudské práva je okrem iného oprávnená:

 • vykonávať súdne preskúmania – druh súdneho konania, pri ktorom sudca preskúma zákonnosť rozhodnutia alebo opatrenia, ktoré prijal verejný orgán,
 • hroziť súdnym preskúmaním pred prijatím právneho predpisu, ak sa domnieva, že navrhovanou zmenou zákona sa porušia ľudské práva určitej skupiny,
 • zasahovať v prípadoch týkajúcich sa ľudských práv, ktorým sa venujú iné subjekty (tzv. „intervencia tretej strany“) – komisia však nemôže podporovať jednotlivé prípady týkajúce sa ľudských práv, ktoré nesúvisia s otázkou rovnosti,
 • vyšetrovať akúkoľvek otázku ľudských práv – ak komisia odporúča akejkoľvek organizácii zmenu a zlepšenie politiky, postupu alebo právneho predpisu, takéto odporúčanie sa musí zohľadniť,
 • doručiť upozornenie týkajúce sa dodržiavania súladu, ak sa domnieva, že orgán verejnej moci nedodržal svoje povinnosti v oblasti rovnosti – môže vyžadovať dodržanie povinnosti alebo uvádzať podrobnosti o krokoch, ktoré je potrebné uskutočniť na zabezpečenie súladu.

http://www.equalityhumanrights.com/

Kontaktné údaje:

Komisia pre rovnosť a ľudské práva – Škótsko

Telefón: 0141 288 5910

E-mail: scotland@equalityhumanrights.com

Používatelia britskej posunkovej reči môžu komisiu kontaktovať rovnako ako počujúce zainteresované strany.  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujete Komisiu pre rovnosť a ľudské práva na webovej lokalite http://www.equalityhumanrights.com/

Služba pre poradenstvo a pomoc v oblasti rovnosti

Telefón: 0808 800 0082
Textový telefón: 0808 800 0084

E-mail: eass@mailgb.custhelp.com

Pošta: FREEPOST EASS Helpline FPN6521

Na webovej lokalite http://www.equalityadvisoryservice.com/ je dostupné aj tlmočenie pre britskú posunkovú reč, webový chat a kontaktný formulár.

Úradné hodiny:
od 9.00 do 19.00 v pondelok až piatok
od 10.00 do 14.00 v sobotu
V nedeľu a počas sviatkov zatvorené

2. Škótska komisia pre ľudské práva

Škótska komisia pre ľudské práva (SHRC) je vnútroštátnou inštitúciou pre ľudské práva pre Škótsko v súlade s parížskymi zásadami OSN týkajúcimi sa postavenia vnútroštátnych inštitúcií a má najvyššiu úroveň akreditácie („status A“).  SHRC je nezávislým orgánom, ktorý zriadil škótsky parlament v roku 2008, a má všeobecnú povinnosť podporovať zvyšovanie informovanosti, pochopenie a dodržiavanie všetkých ľudských práv – hospodárskych, sociálnych, kultúrnych, občianskych a politických – pre všetkých obyvateľov kdekoľvek v rámci Škótska a nabádať k uplatňovaniu najlepších postupov v oblasti ľudských práv.  Okrem toho môže podávať správy o otázkach ľudských práv priamo OSN.  Úplný rozsah povinností a právomocí tejto komisie je uvedený v zákone o Škótskej komisii pre ľudské práva z roku 2006.

Komisia je oprávnená:

 • odporúčať zmeny právnych predpisov, politík a postupov,
 • podporovať ľudské práva prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a zverejňovania výskumu,
 • vyšetrovať politiky a postupy škótskych orgánov verejnej moci.

SHRC nevybavuje sťažnosti a ani neposkytuje poradenstvo jednotlivcom.  V letáku Pomoc v oblasti ľudských práv však poskytuje informácie o organizáciách a službách, ktoré môžu poskytnúť poradenstvo a pomoc.

Kontaktné údaje:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Telefón: 0131 244 3550
E-mail: hello@scottishhumanrights.com
Webová stránka: Škótska komisia pre ľudské práva

Ombudsmani

1. Škótsky ombudsman pre verejné služby

Škótsky ombudsman pre verejné služby poskytuje bezplatné, nezávislé a nestranné služby v oblasti sporov medzi občanmi a miestnou samosprávou a centrálnou vládou s cieľom prispieť k vyriešeniu sporov alebo napraviť nespravodlivú situáciu.  Ide o konečnú fázu riešenia sťažností proti verejným orgánom v Škótsku (obecným radám, národnému systému zdravotnej starostlivosti, bytovým družstvám, vysokým školám a univerzitám, väzniciam, väčšine zásobovateľov vody, škótskej vláde a jej agentúram a ministerstvám, ako aj väčšine škótskych verejných orgánov).

Kontaktné údaje:

Bezplatné telefónne číslo: 0800 377 7330
Telefón: 0131 225 5330

Pošta: Freepost SPSO (známka nie je potrebná)

Osobne: 4 Melville Street, Edinburgh, EH3 7NS (úradné hodiny v pondelok, stredu, štvrtok a piatok od 9.00 do 17.00, vo štvrtok od 10.00 do 17.00)

Webová stránka: Škótsky ombudsman pre verejné služby

2. Parlamentný ombudsman a ombudsman pre zdravotné služby

Parlamentný ombudsman a ombudsman pre zdravotné služby predstavuje konečnú fázu pre sťažnosti proti národnému systému zdravotnej starostlivosti v Anglicku a verejným službám, ktoré poskytuje vláda Spojeného kráľovstva.  Poskytuje bezplatnú službu a skúma sťažnosti, pri ktorých sa niekto domnieva, že došlo ku krivde alebo utrpeniu preto, že niektorá organizácia nekonala riadne alebo spravodlivo alebo poskytla nedostatočnú službu a veci nenapravila.

Ombudsman nepatrí k vládnym inštitúciám.  Bol zriadený parlamentom na účely poskytovania nezávislej služby riešenia sťažností.  Informuje parlament o zisteniach z jednotlivých prípadov , aby mu pomohol pri kontrole poskytovateľov verejných služieb, a širšie poskytuje svoje zistenia iným subjektom s cieľom pomôcť pri zlepšovaní verejných služieb.  Ombudsman sa zodpovedá parlamentu Spojeného kráľovstva a jeho prácu kontroluje výbor pre verejnú správu a ústavné otázky.

Predtým ako sťažnosť podáte pred ombudsmanom, musíte sa najskôr sťažovať v organizácii, s ktorou ste nespokojní.  Ak sa vaša sťažnosť týka ministerstva alebo verejnej organizácie Spojeného kráľovstva, musíte kontaktovať niektorého z poslancov, aby túto záležitosť postúpil ombudsmanovi.

Webová stránka: ombudsman

Kontaktné údaje:

Telefón: 0345 015 4033 (od 8.30 do 17.30, v pondelok až piatok)

Textová služba na základe „spätného volania“: 07624 813 005

Ak používate britskú posunkovú reč, môžete využiť služby SignVideo: SignVideo

Špecializované orgány pre ľudské práva

1. Škótsky komisár pre deti a mládež

Škótsky komisár pre deti a mládež zvyšuje informovanosť o právach detí a ich pochopenie a pomáha deťom presadzovať ich práva. Komisár je oprávnený vykonávať vyšetrovania týkajúce sa toho, či poskytovatelia služieb zohľadňujú práva, záujmy a názory skupín detí a mládeže pri prijímaní rozhodnutí alebo vykonávaní činností, ktoré ich ovplyvňujú.

Kontaktné údaje

Children and Young People's Commissioner Scotland 
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Telefón: 0131 346 5350
Bezplatná telefonická linka pre mládež: 0800 019 1179
Textový telefón: 0770 233 5720

E-mail: inbox@cypcs.org.uk
Webová stránka: CYPCS

2. Škótsky komisár pre informácie

Úrad škótskeho komisára pre informácie podporuje a presadzuje právo verejnosti žiadať informácie od škótskych verejných orgánov a tiež aj uplatňovanie správnych postupov zo strany orgánov.  Prostredníctvom svojej práce komisár podporuje otvorenosť, transparentnosť a zodpovednosť verejných orgánov.

Komisár zodpovedá za presadzovanie a podporovanie škótskych právnych predpisov v oblasti slobody informácií, konkrétne:

 • zákon o slobodnom prístupe k informáciám (Škótsko) z roku 2002
 • predpisy o informáciách o životnom prostredí (Škótsko) z roku 2004
 • predpisy o INSPIRE (Škótsko) z roku 2009

Komisár a komisárov tím:

 • skúmajú žiadosti a vydávajú právne vymáhateľné rozhodnutia
 • podporujú uplatňovanie správnych postupov medzi verejnými orgánmi
 • poskytujú verejnosti informácie o jej právach

Kontaktné údaje

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St Andrews
Fife
KY16 9DS
Telefón: 01334 464610
Fax: 01334 464611
E-mail: enquiries@itspublicknowledge.info
Webová stránka: Škótsky komisár pre informácie

3. Úrad komisára pre informácie

Úrad komisára pre informácie je nezávislým orgánom v Spojenom kráľovstve zriadeným na podporu práv na informácie vo verejnom záujme, presadzovanie otvorenosti zo strany verejných orgánov a na ochranu osobných údajov jednotlivcov.

Kontaktné údaje:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Telefón: 0303 123 1113 (alebo 01625 545745, ak si neželáte volať na číslo „03“)
Fax: 01625 524 510

The Information Commissioner's Office Scotland
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Telefón: 0131 244 9001

E-mail: Scotland@ico.org.uk
Webová stránka: Úrad komisára pre informácie

Iné organizácie

1. Poradenská služba pre občanov

Poradenská služba pre občanov (Citizens Advice Service) pomáha ľuďom riešiť ich právne, finančné a ďalšie problémy prostredníctvom poskytovania bezplatného, nezávislého a dôverného poradenstva a ovplyvňovania tvorcov politík.

Kontaktné údaje

Priama linka poradenskej služby pre občanov: 0808 800 9060 (pondelok až piatok od 9.00 do 18.00)

Webová stránka: Poradenská služba pre občanov

Poradenskú službu pre občanov môžete kontaktovať kliknutím na webovú lokalitu http://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm,

2. Podpora obetí v Škótsku

Podpora obetí v Škótsku je dobrovoľnícka organizácia pomáhajúca ľuďom, ktorí sa stali obeťami trestného činu.  Obetiam, svedkom a ostatným osobám, ktoré sa stali obeťami trestného činu, poskytuje emocionálnu podporu, praktickú pomoc a základné informácie.  Táto služba je bezplatná, dôverná a poskytujú ju dobrovoľníci prostredníctvom siete komunitných služieb pre dosiahnutie spravodlivosti pre obete a mládež, ako aj služieb pre svedkov poskytovaných prostredníctvom súdu.

Na webovom sídle organizácie Podpora obetí v Škótsku nájdete ďalšie informácie vrátane informácií o možnosti kontaktu:

Podpora obetí v Škótsku

Tiesňová linka: 0345 603 9213 (v pondelok až piatok, od 8.00 do 20.00)

Kódex obetí pre Škótsko

V Kódexe obetí pre Škótsko sa jednoznačne a súhrnne stanovujú práva a podpora, ktorá je k dispozícii pre obete trestných činov v Škótsku.

3. Úrad komisára pre imigračné služby

Úrad komisára pre imigračné služby (OISC) je nezávislý verejný orgán nepatriaci pod žiadne ministerstvo, ktorý bol zriadený na základe zákona o prisťahovalectve a azyle z roku 1999.

Medzi hlavné povinnosti OISC patria:

 • regulovanie poradcov v oblasti prisťahovalectva,
 • presadzovanie osvedčených postupov stanovením štandardov,
 • prijímanie a riešenie sťažností proti osobám poskytujúcim poradenstvo v oblasti prisťahovalectva,
 • stíhanie osôb stojacich mimo zákona,
 • dohľad nad reguláciou osôb poskytujúcich poradenstvo v oblasti prisťahovalectva a sú regulovaní niektorým z určených profesionálnych orgánov.

OISC neposkytuje poradenstvo v oblasti prisťahovalectva, ani neodporúča a neschvaľuje konkrétneho poradcu.

OISC spolupracuje s rôznymi organizáciami vrátane profesionálnych združení, tribunálov, pohraničnej agentúry Spojeného kráľovstva a dobrovoľníckych organizácií.

Viac informácií nájdete na: Úrad komisára pre imigračné služby

Kontaktné údaje:

Office of the Immigration Services Commissioner
5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF

Telefón: 0845 000 0046

E-mail: info@oisc.gov.uk

4. Škótska rada právnej pomoci (SLAB)

Účelom právnej pomoci v Škótsku je poskytnúť prístup k spravodlivosti tým ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť vlastné právne náklady.  Škótska rada právnej pomoci spravuje systém právnej pomoci v Škótsku v rozsahu pôsobnosti právnych predpisov.

Ak chcete požiadať o právnu pomoc, musíte nájsť právnika, ktorý sa zaoberá poskytovaním právnej pomoci.  Budete musieť preukázať, že si nemôžete dovoliť zaplatiť za právnu pomoc a že váš problém je vážny.  Je možné, že budete musieť zaplatiť časť právnych nákladov vášho prípadu, alebo že budete náklady musieť splatiť neskôr.

V závislosti od vašej finančnej situácie a typu právnej pomoci, ktorú potrebujete, možno nebudete musieť platiť nič.

Typ právnej pomoci, o ktorý žiadate, závisí od typu právnej pomoci, ktorú potrebujete.  Váš právnik vám poradí.

 • Poradenstvo a asistencia môžu pomôcť s nákladmi na získanie právneho poradenstva od právnika, napr. informácie o vašich právach a možnostiach alebo pomoc pri jednaní a s dokladmi.  Nepokryje vaše súdne náklady.

V prípade potreby vás však váš právnik môže zastupovať na súde:

 • v občianskoprávnych prípadoch, napr. máte problémy s bývaním, rozvádzate sa, riešite spor týkajúci sa detí alebo potrebujete pomoc s dlhom za bývanie,
 • pri vypočutí dieťaťa, napr. ste mladistvý (alebo jeho rodič/opatrovateľ), ktorého požiadali, aby sa dostavil na súd na vyriešenie nejakého problému,
 • v trestnoprávnom prípade, napr. boli ste obvinení z trestného činu alebo vám hrozí väzenie.

Nižšie sú uvedené možnosti ako získať viac informácií o SLAB alebo sa na ňu obrátiť.

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5HE
Telefón: 0131 226 7061 (v pondelok až piatok, od 8.30 do 17.00)
Britská posunková reč: contact Scotland-BSL, škótska online tlmočnícka služba.
E-mail: general@slab.org.uk
Webové sídlo: Škótska rada právnej pomoci

5. Inšpektorát pre ošetrovateľské služby

Inšpektorát pre ošetrovateľské služby reguluje a kontroluje ošetrovateľské služby v Škótsku s cieľom zabezpečiť, aby zodpovedali správnym normám.  Spoločne s ďalšími regulátormi kontroluje miestnu prácu rôznych organizácií zameranú na podporu dospelých a detí.

Kontaktné údaje

Telefón: 0345 600 9527
E-mail: enquiries@careinspectorate.com
Webová stránka: Inšpektorát pre ošetrovateľské služby

6. Komisia pre duševné zdravie v Škótsku

Komisia chráni a podporuje ľudské práva osôb s duševnými chorobami, poruchami učenia a súvisiacimi zdravotnými stavmi.  Robí tak prostredníctvom posilňovania postavenia jednotlivcov a ich opatrovateľov, monitorovania právnych predpisov o duševnom zdraví a nespôsobilosti, a ovplyvňovaním a konfrontáciou poskytovateľov služieb a tvorcov politík.

Poradenská linka: 0800 389 6809 (len pre používateľov služieb a opatrovateľov) alebo 0131 313 8777 (pre odborníkov) (v pondelok až štvrtok od 9.00 do 17.00, v piatok od 9.00 do 16.30)
E-mail: enquiries@mwcscot.org.uk
Webová stránka: Komisia pre duševné zdravie v Škótsku

Ďalšie informácie alebo pomoc

Nasledujúce organizácie a orgány vám môžu poskytnúť informácie alebo pomoc v súlade so svojím poslaním.

Webové sídlo vlády Spojeného kráľovstva pre občanov Spojeného kráľovstva: vláda Spojeného kráľovstva

Útulky poskytujú poradenstvo týkajúce sa bývania: Shelter Scotland

Organizácia ACAS poskytuje poradenstvo týkajúce sa zamestnania: ACAS

Organizácia National Debtline poskytuje poradenstvo týkajúce sa dlhov: National Debt Line

Charitatívna organizácia StepChange Debt Charity poskytuje poradenstvo týkajúce sa dlhov: Step Change

Poradenská služba Money Advice Service poskytuje poradenstvo o peniazoch a finančných otázkach: Money Advice Service

Škótska advokátska komora vám môže pomôcť pri hľadaní právnika vrátane právnika pre otázky ľudských práv: Advokátska komora

Škótske centrum pre práva detí (SCLC) poskytuje bezplatné právne poradenstvo pre deti a o deťoch: SCLC

Organizácia Contact poskytuje informácie, podporu a poradenstvo pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím: Contact

Služba poradenstva a podpory pre pacientov (PASS) v rámci poradenského úradu pre občanov (Citizens Advice Bureau) je nezávislá služba, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a podporu pre pacientov a ich ošetrovateľov: PASS

Škótske združenie pre mentálne zdravie (SAMH): SAMH

Care Information Scotland je služba, ktorá telefonicky a prostredníctvom webovej služby poskytuje informácie o ošetrovateľských službách pre starších ľudí žijúcich v Škótsku: CIS

Organizácia SurvivorScotland vykonáva dohľad nad národnou stratégiou pre osoby, ktoré v detstve prežili týranie: SurvivorScotland

Škótska linka pomoci pre starších ľudí: Age UK Scotland

Škótska organizácia pomoci pre ženy (SWA): SWA

Škótska rada pre utečencov (SRC): SRC

Centrum pre práva etnických menšín (EMLC): EMLC

Posledná aktualizácia: 18/05/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.