Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Základné práva

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Vnútroštátne súdy

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Ombudsman pre ľudské práva (Varuh človekovih pravic)

Špecializované orgány pre ľudské práva

Vnútroštátne súdy

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Ústavný súd Slovinskej republiky (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ľubľana
p. p. 1713
Tel.: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
E-mail: info@us-rs.si,

Správny súd Slovinskej republiky (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ľubľana
Tel.: + 386 (01) 47 00 100
Fax: + 386 (01) 47 00 150
E-mail: urad.uprlj@sodisce.si

Pobočka súdu v meste Maribor
Tel.: + 386 (02) 230 20 30
Fax: + 386 (02) 230 20 48
E-mail: oddelek.uprmb@sodisce.si

Pobočka súdu v meste Nova Gorica
Tel.: + 386 (05) 33 55 200
Fax: + 386 (05) 33 55 221
E-mail: oddelek.uprng@sodisce.si

Pobočka súdu v meste Celje
Tel.: + 386 (03) 42 75 380
Fax: + 386 (03) 42 75 388
E-mail: oddelek.uprce@sodisce.si

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Pozri časť Ombudsman pre ľudské práva.

Ombudsman pre ľudské práva (Varuh človekovih pravic)

Pozícia ombudsmana pre ľudské práva bola v Slovinskej republike vytvorená s cieľom zabezpečiť všeobecnú ochranu ľudských práv a základných slobôd. Ombudsman pre ľudské práva, jeho štyria zástupcovia alebo jeho asistenti prijímajú sťažnosti od osôb, ktoré sa domnievajú, že došlo k porušeniu ľudských práv alebo základných slobôd zo strany verejného orgánu, miestneho samosprávneho orgánu alebo zo strany právnickej osoby podliehajúcej verejnému právu. Ombudsman pre ľudské práva vykonáva svoju činnosť na základe zákona o ombudsmanovi pre ľudské práva z roku 1994 (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Ombudsman pre ľudské práva môže

  • upozorniť páchateľa, ktorý sa dopustil porušenia práv, aby napravil alebo zastavil spôsobené nezrovnalosti alebo
  • dokonca navrhnúť, aby bola poskytnutá náhrada škody,
  • vo vašom mene a s vaším súhlasom podať Ústavnému súdu žiadosť o posúdenie ústavnosti a zákonnosti niektorých ustanovení alebo zákonov alebo
  • podať ústavnú sťažnosť na základe porušenia práva,
  • predložiť vláde alebo parlamentu podnet na zmenu alebo doplnenie zákonov alebo iných ustanovení,
  • navrhnúť všetkým orgánom, ktoré spadajú do jeho právomoci, aby zlepšili svoje fungovanie a vzťahy so stranami,
  • poskytnúť komukoľvek svoje stanovisko ku konkrétnemu prípadu, ktorý sa týka porušenia práv a slobôd bez ohľadu na druh konania alebo stupeň preskúmania prípadu pred príslušným orgánom.

Ombudsman pre ľudské práva nesmie konať alebo vykonávať nápravu porušenia alebo nezrovnalosti namiesto príslušného štátneho orgánu, miestneho samosprávneho orgánu alebo právnickej osoby podliehajúcej verejnému právu.

Porušovateľ práv je takisto zodpovedný za nápravu svojho konania. Ombudsman navyše nemôže skúmať prípady, ktorými sa zaoberajú súdy, okrem výnimočných prípadov.

Podľa zákona ombudsman nemá v rámci súkromného sektora žiadne právomoci, takže nemôže zasiahnuť v prípadoch, ak dôjde napríklad k porušeniu práv súkromnou spoločnosťou. V takýchto prípadoch môže vyvinúť tlak na štátne orgány, miestne samosprávne orgány alebo právnické osoby podliehajúce verejnému právu, ktoré monitorujú činnosť danej súkromnej spoločnosti alebo dotknutej osoby.

Ombudsman v spolupráci s mimovládnymi a humanitárnymi organizáciami takisto monitoruje miesta zadržania osôb a spôsob, akým sa zaobchádza s osobami, ktoré boli zadržané, alebo ktorých sloboda bola obmedzená.

V rámci svojej právomoci môže ombudsman monitorovať, upozorňovať a poskytovať poradenstvo, ale nesmie prijímať úradné rozhodnutia.

Kontaktné informácie:

Ombudsman Slovinskej republiky pre ľudské práva

Dunajska cesta 56 (4. poschodie)
1109 Ľubľana
Tel.: 01 475 00 50
Bezplatná asistenčná linka: 080 15 30
Fax: 01 475 00 40
E-mail: info@varuh-rs.si

Špecializované orgány pre ľudské práva:

Ombudsman pre práva detí (Varuh otrokovih pravic)

Súčasť úradu Ombudsmana pre ľudské práva, špecializovaný zástupca ombudsmana.

Obhajca zásady rovnosti (Zagovornik načela enakosti)

Obhajca zásady rovnosti sa usiluje o zabránenie diskriminácie a jej odstránenie v Slovinsku.

PODNETY (SŤAŽNOSTI): Obhajca rieši podnety a sťažnosti týkajúce sa prípadov údajnej diskriminácie. Vydáva právne nezáväzné stanoviská o tom, či ste boli v konkrétnej situácii diskriminovaný(-á), t. j. či sa s vami nezaobchádzalo rovnakým spôsobom vzhľadom na okolnosti spočívajúce vo vašej osobe. Páchateľom, ktorí sa dopustili porušení práv a slobôd, zároveň poskytne odporúčania, ktoré sa týkajú nápravy, dôvodov a následkoch takýchto porušení. Týmto spôsobom sa obhajca zásady rovnosti usiluje svojím konaním neformálne napraviť porušenia a prispieť k zlepšeniu v budúcnosti. Ak sa však problém nedá vyriešiť takýmto spôsobom, môže navrhnúť inšpektorátom, aby začali stíhanie protiprávneho konania. Konania vedené obhajcom zásady rovnosti sú bezplatné a dôverné.

POMOC: Obhajca ponúka pomoc v súvislosti s právnou ochranou pred diskrimináciou v iných konaniach, napr. poskytnutím poradenstva o dostupných nápravných opatreniach a o možnostiach ich využitia v styku s inými štátnymi orgánmi.

PORADENSTVO: Môžete požiadať obhajcu o stanovisko k tomu, či vaše konanie predstavuje alebo by mohlo predstavovať diskrimináciu a takisto o radu, ako konať, aby ste sa vyhli diskriminácii a účinnejšie dodržiavali právo na rovnaké zaobchádzanie.

INFORMÁCIE: Obhajca poskytuje všeobecné informácie o problematike diskriminácie a o situácii v tejto oblasti v Slovinsku.

Kontaktné informácie:

Obhajca zásady rovnosti
Ministerstvo práce, rodiny, sociálnych záležitosti a rovnakých príležitosti
Kotnikova 28
1000 Ľubľana
Tel.: 01/369 7 03
Fax: 01/369 78 29
E-mail: zagovornik.uem@gov.si
Bezplatná asistenčná linka: 080 12 13 (iba pre volania v rámci Slovinska)
http://www.zagovornik.gov.si/

Všetky základné informácie na uvedenom webovom sídle sú plne k dispozícii aj v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom, maďarskom, srbskom, bosnianskom, albánskom a rumunskom jazyku.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Komisár pre informácie (Informacijski pooblaščenec)

Komisár pre informácie rozhoduje o oznámeniach o porušení ochrany osobných údajov na základe ustanovení rámcového zákona o ochrane osobných údajov z roku 2004 (Zakon o varstvu osebnih podatkov) a na základe právnych predpisov pre jednotlivé odvetvia, podľa ktorých sa postupuje v konkrétnych prípadoch týkajúcich sa osobných údajov [napr. zákon o preukazoch totožnosti (Zakon o osebni izkaznici)]. Komisár koná aj z vlastnej iniciatívy (ex officio), ak zistí, že mohlo dôjsť k porušeniu ochrany osobných údajov a takisto monitoruje určité oblasti bez predchádzajúceho oznámenia. Inšpekcie vykonávajú štátni inšpektori zodpovední za ochranu osobných údajov, ktorí sú zamestnancami komisára pre informácie: komisár pre informácie môže nariadiť, aby sa v osobných údajoch vykonali opravy, zistiť, či došlo k nelegálnemu získaniu alebo spracovaniu osobných údajov a udeliť správcom osobných údajov sankcie (pokuty). Proti jeho rozhodnutiu je možné podať správnu sťažnosť Správnemu súdu Slovinskej republiky.

Kontaktné informácie:

Komisár pre informácie
Zaloška 59
1000 Ľubľana
Tel.: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip@ip-rs.si

Posledná aktualizácia: 23/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.