Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

Vnútroštátne súdy

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Ústavný súd Slovinskej republiky (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel.: + 386 (01) 4776400, + 386 (01) 4776415
Email: info@us-rs.si
Správny súd Slovinskej republiky (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (01) 4700100
Fax: + 386 (01) 4700150
Email: urad.uprlj@sodisce.si
Pobočka súdu v meste Maribor
Tel.: + 386 (02) 2302030
Fax: + 386 (02) 2302048
Email: oddelek.uprmb@sodisce.si
Pobočka súdu v meste Nova Gorica
Tel.: + 386 (05) 3355200
Fax: + 386 (05) 3355221
Email: oddelek.uprng@sodisce.si
Pobočka súdu v meste Celje
Tel.: + 386 (03) 4275380
Fax: + 386 (03) 4275388
Email: oddelek.uprce@sodisce.si

Národné inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv

Pozri časť Ombudsman

Ombudsman

Pozícia ombudsmana bola v Slovinskej republike vytvorená s cieľom zabezpečiť všeobecnú ochranu ľudských práv a základných slobôd. Ombudsman, jeho štyria zástupcovia alebo jeho asistenti prijímajú sťažnosti od osôb, ktoré sa domnievajú, že došlo k porušeniu ľudských práv alebo základných slobôd zo strany verejného orgánu, miestneho samosprávneho orgánu alebo zo strany právnickej osoby podliehajúcej verejnému právu. Ombudsman vykonáva svoju činnosť na základe zákona o ombudsmanovi pre ľudské práva z roku 1994 (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Ombudsman pre ľudské práva môže:

  • vyzvať osobu, ktorá sa dopustila porušenia práv, aby napravila svoje konanie alebo ho zastavila,
  • navrhnúť, aby bola poskytnutá náhrada škody,
  • vo vašom mene a s vaším súhlasom podať Ústavnému súdu žiadosť o posúdenie ústavnosti a zákonnosti niektorých ustanovení alebo zákonov,
  • podať ústavnú sťažnosť na základe porušenia práva,
  • predložiť vláde alebo parlamentu podnet na zmenu alebo doplnenie zákonov alebo iných ustanovení,
  • navrhnúť všetkým orgánom, ktoré spadajú do jeho právomoci, aby zlepšili svoje fungovanie a vzťahy so stranami,
  • poskytnúť komukoľvek svoje stanovisko ku konkrétnemu prípadu, ktorý sa týka porušenia práv a slobôd bez ohľadu na druh konania alebo stupeň preskúmania prípadu pred príslušným orgánom.

Ombudsman pre ľudské práva nesmie konať alebo vykonávať nápravu porušenia alebo nezrovnalosti namiesto príslušného štátneho orgánu, miestneho samosprávneho orgánu alebo právnickej osoby podliehajúcej verejnému právu.

Porušovateľ práv je takisto zodpovedný za nápravu svojho konania. Ombudsman nemôže skúmať prípady, ktorými sa zaoberajú súdy, okrem výnimočných prípadov.

Podľa zákona ombudsman nemá v rámci súkromného sektora žiadne právomoci, takže nemôže zasiahnuť v prípadoch, ak dôjde napríklad k porušeniu práv súkromnou spoločnosťou. V takýchto prípadoch ombudsman môže vyvinúť tlak na štátne orgány, miestne samosprávne orgány alebo právnické osoby podliehajúce verejnému právu, ktoré monitorujú činnosť danej súkromnej spoločnosti alebo dotknutej osoby.

Ombudsman v spolupráci s mimovládnymi a humanitárnymi organizáciami takisto monitoruje miesta zadržania osôb a spôsob, akým sa zaobchádza s osobami, ktoré boli zadržané, alebo ktorých sloboda bola obmedzená.

V rámci svojej právomoci môže ombudsman monitorovať, upozorňovať a poskytovať poradenstvo, ale nesmie prijímať úradné rozhodnutia.

Ombudsman organizuje a sprostredkúva obhajobu deťom, ktorú poskytujú obhajcovia detí v rámci siete dobrovoľníkov zabezpečujúcej všetkým deťom rovnaký prístup k službám obhajoby.

Obhajcovia detí pomáhajú deťom vyjadriť svoje stanovisko vo všetkých konaniach a prípadoch, na ktorých sa zúčastňujú a toto stanovisko komunikujú príslušným orgánom a inštitúciám, ktoré rozhodujú o ich právach a prospechu. Detský obhajca nie je zákonným zástupcom dieťaťa. Odborná pomoc zahŕňa psychosociálnu podporu dieťaťa, rozhovory o jeho želaniach, pocitoch a názoroch, oboznámenie dieťaťa s postupmi a krokmi (jemu primeraným spôsobom), spolu s dieťaťom nájdenie najvhodnejšieho riešenia a sprevádzanie dieťaťa k orgánom a inštitúciám, ktoré rozhodujú o jeho právach a blahu.

Kontaktné údaje:

Ombudsman Slovinskej republiky pre ľudské práva

Dunajska cesta 56 (4. poschodie)
1109 Ljubljana
Telefón: 01 475 00 50
Bezplatná asistenčná linka: 080 15 30
Fax: 01 475 00 40
E-mail: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Špecializované orgány pre ľudské práva

Ombudsman pre práva detí (Varuh otrokovih pravic)

Súčasť úradu Ombudsmana, špecializovaný zástupca ombudsmana.

Obhajca zásady rovnosti (Zagovornik načela enakosti)

Obhajca zásady rovnosti sa usiluje o zabránenie diskriminácie a jej odstránenie v Slovinsku.

PODNETY (SŤAŽNOSTI): Obhajca rieši podnety alebo sťažnosti týkajúce sa prípadov údajnej diskriminácie. Vydáva právne nezáväzné stanoviská o tom, či ste boli v konkrétnej situácii diskriminovaný(-á), t. j. či sa s vami nezaobchádzalo rovnakým spôsobom vzhľadom na okolnosti spočívajúce vo vašej osobe. Páchateľom, ktorí sa dopustili porušení práv a slobôd, zároveň poskytne odporúčania, ktoré sa týkajú nápravy, dôvodov a následkoch takýchto porušení. Týmto spôsobom sa obhajca zásady rovnosti usiluje svojím konaním neformálne napraviť porušenia a prispieť k zlepšeniu v budúcnosti. Ak sa však problém nedá vyriešiť takýmto spôsobom, môže navrhnúť inšpektorátom, aby začali stíhanie protiprávneho konania. Konania vedené obhajcom zásady rovnosti sú bezplatné a dôverné.

POMOC: Obhajca ponúka pomoc v súvislosti s právnou ochranou pred diskrimináciou v iných konaniach, napr. poskytnutím poradenstva o dostupných nápravných opatreniach a o možnostiach ich využitia v styku s inými štátnymi orgánmi.

PORADENSTVO: Môžete požiadať obhajcu o stanovisko k tomu, či vaše konanie predstavuje alebo by mohlo predstavovať diskrimináciu a takisto o radu, ako konať, aby ste sa vyhli diskriminácii a účinnejšie dodržiavali právo na rovnaké zaobchádzanie.

INFORMÁCIE: Obhajca poskytuje všeobecné informácie o problematike diskriminácie a o situácii v tejto oblasti v Slovinsku.

Kontaktné údaje:

Obhajca zásady rovnosti (Zagovornik načela enakosti)
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
Telefón: +386 (0)1/4735531
E-mail: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Všetky základné informácie na uvedenom webovom sídle sú plne k dispozícii aj v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom, maďarskom, srbskom, bosnianskom, albánskom a rumunskom jazyku.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Komisár pre informácie

Komisár pre informácie rozhoduje o oznámeniach o porušení ochrany osobných údajov na základe ustanovení rámcového zákona o ochrane osobných údajov z roku 2004 (Zakon o varstvu osebnih podatkov) a na základe právnych predpisov pre jednotlivé odvetvia, podľa ktorých sa postupuje v konkrétnych prípadoch týkajúcich sa osobných údajov [napr. zákon o preukazoch totožnosti (Zakon o osebni izkaznici)]. Komisár koná aj z vlastnej iniciatívy (ex officio), ak zistí, že mohlo dôjsť k porušeniu ochrany osobných údajov a takisto monitoruje určité oblasti bez predchádzajúceho oznámenia. Inšpekcie vykonávajú štátni inšpektori zodpovední za ochranu osobných údajov, ktorí sú zamestnancami komisára pre informácie: komisár pre informácie môže nariadiť, aby sa v osobných údajoch vykonali opravy, zistiť, či došlo k nelegálnemu získaniu alebo spracovaniu osobných údajov a udeliť správcom osobných údajov sankcie (pokuty). Proti jeho rozhodnutiu je možné podať správnu sťažnosť Správnemu súdu Slovinskej republiky.

Kontaktné údaje:

Komisár pre informácie
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Telefón: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Posledná aktualizácia: 16/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.