Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Vnútroštátne súdne orgány

Vnútroštátne inštitúcie na ochranu ľudských práv

Verejný ochranca práv

Špecializované orgány pre ľudské práva

Iné

Vnútroštátne súdne orgány

Ústavný súd (Tribunal Constitucional)

Za zaručenie základných ľudských práv a slobôd zodpovedajú v prvom rade sudcovia a súdy. Ústava však stanovuje osobitný a najvyšší prostriedok ochrany týchto práv, a to ústavnú sťažnosť, ktorú môže prejednávať len ústavný súd. Ústavný súd je najvyššou autoritou podávajúcou výklad ústavy. Predstavuje teda súd vyššieho stupňa, ktorý chráni ústavné záruky a je najvyšším garantom základných ľudských práv a slobôd zakotvených v ústave.

Ústavný súd možno v prípade potreby kontaktovať týmito štyrmi spôsobmi:

 • poštou na adresu:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti 6
  28003 Madrid
  Spain,
 • telefonicky: +34 915508000,
 • faxom: +34 915444088.
 • e-mailom: buzon@tribunalconstitucional.es.

Viac informácií je k dispozícii na týchto webových stránkach: https://www.tribunalconstitucional.es/en a https://www.poderjudicial.es

Vnútroštátne inštitúcie na ochranu ľudských práv

Pozri oddiel o verejnom ochrancovi práv.

Verejný ochranca práv (Defensor del Pueblo)

Kancelária verejného ochrancu práv je inštitúcia, ktorá chráni a obhajuje základné práva a občianske slobody, pričom na tento účel môže dohliadať na činnosť orgánov a agentúr, ktoré v Španielsku spravujú verejnoprospešné služby, a španielskych zastupiteľských úradov v zahraničí, ktoré jednajú so španielskymi občanmi.

V súčasnosti je verejnou ochrankyňou práv pán Francisco Fernandez Marugan.

Ak verejný ochranca práv dostane podnety týkajúce sa nezrovnalostí v oblasti výkonu spravodlivosti, odošle ich na prokuratúru, ktorá ich prešetrí a v súlade so zákonom prijme náležité opatrenia alebo ich postúpi Najvyššej súdnej rade. Verejný ochranca práv môže takisto predložiť vláde odporúčania, a to v prípade potreby legislatívnych zmien.

Verejný ochranca práv môže podať dovolanie z dôvodu neústavnosti a porušenia práv a slobôd a začať konanie habeas corpus.

Verejný ochranca práv NEMÔŽE zasiahnuť, ak:

 • nedošlo k žiadnemu zásahu zo strany orgánov verejnej moci,
 • ide o spor medzi jednotlivcami,
 • uplynul viac ako rok odo dňa, kedy sa občan dozvedel o skutočnostiach, ktoré sú predmetom jeho sťažnosti,
 • ide o anonymný podnet bez konkrétnych nárokov, ktorý je podaný so zlým úmyslom alebo ktorého vybavenie môže poškodiť oprávnené záujmy tretej osoby,
 • ide o nesúhlas s obsahom súdneho rozhodnutia.

Občania, ktorí sa chcú obrátiť na verejného ochrancu práv, nemusia postupovať prostredníctvom advokáta alebo právneho zástupcu. Celé konanie je bezplatné.

Konanie sa zahajuje podaním podnetu. Podnet musí byť podpísaný a je v ňom potrebné uviesť meno, priezvisko, kontaktnú adresu a opis skutkových okolností, ktoré sú predmetom podnetu, s konkrétnym uvedením príslušného orgánu alebo orgánov.

K podnetu by sa mala pripojiť kópia najdôležitejších dokumentov týkajúcich sa daného problému. Po overení podnetu sa dokument obsahujúci pridelené číslo spisu zašle podávateľovi podnetu, pre prípad, že by chcel do spisu nahliadnuť.

Podnet možno podať ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

 • online: prostredníctvom prístupu do elektronického registra, ktorý je k dispozícii na webovej stránke verejného ochrancu práv v časti „Presenta tu queja“ (podanie podnetu),
 • osobne: v sídle kancelárie verejného ochrancu práv (ul. Zurbano č. 42, Madrid). Úradné hodiny sú od pondelka do piatka od 9:00 do 14:00 a od pondelka do štvrtka od 16:00 do 18:00 (okrem odpoludní v auguste),
 • poštou: podpísaný podnet pošlite na adresu:
  Verejný ochranca práv
  Calle Zurbano 42
  28010 Madrid
  Spain,
 • faxom: podpísaný podnet pošlite na číslo +34 913 081 158.

Ak chcete získať ďalšie informácie o kancelárii verejného ochrancu práv alebo sa informovať o stave vybavovania vašej žiadosti, môžete sa obrátiť:

 • osobne na sídlo kancelárie verejného ochrancu práv (ul. Zurbano č. 42, Madrid),
 • e-mailom na adresu: registro@defensordelpueblo.es.,
 • telefonicky na číslo:
  900 101 025 (iba zo Španielska): bezplatné telefónne číslo, na ktorom možno získať informácie o kancelárii verejného ochrancu práv, jeho právomociach a pôsobnosti a o postupe podávania podnetu,
  +34 914 327 900: na tomto čísle je možné sa informovať o stave vybavovania podnetu.
  Uvedené telefonické linky sú k dispozícii:
  od pondelka do štvrtka od 9:00 do 14:00 a od 15:00 do 18:00,
  v piatok od 9:00 do 14:00 a od 16:00 do 18:00 (okrem odpoludní v auguste).

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke https://www.defensordelpueblo.es

Špecializované orgány pre ľudské práva

 • Verejný ochranca práv pre ochranu práv detí

Verejný ochranca práv zabezpečuje ochranu práv všetkých občanov bez ohľadu na ich vek. Okrem toho však niektoré autonómne spoločenstvá zriadili inštitúcie na ochranu maloletých osôb.

Na základe španielskych právnych predpisov majú maloletí právo podať sťažnosť verejnému ochrancovi práv alebo rovnocennej autonómnej inštitúcii.

 • Orgán pre rovnaké zaobchádzanie

Rada pre presadzovanie rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe rasového alebo etnického pôvodu (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

Rada je zložená zo zástupcov rôznych štátnych orgánov, orgánov autonómnych spoločenstiev, miestnych orgánov, podnikových a odborových organizácií, ako aj neziskových organizácií, ktoré pôsobia v oblasti presadzovania rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe rasového alebo etnického pôvodu.

Jej cieľom je presadzovať zásadu rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie na základe rasového alebo etnického pôvodu v oblastiach, ako je vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, prístup k sociálnemu zabezpečeniu, sociálnym službám, bývaniu, zamestnaniu, odbornej príprave atď. a vo všeobecnosti k akýmkoľvek vymoženostiam alebo službám.

Rada má štyri hlavné funkcie:

 1. poskytovanie nezávislého poradenstva obetiam diskrimináciepri vybavovaní ich sťažností;
 2. uverejňovanie nezávislých štúdií, prieskumov a správ;
 3. presadzovanie opatrení, ktoré prispievajú k rovnakému zaobchádzaniu a k odstráneniu diskriminácie, a predkladanie príslušných odporúčaní a návrhov;
 4. vypracovanie a schválenie výročnej správy o činnosti rady a jej predloženie ministerstvu pre rovnosť.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es a https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm

 • Orgán na ochranu údajov

Španielska agentúra na ochranu údajov (Agencia Española de Protección de Datos)

Španielska agentúra na ochranu údajov je nezávislý kontrolný orgán, ktorý dohliada na dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov a zaručuje a chráni základné právo na ochranu osobných údajov.

Španielska agentúra na ochranu údajov vybavuje žiadosti a sťažnosti občanov a poskytuje informácie o právach vyplývajúcich zo zákona o ochrane údajov (Ley Orgánica de Protección de Datos). Poskytuje takisto pomoc a informácie subjektom zodpovedným za registre obsahujúce osobné údaje (ako sú podniky, inštitúcie a orgány) s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákonom stanovených požiadaviek.

Vo vzťahu k dotknutým osobám

 • vybavuje ich žiadosti a sťažnosti,
 • poskytuje informácie o právach zaručených zákonom,
 • podporuje mediálne kampane.

Vo vzťahu k subjektom spracovávajúcim údaje

 • vydáva povolenia v súlade so zákonom,
 • požaduje nápravné opatrenia,
 • v prípade porušenia právnych predpisov nariaďuje ukončenie spracovávania údajov a ich vymazanie,
 • uplatňuje právomoc ukladať sankcie,
 • v prípade potreby žiada o pomoc a informácie,
 • povoľuje medzinárodný prenos údajov.

V prípade otázok, žiadostí o objasnenie, návrhov alebo sťažností možno Španielsku agentúru na ochranu údajov kontaktovať týmito tromi spôsobmi:

 • poštou:
  Agencia Española de Protección de Datos.
  Calle Jorge Juan 6
  28001 Madrid
  Spain,
 • telefonicky: +34 912663517,
 • e-mailom: ciudadano@agpd.es.

Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke: https://www.agpd.es/.

 • Iné špecializované orgány

Španielsky výbor zastupujúci osoby so zdravotným postihnutím (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Španielsky výbor zastupujúci osoby so zdravotným postihnutím, známejší pod akronymom CERMI, je platforma na zastupovanie záujmov a ochranu osôb so zdravotným postihnutím a vyvíjanie iniciatív v ich mene. Viac ako tri a pol milióna osôb so zdravotným postihnutím a ich rodinných príslušníkov, vedomých si svojho postavenia ako znevýhodnenej sociálnej skupiny, sa rozhodlo zjednotiť prostredníctvom zastrešujúcich organizácií s cieľom dosiahnuť väčšie uznanie svojich práv a plnohodnotné občianstvo s rovnakými právami a príležitosťami, aké majú ostatní členovia spoločnosti.

V prípade otázok možno CERMI kontaktovať týmito tromi spôsobmi:

 • poštou na adresu:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General

  Calle Recoletos 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spain,
 • telefonicky: +34 913601678,
 • faxom: +34 914290317,
 • e-mailom: cermi@cermi.es.

Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke: http://www.cermi.es/.

Pozri tiež webovú stránku štátneho monitorovacieho centra „Observatorio Estatal de la discapacidadhttps://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Úrad pre azyl a utečencov (Oficina de Asilo y Refugio – OAR)

Úrad pre azyl a utečencov (OAR) patrí pod ministerstvo vnútra a jeho úlohou je príprava návrhov na udelenie povolení na pobyt v Španielsku v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi právo na azyl.

OAR okrem toho zodpovedá za:

 • overenie a spracovanie dokumentácie na účely určenia štátov zodpovedných za preskúmanie žiadostí o azyl v súlade s platnými medzinárodnými dohodami,
 • preskúmanie všetkých žiadostí o azyl podaných na španielskych hraničných priechodoch a španielskych diplomatických misiách v zahraničí a rozhodovanie o týchto žiadostiach.

Viac informácií možno získať:

 • poštou:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo 40
  28002 Madrid
  Spain,
 • telefonicky: +34 915372170.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke príslušnej sekcie ministerstva vnútra..

Generálny sekretariát nápravných zariadení (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

Nápravné zariadenie je nevyhnutnou súčasťou bezpečnostnej politiky a prostriedkov sociálnej intervencie každého štátu. Štatutárnym cieľom a hlavnou úlohou tejto inštitúcie je monitorovať a riadiť všetky činnosti zamerané na zabezpečovanie verejných služieb súvisiacich s výkonom trestov a trestnoprávnymi opatreniami.

Viac informácií možno získať:

 • poštou:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá 38-40
  28014 Madrid
  Spain
 • telefonicky: +34 913354700,
 • faxom: +34 913354052.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Iné

Generálna rada španielskych advokátov (Consejo General de la Abogacía Española)

Generálna rada španielskych advokátov (CGAE) je reprezentatívny, koordinačný a výkonný orgán španielskych advokátskych komôr, ktorý má vo všetkých aspektoch postavenie verejnoprávneho subjektu s vlastnou právnou subjektivitou a úplnou spôsobilosťou na vykonávanie svojich úloh.

CGAE je orgán, ktorý reguluje výkon advokátskeho povolania a chráni dobrú povesť tejto profesie. V Španielsku existuje 83 advokátskych komôr, ktoré v súčasnosti združujú 137 447 advokátov pôsobiacich v praxi (údaje z decembra 2016), a takisto 10 Autonómnych rád advokátskych komôr.

Právo na bezplatnú právnu pomoc v Španielsku je značne obsažné, pričom advokátske komory zaručujú všetkým občanom právo na účinnú právnu ochranu prostredníctvom systému právnej pomoci, v rámci ktorého sa poskytuje právne poradenstvo a pomoc zadržaným osobám, prisťahovalcom, ženám, obetiam domáceho násilia a starším ľuďom, ako aj právne poradenstvo zamerané na väzenskú problematiku.

V prípade otázok možno CGAE kontaktovať týmito tromi spôsobmi:

 • poštou:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos 13
  28004 Madrid
  Spain
 • telefonicky: +34 915232593,
 • e-mailom: informacion@cgae.es.

Viac informácií je k dispozícii na webových stránkach: https://www.abogacia.es a https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Posledná aktualizácia: 17/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.