Vnútroštátne súdy a iné mimosúdne orgány

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Základné zákony a základný zákon o forme vlády

Vo Švédsku sú práva a slobody ľudí chránené primárne týmito tromi základnými zákonmi: základný zákon o forme vlády (Regeringsformen), zákon o slobode tlače (Tryckfrihetsförordningen) a základný zákon o slobode prejavu (Yttrandefrihetsgrundlagen). V základnom zákone o forme vlády sa uvádza, že administratívna právomoc sa musí vykonávať tak, aby bola rešpektovaná rovnosť všetkých ľudí a sloboda a dôstojnosť jednotlivca.

Nezávislosť súdnictva a súdne preskúmanie

Nezávislosť súdnictva garantuje základný zákon o forme vlády. Súdnictvo zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane práv jednotlivcov. Opravné prostriedky dostupné vo švédskom právnom systéme sú navrhnuté tak, aby chránili základné práva. Rozhodnutia v súdnych konaniach väčšinou prijímajú všeobecné súdy a všeobecné správne súdy a v niektorých prípadoch správne orgány. Príslušnosť súdu, ktorý prejedná vec týkajúcu sa základných práv, závisí od rôznych faktorov, ako napríklad ktoré právo bolo porušené a v akej súvislosti. Pridelenie prípadu konkrétnemu súdu môže ovplyvniť aj to, či právo porušila súkromný alebo verejný subjekt.

Kliknite sem pre viac informácií o švédskom právnom systéme.

Pomoc alebo informácie zo strany orgánov

Vo Švédsku existuje niekoľko orgánov, ktoré majú za úlohu rôznymi spôsobmi pomôcť zabezpečiť dodržiavanie základných práv. Tieto orgány plnia rôzne úlohy. Niektoré napríklad jednoducho poskytujú informácie o právach z oblasti, ktorá im je pridelená, zatiaľ čo iné môžu v jednotlivých prípadoch poskytovať právnu pomoc.

Vyhľadávanie orgánov je možné použitím Interaktívneho nástroja základných práv.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.