Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Temeljne pravice

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Nacionalna sodišča

Varuh človekovih pravic

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Nacionalna sodišča

V Grčiji ni posebnega pristojnega sodišča, na katero bi se bilo mogoče obrniti v primeru domnevne kršitve temeljnih pravic. Glede na naravo prekrška ali kaznivega dejanja je tožbo mogoče vložiti pri nacionalnih civilnih, kazenskih ali upravnih sodiščih.

Na podlagi nacionalnega materialnega prava se ugotovi, ali je bila kršena temeljna pravica. Postopek pred pristojnim (civilnim, kazenskim ali upravnim) sodiščem je določen v nacionalnem (civilnem, kazenskem ali upravnem) procesnem pravu.

Na podlagi ustreznega postopka se izda sodba, s katero se zavrne zahtevek ali ki s pravnomočnostjo postane neposredno izvršljiva.

Civilna in kazenska sodišča

Upravna sodišča

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Nacionalni odbor za človekove pravice

Neofitou Vamva 6
10674 Atene, Grčija

Nacionalni odbor za človekove pravice je bil na podlagi pariških načel pred kratkim ustanovljen kot organ, ki vladi svetuje v zadevah, povezanih s človekovimi pravicami. Sestavljajo ga člani, ki jih imenuje 32 organov (neodvisni organi, pravne fakultete in fakultete drugih znanosti, sindikati, nevladne organizacije, politične stranke in ministrstva).

Cilj nacionalnega odbora za človekove pravice je vsem vladnim organom zagotavljati stalne smernice glede nujnosti spoštovanja človekovih pravic vseh oseb, ki prebivajo na grškem ozemlju.

V skladu z zakonom o ustanovitvi nacionalnega odbora za človekove pravice (zakon št. 2667/1998, kakor je bil spremenjen in je trenutno veljaven) je ta odgovoren za naslednje bistvene naloge:

(a) proučitev vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami, ki jih postavi vlada ali konferenca predsednikov parlamenta ali jih predlagajo njegovi člani ali nevladne organizacije;

(b) predložitev priporočil in predlogov, priprava študij ter predložitev poročil in mnenj za zakonodajne, upravne ali druge ukrepe, ki spodbujajo človekove pravice;

(c) oblikovanje pobud za ozaveščanje javnosti in medijev o vprašanjih človekovih pravic;

(d) dajanje pobud za spodbujanje spoštovanja človekovih pravic v izobraževalnem sistemu;

(e) ohranjanje stalnega stika in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, primerljivimi organi v drugih državah ter nacionalnimi in mednarodnimi nevladnimi organizacijami;

(f) podajanje mnenj o nacionalnih poročilih, ki jih je treba predložiti mednarodnim organizacijam, v zvezi z vprašanji o človekovih pravicah;

(g) seznanjanje javnosti s stališči nacionalnega odbora za človekove pravice z vsemi razpoložljivimi sredstvi;

(h) priprava letnega poročila o človekovih pravicah;

(i) organizacija dokumentacijskega centra za človekove pravice ter

(j) preverjanje skladnosti grške in mednarodne zakonodaje o človekovih pravicah ter zagotavljanje ustreznih mnenj pristojnim vladnim organom.

Nevladne organizacije

Obstaja veliko nevladnih organizacij, na katere se je mogoče obrniti za pomoč v primeru kršitve temeljnih pravic. Pristojni organ za nevladne organizacije je ministrstvo za zunanje zadeve.

http://www.mfa.gr/

Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic je neodvisen organ, ki izhaja iz ustave. Institut varuha človekovih pravic je bil uveden z zakonom št. 2477/97 in se uporablja od 1. oktobra 1998. Zakonodajni okvir za njegovo delovanje je urejen z zakonom št. 3094/03. Storitve varuha človekovih pravic so brezplačne.

Varuh človekovih pravic prouči posamezne upravne akte, primere neukrepanja ali ravnanja organov javnih služb, s katerimi so bile kršene pravice ali pravni interesi fizičnih ali pravnih oseb.

Vsak državljan, ki se obrne na varuha človekovih pravic, mora pred tem stopiti v stik z javno službo, vpleteno v zadevo. Državljan se lahko na varuha človekovih pravic obrne samo, če težave ni bilo mogoče rešiti na podlagi takega stika.

Naloga varuha človekovih pravic je posredovati med državljani in javnimi službami, da bi se zavarovale državljanske pravice, preprečilo slabo upravljanje in spoštovala pravna država.

Varuh človekovih pravic kot posrednik zagotavlja nasvete in priporočila javnim upravnim organom. Ne nalaga sankcij in ne razveljavlja nezakonitih upravnih aktov.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Atene, Grčija

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

  • Varuh otrokovih pravic

Varuh človekovih pravic (glej zgoraj) proučuje tudi ukrepe ali primere neukrepanja javnih upravnih organov in posameznikov, s katerimi se kršijo otrokove pravice.

Zaradi varovanja otrokovih pravic je pristojen tudi za dejanja posameznikov, pravnih ali fizičnih oseb, s katerimi se kršijo otrokove pravice.

  • Organi, ki spodbujajo načelo enakosti

I. Z zakonom št. 3304/2005 o prenosu direktiv Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 in 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 je varuhu človekovih pravic, uradu za enake možnosti in delovnim inšpekcijam (SEPE) dodeljena uradna pristojnost za spodbujanje načela enakosti, v skladu s tem pa so opredeljene njihove naloge.

Natančneje:

  1. Varuh človekovih pravic je pristojen za spoštovanje načela enakosti, kadar to načelo kršijo javni upravni organi. Pojem „javni upravni organi“ se nanaša na organe iz člena 3(1) zakona št. 3094/2003 (Uradni list, serija I, št. 10), „Varuh človekovih pravic in druge določbe“.
  2. Urad za enake možnosti je pristojen za spoštovanje načela enakosti, kadar to načelo kršijo fizične ali pravne osebe, ki niso navedene zgoraj, razen v zadevah, ki se nanašajo na zaposlovanje in delo.
  3. V zadevah v zvezi z zaposlovanjem in delom so za spoštovanje načela enakosti pristojne delovne inšpekcije (SEPE), kadar to načelo kršijo fizične ali pravne osebe, ki niso navedene v odstavku 1.

ΙΙ. Zakon št. 3896/2010 (Uradni list, serija I, št. 207, 8.12.2010) o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu – Uskladitev veljavne zakonodaje z Direktivo 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 ter drugimi zadevnimi določbami, uvaja popolno prepoved vseh oblik neposredne ali posredne diskriminacije na podlagi spola.

Cilj zakona je zagotoviti uresničevanje načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu v zvezi: (a) z dostopom do zaposlitve, vključno z napredovanjem, in dostopom do poklicnega usposabljanja; (b) z delovnimi pogoji, vključno s plačilom; in (c) s poklicnimi sistemi socialne varnosti, kot je določeno v Direktivi 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Varuh človekovih pravic je odgovoren za spremljanje in spodbujanje uresničevanja načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk v okviru zgoraj navedenega zakona (člen 25 zakona št. 3896/2010).

  • Urad za varstvo podatkov

Urad za varstvo podatkov je neodvisen organ, ustanovljen na podlagi zakona št. 2472/1997 o prenosu Direktive 95/46/ES.

Urad za varstvo podatkov je odgovoren za spoštovanje in izvajanje pravice do zasebnosti v Grčiji, kot je določeno v zakonih št. 2472/1997 in 3471/2006.

Glavni cilj urada za varstvo podatkov je državljane zaščititi pred nezakonito obdelavo osebnih podatkov in jim pomagati, kadar je kakor koli kršena njihova zasebnost.

Urad za varstvo podatkov skuša obdelovalcem podatkov glede na potrebe po sodobnih storitvah v Grčiji ter prodiranje novih digitalnih komunikacij in omrežij zagotoviti tudi podporo in smernice pri izvajanju njihovih pravnih obveznosti.

Κifissias 1-3
11523 Atene, Grčija

Upravna preverjanja

Urad za varstvo podatkov, ki ukrepa po uradni dolžnosti ali na podlagi pritožbe, izvaja upravna preverjanja podatkov, shranjenih v javnem in zasebnem sektorju. Ta preverjanja izvajajo uradniki iz revizijskega oddelka, ki jim v večjih zadevah pomagajo člani urada za varstvo podatkov. Upravljavci imajo kot posebni preiskovalci dostop do vseh evidenc in zanje ne veljajo nikakršne omejitve zaupnosti.

Med preverjanji se prouči, ali organi, ki so v postopku preverjanja, izpolnjujejo zahteve iz zakonov št. 2472/97 in 3471/2006 (v zvezi z vročanjem, obveščanjem, drugimi veljavnimi obveznostmi in dokazi). Temu sledi pregled sistema informacijske tehnologije, vključno z osnovnimi značilnostmi sistema, vrstami podatkov in ravnmi varnosti, zagotovljene z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi za varstvo podatkov, ki jih sprejme obdelovalec podatkov, kot je določeno v členih 6 in 10 zakona št. 2472/1997. Ugotovitve preverjanja se predstavijo v poročilu, ki se predloži uradu za varstvo podatkov.

Urad za varstvo podatkov izvaja tudi neodvisno revizijo nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema, v skladu s členom 114(1) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (zakon št. 2514/1997, Uradni list, serija I, št. 140), deluje kot nacionalni nadzorni organ iz člena 23 Konvencije o Europolu (zakon št. 2605/1998, Uradni list I/88) in nacionalni nadzorni organ iz člena 17 Konvencije o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene (zakon št. 2706/1999, Uradni list I/77) ter je odgovoren za naloge, ki izhajajo iz vseh mednarodnih sporazumov.

Proučitev vlog, pritožb in vprašanj

Urad za varstvo podatkov proučuje pritožbe in vprašanja v zvezi s pravnim izvajanjem in varstvom pravic prosilcev, če so te kršene med obdelavo podatkov, ter izdaja ustrezne odločbe. Poleg tega obdelovalcem podatkov ali njihovim zastopnikom, če jih imajo, nalaga upravne sankcije, če ne izpolnijo svojih nalog, ki izhajajo iz zakona št. 2472/97 in katerega koli drugega predpisa o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Nazadnje, urad za varstvo podatkov lahko pristojnim upravnim in sodnim organom prijavi kršitve zakonodaje o varstvu podatkov.

  • Drugi specializirani organi

EPANODOS je nepridobitna organizacija zasebnega prava, ki pod nadzorom ministrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice izvaja javne storitve.

Glavna cilja organizacije EPANODOS sta socialna rehabilitacija nekdanjih storilcev kaznivih dejanj, zlasti prek poklicnega usposabljanja, spodbujanja delovnih spretnosti, svetovanja in psihološke podpore, ter oblikovanje ustreznih podpornih struktur.

Derigny 28-30 & Tritis Septemvriou
Victoria Square, 10434 Atene, Grčija

Zadnja posodobitev: 17/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.