Nacionalna sodišča in drugi izvensodni organi

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic

Irska komisija za človekove pravice in enakost

Naslov:

16-22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7,
D07 CR20

Telefon: +353 18589601 – Telefonske linije so odprte od ponedeljka do petka od 9h do 13h in od 14h do 17h.
Faks: +353 18589609

E-naslov: info@ihrec.ie

Irska komisija za človekove pravice in urad za enakost sta se leta 2013 združila v irsko komisijo za človekove pravice in enakost (Irish Human Rights and Equality Commission (IHREC)). Komisija je ustanovljena kot neodvisen z zakonom določen organ. Njen namen je varovati in podpirati človekove pravice in enakost ter spodbujati razvoj kulture spoštovanja človekovih pravic, enakosti in medkulturnega razumevanja na Irskem.

Naloge komisije so:

 • varovanje in podpiranje človekovih pravic in enakosti;
 • spodbujanje razvoja kulture spoštovanja človekovih pravic, enakosti in medkulturnega razumevanja v državi;
 • spodbujanje razumevanja in zavedanja pomena človekovih pravic in enakosti v državi;
 • spodbujanje dobre prakse v medkulturnih odnosih, podpiranje strpnosti in sprejemanja raznolikosti v državi ter spoštovanja svobode in dostojanstva vsake osebe;
 • prizadevanje za odpravo zlorab človekovih pravic, diskriminacije in prepovedanega ravnanja.

Komisija lahko tudi pregleda, kako ustrezni in učinkoviti sta zakonodaja in praksa v državi pri varovanju človekovih pravic in enakosti. To lahko stori na lastno pobudo ali na zahtevo ministra vlade, da prouči zakonodajni predlog in sporoči svoja stališča o morebitnih posledicah za človekove pravice ali enakost. Prav tako lahko na lastno pobudo ali na zahtevo vlade zanjo oblikuje priporočila, ki se ji zdijo ustrezna v zvezi z ukrepi, ki bi jih bilo treba po njenem mnenju sprejeti za okrepitev, varstvo in uveljavljanje človekovih pravic in enakosti na Irskem.

V zvezi s pravnimi zadevami je naloga komisije prizadevanje za odpravo zlorab človekovih pravic, diskriminacije in prepovedanega ravnanja. IHREC lahko tudi zaprosi za dovoljenje, da kot amicus curiae nastopi v postopku pred višjim sodiščem (High Court) ali vrhovnim sodiščem (Supreme Court), ki vključuje ali se nanaša na človekove pravice ali pravice enakosti katerega koli posameznika, in da na podlagi odobritve takega dovoljenja nastopi kot tak amicus curiae (pri čemer vsako sodišče tako dovoljenje odobri popolnoma po lastni presoji).

IHREC zagotavlja tudi praktično pomoč, vključno s pravno pomočjo, osebam pri uveljavljanju njihovih pravic, kot se ji zdi primerno v skladu s členom 40. V skladu s členom 41 ali členom 19 zakona iz leta 2003 lahko začne ustrezni postopek, kadar se ji to zdi primerno. Na podlagi člena 35 in v skladu z njim je pristojna za opravljanje poizvedb. Komisija lahko tudi pripravi in objavi poročila, kot se ji zdi primerno, vključno s poročili o raziskavah, ki jih je izvedla, sponzorirala, naročila ali pomagala izvesti.

IHREC si prizadeva omogočiti spremembe ter lahko sponzorira, izvaja ali naroči raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ali zanje zagotovi finančno ali drugo pomoč. Lahko zagotovi ali pomaga zagotoviti izobraževanje in usposabljanje o človekovih pravicah in vprašanjih enakosti. Komisija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo ministra izvaja, sponzorira ali naroči programe dejavnosti in projekte za spodbujanje vključevanja migrantov in drugih manjšin, enakosti (vključno z enakostjo spolov) ter spoštovanja raznolikosti in kulturnih razlik ali zanje zagotovi finančno ali drugo pomoč. Izvaja lahko preglede upoštevanja enakosti in pripravi akcijske načrte ali k temu pozove druge osebe, kjer je to ustrezno.

Varuh otrokovih pravic

Naslov:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Irska

Telefon: +353 18656800

Spletno mesto: http://www.oco.ie/
E-naslov: ococomplaint@oco.ie


Naloge: Urad varuha otrokovih pravic je neodvisen z zakonom določen organ, ustanovljen leta 2004 za spodbujanje in varstvo pravic in dobrega počutja otrok in mladostnikov do 18. leta starosti na Irskem. Je nacionalna institucija za človekove pravice v smislu pariških načel Združenih narodov o nacionalnih institucijah za človekove pravice. Pri svojem delu upošteva mednarodne obveznosti Irske na področju človekovih pravic, ki so določene zlasti v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah.

Varuh otrokovih pravic je pri opravljanju svojih nalog neodvisen in odgovarja neposredno parlamentu (Oireachtas).

Naloge urada varuha otrokovih pravic so določene v zakonu o varuhu otrokovih pravic iz leta 2002. Njegove glavne naloge so:

 • zagotavljati neodvisno, nepristransko in brezplačno obravnavo pritožb, v okviru katere proučuje pritožbe, ki jih otroci in mladostniki ali v njihovem imenu odrasle osebe vložijo zoper javne organe, šole ali bolnišnice;
 • svetovati vladnim ministrom o zakonodaji in politiki v zvezi z otroki;
 • spodbujati javne organe k izboljšanju njihovih praks in postopkov v korist otrok;
 • opozarjati na vprašanja, ki zadevajo same otroke in mladostnike, ter
 • ozaveščati o vprašanjih, povezanih s pravicami in dobrim počutjem otrok, in o tem, kako se lahko te pravice uveljavljajo.

Zakon iz leta 2002 v zvezi s pristojnostjo urada za obravnavanje pritožb določa standardne razloge v zvezi z nepravilnostmi za proučitev pritožb in preiskovanje. Predhodne proučitve ali preiskave se lahko sprožijo na podlagi pritožbe, ki jo prejme urad, ali na lastno pobudo varuha otrokovih pravic.

Ker mora varuh otrokovih pravic pri vseh preiskavah upoštevati posledice nekega ukrepa za otroka in ker lahko otroci sami vložijo pritožbo pri uradu, zakon vsebuje posebne zakonodajne določbe, da se upošteva posebna ranljivost otrok:

 • obveznost upoštevanja koristi otroka;
 • obveznost upoštevanja otrokovih želja.

Postopki: Po vložitvi pritožbe pri uradu varuha otrokovih pravic se najprej prouči, ali je pritožba dopustna in ali njena narava zahteva pospešeno obravnavo.

Varuh otrokovih pravic si vedno prizadeva za lokalno reševanje pritožb v najzgodnejši možni fazi, javnemu organu, zoper katerega je vložena pritožba, pa mora zagotoviti možnost, da prvi obravnava pritožbo.

Če je pritožba dopustna, sledi faza predhodne proučitve. Če varuh otrokovih pravic na podlagi predhodne proučitve meni, da je preiskava upravičena, lahko nadaljuje delo in tako začne celovitejšo preiskavo pritožbe.

Več informacij o pritožbenem postopku varuha otrokovih pravic je na voljo na: https://www.oco.ie/complaints/.

Izid: Varuh otrokovih pravic lahko po končani preiskavi na podlagi svojih ugotovitev zadevnemu javnemu organu, šoli ali bolnišnici izda priporočila. Ta priporočila se lahko nanašajo na izboljšanje položaja zadevnega otroka ali otrok in/ali sprejetje večjih sistemskih sprememb v njihovo korist.

Priporočila niso pravno zavezujoča, vendar je varuh otrokovih pravic med drugim zakonsko pooblaščen, da parlamentu (Oireachtas) predloži posebno poročilo, če javni organ ne sprejme njegovih priporočil.

Varuh človekovih pravic

Naslov:

Office of the Ombudsman, 
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Spletno mesto: https://www.ombudsman.ie/
E-naslov: communications@ombudsman.ie

Telefon: +353 16395600

Vrste pritožb, ki se obravnavajo

Posameznik se lahko varuhu človekovih pravic pritoži zoper:

 • vladna ministrstva,
 • lokalne organe,
 • organ, pristojen za vodenje javnih zdravstvenih storitev (Health Service Executive – HSE),
 • agencije, kot so dobrodelne ali prostovoljne organizacije, ki zagotavljajo zdravstvene in socialne storitve v imenu HSE,
 • irsko pošto (An Post) in
 • vse javne organe iz zakona o nezmožnosti za delo iz leta 2005 za namene tega zakona.

Postopek, ki sledi vložitvi pritožbe
Od zadevnega javnega organa se lahko zahteva predložitev poročila. Po potrebi se lahko proučijo spisi in evidence ter zaslišijo uradniki. Urad varuha človekovih pravic nato odloči, ali:

 • je vaša pritožba utemeljena in
 • ste bili zaradi ukrepa ali odločitve javnega organa oškodovani.

V večini primerov se pritožbe obravnavajo neformalno. Urad varuha človekovih pravic lahko o vprašanju razpravlja neposredno z javnim organom ali prouči zadevne spise. V bolj zapletenih primerih je morda potrebna podrobnejša preiskava. Pritožnikom, ki niso zadovoljni z izidom pritožbe, je na voljo tudi notranji pritožbeni postopek.

Možni izidi postopka

Če urad varuha človekovih pravic ugotovi, da ste bili oškodovani zaradi nepravičnega ali neprimernega ukrepanja javnega organa, in javni organ v zvezi s tem ni ukrepal, mu lahko urad priporoči, naj to stori. Če meni, da je to primerno, lahko organ zaprosi, naj:

 • prouči svoje ravnanje;
 • spremeni svojo odločitev in/ali
 • vam zagotovi:
  • razlago,
  • opravičilo in/ali
  • finančno nadomestilo.

Če urad varuha človekovih pravic ugotovi, da vaši pritožbi ni mogoče ugoditi, vam pojasni, zakaj je sprejel tak sklep.

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Varuh otrokovih pravic

Glej nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic zgoraj.

Organ za varstvo podatkov

Urad pooblaščenca za varstvo podatkov

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2,
D02 RD28

Spletno mesto: https://www.dataprotection.ie/

Urad pooblaščenca za varstvo podatkov je pristojen za uveljavljanje pravic posameznikov, ki so določene v zakonih o varstvu podatkov iz let 1988 in 2003, ter izvajanje obveznosti upravljavcev podatkov na področju varstva podatkov.

Posamezniki, ki menijo, da so bile kršene njihove pravice, se lahko pritožijo pooblaščencu, ki zadevo razišče in sprejme vse potrebne ukrepe za njeno rešitev. Posamezniki lahko v dopisu pooblaščencu za varstvo podatkov opišejo podrobnosti o dogodku, v zvezi s katerim je vložena pritožba. Jasno morajo navesti organizacijo ali posameznika, zoper katerega je vložena pritožba. Prav tako morajo opisati, kaj so storili, da bi organizacija obravnavala njihove pomisleke, in kakšen je bil njen odziv. Predložiti je treba tudi izvode korespondence z organizacijo in dokazila.  Urad pooblaščenca za varstvo podatkov se nato v zvezi z zadevo obrne na organizacijo.

Pooblaščenec za varstvo podatkov lahko glede na naravo pritožbe najprej poskuša poiskati rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse stranke. Če sporazumna rešitev ni mogoča, pooblaščenec za varstvo podatkov celovito razišče vsa dejstva, preden uradno odloči o zadevi. Pooblaščenec po koncu preiskave zadevne stranke pisno obvesti o svoji odločitvi. Če se pritožba nanaša na kršitve predpisov o elektronskih komunikacijah (SI 535 iz leta 2003, kakor je bil spremenjen s SI 526 iz leta 2008), se lahko pooblaščenec odloči za sodni pregon zadevne organizacije.

Drugi specializirani organi

(i) Enota za boj proti trgovini z ljudmi

Department of Justice
Criminal Justice Policy
Human Trafficking Policy
Community Safety Policy & Economic, Transnational and Organised Crime Policy
51 St Stephen's Green
Dublin, D02 HK52

Telefon: +353 16028202

E-naslov: info@justice.ie

Human Trafficking Investigation and Co-ordination Unit,

An Garda Síochána (Ireland National Police Service)

Garda National Protective Service Bureau,
Harcourt St
Saint Kevin's
Dublin

Telefon: +353 16660000

E-naslov: blueblindfold@garda.ie
Spletno mesto: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1
 • kratka razlaga vrste zahtevkov, ki jih obravnava institucija,
  zahtevki za informacije o vprašanjih v zvezi s trgovino z ljudmi na Irskem

(ii) Pritožbeno sodišče za mednarodno zaščito

International Protection Appeals Tribunal,
7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Naloge: Pritožbeno sodišče za mednarodno zaščito je neodvisen organ, ki odloča o azilnih pritožbah zoper negativno priporočilo urada komisarja za prošnje beguncev glede dodelitve statusa begunca prosilcu. Odloča tudi o pritožbah zoper odločitve urada komisarja za prošnje beguncev na podlagi uredbe Dublin II.

Postopki:

Prosilec za azil, katerega prošnjo za mednarodno zaščito je urad za mednarodno zaščito zavrnil, se lahko zoper to odločitev pritoži pri pritožbenem sodišču za mednarodno zaščito. V obvestilu o zavrnitvi je navedeno, ali imate pravico do pritožbe, in določen je rok, v katerem je treba vložiti pritožbo.

Obrazec za pritožbo prejmete skupaj z obvestilom o zavrnitvi. Če niste prejeli obrazca za pritožbo, si ga lahko prenesete s te strani.

Vse pritožbe, ki jih prejme pritožbeno sodišče za mednarodno zaščito, se obravnavajo po vrstnem redu glede na datum. Obveščeni boste, ko bo določen datum obravnave za vašo pritožbo.

Pred vložitvijo pritožbe:

 • poskrbite, da izpolnite pravilni obrazec za vrsto pritožbe, ki jo vlagate;
 • poskrbite, da je vaša pritožba vložena v določenem roku, navedenem v obvestilu urada za mednarodno zaščito o zavrnitvi;
 • poskrbite, da so izpolnjeni vsi razdelki pritožbe in da je obrazec podpisan.

Obrazec s pritožbo lahko vložite:

po pošti na naslov:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Telefon: +353 14748400

poskeniran na e-naslov: info@protectionappeals.ie

Od datuma izdaje negativnega priporočila komisarja za prošnje beguncev imate čas za pritožbo. Vendar je ta čas odvisen od ugotovitev komisarja za prošnje beguncev v vaši zadevi. Tako imate za pritožbo na voljo 15, 10 ali 4 delovne dni. Koliko dni imate na voljo za pritožbo, je navedeno v dopisu komisarja za prošnje beguncev, s katerim ste obveščeni, da je ta priporočil, naj se vam ne dodeli status begunca.

Izpolnjen obrazec za pritožbo morate poslati na naslov:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Faks: +353 14748410

Potrdilo o pošiljanju/faksiranju obrazca varno shranite.

Rezultat: Če bo vaši pritožbi ugodeno, pomeni, da je član sodišča predlagal, naj se vam dodeli status begunca. O tej odločitvi boste obveščeni pisno. Spis bo nato poslan oddelku za ministrske odločbe na ministrstvu za pravosodje in enakost.

Če bo vaša pritožba zavrnjena, pomeni, da je član sodišča predlagal, naj se vam ne dodeli status begunca. O tej odločitvi boste obveščeni pisno. Spis bo nato poslan oddelku za vračanje na ministrstvu za pravosodje in enakost.

(iii) Varuh pravic v zadevah, povezanih z irsko policijo

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper
Dublin 1,
Irska

Spletno mesto: https://www.gardaombudsman.ie/

Kratka razlaga vrste zahtevkov, ki jih obravnava institucija

Organizacija obravnava pritožbe in prijave, ki se nanašajo na ravnanje pripadnikov irske policije (Garda Síochána). Najpogosteje se v pritožbah navajajo zloraba pooblastil, nevljudnost, fizični napad in zanemarjanje dolžnosti.
Prijave se nanašajo na smrt ali hude poškodbe.

Organizacija sprejema pritožbe, ki jih posamezniki (ki niso aktivni pripadniki irske policije (Garda Síochána)) prek javnega urada vložijo osebno, elektronsko, po telefonu, e-pošti, na policijski postaji ali osebno članu komisije. Sprejema tudi prijave policijskega komisarja v vseh zadevah, ki pri njem ustvarijo vtis, da je lahko ravnanje pripadnika irske policije povzročilo smrt ali hudo poškodbo neke osebe. Komisija lahko začne preiskavo tudi brez pritožbe, če meni, da je to v javnem interesu.

Kratka razlaga postopka, ki sledi vložitvi pritožbe

Ob prejemu pritožbe se ta v skladu z zakonodajo šteje za dopustno ali nedopustno. Če se šteje za nedopustno, preiskava ni potrebna.
Če se šteje za dopustno in če je to primerno, se lahko ob soglasju pritožnika in pripadnika irske policije, na katerega se nanaša pritožba, poskuša doseči neformalna rešitev. V nasprotnem primeru se lahko pritožba razišče kot morebitna kršitev disciplinskega pravilnika irske policije iz leta 2007 ali morebitna kršitev kazenskega prava. Zainteresirane strani imajo pravico do informacij o poteku in rezultatih preiskave.

Kratka razlaga možnih izidov postopka

Pritožba se lahko šteje za nedopustno.

Preiskava se lahko konča na kateri koli točki, če komisija na podlagi informacij, ki jih prejme po ugotovitvi dopustnosti pritožbe, meni, da je pritožba neresna ali provokativna; če meni, da je bila pritožba vložena kljub zavedanju, da je neutemeljena ali zavajajoča, ali če ob upoštevanju vseh okoliščin meni, da nadaljnja preiskava ni nujna ali praktično izvedljiva.

Na podlagi preiskave se lahko pripadniku irske policije naloži sankcija.

Na podlagi preiskave se lahko začne tudi disciplinski postopek in pripadniku irske policije naloži sankcija.

Spis se lahko pošlje generalnemu državnemu tožilcu, ki lahko izda nalog za kazenski pregon. V takem primeru lahko sledi obravnava na sodišču.

Zadnja posodobitev: 16/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.